Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 801Interpelace
č. 802Návrh poslanců Václava Knotka, Josefa Šamalíka, dr. M. Mičury, Josefa Adámka, Frant. Navrátila, Frant. Janalíka, Ant. Kaňourka, V. Koška a druhů na ochranu lnářské produkce a zabezpečení odbytu domácího lnu
č. 803Vládní návrh zákona, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost
č. 804Naléhavá interpelace poslance inž. O. Kalliny a druhů vládě, jaké katastrofální účinky má zastavení mnoha průmyslových podniků, způsobené hospodářskou krisí a neodpovědnými opatřeními, čímž mnoho tisíc dělníků a zaměstnanců jest bez milosti vydáváno nejtrpčí nouzi
č. 805Naléhavá interpelace poslanců Kopeckého, Jurana a soudruhů ministrům vnitra, spravedlnosti a zahraničních věcí o úředním rozpuštění Svazu přátel Sovětského Svazu
č. 806Odpovědi na interpelace
č. 807Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 319 a 334), kterým se mění zákon ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.
č. 808Usnesení senátu Národního shromážděno republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 279 a 306) o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava - Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem
č. 809Interpelace
č. 810Odpověď ministra železnic na interpelaci poslanců Tylla, Babela, Štětky a soudruhů o teroru při podpisování kandidátních listin "Mezinárodní federace železničářů" pro volby do nemocenských pokladen čsl. státních drah (tisk 771)
č. 811Návrh poslance L. Schuberta a druhů na změnu §u 2 zákona ze dne 14. července 1927, čís. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu
č. 812Návrh poslanců Windirsche, Böllmanna a druhů, aby byl vydán zákon, jímž se vláda zmocňuje až do dalšího opatření po dobu hospodářské krise zastaviti vybírání pojišťovacích příspěvků pro invalidní a starobní pojištění v zemědělském a lesním hospodářství
č. 813Návrh poslanců H. Bergmanna, Al. Tučného, Boh. Procházky a druhů na vyřadění dozorců čs. tabákové režie z kategorie dělnické do zřízenecké a na úpravu jejich služebních a hmotných poměrů
č. 814Návrh poslanců Jana Koudelky, Fr. Biňovce, Inž. J. Nečase, Jána Bečko a soudruhů na vydání zákona o ochraně drobných zemědělských pachtýřů
č. 815Návrh poslanců R. Kleina, Fr. Macouna a soudruhů, aby byl vydán zákon o obmezení práva výpovědi a propouštění soukromých zaměstnanců
č. 816Naléhavá interpelace poslanců Václava Knotka, Josefa Šamalíka, Frant. Janalíka, Ant. Kaňourka, Frant. Navrátila a druhů ministru zemědělství ve příčině provádění zákona o plemenitbě hospodářských zvířat ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n.
č. 817Návrh poslanců Windirsche, Böllmanna a druhů na vydání zákona, jímž se mění § 8 zákona ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z., jímž se mění I. oddíl, ustanovení finanční, zákona ze dne 30. června 1884, z. ř. č. 116, aby bylo zvelebeno zemědělství stavbami vodními
č. 818Návrh poslance Windirsche a druhů, aby co nejdříve byla vydána opatření ke zmírnění obrovských škod, způsobených v lesích živelními pohromami
č. 819Zpráva ústavno-právneho výboru k usnesení senátu (tisk 807) o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 319 a 334), ktorým sa mení zákon zo dňa 23. kvetna 1922, č. 168 Sb. z. a n.
č. 820Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 803) zákona, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost
č. 821Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 751) zákona o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů
č. 822Interpelace
č. 823Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 539) zákona o trestním soudnictví nad mládeží
č. 824Návrh poslanců Václava Mikuláše, F. Richtera, J. Knejzlíka, J. Tykala, V. Polívky a druhů na vydání zákona o drobných zemědělských pachtech
č. 825Návrh poslanců Frant. Mašaty, Rud. Berana, Em. Vencla, dra Kalaše a druhů na úpravu poměrů v hornictví
č. 826Návrh poslanců Fr. Macouna, R. Kleina a soudruhů, aby byl vydán zákon o omezení práva výpovědi a propouštění soukromých zaměstnanců
č. 827Návrh poslanců J. Pekárka, Petrovického, J. Náprstka a druhů na změnu § 16 zákona ze dne 26. prosince 1893, č. 193 ř. z., jímž upravují se koncesované živnosti stavební
č. 828Súrna interpelácia poslanca A. Šaláta a druhov ministru zemedelstva straniva spravodlivého prevedenia osadníckeho zákona číslo 224 zo 7. oktobra 1925 v prospech občanov Klaku (okr. Nová Baňa, Slovensko)
č. 829Vládní návrh zákona o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy
č. 830Vládní návrh zákona o ochraně cti
č. 831Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné
č. 832Vládní návrh zákona o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise
č. 833Odpověď ministra zemědělství na interpelaci poslance Sedorjaka a soudruhů o rozdělení a krádeží pšenice z podpůrné akce ve Velikých Loučkách a že mukačevský okresní náčelník nekoná úředních povinností (tisk 758)
č. 834Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci poslanců Tylla, Babela, Štětky a soudruhů o neslýchaném zacházení se zásilkami volebního materiálu pro Mezinárodní federaci železničářů (tisk 770)
č. 835Návrh poslanců V. Knotka, V. Koška, J. Šamalíka a druhů na změnu a doplnění zákona přídělového ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n.
č. 836Návrh poslanců dra Ladislava Daňka, Josefa Šamalíka, Františka Janalíka a druhů na vydání zákona o soustavné inkameraci okresních silnic v republice
č. 837Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Chile, podepsaná v Praze dne 18. září 1930
č. 838Návrh poslanců Krosnáře, Haiblicka, Majora, Sedorjaka, Šliwky a soudruhů na uvolnění obnosu 150,000.000.- Kč na zmírnění bídy nezaměstnaných, drobných rolníků a živnostníků
č. 839Odpoveď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu poslanca Františka Mojtu a druhou o stave národného školstva na Slovensku (tisk 763)
č. 840Odpověď ministra národní obrany na interpelaci poslanců Tylla, Dvořáka a soudruhů o neslýchaném týrání a nepředstavitelně sprostém zacházení s nováčky v litoměřické důstojnické škole (tisk 778)
č. 841Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance H. Krebse. (Přečin podle § 24 tiskového zákona.)
č. 842Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance Rudolfa Gajdy. (Zločin podle § 214 tr. z.)
č. 843Zpráva technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu (tisk 831) zákona, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné
č. 844Interpelace
č. 845Naléhavá interpelace poslanců Gottwalda, Jurana, Hrušky, Dvořáka a soudruhů ministrům národní obrany a obchodu o válečných dodávkách pro rumunskou armádu
č. 846Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 832) zákona o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise
č. 847Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu zdravotně-veterinární úmluva mezi Československem a Francií, podepsaná v Paříži dne 3. října 1930
č. 848Návrh poslanců Aloise Petra, B. Bezděka, V. Koška a druhů, jímž se mění ustanovení §u 82 živ. řádu ze dne 20. prosince 1859, č. 227 ř. z.
č. 849Návrh poslanců J. Šeby, Frant. Zeminové, H. Bergmanna a druhů na vydání zákona, jímž mění se § 20. zákona o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z. (říz. z. část X.) a § 14 zákona ze dne 13. července 1922, č. 244 Sb. z. a n., kterým se všeobecně upravují právní poměry mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a Podkarpatské Rusi
č. 850Návrh poslanců H. Bergmanna, J. Davida a druhů na zařazení města Turnova do skupiny B činovného
č. 851Interpelace
č. 852Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Liberci za souhlas s trestním stíháním poslance E. Höhnela. (Přestupek urážky na cti podle § 496 tr. z.)
č. 853Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislava za súhlas k trestnému stíhaniu posl. O. Rjevaja a Št. Majora. (Zločiny podľa § 65 tr. z. poťažne § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky a pre prečiny podľa § 14, číslo 1, 5, § 15 číslo 2, § 18, číslo 1, 3 zákona na ochranu republiky, § 65 tr. z., §§ 1, 3, odst. II. číslo 1, 2, § 8, č. 3 zákonného článku XL/1914, § 24, číslo 3 a priestupok podľa § 29, číslo 1 zákonného článku XIV/1914.)
č. 854Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v České Lípě za souhlas s trestním stíháním poslance E. Höhnela. (Zločin podle § 81 tr. z., přečin podle § 284 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)
č. 855Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas s trestním stíháním poslance E. Höhnela. (Trestné činy podle § 81, 82/2, 279 tr. z. a § 3, 19 zákona o právu shromažďovacím.)
č. 856Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas k trestnému stíhaniu posl. Štefana Majora. (Zločin podľa § 69, číslo 1 tr. z., § 4, odst. I., § 6, odst. I. zákonného článku XL/1914, prečin podľa § 69, číslo 1 tr. z., §§ 301, 302 tr. z. a priestupok nar. býv. min. vnútra číslo 7430/1913 B. M.)
č. 857Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu ve Znojmě za souhlas s trestním stíháním poslance dra V. Sterna. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 858Zpráva výboru zahraničního a výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 837), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Chile, podepsaná v Praze dne 18. září 1930
č. 859Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním posl. J. Jurana. (Prečin podľa §u 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 860Zpráva výboru imunitného o žiadosti okresného súdu v Kojetíne za súhlas k trestnému stíhaniu poslanca J. Jurana. (Priestupok podľa § 4 zákona čís. 309/1921.)
č. 861Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k trestnému stíhaniu posl. N. Sedorjaka. (Prečin podľa § 14, čís. 5 a zločin podľa § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 862Zpráva výboru imunitného o žiadosti, ktorou žiada policajné riaditeľstvo v Bratislave vydať súhlas k trestnému stíhaniu posl. G. Steinera. (Priestupok protiviaci sa nariadeniu byv. uhorského ministerstva vnútra zo dňa 4. júla 1901, čís. 64.573 B. M.)
č. 863Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu v Moravskej Ostrave, ktorou tento žiada vydať k trestnému stíhaniu posl. K. Śliwku. (Prečin podľa § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky a priestupok podľa § 3, 19 zákona čís. 135 r. z. z roku 1867.)
č. 864Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach, ktorou žiada vydať k trestnému stíhaniu posl. N. Sedorjaka. (Zločin podľa § 15, čís. 3 a prečin podľa § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 865Zpráva výboru imunitného o žiadosti okresného súdu vo Falknove, ktorou tento žiada vydať k trestnému stíhaniu poslanca K. Haiblicka. (Priestupok podľa § 312 tr. zák.)
č. 866Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance dra J. Reisze. (Přečin urážky na cti podle §§ 2, 4, odst. 2 a § 3, odst. 2, čís. 1 zákonného článku XLI/1914.)
č. 867Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním posl. J. Jurana. (Přečiny podle § 11, čís. 2, § 14, čís. 1, § 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky, § 5 tr. z. a § 23 tiskového zákona.)
č. 868Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu ve Znojmě za souhlas s trestním stíháním poslance E. Zajička. (Přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488, 491, 493 tr. z. a § 1 zákona ze dne 30. května 1924, čís. 124 Sb. z. a n.)
č. 869Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Praze za vydání polance Aloise Tučného. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 870Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního úřadu v Náměstově za vydání poslance Grebáče-Orlova. (Přestupek zákona shromažďovacího.)
č. 871Návrh poslanců Aloise Petra, dr. Josefa Nováka, V. Koška a druhů, aby byl vydán zákon o nemocenském pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
č. 872Návrh poslance J. Netolického a druhů na zařazení města Králík do skupiny B činovného
č. 873Návrh poslanců Wagnera, Grünznera a druhů na rozšíření § 7, odst. (1), zákona ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich
č. 874Návrh poslance Wagnera a druhů na změnu některých ustanovení zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n., o změně zákona ze dne 17. října 1919, č. 572 Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích, a zákona ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové
č. 875Návrh poslanců V. Mikuláše, F. Zeminové, E. Špatného, J. Knejzlíka a druhů na vydání zákona na ochranu drobných řepařů
č. 876Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance dra V. Sterna. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 877Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Nymburce za souhlas s trestním stíháním poslance A. Tylla. (Přestupek urážky na cti podle § 488 tr. z.)
č. 878Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně za souhlas s trestním stíháním poslance dra V. Sterna. (Přečin podle § 16, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 879Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance A. Zápotockého. (Přečin proti bezpečnosti cti event. přestupek podle § 6 zákona čís. 124/1924 Sb. z. a n.)
č. 880Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. E. Kuhnové. (Zločiny podle § 15, čís. 3 a § 16, čís. 2 zákona na ochranu republiky)
č. 881Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance H. Krumpe. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 882Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance H. Krumpe. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 883Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance dra E. Beneše. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 884Návrh poslanců F. Blatné, Kaufmanna a soudruhů na vydání zákona o nežalovatelnosti dluhů za pití
č. 885Návrh poslanců R. Köhlera a druhů na vydání zákona, jímž se mění nebo doplňují jednotlivá ustanovení živnostenského řádu
č. 886Naléhavá interpelace poslanců Tylla, Babela a soudruhů ministru železnic o neslýchaném pronásledování nemocného dílenského zaměstnance Rudolfa Turka v Nymburce
č. 887Naléhavá interpelace poslanců Klimenta, Šliwky, Hrubého a soudruhů ministru sociální péče o ustavičném propouštění dělníků Karlovy Huti na Ostravsku
č. 888Naléhavá interpelace poslanců Klimenta, Šliwky, Hrubého a soudruhů ministra sociální péče o nezákonném propouštění nováčků, odcházejících do presenční služby
č. 889Naléhavá interpelace poslance R. Köhlera a druhů vládě, aby bylo vydáno nařízení na ochranu soukromých zaměstnanců proti výpovědi
č. 890Interpelace
č. 891Návrh poslanců Pohla, Brožíka a soudruhů na vydání zákona na ochranu osob zaměstnaných v radiových podnicích
č. 892Odpovědi na interpelace
č. 893Interpelace
č. 894Odpovědi na interpelace
č. 895Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 253 a 362), kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí
č. 896Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslanců Kopeckého, Jurana a soudruhů o úředním rozpuštění Svazu přátel Sovětského Svazu (tisk 805)
č. 897Odpověď ministra zemědělství na interpelaci poslanců Václava Knotka, Jos. Šamalíka, Frant. Janalíka, Ant. Kaňourka, Frant. Navrátila a druhů ve příčině provádění zákona o plemenitbě hospodářských zvířat ze dne 2. července 1924, čís. 169 Sb. z. a n. (tisk 816)
č. 898Vládní návrh zákona, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový)
č. 899Odpověď ministra financí na interpelaci poslanců Františka Navrátila, Františka Světlíka a druhů, že berní správy ukládají nemožné povinnosti družstvům a peněžním ústavům (tisk 797)
č. 900Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 (tisk 635) spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP