Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 1601Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci poslance Štětky a soudruhů o japonsko-čínské válce a o válečném ohrožování Sovětského Svazu imperialistickými státy (tisk 1475)
č. 1602Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslance dr. F. Hassolda a druhů o stavbě nového státního hotelu v Mariánských Lázních (tisk 1449)
č. 1603Súrna interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a druhov vládě o neobstojnej odpovedi vlády (č. 1414) na súrnu interpeláciu (č. 1181) o vytískaní slovenčiny zo železničných úradov českými tlačivami a o odobieraní slov. živnosťníctvu zárobku
č. 1604Naliehavá interpelácia poslanca dr. Polyáka a druhov pánu ministrovi zemedelstva o mimoriadnu núdzovú akciu na zadovažanie krmiva pre roľníctvo na Slovensku
č. 1605Naliehavá interpelácia poslanca dr. Polyaka a druhov ministrovi zemedelstva a ministrovi sociálnej pečlivosti vo veci mimoriadneho núdzoveho podporovania poľnohospodárskeho sezonného robotníctva na Slovensku
č. 1606Návrh poslanců Gläsela, Greifa, Geyera, inž. Kalliny, Eckerta a druhů na poskytnutí mimořádné pomoci pro ohromné škody způsobené povodní v okresech kraslickém, loketském a vejprtském
č. 1607Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Hradci Králové za souhlas s trestním stíháním posl. A. Tylla. (Přestupek proti bezpečnosti cti.)
č. 1608Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za souhlas s trestním stíháním poslance Josefa Dvořáka. (Zločin podle § 87 tr. z. a přečin podle § 283 tr. z.)
č. 1609Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas s trestním stíháním poslance E. Höhnela. (Trestné činy podle §§ 279 a 283 tr. z.)
č. 1610Odpověď ministra zemědělství na interpelaci poslance dra Polyáka a druhů o postižení slovenského rolnictva katastrofálním poklesem ceny hovězího dobytka (tisk 1434)
č. 1611Odpověď vlády na interpelaci poslance Köhlera a druhů o některých ustanoveních zákona ze dne 15. června 1927, číslo 76 Sb. z. a n., o přímých daních (tisk 1444)
č. 1612Odpovědi na interpelace
č. 1613Interpelace
č. 1614Návrh poslance Kopeckého a soudruhů na státní podporu nezaměstnaných absolventů středních a vysokých škol i absolventů odborných škol soukromých i veřejných nižších kategorií
č. 1615Naléhavá interpelace poslance Dvořáka a soudr. ministru spravedlnosti o případu Antonie Šmídové z Dobřan
č. 1616Návrh poslanců Ant. Remeše, R. Chalupy, inž. J. Nečase a soudruhů o kontrole daňových odpisů a úlev
č. 1617Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance J. Kaliňáka. (Zločin podle § 330, 331, čís. 2, 3 tr. z.)
č. 1618Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Jindřichově Hradci za souhlas s trestním stíháním poslance O. Bistřického. (Přestupek proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. z.)
č. 1619Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. dr. J. Nováka a dr. Fr. Noska. (Přestupek podle § 25 a přečin podle § 27 zákona ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z. a n.)
č. 1620Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Frýdku za souhlas s trestním stíháním poslance J. Hrubého. (Přestupek podle § 312 tr. z.)
č. 1621Zpráva výboru imunitního o žádosti advokátní komory v Turčanském Sv. Martině za souhlas s disciplinárním stíháním posl. dra J. Reisze
č. 1622Vládní návrh zákona, kterým jednak doplňují se a mění zákony: ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů, jednak upravují se některé poměry peněžních ústavů a jiných peněžních podniků a akciových společností
č. 1623Návrh poslance Čuříka a druhů na vydání zákona o vánočním příspěvku horníkům z příspěvků zaměstnavatelů
č. 1624Návrh poslance Antonína Čuříka a druhů na vydání zákona o zajištění úplného klidu práce na všechny církevní svátky i památkové dny v republice Československé
č. 1625Odpověď vlády na interpelaci poslance Štětky a soudruhů o chystaném odbourání vánočního příspěvku státním zaměstnancům (tisk 1477)
č. 1626Naliehavá interpelácia poslanca dra Ľudevíta Labaja, Andreja Hlinku, dra Jozefa Tisu a druhov vláde o nesprávnom zadávaní slovenského uhlia so strany ministerstva železníc
č. 1627Naléhavá interpelace poslance inž. O. Kalliny a druhů ministru financí o těžkém poškozování vývozního průmyslu, zvláště krušnohorského průmyslu výšivek a záclon a průmyslu prýmkářského, prováděním devisového nařízení ze dne 18. ledna 1932
č. 1628Interpelace
č. 1629Odpovědi na interpelace
č. 1630Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslance Josefa Adámka a druhů o odpovědi ministra vnitra (tisk 1104) na interpelaci (tisk 1044) o nezákonném rozpuštěni obecního zastupitelstva v obci Leštince u Skutče (tisk 1576)
č. 1631Odpověď ministra spravedlnosti a ministra národní obrany na interpelaci poslanců dra Schollicha, Matznera a druhů o vyšetřovací vazbě tajemníka Wernera z Krnova (tisk 1569)
č. 1632Návrh poslanců dr. Frant. Staňka, Frant. Mašaty. Jar. Bečáka a druhů na vydání zákona, kterým se osvobozují obecní úřady od poštovného
č. 1633Návrh poslanců J. Dubického, dr. J. Kalaše. V. Pozdílka, L. Marka. P. Teplanského, Š. Blažka, J. Zajíce a druhů na vydání zákona o úpravě obchodu zeleninou čerstvou, konservovanou a ranými brambory
č. 1634Návrh poslanců dr. Fr. Staňka, Fr. Mašaty, dr. Jos. Zadiny. A. Křemena, Teplanského, Zajíce a druhů na vydání novely zákona ze dne 16. července 1931, č. 122 Sb. z. a n. o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931
č. 1635Naléhavá interpelace poslance dra F. Hassolda a druhů ministrovi veřejných práci o udílení subvencí obcím a elektrisačním družstvům
č. 1636Naliehavá interpelácia poslanca dra Törkölya a druhov ministrovi spravedlnosti a ministrovi vnútra o samovoľnom zatýkaní, vykonanom četníckym dôstojníkom Marešom v obciach Hriňová, Horný Tisovník a Kokava
č. 1637Odpovědi na interpelace
č. 1638Návrh poslance dr. J. Keibla a druhů na novelování zákona o dani z vodní síly
č. 1639Návrh poslanců dr. L. Wintra, Ant. Remeše, dr. Jos. Macka, R. Chalupy a soudruhů na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, čís. 76 Sb. z. a n. o přímých daních
č. 1640Návrh poslanců Štětky, Hádka, Steinera, Töröka, Šliwky a soudruhů na bezodkladné vypsání voleb do sociálních pojišťoven
č. 1641Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady pro advokáty a kandidáty advokacie v Čechách ze dne 30. října 1931 za vydání poslance dra A. Goldsteina k disciplinárnímu stíhání
č. 1642Interpelace
č. 1643Odpověď ministra financí na interpelaci poslance dra F. Hassolda a druhů o důchodkové pokutě pro podloudně dodávaný líh (tisk 1526)
č. 1644Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci poslance Antonína Chmelíka a druhů o napadení soudcovského stavu posl. drem Jaroslavem Stránským a posl. Fr. Zeminovou (tisk 1586)
č. 1645Odpovědi na interpelace
č. 1646Interpelace
č. 1647Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1622), kterým jednak doplňují se a mění zákony: ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů, jednak upravují se některé poměry peněžních ústavů a jiných peněžních podniků a akciových společností
č. 1648Naléhavá interpelace poslance inž. O. Kallíny a druhů ministrovi národní obrany o cvičeních ve zbrani vojenských osob, které byly odvedeny v letech 1920 až 1923 a předčasně propuštěny jako "přespočetné"
č. 1649Návrh poslanca dra Szüllö a druhov na bezodkladnú pomoc s biedou zápasiacim gazdom a zemedelským robotníkom na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi bernými sľavami, berným moratoriom a zahájením verejných prác
č. 1650Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci poslance Dvořáka a soudruhů o případu Antonie Šmídové z Dobřan (tisk 1615)
č. 1651Odpovědi na interpelace
č. 1652Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 677 a 691) k vládnímu návrhu zákona (tisk sněm. 1540 a 1544), jímž se mění čl. XVI., odst. 1., písm. b), uvádécích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 1653Odpověď vlády na interpelaci poslance Danihela a druhů o vyúčtování záloh na demobilisační paušál vyplácený obcím na Slovensku 1919 (tisk 1490)
č. 1654Odpověď vlády na interpelaci poslance Hokky a druhů o naléhavé úpravě státního účetnictví a kontroly novým moderním zákonem (tisk 1560)
č. 1655Odpověď ministra zemědělství na interpelaci poslance dra Polyáka a druhů o mimořádné nouzové akci k opatření krmiva pro zemědělce na Slovensku (tisk 1604)
č. 1656Odpověď ministra financí na interpelaci posl. Windirsche a druhů o stížnostech v daňových a poplatkových věcech (tisk 1451)
č. 1657Návrh poslanců Hadka, Štětky, Kulmové, Russa, Kubače, Töröka a soudruhů, aby ihned bylo poskytnuto 10 milionů Kč na koupi potravin pro hladovějící obyvatelstvo krušnohorské
č. 1658Návrh poslanců Hadka, Štětky a soudruhů, aby se ihned započalo s rozsáhlou pomocí pro hladovějící obyvatelstvo Rudohoří
č. 1659Návrh poslance Hadka a soudruhů, aby byly co nejrychleji zahájeny a prováděny nouzové práce v rudohorských okresech, ohrožených hladem
č. 1660Návrh poslance Hadka a soudruhů na zřízení útulků pro mládež v Rudohoří
č. 1661Návrh poslance Hadka a soudruhů, aby byly škrtnuty daňové nedoplatky a zastaveny exekuce u chudých rolníků a zchudlých drobných živnostníků v Rudohoří
č. 1662Návrh poslance Jul. Husnaje a soudr. na zaopatření školních dítek na Podkarpatské Rusi učebnicemi a potřebnými jinými školními pomůckami
č. 1663Návrh poslanců Štětky, Töröka, Hadka, Kubače, Śliwky a soudruhů na vydání zákona o okamžité pomoci hladovějícímu lidu na Zakarpatsku
č. 1664Súrna interpelácia poslanca Antona Šaláta a druhov ministrovi vnútra o obrane roľníckych povozníkov v Krupine pri vození skaly z mestského kameňolomu
č. 1665Návrh poslance Fr. Biňovce a soudruhů na zařazení městyse Roztoky n. Vlt. do skupiny B činovného
č. 1666Návrh poslanců H. Bergmanna, Fr. Zeminové a druhů na čelení nezaměstnanosti plným rozvinutím elektrisačních prací
č. 1667Návrh poslanca dr. Viktora Ravasza a druhov, ktorým sa poslanecká snemovňa žiada utvoriť 12členový "Štátny rozpočet pripravujúci výbor" na základe §-u 22 jednacieho radu
č. 1668Interpelace
č. 1669Odpovědi na interpelace
č. 1670Návrh poslanců K. Procházky, Russa a soudruhů na plné odškodnění obětí důlních katastrof v Lomu a ve Svadavě a na přísné potrestání vinníků
č. 1671Návrh poslance Hrubého a soudruhů na zaopatření vojínů propuštěných v r. 1932 z vojenské služby
č. 1672Interpelace
č. 1673Návrh poslanců Štětky, Russa, Steinera, Šliwky, Töröka a soudruhů na zrušení persekučních zákroků proti Rudé Pomoci a Dělnické Pomoci
č. 1674Návrh poslanců Fr. Tomáška, F. Biňovce, J. Chalupníka, R. Kleina, J. Bečko, Fr. Nového, J. Polacha, E. Chobota a soudruhů na vyvlastnění uhelných dolů
č. 1675Zpráva výboru rozpočtového k usnesení senátu (tisk sen. 677 a 691) o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk sněm. 1540, 1544 a 1652), jímž se mění čl. XVI., odst. 1., písm. b), uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 1676Interpelace
č. 1677Návrh poslanců K. Procházky, Hadka, Klimenta, Kuhnové, Steinera, Dvořáka, Jurana, Šliwky a soudruhů na odvolání četnických posil z hornických revírů a povolování dělnických schůzí, na zřízení báňské inspekce, prováděné volenými zástupci hornictva a placené státem, na mimořádné zdanění zisků těžařů až na 50% ve prospěch nezaměstnaných a polozaměstnaných horníků a na sanaci hornického pojištění a na zákaz propouštění hornictva v roce 1932
č. 1678Návrh poslanců J. Lance, Fr. Zeminové, V. Sladkého, Al. Hatiny a druhů na vydání zákona o mimořádných opatřeních proti bezdůvodnému propouštění horníků a omezování pracovních směn v uhelných dolech a koksovnách a o postupném znárodnění uhelných dolů a koksoven
č. 1679Návrh poslanců Fr. Zeminové, Josefa Lance, V. Sladkého, Al. Hatiny a druhů, aby byl bezodkladně předložen zákon o rekultivaci pozemků, zpustošených dolováním
č. 1680Odpoveď ministra financí na interpelaci poslanců dra Sterna, Hadka a soudruhů o defraudacích daní firmy Moravia v Hlubočkách (tisk 1585)
č. 1681Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1930 (tisk 1400) spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 1682Vládní návrh zákona o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n.
č. 1683Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem
č. 1684Vládní návrh zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti
č. 1685Návrh poslanců K. Procházky, Hadka, Klimenta, Šliwky, Jurana, Kulmové, Steinera a soudruhů na vydání zákona o mimořádné dani ze zisků majitelů uhelných dolů
č. 1686Návrh poslanců K. Procházky, Zápotockého, Štětky, Šliwky, Klimenta, Kuhnové, Steinera, Töröka a soudruhů na vydání zákona, kterým se zakazuje propouštění hornictva v roce 1932 ze zaměstnání
č. 1687Návrh poslance J. Geyera a druhů na novelování zákona o dani z vodní síly
č. 1688Návrh poslanců Stenzla, Eckerta, Prause a druhů na novelování zákona o dani z vodní síly
č. 1689Návrh poslanců Stenzla, Eckerta, Prause a druhů na změnu zákona ze dne 16. července 1892, č. 202 ř. z. o zapsaných pomocných pokladnách
č. 1690Návrh poslanců Gottwalda, Kopeckého, dr Sterna a soudruhů na vydání zákona o zákazu vývozu válečného materiálu
č. 1691Vládní návrh ústavního zákona o úpravě státních hranic s Rumunskem
č. 1692Odpovědi na interpelace
č. 1693Interpelace
č. 1694Odpověď vlády na interpelaci poslanců Barši, Štětky, Hadka, Kubače, Töröka a soudruhů o chystaném zvýšení daně z obratu (tisk 1595)
č. 1695Súrna interpelácia poslanca Antona Šaláta a druhov ministrovi zemedelstva o zamedzenie stranníckeho úradovania inž. Cifru, správcu št. lesnej správy v Helpe (okr. Brezno, Slovensko)
č. 1696Naléhavá interpelace poslance Dvořáka a soudruhů ministru vnitra o událostech v Přešticích
č. 1697Súrna interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a druhov vláde Č. S. R. pre upodozrievanie železničných zamestnancov v Slovenskom Novom Meste z nespoľahlivosti s pozadím straníckym, následkom čoho sú títo prekladaní na iné stanice a tak bezdôvodne prenasledovaní
č. 1698Interpelace
č. 1699Odpověď ministra financí na interpelaci poslance inž. O. Kalliny a druhů o těžkém poškozování vývozního průmyslu, zvláště krušnohorského průmyslu výšivek a záclon a průmyslu prýmkářského, prováděním devisového nařízení ze dne 18. ledna 1932 (tisk 1627)
č. 1700Odpovědi na interpelace

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP