Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 401Návrh poslance R. Köhlera a druhů na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice
č. 402Interpelace
č. 403Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslance Jurana a soudruhů o balkánských methodách brněnské policie (tisk 286)
č. 404Odpověď vlády na interpelaci poslance Suroviaka a druhů o nespravedlivém provádění revise systemisace na čs. státních drahách (tisk 284)
č. 405Odpovědi na interpelace
č. 406Návrh poslanců Tylla, Babela, Kuhnové a soudruhů na vydání zákona o generální úpravě platových, služebních a pensijních požitků všech státních a veřejných zaměstnanců a zaměstnanců státních a veřejných podniků
č. 407Zpráva výboru ústavně-právního a technicko-dopravního o usnesení senátu (tisk sn. 393) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 121 a 159) o úpravě příslušnosti ve věcech cejchovních na Slovensku a Podkarpatské Rusi
č. 408Interpelace
č. 409Naléhavá interpelace poslance I. Kurťaka a druhů ministrovi národní obrany o věci podplukovníka Paclíka a vojína Štěpána Beleby
č. 410Vládní návrh zákona, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného
č. 411Návrh poslanců dra Hanreicha, Matznera, dra Keibla, Nitsche a druhů na dodatečné upisování IV. československé státní půjčky podle zákona ze dne 24. června 1920, čís. 417 Sb. z. a n.
č. 412Návrh poslanců E. Zajíčka, G. Scharnagla, dra K. Petersilky a druhů, aby zemědělství byla poskytnuta zápůjčka 300 milionů Kč
č. 413Návrh poslanců dr. Luschky, Pohla, Böllmanna, inž. Junga, dr. Schollicha, dr. Szüllö, Szentiványiho, dr. Kafky, Stenzla, dr. Buzka, Chobota, Kurťaka a druhů, aby byl zřízen výbor pro národní menšiny
č. 414Odpověď ministra sociální péče na interpelaci poslance Jurana a soudruhů o porušování 8hodinné doby pracovní (tisk 285)
č. 415Odpověď ministra financí na interpelaci poslance inž. O. Kalliny a druhů, že karlovarský berní úřad bezohledně vymáhá daně (tisk 291)
č. 416Odpověď ministra vnitra na interpelace poslance H. Krebse a druhů o volebních podvodech při obecních volbách v Jihlavě (tisk 138/XlX) a poslance dra F. Hassolda a druhů o námitkách proti jihlavským obecním volbám (tisk 307)
č. 417Návrh poslanců Aloise Hatiny, Fr. Zeminové, Emila Špatného a druhů na kontrolu nákladů periodických i neperiodických tiskopisů, obstarávajících inserci a veřejná oznámení za úplatu
č. 418Návrh poslanců Františka Seidla, Ferdinanda Bendy a soudr. na zařazení lázeňského města Píšťan do skupiny B činovného
č. 419Návrh poslanců Františka Seidla, Josefa Stivína a soudr. na zařazení lázeňského města Poděbrad do skupiny míst B činovného
č. 420Odpovědi na interpelace
č. 421Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 165 a 184), kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich
č. 422Zpráva výboru technicko-dopravního a rozpočtového o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 136 a 156) o nabytí místních drah Zaječí-Čejč-Hodonín a Mutěnice-Kyjov státem. (tisk. sněm. 382)
č. 423Návrh poslanca Jozefa Siváka a druhov na poskytnutie podpory pre pohorelcov v obciach Podhradie a Dvorníky
č. 424Návrh poslanca Andreja Hlinku a druhov na poskytnutie rýchlej podpory pohorelcom v obci Štiavnik
č. 425Návrh poslanca Andreja Hlinku a druhov, aby bol vydaný ústavný zákon na zmenu zákona zo dňa 29. februára 1920, č. 121 Sb. z. a n., obsahujúceho ústavnú listinu Československej republiky cieľom decentralizácie štátnej správy, poťažne uvedenie samosprávy Slovenska
č. 426Súrna interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a druhov ministru železníc o nesprávnom pokračovanie riaditeľstva št. železníc v Košiciach pri prenájme nádražnej holiarne a umývárne u d. ú. tamtiež
č. 427Súrna inlerpelácia poslanca Andreja Hlinku a druhov vláde Čsl. republiky vo veci Komenského univerzity v Bratislave
č. 428Naléhavá interpelace poslanců Jiří Stříbrného, dra Karla Perglera a druhů předsedovi vlády Františku Udržalovi o ratifikaci haagských u jednání bez souhlasu Národního shromáždění
č. 429Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 292) zákona o úpravě právních a hospodářských poměrů v pohraničních územích
č. 430Zpráva výboru sociálně-politického rozpočtového a) k usnesení senátu (tisk sněm. 421) o vládním návrhu (tisk sen. 165 a 184) zákona, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich, jakož i b) k usnesení senátu, kterým byla zamítnuta poslaneckou sněmovnou schválená osnova zákona (tisk sněm. 1413 a 1452-II), kterým se mění §§ 2 a 5 zákona čís. 194 z ruku 1920 o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a §§ 3 a 16 zákona čís. 288/1924 o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich
č. 431Návrh poslanců H. Bermanna, Al. Tučného. Boh. Procházky a druhů na úpravu služebních a hmotných poměrů dílovedoucích čs. tabákové režie a vyřazení jich z kategorie zřízenecké
č. 432Interpelace
č. 433Návrh poslanců Macouna, Schäfera a soudruhů na vydání zaměstnaneckého zákona
č. 434Návrh poslance F. Matznera a druhů, aby byl vydán zákon o vyznačení hranic
č. 435Návrh poslanců dra Kafky, Pohla, Böllmanna dra Peterse a soudruhů na vydání zákona o "Deutsche Akademie der Wissenschaften und Künste in Prag"
č. 436Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 410), jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n. kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného
č. 437Odpovědi na interpelace
č. 438Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslanců Hodinové, Čižinské a soudruhů o hrubém a surovém jednání policie proti dělníkům a jejich ženám při bourání kolonie Zahrádek u Edenu ve Vršovicích dne 25. a 26. března t. r. (tisk 318)
č. 439Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci poslanců Majora, Steinera a soudr. o surovém nakládání s uvězněným poslancem Sedorjakem (tisk 319)
č. 440Interpelace
č. 441Vládní návrh, jímž předkládají se Národnímu shromáždění Dohody a Ujednání podepsané dne 20. ledna 1930 v Haagu
č. 442Vládní návrh, jímž předkládají se Národnímu shromáždění Dohody o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské podepsané dne 28. dubna 1930 v Paříži a Ujednání je doplňující
č. 443Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 9. června 1927, č. 88 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků, a doplňují jeho ustanovení
č. 444Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu přátelská a obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Čínskou, podepsaná v Nankinu dne 12. února 1930
č. 445Návrh poslance Köhlera a druhů na novou úpravu služebních poměrů soukromých zaměstnanců
č. 446Návrh poslance dra Keibla a druhů, aby bylo novelováno platné akciové právo
č. 447Návrh poslancov Ignáca Grebáča-Orlova, Andreja Hlinku a druhov na poskytnutie podpory pohorelcom v Tvrdošíne
č. 448Návrh poslanca Františka Mojtu a druhov na poskytnutie podpory pohorelcom v obci Tormoš pri Nitre na Slovensku
č. 449Návrh poslanců inž. Nečase, Jos. Stivína a soudruhů na zařazení města Železnice do skupiny míst "C" činovného
č. 450Návrh poslance Josefa Šamalíka a druhů na zrušení zákona ze dne 14. července 1922, č. 118 Sb. z. a n. o poskytování podpor při živelních pohromách
č. 451Návrh poslance Josefa Šamalíka a druhů na úpravu zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních
č. 452Návrh poslance Josefa Šamalíka a druhů na vydání zákona o zajištění proti škodám, přivoděným živelními pohromami
č. 453Návrh poslanců Josefa Šamalíka, Františka Navrátila, Františka Janalíka, Josefa Adámka, Františka Stanislava, Václava Knotka, Antonína Kaňourka a druhů na zrušení zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa a předložení osnovy nového zákona o dani z masa
č. 454 Odpověď ministra financí na interpelaci, poslanců Františka Seidla, Ferdinanda Bendy, Rudolfa Tayerle a soudruhů o vydání nového služebního řádu a o nové úpravě služebních a strážních předpisů pro finanční stráž (tisk 340)
č. 455Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 105 a 185) o železničních knihách a zástavních právech nabytých na drahách
č. 456Interpelace
č. 457Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. Š. Suroviaka. (Přestupek útisku podle § 4 zákona číslo 309/1921.)
č. 458Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Nýrsku za vydání ku trestnímu stíhání poslance Wolfgana Zierhuta. (Přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.)
č. 459Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Kutné Hoře za souhlas s trestním stíháním poslance Jana Koudelky. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem.)
č. 460Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance Josefa Hudce. (Přečin proti bezpečnosti cti.)
č. 461Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Chrastavě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Haiblicka. (Přestupek podle §§ 2, 19 zákona o právu shromažďovacím.)
č. 462Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Tanvaldě za souhlas s trestním stíháním poslance A. Hadka. (Přestupek podle § 19 zákona o právu shromažďovacím.)
č. 463Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. M. Fedora. (Přečin podle § 14, číslo 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 464Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. M. Fedora. (Přečin pomluvy podle § 20 zákonného článku XLI z roku 1914.)
č. 465Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Josefa Stivína. (Pořádková pokuta svědecká.)
č. 466Zpráva výboru zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 441), jímž předkládají se Národnímu shromáždění Dohody a Ujednání podepsané dne 20. ledna 1930 v Haagu
č. 467Zpráva výboru zahraničného a rozpočtového o vládnom návrhu (tisk 442), ktorým sa predkladajú Národnému shromaždeniu Dohody o záväzkoch vyplývajúcích z mierovej smluvy Trianonskej, podpísané dňa 28. dubna 1930 v Paríži a Ujednaní ich doplňujúcích
č. 468Naléhavá interpelace poslanců Kuhnové, Hadka, Babela a soudruhů ministrovi vnitra u vypovězení spisovatele J. F. Kruyta
č. 469Súrna interpelácia poslancov Steinera, Majora a súdruhov ministrom verejných prác, socielnej pečlivosti, vnútra a spravedlnosti v záležitosti poskytnutia práce a podpory nezamestnaným v Komárne a barbarského napadnutia a ztýrania nezamestnaných komárňanskou policiou
č. 470Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 444), kterým se předkládá Národnímu shromáždění přátelská a obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Čínskou, podepsaná v Nankinu dne 12. února 1930
č. 471Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 443), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 9. června 1927 č. 88 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků, a doplňují jeho ustanovení
č. 472Návrh poslanců Chalupníka, Chalupy a soudruhů na vydání zákona o opatření úvěru samosprávným korporacím k úhradě nákladů, spojených s převzetím lesní půdy, přidělené jim na základě zákona ze dne 30. ledna 1920 a zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. zák. a nař.
č. 473Návrh poslanců Simma, Köhlera a druhů na přeřazení města Liberce do skupiny míst A činovného
č. 474Odpověď ministra sociální péče na interpelaci poslance Antonína Šaláta a druhů o záchraně nezaměstnaného robotnictva koburgovských železáren v Nové Maši (tisk 338)
č. 475Návrh poslance H. Simma a druhů, aby německé zemské komisi pro ochranu dětí a péči o mládež byly přiděleny vhodné budovy a pozemky a tím se jí umožnila kulturní a sociální ochranná práce
č. 476Naléhavá interpelace poslance L. Schuberta a druhů ministrovi veřejných prací a ministrovi národní obrany, že se užívá vojáků při stavebních pracích soukromých spolků
č. 477Odpovědi na interpelace
č. 478Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. Č. Hrušky. (Přečin podle § 18, čís. 1-3 zákona na ochranu republiky)
č. 479Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance G. Steinera. (Přečin násilí podle § 4, odst. II. zákonného článku XL z r. 1914)
č. 480Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Telči za souhlas s trestním stíháním poslance F. Janalíka. (Přestupek urážky na cti podle § 487 a 488 tr. z.)
č. 481Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Opavě za souhlas s trestním stíháním poslance inž. R. Junga. (Zločin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)
č. 482Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance dr. V. Sterna. (Přečin podle 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky)
č. 483Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. Č. Hrušky. (Přečiny podle § 14, čís. 5, § 18, čís. 1-3 a zločiny podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky)
č. 484Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Frýdku za souhlas s trestním stíháním poslance Č. Hrušky. (Přestupek podle § 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)
č. 485Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Bečko. (Přečin podle 1 a 3, odst. II. čís. 1 a 2 a, 9, čís. 16 zákonného článku XLI z roku 1914)
č. 486Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 104 a 193) o úpravě veřejných knih o nemovitostech v zemi Slovenské a Podkarpatoruské, převzatých od cizích soudů (úřadů)
č. 487Vládní návrh zákona, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území
č. 488Interpelace
č. 489Naliehavá interpelácia poslanca dra Jozefa Tisu a druhov, na ministrov vnútra a školstva a nár. osvety v záležitosti narušovania spolkového práva katolíkov
č. 490Návrh poslanců Ant. Čuříka, dra Lud. Labaje a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 30. ledna 1920, čís. 82 Sb. z. a n., kterým se upravují právní poměry domovníků
č. 491Odpovědi na interpelace
č. 492Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci poslance Jozefa Siváka a druhů o neoprávněném pokračování censury (t. 333)
č. 493Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Mezinárodní Úmluva o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 8. listopadu 1927 a její Protokol z téhož dne, dále Dodatková Dohoda k Mezinárodní Úmluvě o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 11. července 1928 a její Protokol, a konečně dopisy šéfa československé delegace na mezinárodní konferenci, na níž výše uvedená Dohoda byla smluvena, kteréž dopisy se týkají československého vývozního režimu křemence a chmelových sazenic, jsou adresovány jednak delegaci rumunské, německé a delegaci království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jednak Generálnímu tajemníku Společnosti Národů a jsou datovány dnem 9., 10. a 11 července 1928
č. 494Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelací poslance R. Gajdy a druhů o urychleném návratu československých státních příslušníků, bývalých válečných zajatců, z SSSR (tisk 361)
č. 495Zpráva výboru zemědělského a zásobovacího o vládním návrhu zákona (tisk 487), jímž se mění celní sazebník pro československé celní území
č. 496Odpovědi na interpelace
č. 497Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk sněm. 381) k usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 2 a 114) k vládnímu návrhu zákona (tisk sněm. 1685-II a 2046-II), kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním
č. 498Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci poslance Antona Šaláta a druhů o ozdravění neblahých poměrů, panujících ve státních železárnách v Podbrezové, Hronci a na Chvatimechu (tisk 339)
č. 499Odpověď vlády na interpelaci poslanců Františka Seidla, inž. Jaromíra Nečase a soudruhů o požitkovém zrovnoprávnění okresních cestářů s cestáři státními (tisk 341)
č. 500Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra národní obrany na interpelaci poslance dra E. Schollicha a druhů o obsazení místa školníka na jihlavské německé chlapecké škole obecné a občanské (tisk 359)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP