Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 1501Návrh poslanců F. Petrovického, Bezděka a druhů na podporu soukromého stavebního ruchu
č. 1502Návrh poslanů J. Pekárka, J. Lišky a druhů na vydání nouzového zákona o podpoře soukromého stavebního ruchu
č. 1503Návrh poslanců Josefa Tůmy, Boh. Procházky a druhů na vydání zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 3. dubna 1925, číslo 54 Sb. z. a n.
č. 1504Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk sn. 1489) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 626), kterým se prodlužuje účinnost a mění některá zákonná ustanovení v oboru trestního soudnictví
č. 1505Návrh poslanců Hodinové, Höhnela, Vallo, Töröka a soudruhů na novou úpravu ochrany nájemníků
č. 1506Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 640 a 650) o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině
č. 1507Interpelace
č. 1508Zpráva zemědělského a rozpočtového výboru o usnesení senátu (tisk sn. 1457) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 619 a 628), jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931
č. 1509Zpráva sociálně politického a rozpočtového výboru o usnesení senátu (tisk sn. 1458) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 618 a 627), kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 1510Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk sn. 1418) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 32 a 467), kterým se znovu prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady
č. 1511Zpráva ústavně-právního a rozpočtového výboru o usnesení senátu (tisk sn. 1455) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 493 a 568), kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z. a n., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace
č. 1512Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu (tisk sn. 1456) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 564 a 584) o zcizení některých státních nemovitostí v Praze VII
č. 1513Zpráva výboru ústavně právního a branného o usnesení senátu (tisk sn. 1459) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 458 a 607) o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení
č. 1514Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Jiří Stříbrného. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 1515Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě za souhlas s trestním stíháním poslance Knirsche. (Přečin podle § 17, číslo 1, odst. 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 1516Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním posl. Josefa Barši. (Přestupek urážky na cti podle § 491 tr. z.)
č. 1517Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně za souhlas s trestním stíháním posl. dra Hassolda. (Přečin podle § 14, číslo l a 5 a zločin podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 1518Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Karla Procházky. (Přečin proti cti spáchaný tiskem.)
č. 1519Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Olomouci za souhlas s trestním stíháním poslance Josefa Hrubého. (Zločin podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 1520Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za souhlas s trestním stíháním poslance Josefa Dvořáka. (Přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488, 491 tr. zák. a § 1 zákona číslo 124/24 Sb. z. a n.)
č. 1521Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně za souhlas s trestním stíháním posl. dra Schollicha. (Přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488, 491, 493 tr. z. a § 1 zákona číslo 124/1924 Sb. z. a n.)
č. 1522Vládní návrh zákona, jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba
č. 1523Vládní návrh zákona, jímž se mění daň ze zapalovadel
č. 1524Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. Igora Hrušovského. (Trojnásobný přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, číslo 1, 2 zákonného článku XLI z roku 1914.)
č. 1525Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, sjednaná dne 1. prosince 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. prosince 1931, č. 188 Sb. z. a n.
č. 1526Naléhavá interpelace poslance dra P. Hassolda a druhá ministrovi financi o důchodkové pokutě pro podloudně dodávaný líh
č. 1527Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru technicko-dopravního, III. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1315), kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
č. 1528Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě s Dodatkovým protokolem k čl. 2, sjednaná mezi 23 státy ve Varšavě dne 12. října 1929
č. 1529Zpráva výboru sociálně-politického a živnostensko-obchodního o usnesení senátu (tisk sn. 1506) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 640 a 650) o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině
č. 1530Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk1523), jímž se mění daň ze zapalovadel
č. 1531Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné
č. 1532Zpráva výboru zemědělského a zásobovacího o vládním návrhu zákona (tisk 1522), jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba
č. 1533Návrh poslance Platzera a druhů na poskytnutí mimořádné pomoci nouzovým okresům v jižních Čechách
č. 1534Návrh poslanců Krumpe a druhů na zařazení města Litoměřic do činovného skupiny míst B
č. 1535Zpráva výboru imunitního o žádostí krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance K. Gottwalda. (Přečin podle § 283 tr. z. a zločin podle § 81 tr. z.)
č. 1536Interpelace
č. 1537Odpovědi na interpelace
č. 1538Vládní návrh zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 1539Zpráva výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona (tisk 1531), kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné
č. 1540Vládní návrh zákona, jímž se mění čl. XVI., odst. 1., písm. b), uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 1541Návrh poslanců Štětky, Hodinové, Höhnela, Vallo, Töröka a soudruhů na vydání zákona na opatření levných bytů pro osoby, které jsou bez přístřeší, anebo bydlí ve špatných obydlích
č. 1542Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 12. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. prosince 1931, čís. 193 Sb. z. a n.
č. 1543Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 1538), kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 1544Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1540), jímž se mění čl. XVI., odst. 1., písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních
č. 1545Návrh poslance Štětky a soudruhů na vydání zákona o hospodářství obcí, okresů a zemí
č. 1546Návrh poslanců Josefa Šamalíka, Josefa Adámka, dr Martina Mičury, Václava Knotka, Jana Rýpara, Frant. Janalíka a druhů na provedení opatření pro zmírnění a odstranění krise ve výrobě živočišné
č. 1547Interpelace
č. 1548Návrh poslanců Böllmanna, Hodiny a druhů na vydání zákona o úlevách pro zemědělce při vymáhání daní
č. 1549Návrh poslance Julia Husnaje a soudruhů na bezplatný příděl palivového dřiví nezaměstnaným lesním a zemědělským dělníkům ze zásob státních lesů na Podkarpatské Rusi
č. 1550Návrh poslancov dra Ravasza a druhov ktorým sa vláde nakladá, aby každý rok v mesiaci januári predložila výkaz poslaneckej snemovne, koľko štátnych úradníkov na Slovensku v predošlom roku zomrelo a odišlo do výslužby a jakými úradníkmi boly ich miestá zaplnená
č. 1551Návrh poslancov J. Lišku, A. J. Beneša, Fr. Ostrého, J. Pekárka a druhov na vydanie zákona o úľavách pri platení nedoplatkov priamych daní a dane obratovej a prepychovej
č. 1552Návrh poslanců Böllmanna, Hodiny a druhů, jímž se vláda vyzývá, aby podala novelu k návrhu o podpře nezaměstnaných
č. 1553Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Tišnově za souhlas s trestním stíháním poslance Jakuba Polacha. (Přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z.)
č. 1554Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. K. Babela. (Přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z.)
č. 1555Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl K. Sliwky. (Přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího, § 312 tr. z. a přečiny podle §§ 283, 284, 279 lit. a) tr. z.)
č. 1556Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. K. Sliwky. (Přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího a přečiny podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky a § 283 tr. z.)
č. 1557Návrh poslanců Ferd. Richtra, dra Patejdla, dra Moudrého a druhů na vydání zákona, jímž se doplňují ustanovení trestních řádů zákona z 23. května 1873 čís. 119 ř. z., zákona z 5. července 1912 č. 131 ř. z. (voj. tr. řád) a zákona čís. XXXIII z roku 1896
č. 1558Interpelace
č. 1559Odepření odpovědi ministra zahraničních věcí na interpelaci poslance Gottwalda a soudruhů o krvavém teroru v Bulharsku (tisk 1447/XVI)
č. 1560Naliehavá interpelácia poslanca Hokkyho a druhov ministerskej rade o naliehavej úprave štátneho účetníctva a kontroly novým moderným zákonom
č. 1561Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1931, č. 215 Sb. z. a n.
č. 1562Interpelace
č. 1563Odpověď vlády na interpelaci poslance Štětky a soudr. o postupu četníků v Hořicích (tisk 1499)
č. 1564Návrh poslanců Pohla, Heegera, Hummelhanse, Stivína, Srby, Pika, dr. Wintra a soudruhů, aby se nekonala vojenská cvičení
č. 1565Návrh poslanců Pohla, Heegera, Hummelhanse, Srby, Stivína, Pika, dr. Wintra a soudruhů na zkrácení presenční služby vojenské
č. 1566Návrh poslanců Kulmové, Štětky a soudruhů na okamžité poskytnutí výpomoci obyvatelstvu obce Svatava (Zwodau) u Falknova
č. 1567Návrh poslance Hrubého a soudruhů na vydání zákona o zkrácení presenční služby vojenské bez zvýšení ročního počtu vojska
č. 1568Návrh poslanců Hackenberga, Heegera, Kučery, Neumeistera a soudruhů na změnu předpisů o užívání zbraně četnictvem
č. 1569Naléhavá interpelace poslanců dr Schollicha, Matznera a druhů ministrovi spravedlnosti, vnitra a národní obrany o vyšetřovací vazbě tajemníka Wernera z Krnova
č. 1570Návrh poslanců Jana Koudelky, Jak. Polacha, inž. Jar. Nečase a soudruhů na předložení výkazů subvencí ministerstvem zemědělství, obchodu a veřejných prací poskytovaných
č. 1571Návrh poslance inž. O. Kalliny a druhů, aby městu a okresu Kraslice a Vejprty byla poskytnuta mimořádná výpomoc pro ohromné škody způsobené povodní
č. 1572Odpovědi na interpelace
č. 1573Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 1. prosince 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, čís. 6 Sb. z. a n.
č. 1574Vládní návrh zákona, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč
č. 1575Odpověď ministra železnic na interpelaci poslanců Tylla, Babela a soudruhů o neslýchaném politickém teroru vůči dílenskému zaměstnanci čsl. drah v Praze na Masarykově nádraží, Františku Zikovi (tisk 1476)
č. 1576Naléhavá interpelace poslance Josefa Adámka a druhů ministru vnitra o odpovědi pana ministra (tisk 1104) na naléhavou interpelaci (tisk 1044) o nezákonném rozpuštění obecního zastupitelstva v obcí Leštince u Skutče
č. 1577Návrh poslance Windirsche a druhů, aby bylo zrušeno osvobození polní hořčice (Sinapis arvensis) od cla
č. 1578Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1574), kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč
č. 1579Interpelace
č. 1580Návrh poslanců Hrubého a soudruhů na vydání zákona o stanovení komisí stravovacích a stížnostních, o zvýšení žoldu a stravného vojákům
č. 1581Zpráva výboru živnostensko-obchodního a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 1500), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 25. listopadu 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1931, č. 178 Sb. z. a n.
č. 1582Zpráva výboru živnostensko-obchodního a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 1525), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, sjednaná dne 1. prosince 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. prosince 1931, čís. 188 Sb. z. a n.
č. 1583Návrh poslanců Kopeckého, Hádka, Steinera a soudruhů na vydání zákona o rozšíření okruhu závodů, na které se vztahuje zákon o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z. a n.
č. 1584Návrh poslanca dra Viktora Ravasza a druhov, ktorým sa vláda vyzýva vydať nariadenie o bezúročnom daňovom moratoriume, poťažne zastaveni vymáhania všetkých daní na rok 1932 a 1933 od maloroľníkov, domkárov a remeselníkov v krajoch na jar roku 1931 živelnými pohromami postihnutých a súčasne nech vláda upraví finančné úrady, žeby v týchto krajoch u roľníkov, ktorým sa ani takmer na živobitie a na osivo obilia neurodilo - na rok 1931 daň dôchodkovú vôbec nevyrubovaly
č. 1585Naléhavá interpelace poslanců dra Sterna, Hádka a soudruhů ministrovi financi o defraudacích daní firmy Moravia v Hlubočkách
č. 1586Naléhavá interpelace poslance Ant. Chmelíka a druhů, ministru spravedlnosti o napadení soudcovského stavu poslancem drem Jaroslavem Stránským a posl. Fr. Zeminovou
č. 1587Návrh poslance dra Keibla a druhů na vydání zákona, jímž se zaručuje československým pensistům veřejného práva volné stěhování
č. 1588Návrh poslance inž. O. Kalliny a druhů na zařazení města Aše do skupiny míst B činovného
č. 1589Návrh poslanců Eckerta, Stenzla, Prause a druhů na vydání zákona o úlevách při placení nedoplatků přímých daní jakož i daně obratové a přepychové
č. 1590Návrh poslancov Polívku, Hrušovského, Bergmanna a druhov na vydanie zákona o likvidovaní mestských municipálnych správ na Slovensku
č. 1591Zpráva výboru zahraničního a technicko-dopravního o vládním návrhu (tisk 1528), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě s Dodatkovým protokolem k čl. 2, sjednaná mezi 23 státy ve Varšavě dne 12. října 1929
č. 1592Zpráva výboru zahraničního a výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1573), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francii ze dne 2. Července 1928, sjednaná dne 1. prosince 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, čís. 6 Sb. z. a n.
č. 1593Zpráva výboru zahraničního a výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1561), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schváleni obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1931, č. 215 Sb. z. a n.
č. 1594Zpráva výboru zahraničního a výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1542), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 12. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. prosince 1931, čís. 193 Sb. z. a n.
č. 1595Naléhavá interpelace poslanců Barši, Štětky, Hadka, Kubače, Töröka a soudruhů vládě o chystaném zvýšení daně z obratu
č. 1596Súrna interpelácia poslanca Andreja Hlinku a druhov vláde vo veci slovenskej univerzity Komenského v Bratislave na Slovensku
č. 1597Interpelace
č. 1598Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v České Lípě za souhlas s trestním stíháním poslance E. Höhnela. (Přečiny podle § 14, čís. 1 a § 16, čís. 3 zákona na ochranu republiky)
č. 1599Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Jihlavě za souhlas s trestním stíháním poslance dra V. Sterna. (Zločin podle § 15, čís. 3 a přečin podle § 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky)
č. 1600Odpovědi na interpelace

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP