Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 501Odpověď ministra železnic na interpelaci poslance Štefana Suroviaka a druhů o stranickém zneužívání úřední moci a o na úkor služby prováděném politisování Rudolfa Janáka, dopravního kontrolora ve Spišské Nové Vsi (tisk 387)
č. 502Návrh poslance Windirsche a druhů, aby byly vydány zákonné předpisy, jimiž se ve prospěch horských zemědělců snižují ceny umělého hnojiva
č. 503Návrh poslanca dr. Ľudevíta Labaja a druhov na vydanie zákona o zoštátnení robotníctva, zamestnaného na štátnych banských a hutníckych podnikoch v Čsl. republike
č. 504Návrh poslanca Andreja Hlinku a druhov na zmenu a doplnenie zákona zo dňa 15./VI. 1927, č. 77 Sb. z. a n. o novej úprave finančného hospodárenia sväzkov územnej samosprávy
č. 505Návrh poslanců Fr. Seidla, Neumeistra a soudruhů o zřízení samostatného politického okresu vlašimského se sídlem okresního úřadu ve Vlašimi
č. 506Návrh poslanců Františka Seidla, Jana Koudelky a soudruhů na zařadění města Kutné Hory do skupiny míst B činovného
č. 507Návrh poslanců Františka Seidla, dra Josefa Mareše, Luďka Pika a soudruhů na změnu a doplnění zákona ze dne 23. července 1919, č. 443 Sb. z. a n., jímž se upravují služební poměry zaměstnanců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
č. 508Návrh poslanců Fr. Seidla, dra Josefa Mareše, Ludvíka Pika a soudruhů na změnu a doplnění zákona ze dne 17. XII. 1919 č. 16 Sb. z. a n. z r. 1920 o úpravě poměrů trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
č. 509Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. K. Śliwky. (Přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky)
č. 510Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Śliwky. (Přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)
č. 511Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas k trestnímu stíhání poslance G. Steinera. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky)
č. 512Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního úřadu v Kolíně za souhlas s trestním stíháním poslance A. Čuříka. (Přestupek podle § 93 nař. ze dne 16. listopadu 1851, čís. 1 ř. z. z r. 1852)
č. 513Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Śliwky. (Přečiny podle § 14, čís. 5, § 15, čís. 2, § 16, čís. 1 a zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky)
č. 514Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas s trestním stíháním poslance K. Haiblicka. (Zločin podle § 81 trestního zákona, přečiny podle §§ 279, 283 a 284 trestního zákona a přestupek podle § 312 trestního zákona)
č. 515Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance K. Hokky. (Přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky)
č. 516Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance H. Krumpe. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)
č. 517Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. K. Gottwalda. (Zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 518Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. Josefa Jurana a Karla Śliwky. (Přečiny podle § 14, číslo 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 519Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance Karla Śliwky. (Přečin urážky na cti podle § 488, 491 a 496 trestního zákona.)
č. 520Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Haiblicka. (Zločiny podle § 15, číslo 3, přečiny podle § 14, číslo 5, § 15, číslo 2 a přestupek podle § 15, číslo 4 zákona na ochranu republiky.)
č. 521Zprava výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Jirkově za souhlas s trestním stíháním poslance Kurta Babela. (Přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. srpna 1921, číslo 309 Sb. z. a n.)
č. 522Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance Františka Kubače. (Zločin podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 523Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Brně za vydání poslanců J. Jurana a K. Gottwalda k trestnímu stíhání. (Zločin podle § 15, číslo 3, přečin podle § 14, číslo 1 a 5 zákona na ochranu republiky, přestupek podle § 11, 14, 32 zákona o právu shromažďovacím a § 8 trestního zákona.)
č. 524Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 199 a 215) o přiznávání a odnímání práva veřejnosti nemocnicím
č. 525Odpověď ministra národní obrany na interpelaci poslance I. Kurťaka a druhů o věci podplukovníka Paclíka a vojína Štěpána Beleby (tisk 409)
č. 526Súrna interpelácia poslanca Andreja Hlinku a druhov ministru národnej obrany vo veci podplukovníka dra A. Dvořáka
č. 527Naliehavá interpelácia poslancov Andreja Hlinku, dr. Luschku, dr. Szüllö a druhov vláde o výroku ministra vecí zahraničných v otázke cirkevného majetku
č. 528Odpověď ministra železnic na interpelaci poslance Štefana Suroviaka a druhů o nesprávném pokračování ředitelství státních drah v Košicích při pronájmu nádražní holírny a umyvárny u dopravního úřadu tamtéž (tisk 426)
č. 529Súrna interpelácia posl. Polívku, Hrušovského, Špatného a druhov ministru železníc o pomeroch na železnici trenčiansko-teplickej
č. 530Návrh poslanců Vojty Beneše, Ant. Remeše a soudruhů ve věci poskytnutí okamžité pomoci osadám postiženým živelní pohromou na Klatovsku
č. 531Návrh poslanců Luďka Pika, Nového a soudr. ve věci poskytnutí okamžité pomoci krajům postiženým živelní katastrofou na Rokycansku a Radnicku
č. 532Interpelace
č. 533Odpověď vlády na interpelaci poslanců Jiří Stříbrného, dra Karla Perglera a druhů o ratifikaci haagských ujednání bez souhlasu Národního shromáždění (tisk 428)
č. 534Vládní návrh zákona o vánočním příspěvcích státním zaměstnancům a učitelům v činné službě
č. 535Zpráva zdravotnického výboru o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk sněm. 524) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 199 a 215) o přiznávání a odnímání práva veřejnosti nemocnicím
č. 536Zpráva výboru ústavně právního o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk sněm. 456) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 104 a 193) o úpravě veřejných knih o nemovitostech v zemi Slovenské a Podkarpatoruské, převzatých od cizích soudů (úřadů)
č. 537Naléhavá interpelace poslanců dra Karla Perglera, Jiří Stříbrného a druhů předsedovi vlády Františku Udržalovi o rostoucí hospodářské krisi a nezaměstnanosti
č. 538Naléhavá interpelace poslanců Františka Seidla, Františka Staňka a soudruhů vládě o vydání vládního nařízení k § 210, odst. 2 platového zákona, kterým se upravuje služební doba pomocných kancelářských úředníků a stanoví se pensijní nárok dle stejných zásad jako u úředníků pragmatikálních
č. 539Vládní návrh zákona o trestním soudnictví nad mládeží
č. 540Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení senátu (tisk sněm. 455) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 105 a 185) o železničních knihách a zástavních právech nabytých na drahách
č. 541Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 493), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Mezinárodní Úmluva o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 8. listopadu 1927 a její Protokol z téhož dne, dále Dodatková Dohoda k Mezinárodní Úmluvě o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 11. července 1928 a její Protokol, a konečně dopisy šéfa československé delegace na mezinárodní konferenci, na níž výše uvedená Dohoda byla smluvena, kteréž dopisy se týkají československého vývozního režimu křemence a chmelových sazenic, jsou adresovány jednak delegaci rumunské, německé a delegaci Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jednak Generálnímu tajemníku Společnosti Národů a jsou datovány dnem 9., 10. a 11. července 1928
č. 542Súrna interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a druhov vláde o preloženie 22 zamestnancov od dopravného úradu v Breclave, tedy z obvodu brnenského riaditeľstva do obvodu riaditeľstva št. železníc v Bratislave
č. 543Návrh poslanců dr. Staňka, Berana, dr. Zadiny a druhů na vydání zákona o zpracování obilí na líh
č. 544Návrh posl. Haupta a druhů, aby poskytnuta byla podpora z veřejných prostředků pohořelým v obci Břestě, okr. Kroměříž
č. 545Návrh poslanců dr. Staňka, dr. Zadiny, Honzla a druhů na vydání zákona o zvláštních opatřeních pro průmysl škrobový
č. 546Návrh poslanců dra Staňka, Fr. Mašaty, Rud. Berana a druhů na poskytnutí pomocí postiženým živelními pohromami v roce 1930
č. 547Návrh poslancův dra Staňka, dra Zadiny, Bistřického, Pelíška, Zemana, Honzla a druhů na vydání zákona o ochraně a podpoře lnářství
č. 548Návrh poslanců dra Staňka, Fr. Machníka a druhů na změnu poslední věty 1. odstavce čl. V. zákona ze dne 13. července 1922, čís. 251 Sb. z. a n., jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských
č. 549Odpovědi na interpelace
č. 550Usnesení senátu Národního shromážděni republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 233 a 236), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
č. 551Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 164 a 221), o poštovní spořitelně
č. 552Odpoveď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu poslanca Hlinku a druhov vo veci Komenského univerzity v Bratislave (tisk 427)
č. 553Návrh poslanců dr. Staňka, dr. Jos. Černého, V. Pozdílka, J. Dubického, dr. Jos. Kalaše, Pavla Teplanského a druhů na vydání zákona o úpravě právních poměrů a podpoře domácké výroby
č. 554Návrh poslance Sedorjaka a soudruhů na okamžité poskytnutí náhrad obyvatelstvu obcí Zakarpatské Ukrajiny, postiženému katastrofální živelnou pohromou
č. 555Odpovědi na interpelace
č. 556Návrh poslance dra Petersilky a druhů, aby byla urychleně poskytnuta pomoc obcím postiženým živelními pohromami v soudních okresích novohradském, vyšebrodském, kaplickém a chvalšinském
č. 557Interpelace
č. 558Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslanců Kuhnové, Hadka, Babela a soudruhů o vypovězení spisovatele J. F. Kruyta (tisk 468)
č. 559Návrh poslanců Fr. Seidla, Rudolfa Chalupy a soudruhů na zařazení města Josefova do skupiny "B" činovného
č. 560Odpověď ministra národní obrany na interpelaci poslance Hlinky a druhů v trestní věci podplukovníka zdravotnictva MUDra Arnošta Dvořáka (tisk 526)
č. 561Interpelace
č. 562Návrh poslanců Aloise Hatiny, Josefa Lance a druhů na zařazení Motyčína, Hnidous, Dubí, Libušína do skupiny míst B činovného, a Vrapic u Kladna do skupiny C činovného
č. 563Návrh posl. Pavla Teplánského, dra Ant. Štefánka, Jána Petroviče, Štefana Blažka, Jána S. Vančo, Josefa Zajíce a druhů ohľadom odstránenia zákazu vývozu ošípaných do historických zemí
č. 564Návrh poslanců Františka Seidla, Julia Husnaje a soudr. na zařazení veškerých obcí na Podkarpatské Rusi do nejblíže vyšší skupiny míst činovného
č. 565Návrh posl. Jozefa Siváka a druhov na vynesenie zákona, ktorým sriaďuje sa slovenská vysoká škola technická
č. 566Návrh poslance Josefa Vaňka a druhů na poskytnutí podpory pohořelým v obci Opatově
č. 567Návrh poslanců dr. Staňka, L. Marka a druhů na poskytnutí okamžité peněžité a zákonité pomoci, postiženým požárem v Opatově u Třebíče na Moravě
č. 568Návrh poslanca Antona Šaláta a druhov na udelenie podpory pohorelcom obce Dolné Plachtince
č. 569Návrh poslanců Jurana, Klimenta a soudruhů na poskytnutí okamžité výpomoci pohořelým v Opatově na Moravě ve výši 1,000.000.- Kč
č. 570Návrh poslanců Františka Seidla, Františka Staňka a soudr. na úpravu služebních a hmotných poměrů dílovedoucích čsl. tabákové režie a vyřazení jich z kategorie zřízenecké
č. 571Návrh poslancov V. Polívku, I. Hrušovského a druhov na poskytnutie pomoci obetiam katastrofálneho požiaru v Dolných Plachtinciach u Modrého Kameňa
č. 572Návrh poslance V. Jaši a soudruhů na poskytnutí rychlé a vydatné podpory obyvatelům města Bzence na Moravě, kteří utrpěli těžké škody průtrží mračen, krupobitím a vichřicí
č. 573Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance A. Zápotockého. (Zločin podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 574Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Teplicích - Šanově za souhlas s trestním stíháním poslance dra J. Keibla. (Přestupek urážky na cti podle §§ 487 a 488 trest. zák.)
č. 575Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s vydáním posl. Krebse, Knirsche a inž. Junga. (Přečin podle § 17, číslo 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 576Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu v Uherskom Hradišti, ktorou žiada vydať k trestnému stíhaniu posl. Jozefa Jurana. (Zločin dľa § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 577Zpráva výboru imunitného o žiadosti okresného súdu vo Fryštáte, ktorou žiada vydať k trestnému stíhaniu posl. Karola Šliwku. (Prečiny dľa § 11, č. 2. § 14, č. 5 a zločin dľa § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 578Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Štětí n. L. za souhlas s trestním stíháním posl. Rudolfa Böhma. (Přestupek proti bezpečnosti cti.)
č. 579Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Zajička. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem.)
č. 580Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Otto Horpynky. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem.)
č. 581Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě za souhlas s trestním stíháním posl. Knirsche. (Přečin podle § 17, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 582Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. Steinera. (Zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 583Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě a souhlas s trestním stíháním posl. Knirsche. (Přečin podle § 11, čís. 1, § 14, čís. 1, 5 a § 17, čís. 1, 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 584Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu r Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Jiří Stříbrného. (Zločiny podle §§ 197, 200, 203, 98 lit. b trest. zák.)
č. 585Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Karlových Varech za souhlas s trestním stíháním poslankyně Elvíry Kuhnové. (Přestupky podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím, § 15, čís. 4 zák. na ochranu republiky a § 491 tr. z. a článku V. zákona čís. 8 ř. z. z roku 1863.)
č. 586Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. K. Šliwky. (Přečin podle § 14, čís. 5, zločin podle 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 488, 491 tr. z. a článku V zákona čís. 8 ř. z. z r. 1863)
č. 587Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. K. Šliwky. Přečin podle 14, číslo 5 a zločin podle 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky)
č. 588Zpráva výboru imunitného o žiadostí hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslanca Karla Hokky. (Prečin urážky na cti podľa § 1 zákonného článku XLI z r. 1914.)
č. 589Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslanca Karla Hokky. (Prečin urážky na cti podľa § 2 zákonného článku XLI z r. 1914.)
č. 590Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance V. Ščereckého. (Přečin podle § 20 zákonného článku XLI z r. 1914.)
č. 591Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním o poslance K. Šliwky. (Přečiny podle § 14, číslo 1, 5, 15, číslo 2 a § 18, číslo 2, 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 592Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. K. Gottwalda. (Přečin podle § 14, číslo 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 593Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance I. Kurťaka. (Přečin urážky na cti podle § 2, 4, odst. II. zákonného článku XLI z r. 1914.)
č. 594Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. J. Hrubého. (Zločin podle 81 trestního zákona, přečin podle § 14, čísla 1 zákona na ochranu republiky a § 283 trestního zákona.)
č. 595Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. R. Gajdy. (Zločiny podle § 197, 200 a 183 trestního zákona.)
č. 596Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance G. Steinera. (Přestupek nařízení býv. min. vnitra z 30. září 1913, číslo 7430/13 B. M. E. a přečin podle § 4, odst. I. zákonného článku XL z roku 1914.)
č. 597Zpráva o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance A. Hlinky. (Přečin pomluvy podle § 1, 3, odst. II. číslo 1 zákonného článku XLI z r. 1914.)
č. 598Odpověď ministra národní obrany na interpelaci poslance L. Schuberta a druhů, že se užívá vojáků při stavebních pracích soukromých spolků (tisk 476)
č. 599Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance dra V. Sterna. (Přestupek podle § 3, 19 zákona o právu shromažďovacím a přečin podle 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky)
č. 600Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za souhlas s trestním stíháním poslance dra V. Sterna. (Přečin podle § 11, číslo 2, zločin podle § 15, číslo 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 14 a 19 zákona o právu shromažďovacím.)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP