Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 1201Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií v Praze dne 30. března 1931, a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931 čís. 79 Sb. z. a n.
č. 1202Vládní návrh zákona, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé prozatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly
č. 1203Naléhavá interpelace poslanců Zápotockého, dra Sterna a soudruhů ministru vnitra o rozpuštění sjezdu Rudých Odborů v Praze
č. 1204Naléhavá interpelace poslance dra F. Hassolda a druhů ministrovi veřejných prací o domu "Buen Retiro" v Mariánských Lázních
č. 1205Interpelace
č. 1206Návrh poslanců Františka Mašaty, Adolfa Křemena a druhů na rychlé poskytnutí pomoci postiženým katastrofálním krupobitím a průtrží mračen na Vlašimsku a Voticku
č. 1207Návrh poslanců dra Josefa Kalaše, Otomara Bistřického, Františka Machníka, Josefa Kočandrle a druhů na pomoc postiženým živelní pohromou
č. 1208Návrh poslance Luďka Pika a soudruhů ve věci zřízení uliční spojky z Resslovy do Radobyčické ulice v Plzni jakož i zřízení podjezdu pod tělesem státní dráhy mezi těmito ulicemi
č. 1209Odpovědi na interpelace
č. 1210Interpelace
č. 1211Návrh poslance dr. F. Hassolda a druhů na změnu zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 2 Sb. z. a n. z r. 1920
č. 1212Návrh poslanců Františka Seidla, Marie Jurnečkové a soudruhů na pomoc postiženým živelní pohromou na Táborsku
č. 1213Návrh poslanca dr. Jozefa Tisu a druhov na rýchle poskytnutie pomoci obyvateľom obce M. Hostie (okres Bánovce n. Bebravou) postihnutým požiarom
č. 1214Súrna interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a druhov ministru železníc o poškodzovaniu úradníctva centrál pri povyšovaní
č. 1215Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu (tisk 1191) zákona o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební
č. 1216Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 352 a 473) o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech)
č. 1217Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslance Dr. Szüllö a druhů ve věci lidí bez vlasti (tisk 1091)
č. 1218Návrh poslancov Františka Mojtu, Andreja Hlinku a druhov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon zo 14. dubna 1920, č. 302 Sb. z. a n., o úprave právnych pomerov sporiteľní
č. 1219Návrh poslanců inž. J. Nečase, J. Koudelky, J. Stivína a soudruhů, aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc občanům obcí Bartoušova, Jičiněvse, Žitětína, Dolan a Pševse v okrese jičínském, postiženým těžkou živelní pohromou
č. 1220Návrh poslanců J. Svobody, Hrušky a soudruhů na zachování zaměstnanců ve třídách nemocenského pojištění
č. 1221Návrh poslanců Kubače, Novotného a soudruhů na zavedení sociálního pojištění domkářů, malých a středních rolníků proti všem zemědělským škodám, pro případ nemoci, úrazu, invalidity a stáří
č. 1222Návrh poslanců Františka Seidla, Františka Staňka, Rudolfa Tayerle a soudruhů na zařazení města Aše do skupiny "B" činovného
č. 1223Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. dra V. Sterna. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)
č. 1224Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance Kremsera. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)
č. 1225Naléhavá interpelace poslanců Klimenta, dr. Sterna a soudruhů ministru veřejných prací, že správa mosteckých dolů porušuje zákonná ustanovení o dovolených a revírní úřad v Teplicích - Šanově odmítnul stížnost do tohoto jednání
č. 1226Zpráva výboru imunitného o žiadosti kraj. súdu v Českej Lipe za súhlas s trest. stíhaním poslanca E. Höhnela. (Prečiny podľa § 16, čís. 1 zákona na ochranu republiky, §§ 81, 279, 283 tr. z. a priestupok podľa § 312 tr. z.)
č. 1227 Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. I. Kurťaka. (Přečin urážky na cti.)
č. 1228Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. I. Kurťaka. (Přečin urážky na cti.)
č. 1229Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. I. Kurťaka. (Přečin urážky na cti.)
č. 1230Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance G. Steinera. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle § 1, 3, odst. II. čís. 1 a 2, § 9, čís. 6 zákonného článku XLI. z roku 1914.)
č. 1231Zpráva výboru imunitného o žiadosti okresného súdu v Zbraslave, ktorou žiada vydať k trestnému stíhaniu poslancov dra Sterna a Č. Hrušku. (Priestupok podľa § 314 tr. z.)
č. 1232Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu v Uhorskom Hradišti, ktorou žiada vydať k trestnému stíhaniu posl. J. Svobodu. (Zločin podľa § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 1233Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. K. Procházky. (Zločin podle § 81. tr. z.)
č. 1234Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance Č. Hrušky. (Zločin podle § 81, 82 tr. z., přečin podle § 283, 284 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)
č. 1235Návrh poslancov Štefana Stundu, Jána Vanču, Michala Doriča a druhov na rýchle poskytnutie pomoci postihnutým katastrofálnym krupobitím, prietržou mračien a inými živelnými pohromami na Abaujsku, Šarišsku a Zemplínsku
č. 1236Návrh poslanců Františka Janalíka, dra Josefa Dolanského a druhů na poskytnutí okamžité pomoci živelní pohromou postiženým občanům v okresích mor. krumlovském a třebíčském
č. 1237Návrh posl. Františka Mojtu a druhov na zaradenie obce Vajnory pri Bratislave do skupiny A činovného štátnych zamestnancov
č. 1238Odpověď ministra financí na interpelaci posl. Radka, Jurana a soudr. o finančním zhroucení, jež obec Hlubočky u Olomouce přímo ohrožuje následkem odpisů daní, povolených Akciové společnosti pro železářský průmysl a obchod "Moravia" (tisk 1087)
č. 1239Súrna interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a druhov ministru železníc o prezradzovanie úradnej tajnosti neznámymi páchateľmi od riaditeľstva štátnych železníc v Košiciach a dú. v Žiline
č. 1240Interpelace
č. 1241Odpovědi na interpelace
č. 1242Vládní návrh zákona o podpoře zahraničního obchodu
č. 1243Zpráva výboru ústavně-právního a technicko-dopravního o vládním návrhu zákona (tisk 1202), kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24.dubna 1926 a vydávají se některé zatímně předpisy o jízdě motorovými vozidly
č. 1244Odpověď ministra vnitra a ministra sociální péče na interpelaci poslance N. Sedorjaka a soudruhů o úředním teroru proti nezaměstnaným a jejich akčním výborům (tisk 1023)
č. 1245Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslanců Zápotockého, dra Sterna a soudruhů o rozpuštění sjezdu "Rudých odborů" v Praze (tisk 1203)
č. 1246Návrh poslanců Františka Machníka, Josefa Kočandrle a druhů, aby poskytnuta byla pomoc pohořelým v obci Bílově, okres Kralovice u Plzně
č. 1247Návrh poslanců V. Knotka, B. Staška a druhů na podporu pohořelých zemědělců obce Kyjova u Hájku
č. 1248Návrh poslance dra Františka Staňka, Ludvíka Marka a druhů na rychlé poskytnutí pomoci postiženým katastrofálním krupobitím, průtrží mračen a větrnou smrští na Náměšťsku, Třebíčsku a Moravsko-Krumlovsku
č. 1249Návrh poslance Antonína Kaňourka, Václava Myslivce a druhů na poskytnutí pomoci obyvatelstvu severní části soudního okresu Bechyňského stiženého krupobitím a průtrží mračen
č. 1250Návrh poslanca Ignáca Grebáče-Orlova a druhov na rýchle poskytnutie podpory pohorelcom v Hornej Lehote - Orava
č. 1251Návrh posl. L. Pika, Ant. Remeše, V. Beneše, Fr. Nového a soudr., ve věci škod způsobených krupobitím v západních Čechách a podpor postiženým malozemědělcům
č. 1252 Návrh poslance Krosnáře a soudruhů na vydání zákona o zákazu pozměňování položek na podpory nezaměstnaných a na nouzové práce v obecních, okresních a zemských rozpočtech nadřízenými úřady
č. 1253Návrh poslanců Krosnáře, Haiblicka a soudruhů na vydání zákona o všeobecných obecních podporách nezaměstnaných
č. 1254Návrh poslanca dra Jozefa Tisu a druhov na sriadenie pobočného ústavu Poštovej Sporitelne v Bratislave
č. 1255Návrh poslanca dra Jozefa Tisu a druhov na vydanie vkladných knižiek Poštovej Sporitelne v Prahe vkladateľom býv. Poštovej Sporitelne uhorskej
č. 1256Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance K. Gottwalda. (Zločin podle § 81 tr. z., přečin podle §§ 279, 283, 284 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)
č. 1257 Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance Josefa Dvořáka. (Zločin podle § 81 tr. z. a přečin podle § 279 tr. z.)
č. 1258Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance Čeňka Hrušky. (Zločin podle §§ 81, 87 tr. z. a přestupky podle § 488 tr. z. a článku V. zákona čís. 8 ř. z. z roku 1863, 312 tr. z. a § 3 zákona o právu shromažďovacím.)
č. 1259Návrh poslance Václava Jaši a soudruhů, aby obcím Ratiškovicím, Rohatci, Sudoměřicím, Petrovu (okresu Hodonín na Moravě), dále Skalici Uh. na Slovensku, postiženým bouří a krupobitím, byla poskytnuta z prostředků státních vydatná pomoc
č. 1260Návrh poslanců Jurana, Klimenta a soudruhů na pomoc postiženým živelními pohromami na Moravě
č. 1261Návrh poslanců Františka Stanislava, Josefa Vičánka a druhů, aby byla neprodleně poskytnuta pomoc a podpora živelní pohromou postiženým zemědělcům v okresích Hodonínském a Kyjovském
č. 1262Návrh poslance Jana Dubického a druhů na rychlé poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou na okrese jičínském, libáňském, chabařovickém a ústeckém
č. 1263Návrh poslance Zápotockého a soudruhů na poskytnutí náhrady škod obětem střílení v Košutech
č. 1264Návrh poslanců Nového, Remeše, Pika, V. Beneše a soudruhů na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Bílově, okres Kralovice u Plzně
č. 1265Návrh poslance Chalupníka a soudruhů, aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc obyvatelstvu obce Zděchova, Lužné, Leskovce, Johanové a Ústí v okrese vsetínském na Moravě, postiženému těžkou živelní pohromou
č. 1266Návrh poslanců H. Bergmanna, Fr. Zeminové, Em. Špatného a druhů na zařazení města Brandýsa nad Labem do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců
č. 1267Návrh poslanců Bohumila Vaculíka, Jana Rýpara a druhů na poskytnutí pomoci obyvatelstvu na Hranicku a Holešovsku postiženému živelní pohromou
č. 1268Interpelace
č. 1269Odpovědi na interpelace
č. 1270Súrna interpelácia poslanca Jozefa Siváka a druhov ministru školstva a národnej osvety o štátnej meštianskej škole v Handlovej
č. 1271Súrna interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a druhov ministru železníc o prenasledovanie prednostu stanice Šahy pre jeho slovenské presvedčenie
č. 1272Odepření odpovědi ministra pro zásobování lidu na interpelaci poslance Hrubého a soudruhů o důsledcích zlevňovací akce (tisk 937/I.)
č. 1273Návrh poslanců Čeňka Fialy, dra Moudrého, V. Mikuláše a druhů, aby živelní pohromou postiženým obcím v okresu rokycanském byla poskytnuta ze státních prostředků vydatná pomoc
č. 1274Návrh poslanců Čeňka Fialy, dr. K. Moudrého, V. Mikuláše a druhů na poskytnutí vydatné podpory obci Bílovu v okresu kralovickém, těžce postižené požárem
č. 1275Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích
č. 1276Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 1092), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní úmluva mezi Československem a Tureckem, podepsaná v Ankaře dne 17. ledna 1931
č. 1277Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 1201), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14, listopadu 1928, sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Jihoslávií v Praze dne 30. března 1931, a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931, čís. 79 Sb. z. a n.
č. 1278Zpráva výboru vyšetřovacího o návrhu poslanců dra Staňka, Tomáška, Zeminové, Šamalíka, Tauba, Böllmanna, dra Lukavského, Najmana a druhů (tisk 967) na zřízení vyšetřovacího výboru
č. 1279Zpráva ústavně právního výboru a rozpočtového k usnesení senátu (tisk sněm. 1216) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 352 a 473) o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech)
č. 1280Naléhavá interpelace poslance dra F. Hassolda a druhů ministrovi železnic o dopravování lázeňských hostů v dobytčích vozech
č. 1281Návrh poslanců V. Knotka, B. Staška, A. Kaňourka, V. Koška a druhů na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v okresech pelhřimovském a kamenickém nad Lipou postiženému živelní pohromou
č. 1282Návrh poslanců dra J. Zadiny, Honzla a druhů na urychlené poskytnutí pomoci zemědělcům, postiženým v r. 1931 živelními pohromami na Českomoravské vysočině
č. 1283Návrh poslanců I. Chalupy, Fr. Tomáška a soudruhů na poskytnutí všestranné pomoci obyvatelstvu obce Skuhrova, Kvasin a přilehlých obcí, jež postiženy byly živelní pohromou
č. 1284Návrh poslanců Fr. Váchy, Ant. Srby a soudruhů, aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc obyvatelstvu obce Stojice, Svojšice, Svinčany, Jeníkovice, Bezděkov a Barchov s připojenými osadami v okresu přeloučském, postiženému živelní pohromou
č. 1285Návrh poslanců Františka Janalíka, dra J. Dolanského a druhů na poskytnutí pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou v okrese telečském a jihlavském
č. 1286Návrh poslanců dra Františka Staňka, dra Milana Hodži, Františka Mašaty, Rudolfa Berana, inž. Jindřicha Žilky, dra Antonína Štefánka, dra Josefa Zadiny, Rudolfa Křemena, Ludvíka Marka, dra Oldřicha Suchého a druhů na rychlé poskytnutí pomoci postiženým v roce 1931 živelními pohromami
č. 1287Návrh poslance Nejezchleb-Marchy a druhů na poskytnutí pomoci zemědělskému obyvatelstvu v obcích na Tišnovsku, postiženému živelními pohromami
č. 1288Návrh poslanců Fr. Neumeistra, Fr. Hummelhanse a soudruhů na rychlé poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou na okrese votickém
č. 1289Návrh poslanců Josefa Vaňka, Václava Mikuláše a druhů, aby byla poskytnuta neprodleně pomoc a podpora živelní pohromou postiženým zemědělcům v okresích jihlavském, telečském a moravsko-krumlovském
č. 1290Návrh poslance Aloise Petra a druhů na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům v obci Bílově, okres Kralovice u Plzně
č. 1291Návrh poslanců V. Koška, V. Knotka, B. Staška a druhů na rychlé poskytnutí pomoci obyvatelstvu postiženému živelní pohromou na okrese jičínském a libáňském
č. 1292Návrh posl. Antona Šaláta a druhov, aby sa urýchleno poskytlo podpory pohorelcom v obci Kľaku, okres Nová Baňa a v obci Stará Kremnička, okres Kremnica
č. 1293Návrh poslancov Andreja Hlinku, dra Karola Mederlý-ho a druhov na poskytnutie pomoci mimoriadnou živelnou katastrofou postiženému vinohradníctvu okresu bratislavského a modranského, menovite vinohradníctvu mesta Svätého Jura
č. 1294Návrh poslance H. Wagnera a druhů na vydatnou podporu zemědělců, postižených živelní pohromou dne 10. června 1931
č. 1295Návrh poslance dra Mayr-Hartinga a druhů na rychlé poskytnutí pomoci městu Schönbachu, těžce postiženému živelní pohromou
č. 1296Návrh poslanců de Witte, Pohla, Blatné, Katze a soudruhů na vydatná ponocná opatření pro obec Schönbach, postiženou živelní pohromou
č. 1297Návrh poslance H. Simma a druhů na přeřazení souvislých místních obcí Dolního a Horního Hanychova do skupiny míst B činovného
č. 1298Návrh poslance J. Geyera a druhů na přeřazení města Hroznětína do skupiny míst C činovného
č. 1299Návrh poslance Roschera a soudruhů na zařazení obce Dolního Hanychova do skupiny míst B činovného
č. 1300Návrh poslanců Josefa Šamalíka, V. Knotka, Jana Rýpara, dr. Mičury a druhů na vydání zákona o poskytování podpor při živelních pohromách

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP