Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 301Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromážděni ke schválení dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Egyptem, sjednaná výměnou not dne 16. března 1930 v Kahýře, uvedená v prozatímní platnost Vládní vyhláškou ze dne 17. března 1930 č. 25 Sb. z. a n.
č. 302Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 288), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, číslo 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností
č. 303Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 289), kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n. o ochraně nájemníků
č. 304Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 290) zákona o stavebním ruchu
č. 305Vládní návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obili, mouky a mlýnských výrobků; a jímž se zakazuje chemická úprava mouky
č. 306Interpelace
č. 307Naléhavá interpelace poslance dr. F. Hassolda a druhů ministrovi vnitra o námitkách proti jihlavským obecním volbám
č. 308Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
č. 309Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Frýdku za souhlas s trestním stíháním poslance Čeňka Hrušky. (Přestupek podle § 3, 19 zákona shromažďovacího.)
č. 310Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach žiadajúceho vydať k trestnému stíhaniu posl. Ivana Kurtyáka. (Prečin utrhanie na cti podľa § 1 zákonného článku XLI z roku 1914)
č. 311Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Děčíně za souhlas s trestním stíháním poslance K. Haiblicka. (Přestupek podle § 2 zákona shromažďovacího)
č. 312Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance A. Zápotockého. (Přečin proti cti, spáchaný tiskem)
č. 313Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Šliwky. (Přečiny podle §§ 283 a 284 tr. z. a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)
č. 314Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance Č. Hrušky. (Přečiny podle § 283 a 284 tr. z. a 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)
č. 315Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave žiadajúceho vydať k trestnému stíhaniu poslanca Jána Bečko. (Prečin pomluvy podľa § 1, 3, odst. II, č. 1 zákonného článku XLI z roku 1914)
č. 316Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave žiadajúceho vydať k trestnému stíhaniu poslanca Jána Bečko. (Prečin pomluvy podľa § 1, 3, odst. II, č. 1 zákonného článku XLI z roku 1914)
č. 317Návrh poslanců Václava Knotka, Josefa Šamalíka a druhů na změnu zákona ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n. o plemenitbě hospodářských zvířat a to koní, skotu, vepřů a ovcí
č. 318Naléhavá interpelace poslanců Hodinové, Čižinské a soudruhů ministru vnitra o hrubém a surovém jednání policie proti dělníkům a jejich ženám při bourání kolonie Zahrádek u Edenu ve Vršovicích dne 25. a 26. března t. r.
č. 319Naléhavá interpelace poslanců Majora, Steinera a soudruhů ministru spravedlnosti o surovém nakládání s uvězněným poslancem Sedorjakem
č. 320Interpelace
č. 321Návrh poslanců Josefa Šamalíka, Josefa Adámka, dr M. Mičury a druhů na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních
č. 322Návrh poslanců Václava Knotka, Josefa Šamalíka a druhů, kterým se vláda vyzývá, aby provedla potřebné změny ve vládním nařízení, ze dne 28. prosince 1928, č. 204 Sb. z. a n. o plemenitbě skotu, vepřů a ovcí, jímž se provádí zákon ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n. o plemenitbě hospodářských zvířat
č. 323Návrh poslanca Andreja Hlinku a druhov na odsúdenie boľševíckeho vandalizmu, páchaného proti náboženstvu a slobode svedomia v bratskej zemi Ruskej
č. 324Návrh poslanců Hodinové, Čižinské a soudruhů, aby kolonistům, těžce poškozeným bouráním jejich domků na pokrajích Velké Prahy byla poskytnuta okamžitá podpora z prostředků státních
č. 325Návrh poslance Štětky a soudruhů, aby všem pracujícím občanům, poškozeným stavbou střelnice na Podbrdsku byla poskytnuta okamžitá náhrada z prostředků státních a aby vojenská správa okamžitě splnila všechny požadavky občanstva na Podbrdsku, předložené ministerstvu Národní obrany
č. 326Vládní návrh, jímž se předkládá Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskem o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje, podepsaná v Praze dne 12. prosince 1928, se Závěrečným protokolem z téhož dne
č. 327Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o rybolovu a ochraně ryb v hraničních vodách a ve vodách jejich povodí, sjednaná v Katovicích dne 18. února 1928
č. 328Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1928 (tisk 6) spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 329Vládní návrh zákona o dovozních listech
č. 330Odpověď vlády na interpelací poslance J. Geyera a druhů o moravských drobných rolnících, strádajících nouzí (tisk 229)
č. 331Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci poslance I. Kurtyáka a druhů o postupu ministerstva školství a národní osvěty při rozdělování státních studijních podpor pro karpatoruské studenty (tisk 201)
č. 332Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslance inž. O. Kalliny a druhů o neblahých účincích zdlouhavého projednávání okresních rozpočtů zemským úřadem se zvláštním zřetelem na stále stoupající počet nezaměstnaných v německých průmyslových okresích, především v okrese přísečnicko-vejprtském (tisk 215)
č. 333Súrna interpelácia posl. Jozefa Siváka a druhov ministru spravedlnosti o neoprávnenom pokračovanie cenzúry
č. 334Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 231), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní, celní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Persií, podepsaná v Teheránu dne 39. dubna 1929
č. 335Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 301), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Egyptem, sjednaná výměnou not dne 16. března 1930 v Kahýře, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 17. března 1930, č. 25 Sb. z. a n.
č. 336Zpráva ústavně-právního výboru o vládním nařízení ze dne 1. prosince 1929, č. 17 Sb. z. a n. o některých přesunech působnosti ministerstev na úřady zemské
č. 337Návrh poslanců dr Mayr-Hartinga, J. Greifa a druhů o péči o nezaměstnané
č. 338Súrna interpelácia poslanca Antona Šaláta a druhov ministru sociálnej pečlivosti o životnej záchrane nezamestnaného robotníctva koburgovských železiarní v Novej Maši, v Hámroch Mannesmann a na parnej píle na Červenej Skale
č. 339Súrna interpelácia poslanca Antona Šaláta a druhov ministru verejných prác o uzdravenie neblahých pomerov, panujúcich v štátnych železiarňach v Podbrezovej, Hronci a na Chvatimechu
č. 340Naléhavá interpelace poslanců Františka Seidla, Ferdinanda Bendy, Rudolfa Tayerle a soudruhů ministru financí o vydání nového služebního řádu a o nové úpravě služebních a strážních předpisů pro pohraniční finanční stráž
č. 341Naléhavá interpelace poslanců Františka Seidla, inž. Jaromíra Nečase a soudruhů vládě Československé republiky o požitkovém zrovnoprávnění okresních cestářů s cestáři státními
č. 342Odpovědi na interpelace
č. 343Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Náměstově za souhlas s trestním stíháním poslance I. Grebáče-Orlova. (Přestupek útisku podle 1 zákona čís. 309/21 Sb. z. a n.)
č. 344Zpráva výboru imunitního, o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance J. Jurana. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky, přečiny podle § 11, čís. 2, § 14, čís. 1 a 5; § 15, čís. 2, § 16, čís. 1, § 18, čís. 2 a 3, § 34, čís. 2 zákona na ochranu republiky, §§ 487, 491 tr. z. a článku V. zákona čís. 8 ř. z. z r. 1863 a přestupky podle § 15, čís. 4, § 18, čís. 1 zákona na ochranu republiky, § 9, § 17 tiskového zákona a § 3 shromažďovacího zákona)
č. 345Zpráva výboru imunitního, o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. J. Štětky. (Přečin podle § 18, čís. 2, § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky)
č. 346Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Šliwky. (Zločin podle § 15, čís. 3, přečiny podle § 14, čís. 5, § 18, čís. 2 a 3, § 15, čís. 2, případně pro přestupek podle § 15, čís. 4 zákona na ochranu republiky)
č. 347Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas s trestním stíháním poslance dra V. Sterna a poslance K. Haiblicka. (Přečin podle § 14, čís. 5, přestupek podle 15, čís. 4 zákona na ochranu republiky, přestupek podle, 2, 14 a 19 zákona o právu shromažďovacím)
č. 348Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu v Mor. Ostrave za súhlas k trestnému stíhaniu poslanca K. Šliwku. (Prečin podľa § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky)
č. 349Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance J. Barši. (Přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky)
č. 350Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance G. Steinera. (Přečiny podle § 14, čís. 5, § 18, čís. 1 a 2 a zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky)
č. 351Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas s trestním stíhaním poslanca I. Kurťaka. (Prečin podľa § 2, 4, odst. 2, § 8, čís. 3 zákonného článku XLI/1914, priestupok podľa hlavy C, čís. 1 a 2 nar. býv. uhor. min. č. 743011913 a priestupok podľa § 15, čís. 4 zákona na ochranu republiky)
č. 352Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. A. Zápotockého. (Přečin podle § 45 až 46 autorského zákona)
č. 353Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas s trestním stíhaním poslanca G. Steinera. (Prečin podľa § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky a priestupok podľa nar. býv. maď. min. vnútra č. 766/1898 pres.)
č. 354Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za súhlas k trestnému stíhaniu poslanca J. Jurana. (Prečin podľa § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)
č. 355Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Strakonicích za souhlas s trestním stíháním posl. A. Zápotockého. (Přestupek podle 487 event. 488 trestního zákona a článku V. zákona ze 17. prosince 1862, čís. 8 ř. z. z r. 1863)
č. 356Odpověď ministra zemědělství na interpelaci poslance dr. Ravasza a druhů o chystaném návrhu zákona, podle kterého jen žitná mouka má přijít do oběhu pro konsumenty (tisk 244)
č. 357Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci poslance Josefa Jurana a soudruhů o zákazu cvičení školní mládeže ve Federaci proletářské tělovýchovy, vydaném zemskou školní radou v Brně (tisk 243)
č. 358Odpověď vlády na interpelaci poslance Kurtyaka a druhů, že vojsko proti zákonu a právu vystavělo ekrasitové skladiště na pozemcích chustského komposesorátu a že se nedodržuje pronájem 25 katastrálních jiter pozemku na vojenské cvičiště a proti vyvlastnění vojskem (tisk 196)
č. 359Naléhavá interpelace poslance dr. E. Schollicha a druhů ministrovi školství a národní osvěty a ministrovi národní obrany o obsazení místa školníka na jihlavské německé chlapecké škole obecné a občanské
č. 360Odpověď vlády na interpelaci poslance R. Köhlera a druhů, aby byl vydán řád o ochraně soukromých zaměstnanců před výpovědí (tisk 205)
č. 361Naléhavá interpelace poslance R. Gajdy a soudruhů ministru zahraničních věcí o urychlení návratu čs. stát. příslušníků, býv. zajatců ze sovětského Ruska
č. 362Návrh poslanců J. Slavíčka, Netolického, Tykala, Vaňka a druhů na zrušení zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 262 Sb. z. a n. o dani z masa
č. 363Návrh posl. J. Náprstka, V. Hýbnera, A. Jiráka a druhů na doplnění zákona ze dne 14. července 1922, ř. 116 Sb. z. a n. o silničním fondu
č. 364Návrh posl. Em. Chobota, dr. I. Markoviče, Jul. Husnaje, Jana Prokeše a soudruhů ve věci úpravy státního občanství některých osob, které jsou dosud polskými nebo rakouskými státními občany
č. 365Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Šliwky. (Zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)
č. 366Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Jablunkově za souhlas s trestním stíháním poslance K. Šliwky. (Přestupek shromažďovacího zákona)
č. 367Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Českém Těšíně za souhlas s trestním stíháním posl. K. Šliwky. (Přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky)
č. 368Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance M. Fedora. (Přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, odst. II, čís. 1 zákonného článku XLI z r. 1914)
č. 369Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Štětí za souhlas s trestním stíháním poslance R. Böhma. (Přestupek proti bezpečnosti cti)
č. 370Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance A. Hlinky. (Přečin pomluvy podle § 1 a 3, odst. II, čís. 1 a 3 zákonného článku XLI z r. 1914)
č. 371Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance G. Steinera. (Zločin podle § 15, čís. 3, přečin podle 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, odst. II, čís. 1 a 2, 9, čís. 6 zákonného článku XLI z r. 1914)
č. 372Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance G. Steinera. (Přečin podle § 14, čís. 5 a 18, čís. zákona na ochranu republiky)
č. 373Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Mikulově za souhlas s trestním stíháním poslance H. Wagnera. (Urážka na cti)
č. 374Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Benešově za souhlas s trestním stíháním poslance Č. Hrušky. (Přestupek podle § 19 zákona o právu shromažďovacím)
č. 375Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Německém Brodě za souhlas s trestním stíháním poslance Č. Hrušky. (Přestupek zákona o právu shromažďovacím)
č. 376Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Bečko. (Přečin pomluvy podle § 1 a 3, odst. II, čís. 1 zákonného článku XLI z r. 1914)
č. 377Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance J. Štětky. (Přečiny podle § 14, čís. 1 a 5, § 18, čís. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)
č. 378Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance A. HIinky. (Přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, odst. II, čís. 1 zákonného článku XLI z roku 1914)
č. 379Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance A. Hlinky. (Trojnásobný přečin pomluvy resp. urážky na cti)
č. 380Návrh poslancov dr. I. Markoviča, J. Husnaja, Ferd. Bendu, Jána Bečku a súdr. na vydanie zákona, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o štátnom občianstve na Slovensku a Podkarpatskej Rusi
č. 381Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 2 a 114) k vládnímu návrhu zákona (tisk 1685-II a 2046-II posl.), kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním
č. 382Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 136 a 156) o nabytí místních drah Zaječí-Čejč-Hodonín a Mutěnice-Kyjov státem
č. 383Návrh poslanců Stejskala, Šeby a druhů na obnovení zastupitelského okresu a zřízení okresního úřadu v Úpici
č. 384Zpráva výboru zemědělského a zásobovacího o vládním návrhu zákona (tisk 305), jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky
č. 385Zpráva výboru technicko-dopravního, zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 326), jímž se předkládá Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskem o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje, podepsaná v Praze dne 12. prosince 1928 se Závěrečným protokolem z téhož dne
č. 386Interpelace
č. 387Súrna interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a spoločníkov pánu ministru železníc o stranníckom zneužívanie úradnej moci a politizovanie na úkor služby p. Rudolfom Janákom, doprav. kontrolorom v Spis. N. Vsi
č. 388Zpráva výboru zemědělského a zásobovacího o vládním návrhu (tisk 329) zákona o dovozních listech
č. 389Zpráva výboru ústavně-právního a zahraničního o vládním návrhu ústavního zákona (tisk 293) o úpravě státních hraníc s Německem, Rakouskem a Maďarskem
č. 390Zpráva výboru zemědělského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 327), kterým se předkládá Národnímu shromážděni Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o rybolovu a ochraně ryb v hraničních vodách a ve vodách jejich povodí, sjednaná v Katovicích dne 18. února 1928
č. 391Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 308) zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnaní
č. 392Odpovědi na interpelace
č. 393Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 121 a 159) o úprave príslušnosti vo veciach cejchovných v zemi Slovenskej a v zemi Podkarpatoruskej
č. 394Návrh poslance Schweichharta a soudruhů o správě vedení matrik
č. 395Návrh poslance K. Procházky a soudruhů na vyplácení ušlé mzdy všem obmezeně pracujícím a nezaměstnaným horníkům ze státních prostředků
č. 396Návrh poslanců Jos. Netolického, V. Mikuláše a druhů na změnu zákona čís. 338/1921 o dani z vodní síly
č. 397Návrh poslanců F. Svobody, R. Kleina, J. Bečko a soudruhů na vydání zákona, kterým se upravují právní poměry domovníků
č. 398Návrh poslancov Františka Mojtu, Andreja Hlinku a druhov na doplnenia zákona zo dňa 26. júna 1926, č. 104 Sb. z. a n., o úprave platových a služobných pomerov učiteľstva obecných a občianských škôl (Učiteľský zákon)
č. 399Návrh poslancov Jána Zemana, dr. Ant. Štefánka, dr. M. Ivanku, I. Hrušovského, M. Rázusa a druhov na sriadenie ev. teologickej fakulty v Bratislave
č. 400Interpelace

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP