Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 1001Návrh poslance Böhma, Hodiny a druhů, aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje zaměstnávati v továrnách mladistvé pod 18 let
č. 1002Návrh poslance H. Simma a druhů na přeřadění města Jablonce n. N. do skupiny míst A činovného
č. 1003Odepření odpovědi ministra spravedlnosti na interpelaci poslanců Zápotockého, Kopeckého a soudruhů o konfiskaci časopisu "Kronika" ze dne 1. října 1930 (tisk 844/XIV)
č. 1004Návrh poslanců Leibla, Schweichharta, Jaksche a soudruhů na vydání zákona o ochraně drobných pachtýřů
č. 1005Návrh poslance Böhma a druhů, aby byl vydán zákon o obnovení drobných zemědělských pachtů k ochraně pachtýřů pozemků, jímž se upravuje pachtovní poměr drobných majitelů pozemků a drobných živnostníků
č. 1006Naléhavá interpelace poslance Štětky a soudruhů ministru spravedlnosti o konfiskaci časopisu "Trn"
č. 1007Interpelace
č. 1008Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení senátu (tisk sněm. 895) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 253 a 362), kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí
č. 1009Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 904), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Mezinárodní obchodní úmluva ze dne 24. března 1930 a Protokol k ní z téhož dne
č. 1010Odpovědi na interpelace
č. 1011Návrh poslanců K. Procházky, Haiblicka, Kuhnové a soudruhů na poskytnutí náhrady škod pozůstalým po duchcovských obětech
č. 1012Návrh poslance Kopeckého a soudruhů na zřízení vyšetřovacího výboru o jmění ministrů, bývalých ministrů, poslanců a senátorů, o jejich účasti ve správních radách kapitalistických podniků
č. 1013Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. J. Hrubého. (Zločin podle § 15, číslo 3, přečin podle 18, číslo 1-3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 14 a 19 zákona o právu shromažďovacím.)
č. 1014Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Klimkovicích za souhlas s trestním stíháním poslance J. Rýpara. (Přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487 a 491 tr. zák.)
č. 1015Súrna interpelácia posl. J. Siváka, dra G. Fritza a druhov ministru zemedelstva a ministru vnútra pre porušenie poľovného zákona krajinským úradom v Bratislave a pre kynoženie úžitkovej zveriny
č. 1016Návrh poslance R. Kaspera a druhů na změnu některých ustanovení zákona ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb. z. a n., o státních starobních podporách
č. 1017Interpelace
č. 1018Odpověď vlády na interpelaci poslanců Štětky, Zápotockého, Kopeckého a soudruhů o zavedení 7 a 6hodinné doby pracovní (tisk 901)
č. 1019Odpověď vlády na interpelaci poslanců Štětky, Zápotockého, Kopeckého a soudruhů o podporách nezaměstnaných a omezeně pracujících dělníků (tisk 902)
č. 1020Zpráva výboru zahraničního a výboru zemědělského o vládním návrhu (tisk 847), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu zdravotně-veterinární úmluva mezi Československem a Francií, podepsaná v Paříži dne 3. října 1930
č. 1021Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromážděni ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francii ze dne 2. července 1928, sjednaná výměnou not dne 20. února 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. března 1931, čís. 32 Sb. z. a n.
č. 1022Naléhavá interpelace poslance Sedorjaka a soudruhů ministru sociální péče o koloniálním chování úřadů - - -, pokud jde o podporu nezaměstnaných
č. 1023Naléhavá interpelace poslance N. Sedorjaka a soudruhů ministrovi vnitra a sociální péče o úředním teroru proti nezaměstnaným a jejích akčním výborům - - -
č. 1024Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 351 a 379) o nabytí místní dráhy Liberec-Jablonec-Tanvald státem
č. 1025Zpráva I. výboru zemědělského, II. technicko-dopravního výboru a III. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 961) zákona o státním fondu pro vodohospodářské meliorace
č. 1026Zpráva výboru technicko-dopravního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 689) zákona o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil
č. 1027Návrh poslance dra Josefa Dolanského a druhů na přeřazení katastrální obce Tvořihráze v politickém okrese znojemském na Moravě z oblasti řepařské do oblasti obilnářsko-bramborářské
č. 1028Návrh poslance Fr. Biňovce a soudruhů na zařazení městyse Roztoky n. Vlt. do skupiny B činovného
č. 1029Interpelace
č. 1030Naléhavá interpelace poslanců Babela, Tylla a soudruhů ministrovi železnic o propuštění dlouho sloužícího železničáře Aloise Rambouska
č. 1031Návrh poslanců H. Bergmanna, Vl. Polívky, Ig. Hrušovského a druhů, aby obec Slovenské Nové Město přeřaděno bylo do vyšší skupiny míst činovného
č. 1032Návrh poslance H. Bergmanna a druhů, aby obec Měšice u Tábora zařazena byla do vyšší skupiny činovného státních zaměstnanců
č. 1033Návrh poslanců J. Netolického, J. Slavíčka, J. Tykala, J. Vaňka a druhů na vydání zákona o průkazu způsobilosti živnosti zahradnické
č. 1034Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům. (Novela IV.)
č. 1035Interpelace
č. 1036Odpověď ministra železnic na interpelaci poslance Šaláta a druhů o hromadném propouštění smluvních zaměstnanců Slováků ze služeb při čs. železnici na Slovensku (tisk 933)
č. 1037Odpovědi na interpelace
č. 1038Návrh poslanců Antonína Kaňourka, V. Myslivce a druhů na zařadění obcí Dolní Bučice-Vrdy do skupiny C činovného
č. 1039Návrh poslanců Kopeckého, Zápotockého, Šliwky a soudruhů na podporu nezaměstnaných Všeobecným pensijním ústavem
č. 1040Návrh poslanců Frant. Hummelhanse, Em. Špatného, dra Fr. Lukavského, Fr. Navrátila, Fr. Mašaty, F. Pechmana a druhů na urychlené vystavení sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze
č. 1041Návrh poslanců H. Bergmanna; Al. Tučného, B. Procházky a druhů na započítání vojenské služby pro postup do vyšších platů (pro zvýšení služného) a do služebního pořadí státním a veřejným zaměstnancům a učitelům
č. 1042Návrh poslanca dr Törkölya a druhov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon o prezatýmnej úprave sriadenia obcí na Slovensku
č. 1043Odpověď ministra zemědělství na interpelaci poslance N. Sedorjaka a soudruhů, že si selští boháči přivlastnili majetek pracujících zemědělců obce Imstičeva (tisk 923)
č. 1044Naléhavá interpelace poslance Josefa Adámka a druhů ministru vnitra, že okresní úřad ve Vysokém Mýtě nezákonitě rozpustil obecní zastupitelstvo a jmenoval vládního komisaře v obci Leštince u Skutče
č. 1045Interpelace
č. 1046Súrna interpelácia poslanca dra Jozefa Tisu a druhov na ministra financií straniva krutého vymáhania daní na Slovensku
č. 1047Zpráva výboru zahraničního a technicko-dopravního k vládnímu návrhu (tisk 984), kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu 1. Dohoda mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě, podepsaná v Praze dne 2. května 1925 a 2. Dodatkový protokol k této dohodě, podepsaný v Antverpách dne 25. června 1930
č. 1048Návrh poslance Böllmanna a druhů, aby byly poskytnuty další peníze k pronikavému zmírnění hospodářské krise
č. 1049Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 971) zákona o spotřební dani z minerálních olejů
č. 1050Zpráva výboru technicko-dopravního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 970), jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu
č. 1051Zpráva výboru zahraničního a výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1021), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná výměnou not dne 20. února 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. března 1931, číslo 32 Sb. z. a n.
č. 1052Naléhavá interpelace poslance R. Kaspera a druhů ministrovi sociální péče o rozšíření mimořádné péče o nezaměstnané podle článku III. zákona 74/1930 Sb. z. a n.
č. 1053Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslanců Vano, Kubače a soudruhů o řádění četníků proti bezbrannému chudákovi v Michalovcích (tisk 932)
č. 1054Návrh poslance Štětky a soudruhů na změnu zákona z 9. října 1920, č. 221 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ve znění zákona ze dne 8. listopadu 1928, č. 184 Sb. z. a n.
č. 1055Návrh poslanců Ferd. Richtra, Fr. Langra, J. Knejzlíka, C. Malého a druhů na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v povodí řeky Hané, postiženému povodní
č. 1056Návrh poslanců H. Bergmanna, Al. Tučného, B. Procházky a druhů na zařazení obcí Chřibské, Horní Chřibské, Krásného Pole a Dolní Chřibské do skupiny míst C činovného
č. 1057Návrh poslanců H. Bergmanna, Igora Hrušovského, Vlad. Polívky a druhů na zařazení města Košic do skupiny míst A činovného
č. 1058Návrh poslanců Chalupníka, V. Jaši, M. Jurnečkové a soudruhů na vydání zákona o povinné péči o školní mládež
č. 1059Návrh poslanců J. Kučery, Fr. Svobody, J. Polacha a soudruhů na poskytnutí pomoci obyvatelstvu střední a severozápadní části země Moravskoslezské, postiženému živelní katastrofou
č. 1060Interpelace
č. 1061Vládní návrh zákona o státním vězení
č. 1062Návrh poslanců V. Knotka, B. Staška, A. Kaňourka, V. Myslivce a druhů na urychlenou státní pomoc požárem postiženým obyvatelům obce Chrástova
č. 1063Odpovědi na interpelace
č. 1064Interpelace
č. 1065Návrh poslanců Ferd. Richtra, Fr. Langra, dra Stránského, C. Malého a druhů na zařazení obce Bílovice n. Svitavou do vyšší třídy činovného
č. 1066Návrh poslanců Jurana, Barši a soudruhů na poskytnutí 4 milionů Kč obyvatelům vyškovského okresu na Moravě k náhradě škod způsobených povodní
č. 1067Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci poslance N. Sedorjaka a soudruhů o zabavovací praxi užhorodského státního zastupitelství (tisk 972)
č. 1068Odpovědi na interpelace
č. 1069Odepření odpovědi ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Novotného a soudruhů o konfiskaci periodického časopisu "Naše Brázda" (tisk 1007/IV)
č. 1070Usnesení senátu Národního shromáždění o vládním návrhu zákona (tisk sen. 388 a 405), jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
č. 1071Odepření odpovědi ministra spravedlnosti na interpelaci poslanců Štětky, Kupeckého a soudruhů o neslýchaném zacházení s dělnickým poslancem Janem Harusem (tisk 905)
č. 1072Odpovědi na interpelace
č. 1073Odpověď vlády na interpelaci poslanců R. Kaspera, H. Krebse a druhů, aby stát vydatně podporoval všechny nezaměstnané (tisk 962)
č. 1074Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci poslance dra F. Hassolda a druhů o zaměstnání místních dělníků při státních a investičních stavbách (tisk 976)
č. 1075Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci poslance Štětky a soudruhů o konfiskaci časopisu "Trn" (tisk 1006)
č. 1076Návrh poslanců Jos. Davida, J. Tykala, L. Pechmanové-Klosové, H. Bergmanna a druhů na zařazení města Jilemnice do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců
č. 1077Návrh poslanců dra Moudrého, Hugo Bergmanna, dra Patejdla a druhů na přeřazení města Aše ze skupiny C do skupiny B činovného
č. 1078Návrh poslanců J. Netolického, J. Slavíčka, J. Tykala a druhů o zákazu zřizování správkáren obuví továrními podniky
č. 1079Naléhavá interpelace poslance dr F. Hassolda a druhů ministrovi železnic o stavbě dráhy otavským údolím ze Sušice do Kašperských Hor s připojením přes Stachy do Vimperka
č. 1080Odpověď ministra železnic na interpelaci poslanců Babela, Tylla a soudr. o propuštění dlouhosloužícího železničáře Aloise Rambouska (tisk 1030)
č. 1081Naléhavá interpelace poslance N. Sedorjaka a soudruhů ministrovi sociální péče o rozdělení výpomoci z t. zv. vyživovací akce
č. 1082Interpelace
č. 1083Návrh poslanců Josefa Lance, Al. Hatiny a druhů na zařazení obce Obrnic do skupiny C činovného
č. 1084Návrh poslancov Vlad. Polívku, Igora Hrušovského a druhov na podporu postiženým obciam povodňou v oblasti rieky Hronu
č. 1085Návrh poslanců Vlad. Polívky, Igora Hrušovského a druhů na zařazení města Prešova do vyšší třídy činovného státních zaměstnanců
č. 1086Návrh poslancov Pavla Teplanského, dra Antona Štefánka, Štefana Blažka, Jána Zemana, Jána Petrovice a druhov na poskytnutí pomoci obyvateľstvu západnej čiastky zeme slovenskej (a to menovite v okresoch Topolčany, Nitra, Piešťany, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Malacky, Skalica na Slovensku, Bratislava, Brezno, Nová Baňa atď.) živelnou katastrofou postiženému
č. 1087Naléhavá interpelace poslanců Hadka, Jurana a soudruhů ministru financí o finančním zhroucení, jež obec Hlubočky u Olomouce přímo ohrožuje následkem odpisů daní, povolených Akc. spol. pro železářský průmysl a obchod "Moravia"
č. 1088Návrh poslanců Václava Knotka, Václava Koška, J. Šamalíka, dr Martina Mičury a druhů na státní pomoc předluženým zemědělcům
č. 1089Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chrudimi za souhlas s trestním stíháním posl. Anežky Hodinové. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 1090Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance M. Fedora. (Přečin podle § 1, 2 a § 3, čís. 1 a 2 zákonného článku XLI z roku 1914.)
č. 1091Naliehavá interpellácia poslanca dr Szüllö a druhov ministrovi vnútra ve veci ľudí bez vlasti
č. 1092Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní úmluva mezi Československem a Tureckem, podepsaná v Ankaře dne 17. ledna 1931
č. 1093Návrh poslanců Františka Seidla, Jaroslava Kučery, Františka Svobody a druhů na zařazení města Přerova do skupiny míst "B" činovného
č. 1094Návrh poslanců Františka Seidla, Františka Staňka, Rudolfa Tayerle a druhů na zařazení města Varnsdorfu do skupiny míst "B" činovného
č. 1095Súrná interpelácia poslanca Št. Suroviaka a druhov vláde Č. S. R. o preloženie 22 zamestnancov z obvodu brnenského riaditeľstva do obvodu riaditeľstva št. železníc v Bratislave a ohľadom nesprávne rozdelených vlakov medzi jazdným osobníctvom bratislavského riaditeľstva a osobníctvom ostatných českých riaditeľstiev
č. 1096Návrh poslance H. Krebse a druhů na vydání zákona na ochranu obuvnické a krejčovské živnosti
č. 1097Interpelace
č. 1098Odpovědi na interpelace
č. 1099Odpověď ministra sociální péče na interpelaci poslance Sedorjaka a soudruhů o koloniálním chování úřadů pokud jde o podporu nezaměstnaných (tisk 1022)
č. 1100Návrh poslance Hrušky a soudruhů na propuštění poslance Kupeckého z vazby

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP