Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 201Naléhavá interpelace poslance I. Kurtyáka a druhů ministrovi školství a národní osvěty o postupu ministerstva školství a národní osvěty při rozdělování státních studijních podpor pro karpatoruské studenty
č. 202Návrh poslanců Fr. Neumeistra, J. Polacha, Marie Jurnečkové a soudruhů na změnu zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. ve znění novely ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. o požitcích válečných poškozenců
č. 203Návrh poslanců R. Kaspera, R. Köhlera a druhů na změnu některých ustanovení zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., a státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
č. 204Interpelace
č. 205Naléhavá interpelace poslance R. Köhlera a druhů vládě, ministrovi spravedlnosti a ministrovi sociální péče, aby byl vydán řád o ochraně soukromých zaměstnanců před výpovědí
č. 206Odpovědi na interpelace
č. 207Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 200) zákona, kterým se prodlužuje platnost opatření Stálého výboru o zatímním vedení státního hospodářství
č. 208Návrh poslanců R. Kaspera, H. Krebse a druhů na změnu §u 82 živnostenského řádu (zákon ze dne 8. března 1885, čís. 22 ř. z., ve znění vyhlášky ze dne 16. srpna 1907, čís. 199 ř. z.) o zrušení pracovního poměru bez výpovědi
č. 209Interpelace
č. 210Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1930 (tisk 80)
č. 211Návrh poslanců Staňka, Tomáška, Zeminové, dra Mičury, dra Lukavského, Najmana, Pohla, Böllmanna a druhů na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka
č. 212Návrh poslancov Andreja Hlinku, dra Karla Perglera, J. Stříbrného a druhov na uznání zásluh Milana Rastislava Štefánika
č. 213Návrh poslanců Jiří Stříbrného, Andreje Hlinky, dra Karla Perglera a druhů na uznání zásluh Aloise Rašína
č. 214Zpráva ústavne-právneho výboru o návrhu poslancov Staňka, Tomáška, Zeminovej, dr. Mičury, dr. Lukavského, Najmana, Pohla, Böllmanna a druhov na vydanie zákona o zásluhách T. G. Masaryka (tisk 211)
č. 215Naléhavá interpelace poslance inž. O. Kalliny a druhů ministru vnitra o neblahých účincích zdlouhavého projednávání okresních rozpočtů zemským úřadem, se zvláštním zřetelem na stále stoupající počet nezaměstnaných v německých průmyslových okresích, především v okrese přísečnicko-vejprtském
č. 216Návrh poslanců R. Köhlera, R. Kaspera a druhů na zákonnou úpravu kolektivních pracovních a služebních smluv a na zřízení dohodčích úřadů
č. 217Návrh poslanců dr Luschky, Krumpeho a druhů na změnu §u 215 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n. (Platový zákon) a §u 47 zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. a n. (Učitelský zákon)
č. 218Návrh poslanců Zápotockého, Štětky a soudruhů na poskytnutí okamžité předběžné výpomocí všem nezaměstnaným
č. 219Návrh poslanců K. Procházky, Štětky a soudruhů na podporu dělníků v případech omezené zaměstnanosti
č. 220Návrh poslanců Jana Slavíčka, Petrovického, Netolického a druhů na vybudování peněžního Ústředí pro živnostenské družstevnictví v republice Československé
č. 221Návrh poslanců Eman. Chobota, dra J. Buzka a druhů v záležitosti zrušení pasových vis mezi republikou Československou a polskou
č. 222Návrh poslanců R. Tayerle, A. Roschera, Jos. Chalupmka, J. Polacha a soudruhů na změnu §§ 77 a 82 živnostenského řádu o výpovědní lhůtě, jakož i o propuštění z práce bez výpovědi
č. 223Návrh poslanců Mileny Šmejcové, Hugo Bergmanna a druhů na změnu zákona ze dne 22. prosince 1924 čís. 286 Sb. z. a n. o úsporných opatřeních ve veřejné správě
č. 224Návrh poslanců Františka Seidla, inž. Jaromíra Nečase, J. Husnaje a soudruhů na zařazení města Užhorodu do skupiny míst A činovného
č. 225Návrh poslance dr. Mayr-Hartinga a druhů, aby státním a veřejným zaměstnancům byl poskytnut jubilejní dar
č. 226Návrh poslance dra Mayr-Hartinga a druhů na jubilejní dar válečným invalidům, kteří nedostávají důchodů
č. 227Návrh poslanca Štefana Danihela a druhov na sriadenie zvláštneho vyšetrujúceho výboru na vyšetrenie obvinenia predneseného posl. Ing. Nečasom
č. 228Usnesení senátu národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 109 a 112) o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta republiky Československé T. G. Masaryka
č. 229Naléhavá interpelace poslance prof. J. Geyera a druhů vládě o moravských drobných rolnících, strádajících nouzí
č. 230Vládní návrh zákona, jímž se provádí úmluva ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými Státy Severoamerickými o naturalisaci
č. 231Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní, celní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Persií, podepsaná v Teheránu dne 30. dubna 1929
č. 232Zpráva rozpočtového výboru k usnesení senátu (tisk sněm. 228) o vládním návrhu (tisk sen. 109 a 112) o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta republiky Československé T. G. Masaryka
č. 233Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 150), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatečná dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná výměnou not dne 10. ledna 1930 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. ledna 1930, číslo 10 Sb. z. a n.
č. 234Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 40), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda mezi republikou československou a Dánskem, sjednaná výměnou not ze dne 26. a 27. srpna 1929 v Kodani o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách, stipulované v československo-dánské prozatímní úpravě obchodních styků ze dne 18. dubna 1925, na Gronsko
č. 235Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 149), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o některých tarifikačních otázkách mezi republikou Československou a Německem, sjednaná výměnou not dne 22. prosince 1929, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. ledna 1930, č. 9 Sb. z. a n.
č. 236Návrh poslanců Jana Slavíčka, Jos. Netolického a druhů na reorganisaci živnostenských a obchodních komor
č. 237Návrh poslanců Josefa Šamalíka, Josefa Adámka, dra M. Mičury a druhů na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na tekoucích vodách v republice Československé
č. 238Návrh poslanců dra K. Moudrého, inž. J. Záhorského a druhů, aby vládě bylo uloženo statistické zpracování studentského nadačnictví a připravení kodifikace nadačního práva
č. 239Návrh poslanců L. Pechmanové, F. Zeminové, M. Šmejcové, Richtra a druhů o ochraně osob oprávněných požadovati výživu a o právních poměrech dětí nemanželských
č. 240Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 230) zákona, jímž se provádí úmluva ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými Státy Severoamerickými o naturalisaci
č. 241Návrh poslanců Al. Petra, Václava Sedláčka, Bedřicha Bezděka, Václava Koška a druhů na změnu některých ustanovení zákona ze dne 21. února 1929, čís. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
č. 242Návrh poslanců J. Stříbrného, dra K. Perglera, R. Gajdy a druhů na vydání zákona o řádu volení do poslanecké sněmovny
č. 243Naléhavá interpelace poslance Josefa Jurana a soudruhů ministru školství o zákazu cvičení školní mládeže ve Federaci proletářské tělovýchovy, vydaném zemskou školní radou v Brně
č. 244Súrna interpelácia poslanca dr. Ravasza a druhov na ministra zemedelstva o chystanom návrhu zákona, dľa ktorého len ražná múka má prísť do obehu pre konzumentov
č. 245Návrh poslanců Hrubého, Štětky a soudruhů na udělení podpor v nezaměstnanosti vojínům propuštěným z činné vojenské služby v březnu 1930 a v dobách propouštění dalších
č. 246Návrh poslanců Štětky, Hrubého a soudruhů na okamžitou a úplnou amnestii pro všechny delikty, vzniklé z proletářského třídního boje nebo národnostních osvobozovacích zápasů
č. 247Interpelace
č. 248Vládní návrh zákona o odběru některých druhů zboží veřejnými podniky, ústavy a zařízeními
č. 249Vládní návrh zákona o výrobě chleba
č. 250Návrh poslanců Gottwalda, dr. Sterna a soudruhů na vydání zákona o uznání Sovětských Socialistických Repuhlik de jure
č. 251Návrh poslanců Gottwalda, dr. Sterna a soudruhů na vydání zákona o přerušení diplomatických styků s Vatikánem
č. 252Návrh poslanců Dubického, Mašaty Haupta, Petroviče a druhů na doplnění resp. úpravu zákonných ustanovení ohledně ukládání sirotčího jmění poručenců a opatrovanců
č. 253Odpověď vlády na interpelaci poslance Polívky a druhů o hrozící katastrofě v nezaměstnanosti v Gemeri (tisk 39)
č. 254Odpověď vlády na interpelaci poslance Štěpána Danihela a druhů o zvýšení počtu systemisovaných míst zemědělsko-technické služby na Slovensku (tisk 123)
č. 255Odpověď vlády na interpelaci poslance Hlinky a druhů o sčítání lidu v r. 1930 (tisk 173)
č. 256Odpověď ministra sociální péče na interpelaci poslance Köhlera a druhů o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců (tisk 142)
č. 257Návrh poslance O. Horpynky a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
č. 258Návrh poslance dra E. Schollicha a druhů na úpravu tělesné výchovy školní mládeže
č. 259Návrh poslance inž. O. Kalliny a druhů na změnu a doplnění zákona, jímž se upravují služební poměry úředníků a zaměstnanců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
č. 260Návrh poslance Windirsche a druhů, jímž mění se zákon ze dne 1. července 1926, čís. 232 Sb. z. a n., o provedení úmluvy mezí Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě, dne 6. dubna 1922, jakož i dodatečné dohody k této úmluvě sjednané mezí uvedenými státy v Římě dne 23. února 1923
č. 261Návrh poslance Windirsche a druhů, aby byl vydán zákon na úpravu obchodu s krmivem a hnojivem
č. 262Návrh poslanců Tayerle, Roschera, Macouna, Kleina, Polacha a soudruhů na změnu a doplnění zákona ze dne 19. července 1921, číslo 267 Sb. z. a n. o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání
č. 263Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě, aby poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání poslance Štefana Majora (Přečin pomluvy podle §§ 1, 3, čís. 1 a 2, § 9, čís. 6 zákonného článku XLI z roku 1914)
č. 264Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. dra Viktora Sterna. (Přestupek 11 zákona o tisku.)
č. 265Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě, aby posl. Štefan Major vydán byl k trestnímu stíhání (Přečin pomluvy podle §§ 1, 3, čís. 1, 2, 8, čís. 3 zákonného článku XLI z roku 1914 a přečin urážky na cti podle §§ 2, 4, odst. II téhož zákona.)
č. 266Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě, aby poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání poslance Štefana Majora (Přečiny podle § 14, čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)
č. 267Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě, aby poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání poslance Štefana Majora. (Přečin podle 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky)
č. 268Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích, aby poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání poslance Mikuláše Fedora. (Přečin pomluvy.)
č. 269Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Jáchymově, aby poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání posl. Elviry Kuhnové. (Přestupek podle 2 a 3 zákona o právu shromažďovacím)
č. 270Zpráva výboru imunitního žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě, aby poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání posl. Čeňka Hrušky. (Zločiny podle § 15, čís. 3 a přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky)
č. 271Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě, aby poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání posl. Karla Šliwky. (Zločiny podle § 15, čís. 3, § 16, čís. 2 a přečiny podle § 14, čís. 5, § 15, čís. 2, § 16, čís. 1 zákona na ochranu republiky)
č. 272Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě, aby poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání posl. Karla Šliwky. (Zločiny podle § 15, čís. 3 a přečiny podle 14, čís. 5 a § 18, čís. 1-3 zákona na ochranu republiky)
č. 273Odpověď vlády na interpelaci poslance Hlinky a druhů o poškozování státu traťmistrem Ad. Janko v Obyšovcích a o nesprávném vyšetřováni některými úředníky ředitelství státních drah v Košicích (tisk 147)
č. 274Interpelace
č. 275Netištěno
č. 276Návrh posl. J. V. Najmana, Fr. Ostrého, V. Vávry a druhů na zrušení zákona ze dne 14. dubna 1920 č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa
č. 277Zpráva výboru zemědělského a zásobovacího o vládním návrhu (tisk 248) zákona o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními
č. 278Zpráva výboru ústavne-právneho a technicko-dopravného o usnesení senátu (tisk sněm. 7) o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 896 a 923-II.), ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona zo dňa 8. červenca 1925, č. 172 Sb. z. a n. o letectve
č. 279Zpráva výboru zahraničného, výboru ústavne-právneho a výboru rozpočtového o usnesení senátu Národného shromaždenia republiky Československej (tisk sněm. 8) o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 831 a 951-II), ktorým sa prevádza úmluva medzi Československou republikou a kráľovstvom Maďarským zo dňa 26. kvetna 1928 o úprave dlhov a pohladáviek v starých korunách rakúskych a uhorských
č. 280Zpráva výboru zahraničního, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 178), kterým se překládá Národnímu shromáždění republiky Československé
1. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních, sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1923 a
2. Dodatečná úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k úmluvě pod 1. uvedené, podepsaná ve Vídni dne 3. února 1929
č. 281Zpráva výboru zahraničního, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 179) zákona, kterým se provádí úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem ze dne 30. listopadu 1923 a dodatečná úmluva mezi Československem a Rakouskem ze dne 3. února 1929 o úpravě pensí zemských, obecních a okresních
č. 282Zpráva výboru zahraničného, ústavne-právneho a rozpočtového o vládnom návrhu (tisk 177), ktorým sa predkladá Národniemu shromaždeniu republiky Československej Úmluva medzi Československou republikou a kráľovstvom Maďarským o úprave dlhov a pohladáviek v starých korunách rakúskych a uhorských, podpísaná v Budapešti dňa 26. kvetna 1928 a záverečný zápis k tejto úmluve
č. 283Návrh poslanců H. Bergmanna, O. Svobody, Fr. Zeminové, E. Špatného, J. Netolického, Jos. Vaňka, dr. Patejdla a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 15. června 1927, čís. 77 Sb. za n. o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy
č. 284Súrna interpellácia poslanca Štefana Suroviaka a druhov vláde o nespravedlive prevádzanej revízií systemizácie na čsl. št. železniciach
č. 285Naléhavá interpelace poslance Jurana a soudruhů ministru soc. péče o porušování 8 hodinné doby pracovní
č. 286Naléhavá interpelace poslance Jurana a soudruhů ministru vnitra o balkánských methodách brněnské policie
č. 287Vládny návrh zákona, s ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v tučných pastevných obdobiach 1930-1932
č. 288Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, číslo 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností
č. 289Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků
č. 290Vládní návrh zákona o stavebním ruchu
č. 291Naléhavá interpelace poslance inž. O. Kalliny a druhů ministrovi financí, že karlovarský berní úřad bezohledně vymáhá daně
č. 292Vládní návrh zákona o úpravě právních a hospodářských poměrů v pohraničních územích
č. 293Vládní návrh ústavního zákona o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem
č. 294Zpráva výboru zemědělského a zásobovacího k vládnímu návrhu (tisk 249) zákona o výrobě chleba
č. 295Interpelace
č. 296Návrh poslanců H. Simma, inž. R. Junga a druhů na zákonitou úpravu "Lékárnické platebny pro Československou republiku" se sídlem v Praze k zajištění platů kondicinujících lékárníků a čekatelů zaměstnaných ve veřejných a ústavních lékárnách
č. 297Návrh poslanců Roschera, Tayerle, Macouna a soudruhů na změnu a doplnění zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
č. 298Návrh poslanců Františka Seidla, Jana Prokeše a soudr. na zařazení Moravské Ostravy do skupiny míst A činovného
č. 299Návrh poslanců Františka Seidla, Františka Staňka a soudruhů na zařazení lázeňského města Karlových Varů s přilehlými obcemi do skupiny míst A činovného
č. 300Zpráva výboru zemedelského o vládnom návrhu zákona (tisk 287), ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP