Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 101Návrh poslanců Václava Mikuláše, J. Knejzlíka, J. Netolického, F. Zeminové a druhů na doplnění § 21 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n. o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním
č. 102Návrh poslanců V. Mikuláše, F. Zeminové, J. Knejzlíka, E. Špatného a druhů na vydání nového celostátního zákona o drobných pachtech
č. 103Návrh poslanců V. Vávry, F. Pechmana a druhů na vydání zákona, kterým se prohlašuje živnost kapelnická za živnost vázanou na průkaz způsobilosti
č. 104Návrh poslanců F. Ostrého, A. J. Beneše, F. Pechmana a druhů na změnu zákonných ustanovení o zákazu výčepu, prodeje a podávání nápojů obsahujících alkohol v den před volbou a v den volby do Národního shromáždění, do obcí, do zemských a okresních zastupitelstev
č. 105Návrh poslanců Fr. Zeminové, E. Špatného, H. Bergmanna, M. Šmejcové a druhů na novelisaci zákona ze dne 3. dubna 1925, čís. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech republiky Československé
č. 106Návrh poslanců Fr. Zeminové, H. Bergmanna, Al. Tučného a druhů, aby byl vydán zákon o zřízení "Státního hospodářského úřadu republiky Československé"
č. 107Návrh poslanců Fr. Zeminové, L. Pechmanové, M. Šmejcové, Inž. Záhorského, dra Patejdla a druhů na přijímání právniček do všech oborů státní konceptní služby
č. 108Návrh poslanců Aloise Tučného, H. Bergmanna, Fr. Zeminové a druhů, aby byl vydán zákon na upravení poměrů kupeckých učňů a praktikantů
č. 109Návrh posl. B. Procházky, Bergmanna, Tučného a druhů na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců. (Platový zákon.)
č. 110Návrh posl. Tučného, Bergmanna, B. Procházky a druhů na změnu zákona ze dne 25. ledna 1914 čís. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a zřízenců (služební pragmatika)
č. 111Návrh poslanců Hrubého, Kuhnové, Baršy a soudr., aby byl vydán zákon o podporování nezaměstnaných z prostředků státních
č. 112Návrh poslance Kleina a soudruhů na změnu zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 287 Sb. z. a n., kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích
č. 113Návrh poslance Roberta Kleina a soudruhů, aby byl vydán zákon o započítání nepojištěné doby pojištěncům a důchodcům podle zákona ze dne 21. února 1929 čís. 26 Sb. z. a n. o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
č. 114Návrh poslanců Kleina, Fr. Svobody, Bečko a soudr., aby byl vydán zákon o pracovním poměru soukromých zaměstnanců
č. 115Interpelace
č. 116Zpráva výboru sociálně-politického o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky československé (k čís. 1, příl. C) podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. á n., o odkladu exekučního vyklizení místností
č. 117Návrh poslanců dr F. Lukavského, dr Zadiny, B. Staška, L. Pika, F. Pechmana, inž. Záhorského a druhů na vydání zákona a koncesní listině železniční společnosti pro výstavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, zastoupené inž. Frant. Hofmeistrem, inž. B, Svobodou, inž. Vošickým, Jos. Dvořákem, JUC B. Myslivečkem a vrchním radou Mášou
č. 118Návrh poslance H. Wagnera a druhů na částečnou změnu zákona ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová a nařízení vlády Československé republiky ze dne 31. prosince 1920, č. 679 Sb. z. a n.
č. 119Návrh posl. inž. R. Junga, Simma a druhů, aby odpočivné platy veřejných státních zaměstnanců a učitelů, Jakož i zaopatřovací platy jejich pozůstalých byly si postaveny na roveň
č. 120Návrh poslanců Stenzla, Bobka, Greifa, Prause a druhů na změnu § 2 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 303 Sb. z. a n. o zubním lékařství a zubní technice
č. 121Návrh poslance R. Köhlera a druhů na vydání zákona, jímž se mění nebo doplňuji některá ustanovení zákona ze dne 21. února 1929, čís. 26 Sb. z. a n. o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
č. 122Návrh poslance H. Simma a druhů na vyplacení vánočního daru válečným poškozencům
č. 123Naliehavá interpelácia posl. Štefana Danihela a druhov vláde R. Č. S. o zvýšenie počtu systemizovaných miest zemedelsko-technickej služby na Slovensku
č. 124Návrh poslance Frant. Seidla a druhů o přeřadění města Nymburka do skupiny "B" činovného
č. 125Návrh poslance Aloise Roudnického a druhů na vydání zákona o "Lékárnické platebně pro československou republiku se sídlem v Praze, ku zajištění platových požitků kondicinujících lékárníků, zaměstnaných ve veřejných a ústavních lékárnách"
č. 126Návrh posl. dra Törkölyho a druhov na vydanie zákona o práve spolčovacom
č. 127Návrh poslanců Fr. Mašaty, dra Staňka, R. Berana dra Zadiny, J, Petroviče, V. Ščereckého, Böllmanna, Windirsche, Böhma a druhů na vydání zákona o změně celního sazebníku
č. 128Návrh poslanců Windirsche, dr. Rosche, Stenzla a druhů na změnu vládního nařízení ze dne 13. prosince 1924, č. 276 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček
č. 129Návrh poslanců J. Geyera, inž. Junga a druhů na vydání zákona na ochranu osob zaměstnaných v závodech, kde se radium dobývá, zpracovává nebo kde se ho užívá
č. 130Návrh poslance Windirsche a druhů, aby bylo zrušeno nařízená ze dne 6. dubna 1915, číslo 95 ř. z.
č. 131Návrh poslance Krebse a druhů, aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje prodávání kuřiva a kouření mladistvým
č. 132Návrh poslanců Böllmanna, Windirsche, Böhma, Hodiny a druhů, aby byl vydán zákon, jímž se mění celní sazebník
č. 133Odpověď vlády na interpelaci poslance inž. R. Junga a druhů o nové úpravě právních a hmotných poměrů státních pensistů a zaměstnanců jim na roveň postavených podle požadovaného zrovnoprávnění jejich požitků (tisk 31)
č. 134Zpráva výboru rozpočtového stran opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky československé (k tisku čís. 1, příl. Ch) podle 54 ústavní listiny ze dne 7. listopadu 1929 o konečné úpravě československé měny
č. 135Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového stran opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 22. října 1929 (k tisku čís. 1, příl. H) o nemocenském ošetření důchodců podle zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
č. 136Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového stran opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku čís. 1, příl. A), kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, čís. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
č. 137Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového stran opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku čís. 1, příl. B), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků
č. 138Interpelace
č. 139Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního stran opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé (k tisku čís. 1, příl. G) podle § 54 ústavní listiny ze dne 16. října 1929, kterým se schvaluje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou československou a Tureckem ze dne 19. září 1929
č. 140Návrh poslanců Al. Petra, dra Jos. Nováka, B. Bezděka, dra L. Daňka a druhů, aby byl vydán zákon upravující pracovní a služební poměry soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
č. 141Návrh poslanců Chalupníka, Kleina a soudruhů na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 303 Sb. z. a n. o zubním lékařství a zubní technice
č. 142Naléhavá interpelace poslance R. Köhlera a druhů ministrovi sociální péče o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců
č. 143Návrh poslance H. Krebse a druhů na zřízení poradního sboru pro stavební živnosti k potírání bytové nouze a k podporování stavitelského a pomníkového umění
č. 144Návrh poslance dr Mayr-Hartinga a druhů na zřízení platebny k zajištění služebních starobních požitků farmaceutů zaměstnaných ve veřejných a ústavních lékárnách (zákon o lékárnických platebnách)
č. 145Návrh poslance dr Mayr-Hartinga a druhů na změnu zákona ze dne 11. června 1919, č. 330 Sb. z. a n. o pozemkovém úřadě
č. 146Návrh poslanců H. Simma, inž. R. Junga a druhů na zákonnou úpravu smírčího řízení při sporech z pracovního poměru
č. 147Súrna interpelácia poslancov Andreja Hlinku a druhov vláde o poškodzovanie štátu traťmajstrom Adolfom Jankom v Obyšovciach a o nesprávnom vyšetrovanie niektorými úradníkmi riaditeľstva št. železníc v Košiciach s tým v súvislosti
č. 148Návrh posl. dr Törkölyho a druhov na vydanie zákona o sčítaní ľudu
č. 149Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o některých tarifikačních otázkách mezi republikou československou a Německem, sjednaná výměnou not dne 22. prosince 1929, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. ledna 1930, č. 9 Sb. z. a n.
č. 150Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatečná dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná výměnou not dne 10. ledna 1930 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. ledna 1930, čís. 10 Sb. z. a n.
č. 151Odpověď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu posl. Jozefa Siváka a druhov o úprave odpočivných a zaopatrujúcich platov niektorých neštátnych zamestnancov vo verejnej službe školskej na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi a pozostalých po nich (tisk 21)
č. 152Návrh Poslance dr. Mayr-Hartinga a druhů na zavedení hospodářských prémií pro tabákové dělnictvo
č. 153Odpověď ministra vnitra a ministra školství a národní osvěty na interpelaci poslanců Jiří Stříbrného, dr. Karla Perglera, Rudolfa Gajdy a druhů o odpovědi, kterou dal sekční šéf dr. Polák za ministerstvo vnitra studentské deputaci o událostech 21. listopadu 1929 (tisk 20)
č. 154Návrh poslanců H. Bergmanna, Aloise Tučného, Fr. Langra, B. Procházky a druhů, aby byl vydán zákon, kterým se upravují služební poměry okresních cestářů
č. 155Návrh poslanců H. Bergmanna, Al. Tučného, B. Procházky, L. Pechmanové a druhů na změnu zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 Sb. z. a n. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon)
č. 156Návrh poslanců H. Bergmanna, V. Sladkého, Al. Tučného a druhů na změnu zákona ze dne 24. června 1926, čís. 104 Sb. z. a n., a úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon.)
č. 157Návrh posl. Netolického, Slavíčka, Tykala, Vaňka a druhů na reformu předpisů živnost. řádu o organisaci odborných společenstev a povinných jednot (č. 227 ř. z. ze dne 20. prosince 1859)
č. 158Návrh poslance J. Chalupníka a soudruhů na převzetí místní soukromé dráhy Frýdlant-Bílá do státní správy
č. 159Návrh poslanců H. Bergmanna, V. Mikuláše, Fr. Zeminové, Špatného a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
č. 160Návrh poslanců Frant. Langra, Ferd. Richtra, J. Knejzlíka, Zeminové, Sladkého a druhů na změnu lesního zákona ze dne 3. prosince 1852, čís. 250 ř. z.
č. 161Návrh poslanca Štefana Suroviaka a druhov na zmenu zákona zo dňa 24. júna 1926, čís. 103 Sb. z. a n. o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátneho zamestnanectva
č. 162Návrh poslanců Aloise Petra, Koška a druhů na novelisaci zákona ze dne 3. dubna 1925 č. 65 Sb. z. a n. o svátcích a památných dnech republiky Československé
č. 163Návrh poslanců J. V. Najmana, Jana Pekárka, A. J. Beneše, Jana Lišky a druhů na vydání zákona o soustředění a dalším vybudování živnostenské úvěrové organisace v republice Československé
č. 164Odpověď vlády na interpelaci poslance Suroviaka a druhů o pronájmu nosičské služby v obvodě košického ředitelství státních železnic (tisk 38)
č. 165Odpověď vlády na interpelaci poslance Simma a druhů, že v zimě 1929/30 dlužno zříditi stravování potřebných dětí (tisk 30)
č. 166Návrh poslanců J. Slavíčka, J. Netolického, J. Tykala, Vaňka a druhů na zákonitou úpravu mimořádných úlev při placení přímých daní
č. 167Návrh poslance Václava Vávry a druhů, aby pro živnost výkrojnickou byl zaveden průkaz způsobilosti
č. 168Návrh poslanců Šamalíka, Adámka, dra Mičury a druhů na zmírnění současné odbytové krise zemědělské
č. 169Návrh posl. Petrovického a druhů na zrušení zákona o daní z masa ze dne 14. dubna 1920 č. 262 Sb. z. a n.
č. 170Návrh poslance Petrovického a druhů na vydání zákona, kterým se veřejný provoz kinematografů prohlašuje za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (zákona)
č. 171Návrh poslanců Fr. Ježka, dr Lukavského a druhů na změnu zákona ze dne 24. června 1926 č. 103 Sb. z. a n. zavedením 13tého měsíčního platu
č. 172Návrh poslance Luďka Pika a soudruhu, aby město Plzeň zařazeno bylo do skupiny míst A činovného
č. 173Súrna interpelácia poslanca Andreja Hlinku a druhov vláde republiky Československej o spočítanie ľudu v roku 1930
č. 174Interpelace
č. 175Návrh poslance L. Pika a soudr. na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu osmdesátých narozenin pana presidenta T. G. Masaryka od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové
č. 176Návrh poslance G. Böllmanna a druhů, aby byl předložen zákon o rekultivaci pozemků poškozených dolováním
č. 177Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských, podepsaná v Budapešti dne 26. května 1928 a závěrečný zápis k této úmluvě
č. 178Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé
1. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních, sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1923 a
2. Dodatečná úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k úmluvě pod 1. uvedené, podepsaná ve Vídni dne 3. února 1929
č. 179Vládní návrh zákona, kterým se provádí úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem ze dne 30. listopadu 1923 a dodatečná úmluva mezi Československem a Rakouskem ze dne 3. února 1929 o úpravě pensí zemských, obecních a okresních
č. 180Návrh poslance Luďka Pika a soudruhů, aby obce Bolevec a Božkov u Plzně zařazeny byly do skupiny míst B činovného
č. 181Návrh poslance dra Mayr-Hartinga a druhů na změnu §u 82 živnostenského řádu ze dne 8. března 1885, číslo 22 ř. z.
č. 182Návrh poslanců Krumpe, Scharnagla a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, číslo 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
č. 183Návrh poslanců F. Hellera, dr Rosche a druhů na stavbu státní železniční tratí z Dolních Beřkovic přes Liběchov a Dubou do České Lípy
č. 184Zpráva výboru zemědělského a rozpočtového o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku čís. 1 příloha D), o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1929
č. 185Zpráva výboru zemědělského a rozpočtového o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929. (Příloha k tisku 1-E), kterým se prodlužuje platnost dovozních listů a rozšiřuje jejich použití
č. 186Zpráva výboru zemědělského, živnostensko-obchodního a rozpočtového o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku čís. 1 příloha F), kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, čís. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
č. 187Návrh poslance Oehlingera a druhů na změnu §u 103 zákona ze dne 17. února 1922, č. 76 Sb. z. a n., o vojenských požitcích zaopatřovacích
č. 188Návrh poslance Frant. Seidla a soudruhů na vydání vládního nařízení o odborné zkoušce v pomocné službě konceptní ve správě justiční
č. 189Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance dra Ludevíta Labaje. (Přečin urážky na cti podle § 2 zákonného článku XLI z roku 1914)
č. 190Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance Igora Hrušovského. (Trojnásobný přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II., číslo 1, 2 zákonného článku XLI z roku 1914.)
č. 191Návrh poslanců Fr. Ježka, dr F. Lukavského a druhů na změnu zákona ze dne 24. června 1926 č, 104 Sb. z. a n. zavedením třináctého měsíčního platu
č. 192Návrh poslanců Frant. Ježka, Petra, dr Lukavského, Bezděka a druhů na změnu zákona ze dne 22. prosince 1924 č. 286 Sb. z. a n. o úsporných opatřeních ve veřejné správě
č. 193Návrh poslance Richarda Köhlera a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, číslo 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
č. 194Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci poslanců Jiří Stříbrného, dra Karla Perglera, Rudolfa Gajdy a druhů o poplatku, žádaném na Československu za osvobození, jakož i o stavu jednání stran placení dluhu za vydržování našich zahraničních armád ve Francii a Italii a konečně o odškodném, požadovaném zahraničními maďarskými velkostatkáři za vyvlastněné pozemky v rámci pozemkové reformy (tisk 19)
č. 195Návrh. poslanců E. Zajička, G. Scharnagla, dr. K. Petersilky a druhů na zmírnění agrární krise
č. 196Naléhavá interpelace poslance I. Kurťaka a druhu vládě, že vojsko proti zákonu a právu vystavělo ekrasitové skladiště na pozemcích chustského komposesorátu, že se nedodržuje smlouva o pronájmu 25 katastrálních jiter pozemků na vojenské cvičiště a proti vyvlastňování vojskem
č. 197Návrh poslanca Andreje Hlinku a druhou na preskúmanie činnosti ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy
č. 198Návrh poslanců Frant. Biňovce, Jana Koudelky a soudruhů na změnu stanov Všeobecného fondu pro podporu vnitřní kolonisace
č. 199Návrh poslance R. Kaspera a druhů na doplnění zákona ze dne 1. dubna 1919, čís. 207 Sb. z. a n. o úrazovém pojištění dělnickém
č. 200Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje platnost opatření Stálého výboru o zatímním vedení státního hospodářství

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP