Pátek 6. března 1931

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě v trest. věci posl. dr Szüllő (tisk 733).

Zpravodajem jest p. posl. Daněk. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Daněk: Slavná sněmovno! Hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě žádá za souhlas s trest. stíháním posl. dr Szüllöho pro přečin podle §u 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.

Imunitní výbor neshledal ve výroku obviněného poslance, jejž měl pronésti při odhalení pomníku padlým vojínům v obci Diákovciach, takového provinění, jímž by mez dovolené činnosti poslanecké byla překročena, a navrhuje poslanecké sněmovně, aby poslanec dr Szüllö nebyl vydán k trest. stíhání.

Místopředseda Stivín (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme proto ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. dr Szüllö.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. dr Szüllö.

Tím vyřízen jest 8. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě v trest. věci posl. Rjevaje (tisk 734).

Zpravodajem jest p. posl. dr Stránský.

Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Stránský: Slavná sněmovno! Hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě žádá za souhlas s trest. stíháním posl. Rjevaje pro přečiny podle §u 11, čís. 2, §u 15, čís. 2 a zločin podle §u 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.

Imunitní výbor navrhuje, aby této žádosti bylo vyhověno, poněvadž neshledává žádných důvodů, proč by ji bylo zamítnouti.

Místopředseda Stivín (zvoní): K této věci jsou přihlášeni řečníci, zahájíme proto rozpravu.

Navrhuji podle usnesení předsednictva lhůtu řečnickou v trvání 15 minut.

Námitek není? (Nebyly.)

Není jich. Navržená lhůta je schválena.

Ke slovu je přihlášen p. posl. Kubač. Uděluji mu slovo.

Posl. Kubač: Ctená snemovňa! Že v Československu sa vytvára otvorený fašizmus, ukazuje i to, že táto vláda sobrala si za úkol učiniť komunistických poslancov neviditeľnými a neslyšiteľnými. To dokazuje i to, že úrady žiadajú v desiatkach a stách prípadoch o vydanie poslancov komunistickej strany, ale nielen vydanie, na Slovensku sa priamo [Další slovo bylo usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 6. března 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučeno z těsnopisecké zprávy. Viz těsnopiseckou zprávu o 111. schůzi posl. sněmovny.] spôsobom zachádza s týmito zástupcami revolučného proletariátu. Vydávanie, zatýkanie je všeobecné. [Další věta byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 6. března 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.] Špiclovia, policia a četníctvo vášho zkrachujúceho režimu kašlú na imunitu poslancov, ale len komunistických, ale zlodeji a korupčníci chodia po vonku, im sa ani vlas na hlave nesmie zkriviť. (Předsednictví se ujal předseda Malypetr.)

Posl. soudr. Rjevaj má byť vydaný, a tu chceme poukázať, pre a za aké výroky má byť vydaný. Toto môže byť len dôkazom toho, že váš zdochínajúci režím má strach pred revolučným proletariátom, ba i zo slov, vypovedaných jedným poslancom. Pretože vám je nepohodlný, chcete sa ho zbaviť. Tento poslanec dňa 6. marca 1930 na verejnej schôdzi vo Zvolene, kde bolo zúčastnené asi 80 robotníkov, mal asi nasledujúce výroky vyniesť, ktoré sme zo spisov vyňali. Títo robotníci mali medzi demonštráciou vykríknuť na četníkov: [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 6. března 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.]. A posl. Rjevaj mal zvolať asi toto: "Dolu s buržoaziou! Nech žije III. internacionála! Hanba fašizmu! [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 6. března 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.] Dajte nám chlieb a prácu!" To sú metody, ktorými sa náš imunitný výbor nemusí hanbiť fašistických mussolinských metod. Je pravda, že "Venkov" vo svojom jednom čísle napísal, že komunistickí poslanci kričia, keď sa im vstúpi na kurie oko. A tu je videť, že i takéto výkriky budia vo vás strach pred revolučným proletariátom. My neprosíme a nebudeme prosiť, ale revolučný proletariát otvorí dvere týchto žalárov a do týchto žalárov vžene celý tento váš režim a budeme učiť proletariát s takou obranou zachádzať, ako zachádzate vy proti ním. A ako vy chcete učiniť neviditeľnými a neslyšiteľnými komumistických poslancov, tak vás revolučná masa učiní neviditeľnými a neslyšiteľnými všetkých korupčníkov vášho režimu a celý tento fašistický režim [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 6. března 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.] (Potlesk komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Rozprava je skončena. Žádám o přečtení podaného návrhu.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte).

Návrh posl. Štětky a soudr.:

Poněvadž vyšly najevo nové skutečnosti, neznámé imunitnímu výboru při projednávání případu posl. Rjevaje (tisk 734), navrhujeme, aby posl. sněmovna usnesla se nevydati posl. Rjevaje a vrátit jeho záležitost imunitnímu výboru k novému projednání.

Předseda (zvoní): Dávám slovo k doslovu p. zpravodaji posl. dr Stránskému.

Zpravodaj posl. dr Stránský: Slavná sněmovno! Tento návrh rovněž neuvádí nových okolností a proto není důvodu měniti něco na původním návrhu imunitního výboru.

Předseda: Ježto byl podán návrh na vrácení výboru, dám hlasovati nejprve o tomto návrhu; bude-li zamítnut, tedy o návrhu p. zpravodaje.

Námitek proti tomuto pořadu hlasování není? (Nebylo.)

Námitek není.

Kdo souhlasí s návrhem posl. Štětky a soudr. na vrácení imunitnímu výboru, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Budeme hlasovati podle návrhu p. zpravodaje, který navrhuje, aby posl. sněmovna svolila k trest. stíhání p. posl. Rjevaje.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trest. stíhání posl. Rjevaje.

Tím vyřízen jest 9. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Jirkově v trest. věci posl. Babela (tisk 736).

Zpravodajem jest p. posl. Košek. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Košek: Slavná sněmovno! Okr. soud v Jirkově žádá za souhlas s trest. stiháním posl. Babela pro přestupek podle §u 2 zákona o právu shromažďovacím.

Imunitní výbor jednaje o této záležitosti navrhuje posl. sněmovně, aby posl. Babel k trest. stíhání vydán nebyl.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme proto ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Babela.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Babela.

Tím vyřízen jest 10. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. trest. soudu v Praze v trest. věci posl. Gajdy (tisk 842).

Zpravodajem jest p. posl. dr Kalaš. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Kalaš: Slavná sněmovno!

Kraj. trest. soud v Praze žádá za vydání posl. Gajdy pro zločin ukrýváním podle §u 214 tr. z., kterého se dopustil v tak zv."Sázavské aféře".

Posl. Gajda byl rozsudkem krajského trestního soudu v Praze ze dne 19. června 1929, č. j. Tk X 5047/29, pro tento zločin odsouzen k trestu žaláře v trvání dvou měsíců, měsíčně postem doplněným.

Tehdy posl. Gajda dosud poslancem nebyl zvolen, podal sám zmateční stížnost k Nejvyššímu soudu, byl však během této doby zvolen poslancem. Nejvyšší soud nařídil krajskému trest. soudu v Praze po zvolení Gajdy poslancem, aby požádal posl. sněmovnu o vydání odsouzeného, aby mohlo býti řízení skončeno.

Posl. Gajda, jsa odsouzen v době, kdy poslancem dosud nebyl, podal zmateční stížnost a odvolání. Cítil se neprávem odsouzen, rozsudek nepřijal a domáhá se jeho změny, čímž jistě hledí si získati konečné rozhodnutí ve svůj prospěch, maje vědomí, že mu bylo ukřivděno.

Poslanecká imunita nemůže tudíž posl. Gajdovi brániti, aby si zjednal satisfakce, a v důsledku toho navrhuje imunitní výbor posl. sněmovně, aby posl. Gajda vydán byl.

Předseda: K této věci došla řečnická přihláška. Zahájíme proto rozpravu.

Navrhuji lhůtu řečnickou 15 minut. Námitek není? (Nebyly.)

Navržená lhůta je schválena.

Ke slovu se přihlásil na straně "proti" p. posl. Gajda. Dávám mu slovo.

Posl. Gajda: Vážená sněmovno! Nežádám sněmovnu, aby mne nevydávala, [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 6. března 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy. Viz těsnopiseckou zprávu o 111. schůzi posl. sněmovny.] (Výkřiky.)

Předseda (zvoní): Prosím pana řečníka, aby neurážel sněmovnu, a volám jej za tyto výroky k pořádku. (Výkřiky čsl. socialistických poslanců. - Posl. Zeminová: To je drzost!)

Posl. Gajda (pokračuje): Nerozčilujte se, madame. Ten, kdo se zde cítí čestným, toho nezasahuji. (Posl. B. Procházka: Vy si sem chodíte vyřizovat osobní věci!) Já si nevyřizuji své osobní záležitosti zde jako vy [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 6. března 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.] (Výkřiky: Který je to ministr?) Ministr dr Beneš.

Předseda (zvoní): Volám vás, pane řečníku, za tento výrok k pořádku. (Posl. Zeminová: Vy jste podvodník, který se vydával za doktora!)

Posl. Gajda (pokračuje): Vy jste podvodnice. Já jsem nekradl státní majetek, ale ve vašich lavicích jsou ti, kteří kradli. Vážené shromáždění, já mám právo na obhajobu, když se proti mně jako poslanci vystupuje takovým způsobem jako zde v poslední době. (Výkřiky poslanců komunistických a čsl. nár. socialistických.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Posl. Gajda (pokračuje): Slíbiti člověku, který získal velkostatek Jablonicu podvodným způsobem, nikoli pomocí mou, nýbrž pomocí některých pánů, kteří jsou zde ... (Výkřiky.) Jestliže "České slovo" napsalo, že je to můj majetek a že šel do dražby, tedy jako obyčejný lhář tu prasprostým způsobem lhalo. Nebyl jsem to já, necháte mě obviňovati takovým způsobem, že jsem ukradl talíř nebo že jsem nosil něčí kabát, mne, který jsem nikdy od nikoho nic nechtěl, naopak jsem doplatil. Ale tu jsou lidé, kteří okrádali stát o majetek, mezi vámi je tu nejméně 200 milionářů (Smích. - Výkřiky.), kteří si pomohli z politiky. Budu to dokazovati. (Výkřiky čsl. socialistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid. (Posl. Zeminová: Vy podvodníku!)

Posl. Gajda (pokračuje): Vy jste podvodnice. (Posl. Zeminová: Mně byste to musel dokazovati, vy felčare!) Dokazujte vy mně! (Posl. Zeminová: Vy jste dělal podvodníka na vojně!) Vy jste podvodnice jako celá vaše partaj! (Posl. Zeminová: To byste mně nedokázal.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid a žádám pana řečníka, aby mluvil k věci. (Posl. Mikuláš: To je od vás uličnictví! Toto je čestná žena!)

Posl. Gajda (pokračuje): Nechte si to uličnictví, to je vidět na vás, že jím jste. Já jsem čestný člověk! Bojoval jsem a byl jsem ve straně dříve než tato paní zde, znal jsem se s těmi lidmi, kteří skutečně pracovali před válkou pro národ, s Freslem, s Chocem, ale vy jste tam ještě nebyli. (Posl. B. Procházka: Celý váš život je švindl!) Existence celé vaší strany je švindlem. (Posl. B. Procházka: Vy jste sprostý žoldnéř!) Vy jste služebníkem pana ministra Beneše, služebníkem, který neví ani, zač je placen. (Posl. B. Procházka: Ministra Beneše nemůžete uraziti! O toho vy nemůžete ani zavaditi!) [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 6. března 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.] (Výkřiky čsl. socialistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid a pana řečníka žádám, aby mluvil k věci.

Posl. Gajda (pokračuje): Nehledám spravedlnost, poněvadž je to zbytečné, ale prohlašuji: Nejsem dr Pergler. Mne mandátu nezbavíte, ani mne nezavřete. Přijde doba, kdy se bude jednati o to, zdali někteří z vás nebudou zavřeni a zdali se s vámi nebude účtovati!

Předseda (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava jest skončena.

Dávám slovo k doslovu panu zpravodaji posl. dr Kalašovi.

Zpravodaj posl. dr Kalaš: Slavná sněmovno! Námitky, které zde byly vzneseny se strany p. posl. Gajdy, nejsou s to změniti stanovisko imunitního výboru, a proto trvám na návrhu, který byl imunitním výborem posl. sněmovně předložen. (Výkřiky. - Hluk.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna svolila k trest. stíhání posl. Gajdy.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trest. stíhání posl. Gajdy.

Tím vyřízen jest 11. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

12. Návrhy na zřízení vyšetřovacího výboru a jeho volbu.

V tiscích 967 a 969 obsaženy jsou návrhy, aby obvinění vznesená posl. dr Stránským ve 105. schůzi sněmovny dne 13. února t. r. proti posl. Stříbrnému vyšetřena byla dvacetičtyřčlenným výborem vyšetřovacím.

Výbor iniciativní ve schůzi dne 20. února t. r. usnesl se podle §u 23 jedn. řádu přikázati návrh na vyšetření těchto obvinění navrženému výboru vyšetřovacímu.

Sněmovna má tedy nyní: 1. nejprve rozhodnouti o návrhu na zřízení 24členného výboru vyšetřovacího, a 2. bude-li tento návrh přijat, vykonati volbu toho výboru.

Dám tedy hlasovati o návrhu na zřízení výboru.

Kdo souhlasí s návrhem na zřízení 24členného vyšetřovacího výboru, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím se sněmovna usnesla zříditi 24členný výbor vyšetřovací.

Pokud jde o volbu členů tohoto výboru, sděluji, že volba tato konati se bude podle poměrného zastoupení, ježto jest zde návrh pp. posl. dr Staňka, Tomáška, Zeminové, Šamalíka, Tauba, Böllmanna, dr Lukavského, Najmana a druhů, aby volba se konala tímto způsobem.

Konstatuji, že podle 2. odstavce §u 63 jedn. řádu v tomto případě hlasovací lístky odevzdají jenom předsedové klubů za všechny své členy a hospitanty, mimo to pak poslanci, kteří nejsou ani členy ani hospitanty nějakého klubu, tedy toho času pp. posl. Stříbrný a Kurťak, odevzdají hlasovací lístky sami.

Žádám ke hlasování oprávněné, kteří snad dosud neodevzdali hlasovací lístky, aby je odevzdali ihned na předsednickou tribunu.

(Po přestávce:)

Prohlašuji odevzdávání lístků za skončeno a přikročíme ke skrutiniu.

Žádám pp. zapisovatele posl. Dubického a inž. dr Touška, aby spolu s kanceláří sněmovní provedli skrutinium a sdělili mně jeho výsledek. Jmenované pp. poslance prosím, aby se dostavili na předsednickou tribunu.

(Po provedení skrutinia:)

Podle sdělení pp. skrutátorů oznamuji: Odevzdáno bylo podle vykonaného skrutinia celkem 297 hlasů.

K této volbě sdružili se:

jednak poslanci klubu republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu s poslanci klubu "Bund der Landwirte und die Deutsche Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft",

jednak poslanci klubu čsl. soc. dem. strany dělnické a poslanci klubu čsl. strany nár.-socialistické.

Při volebním čísle 13 připadá: na sdružené kluby republikánský a Bund der Landwirte 5 mandátů; na sdružené kluby soc. demokratický a nár.-socialistický 6 mandátů; na klub poslanců čsl. strany lidové, na klub poslanců "Deutsche soz. dem. Arbeiterpartei" a na klub poslanců strany komunistické po 2 mandátech; na klub poslanců čsl. strany nár. demokratické, na klub poslanců živn.-obchodnické strany středostavovské, na klub poslanců "Deutsche christl. soz. Volkspartei", na klub poslanců "Deutsche nat. soz. Arbeiterpartei" a na klub poslanců maďarských stran, Deutsche Gewerbepartei a Zipser deutsche Partei po 1 mandátu; na klub poslanců slovenské strany ľudové 1 mandát a zbytek 7; na klub poslanců "Deutsche Nationalpartei" žádný mandát a zbytek 7.

Ježto u těchto posledních dvou klubů jsou si zbytky rovny, rozhodne podle §u 63 jedn. řádu los.

Žádám p. zapisovatele Dubického, aby spolu s ostatními pp. skrutátory provedli losování mezi druhým kandidátem klubu slovenské strany ľudové a kandidátem klubu Deutsche Nationalpartei.

(Po provedeném losování:)

Podle sděleného výsledku losování připadl mandát losem na kandidáta klubu "Deutsche Nationalpartei".

Žádám tudíž, aby byla přečtena listina zvolených.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Listina zvolených členů vyšetřovacího výboru:

Za klub poslanců čsl. republ. strany zeměděl. a malorol. lidu: posl. dr Černý, Machník, dr Suchý, dr Štefánek; za klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické: posl. Koudelka, dr Mareš, Remeš; za klub poslanců čsl. strany nár. socialistické: posl. dr Patejdl, dr Moudrý, dr Stránský; za klub poslanců čsl. strany lidové: posl. dr Daněk, Rýpar; za klub poslanců čsl. strany nár. demokratické: posl. Špaček; za klub poslanců živn. obchodnické strany středostavovské: posl. Pekárek; za klub poslanců "Deutsche soz. dem. Arbeiterpartei": posl. Taub, Pohl; za klub poslanců komunistické strany Československa: posl. Štětka, Kopecký; za klub poslanců "Bund der Landwirte und Deutsche Arbeits- u. Wirtschaftsgemeinschaft" posl. Platzer; za klub poslanců "Deutsche christl. soz. Volkspartei": posl. dr Luschka; za klub poslanců "Deutsche nat. soz. Arbeiterpartei": posl. Krebs; za klub poslanců "Országos keresztény szocialista párt, Magyar nemzeti párt, Deutsche Gewerbepartei és Zipser Deutsche Partei": posl. dr Szüllö; za klub poslanců slovenské strany ľudové: posl. Sivák; za klub poslanců "Deutsche Nationalpartei": posl. dr Keibl.

Předseda (zvoní): Tím je pořad dnešní schůze vyřízen.

Před ukončením schůze sděluji:

Došla oznámení o změnách ve výborech.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Do výboru zemědělského vyslal klub poslanců čsl. strany nár.-socialistické posl. Hatinu za posl. Knejzlíka.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců "Bund der Landwirte und der Deutschen Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft" posl. dr Rosche za posl. dr Peterse.

Předseda: Došly odpovědi na dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Odpovědi:

min. železnic na dotaz posl. Grünznera, Brodeckého, Staňka a soudr. o režijních nárocích železničních zaměstnanců (č. D 374-III),

min. financí na dotaz posl. inž. Kalliny, aby silnice vedoucí z Přísečnice přes Kryštofovy Hamry do Schmalzgrube byla prohlášena za celní silnici (č. D 379-III),

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. dr Holotu vo veci prepustenia poštovej manipulantky vdovy Marie Dömötörovej (č. D 414-III),

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Sladkého o propočítání let duchovním čsl. církve, ztrávených ve službách řím.-katolické církve (č. D 193-III).

Předseda: Iniciativní výbor ve schůzi konané dne 20. února 1931 se usnesl přikázati k řádnému projednání výboru vyšetřovacímu návrhy:

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

967. Návrh posl. dr Staňka, Tomáška, Zeminové, Šamalíka, Tauba, Böllmanna, dr Lukavského, Najmana a druhů na zřízení vyšetřovacího výboru.

969. Návrh posl. dr Perglera a druhů na zřízení vyšetřujícího výboru proti poslanci dr Jaroslavu Stránskému.

Předseda (zvoní): Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 17. března 1931 ve 3 hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 895) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 253 a 362), kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí.

2. Zpráva výborů ústavně-právního, zemědělského a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 898) zákona, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový).

3. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s Úmluvou mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsanou dne 30. listopadu 1923, a Protokolem z téhož dne (tisk 791).

4. Druhé čtení osnovy zákona o úpravě některých právních a finančních poměrů soukromých místních drah ve státním provozu (tisk 995).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Karl. Varech v trest. věci posl. Haiblicka (tisk 737).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. trest. soudu v Praze v trest. věci posl. dr Beneše (tisk 738).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Bojkovicích v trest. věci posl. Jaši (tisk 739).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Litoměřicích v trest. věci posl. Krebse (tisk 841).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Liberci v trest. věci posl. Höhnela (tisk 852).

10. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Bratislave v trest. veci posl. Rjevaje a Majora (tisk 853).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Č. Lípě v trest. věci posl. Höhnela (tisk 854).

Jsou proti tomuto návrhu nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 2 hod. 30 min. odpol.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP