Sobota 2. listopadu 1918

§ 30 se mění a bude zníti:

(1) Zemské zastupitelstvo jest povoláno pečovati o správní a hospodářské záležitosti země a jejího obyvatelstva.

(2) Zejména je zemské zastupitelstvo povoláno pečovati o humanitní, zdravotní, sociální, hospodářské, dopravní a kulturní zájmy země a jejího obyvatelstva, pokud jde o úkoly, které svým významem přesahují rozsah a potřeby jednotlivých obcí a okresů, dotýkají se zájmů větší části země a nemají důležitosti celostátní. K tomu konci může se zemské zastupitelstvo usnášeti zejména na tom, aby byly zřízeny nebo podporovány ústavy, podniky nebo zařízení, jež jsou způsobilé, aby podporovaly tělesné i mravní blaho a vzdělání obyvatelstva, zlepšovaly dopravní, bytové, zdravotní a sociální poměry v zemi nebo sloužily kulturním nebo hospodářským potřebám obyvatelstva země. Při politických rozhovorech podávati návrhy o věcech politických a usnášeti se o nich je nepřípustno.

§ 31 se mění a bude zníti:

V oboru působnosti v §u 30 stanovené může zemské zastupitelstvo podávati i z vlastního uznání úřadům a zákonodárným sborům návrhy a podněty a na zemského presidenta vznášeti v mezích jednacího řádu dotazy a stížnosti.

§ 32, odst. 1, se mění a bude zníti:

(1) K úhradě nákladů do působnosti zemského zastupitelstva náležejících může se zemské zastupitelstvo usnésti na vybírání poplatků, příspěvků, dávek a naturálních plnění zemi. Pokud přísluší zemím podíl na státních daních, stanoví zvláštní zákony.

V § 34 se nahrazuji slova: "župního zastupitelstva" slovy: "v majetku nebo správě zemské."

V § 36, odst. 1, se vkládá před slovo: "vlastnících" slovo: "obcích,". Dále se vypouští 3. odstavec.

§ 39 se mění a bude zníti:

Přirážky zemské k přímým daním přes padesát procent, dále poplatky, příspěvky, samostatné dávky a naturální plněni lze ukládati jen s povolením vlády. Právo povolení přirážek ve výměře usnesené zahrnuje v sobě též právo stanoviti přirážky výměrou nižší nebo vyšší. Prováděcí předpisy (řád § 38) vyžadují k své platnosti schválení ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem financí, případně s jiným příslušným ministerstvem. Ukládání zemských přirážek, poplatků, příspěvků, samostatných dávek a naturálních plnění vyžaduje mimo to vyhlášení v Zemském věstníku.

V § 40, odst. 1, vsunuje se mezi slova: nebo dávce slovo: "samostatné" a za odstavec 1 se připojuje nový odstavec tohoto znění:

(2) Proti výměře přirážek lze se do třiceti dnů po příslušném oznámení odvolati u předpisujícího úřadu. O odvolání rozhoduje s konečnou platností finanční úřad první stolice, který jest povinen vyžádati si dobré zdání zemského výboru, popírá-li se odvoláním platební povinnost.

V odstavci 3 (dříve 2) se nahrazuje slovo: "nemá" slovem: "nemají".

V § 41 se nahrazuje citace §§ 31 až 39 citací §§ 30 až 39.

§ 43, odst. 2 se mění a bude zníti:

(2) Usnesení tato vyžadují k své platnosti schválení ministerstva vnitra.

§ 45 se mění a bude zníti:

(1) Zemský výbor sestaví o všech příjmech a vydáních do působnosti zemského zastupitelstva náležejících na každý správní rok rozpočet a předloží jej zemskému zastupitelstvu k usnesení, a to aspoň dva měsíce před novým správním rokem. Správní rok se shoduje se správním rokem státním. Rozpočet podléhá schválení vlády.

(2) Má-li býti vybírána zemská přirážka vyžadující povolení vlády (§ 39), zkoumá vláda schvalujíc rozpočet, zda tento vyhovuje všem ustanovením zákonným, jmenovitě i, jsou-li v něm zařazena veškerá plnění zemi po zákonu příslušející nebo platy peněžní zakládající se na právním titulu, dále zkoumá jednotlivé položky rozpočtu také po stránce účelnosti a po případě provádí v potřebě a úhradě změny jak co do zařazení tak co do výše.

V § 46, odst. 2, se vypouštějí slova: "župním zastupitelstvem schválený" a v odstavci 3 se vypouští slovo: "schváleného".

V § 47, věta 2, se mění a bude zníti:

Účty ty buďtež podobně projednány jako rozpočet.

§ 48 se mění a bude míti:

Ustanovení §§ 43, 45 až 47 vztahují se i na fondy, ústavy a podniky v majetku nebo správě zemské.

V § 49, odst. 1, se vsunují za slova: "Počet členů" slova: "a náhradníků".

V témž paragrafu odstavci 2 se vypouštějí slova: "nejpozději současně s jich veřejným vyhlášením" a v odstavci 5 větě druhé se vkládají za slova: "ode dne" slova: "uveřejnění příslušného".

Z § 50 se vypouštějí slova: "a spolupůsobí při provádění jeho usnesení a ve správě zemského majetku".

§ 51, odst. 1, se mění a bude zníti:

Zemský výbor provádí zemské hospodářství řídě se přesně rozpočtem.

Týž paragraf se doplňuje vsunutím nového odstavce za odstavec 1 a to v tomto znění:

(2) Ukáže-li se při tom, že částka pro jistý účel rozpočtem povolená nedostačuje a nemůže-li takové vydání býti odloženo, může býti nedostávající se potřeba uhrazena z úspor částek povolených rozpočtem pro jiné účely, dá-li k tomu souhlas zemský president a do lhůty zemským výborem stanovené i finanční komise (§ 49, odst. 2).

V § 53, odst. 1, se v 1. větě nahrazuje citace § 31 citací § 30 a slova "úředníky nebo zřízence" slovem "zaměstnance" a věta 2 se mění a bude zníti:

Služební a platové poměry těchto zaměstnanců upravuje zemské zastupitelstvo. Služební a platová práva z této úpravy vyplývající nesmějí přesahovati míry jednotlivých druhů služebních a platových práv a nároků státních zaměstnanců stejné nebo rovnocenné kategorie a stejných služebních, jakož i rodinných poměrů. Služebně jsou tito zaměstnanci podřízeni zemskému presidentu.

Odstavec 2 téhož paragrafu se mění a bude zníti:

(2) Usnesení podle odstavce 1 vyžadují ke své platnosti schválení vlády.

Odstavec 3 se mění a bude zníti:

(3) Ustanoviti zaměstnance a propůjčiti mu systemisované služební místo přísluší zemskému výboru se schválením zemského presidenta.

Týž paragraf se doplňuje novým odstavcem:

Žádají-li toho však důležité zájmy veřejné, je příslušný ministr v dohodě s ministrem vnitra oprávněn svěřiti zcela nebo z části obstarávání odborné správy zařízení, podniků nebo silnic zemí po slyšení zemského zastupitelstva orgánům státní správy.

V § 54, poslední větě, se mění citace a bude zníti: "§ 43, odst. 1, č. 2 a 3."

V § 55 se vypouští poslední věta.

Z § 60, odst. 1, se vypouštějí slova: "pokud jejich usnesení má podle § 24 platnost usnesení župního zastupitelstva".

§ 61, odst. 1, se mění a bude zníti:

(1) Vláda může zemské zastupitelstvo rozpustiti. Ministerstvo vnitra je povinno vypsati nové volby nejdéle do dvou měsíců.

§ 62 v 1. větě se nahrazuje slovo "pobytu" slovem "bydliště".

§ 63 nadpis a znění se mění a budou zníti:

V. Okresní zastupitelstvo.

Mimo města se zvláštním statutem a se zřízeným magistrátem jest u každého okresního úřadu zřízeno pro jeho obvod okresní zastupitelstvo.

§ 64 se mění, bude míti nadpis: "1. Okresní zastupitelstvo" a bude zníti:

(1) Okresní zastupitelstvo má:

v okresech
do
40.000
obyvatel
18
členů,
"
"
70.000
"
24
"
"
"
100.000
"
30
"
"
přes
100.000
"
36
"

(2) Dvě třetiny členů jsou voleny podle § 65, ostatní členy jmenuje ministr vnitra z odborníků.

V § 65, který se shoduje s dosavadním §em 70, se vkládají za slova: "volen" slova "nebo jmenován" a nahrazuje slovo: "výboru" slovem: "zastupitelstva".

K témuž paragrafu se připojuje novy odstavec v tomto znění:

(2) "Členové okresního zastupitelstva jsou voleni na šest roků."

§ 66 se shoduje s dosavadním §em 71, nahrazuje se však slovo: "výboru" slovem "zastupitelstvu"; věta 2 bude zníti: "O ztrátě členství v případech § 15, písm. d) a e), rozhoduje ministr vnitra".

§ 67 se mění a bude zníti:

Předsedou okresního zastupitelstva jest okresní náčelník, jest však oprávněn předsednictví ve schůzích okresního zastupitelstva svěřiti některému úředníku okresního úřadu. Okresní náčelník svolává okresní zastupitelstvo aspoň dvakrát do roka; jest však oprávněn svolati je, kdykoli jindy je toho potřeba, a je povinen je svolati do osmi dnů, žádá-li o to aspoň čtvrtina členů okresního zastupitelstva udávajíc zároveň předmět jednání.

V § 68, který se shoduje s dosavadním §em 73, nahrazuje se slovo: "výboru" slovem "zastupitelstva".

V § 69, který se shoduje s dosavadním §em 74, se nahrazují slova: "výboru" slovy: "zastupitelstva" a vypouští se věta: "ale jest oprávněn předsednictví ve schůzích okresního výboru svěřiti některému členu okresního výboru nebo některému úředníku okresního úřadu".

V § 70, který se shoduje s dosavadním §em 75, nahrazují se slova: "výboru" slovy "zastupitelstva".

V § 71, který se shoduje s dosavadním §em 76, nahrazuje se slovo: "výbory" slovem "zastupitelstva" a věta 3 tímto zněním:

Zápis o každé schůzi buď oznámen zemskému úřadu.

§ 72 bude zníti:

Jednání okresních zastupitelstev se řídí obdobně jednacím řádem pro okresní výbory, obsaženým ve vládním nařízení ze dne 31. ledna 1924, č. 26 a 27 Sb. z. a n., se změnami plynoucími z tohoto zákona. Další změny jednacího řádu mohou býti usneseny zemským zastupitelstvem se schválením ministerstva vnitra.

§ 73 bude míti nadpis: "2. Okresní výbory" a bude zníti:

(1) Okresní zastupitelstvo volí ze sebe na volební období okresní výbor o 8 členech a 8 náhradnících podle zákona zmíněného v § 65. Volby buďte provedeny v prvé schůzi nově zvoleného okresního zastupitelstva.

(2) Jednání okresního výboru se účastní též úředníci okresního úřadu, jimž bylo svěřeno připravovati vyřízení záležitostí spadajících do působnosti okresního zastupitelstva. Hlasovati může toliko jeden úředník, jejž určí okresní náčelník.

§ 74 bude zníti:

(1) Okresnímu výboru předsedá okresní náčelník, jest však oprávněn předsednictví svěřiti některému úředníku okresního úřadu.

(2) Okresní výbor se schází na pozvání okresního náčelníka, kdykoli je třeba, nejméně však šestkrát do roka. Žádají-li o to písemně aspoň čtyři členové okresního výboru udávajíce předmět jednání, jest okresní náčelník povinen svolati okresní výbor nejdéle do pěti dnů.

(3) Ustanoveni § 27, odst., 4 a 5, platí obdobně.

V § 75, který bude míti nadpis:

VI. Působnost okresního zastupitelstva

1. Působnost hospodářská

a který se shoduje s dosavadním §em 78, nahrazují se slova "okresních výborů, okresní výbor, okresní výbory, okresním výborům" slovy: "okresních zastupitelstev, okresní zastupitelstvo, okresní zastupitelstva, okresním zastupitelstvům" a k odstavci 2 se připojuje věta: Ustanovení poslední věty § 30, odst. 2, platí obdobná.

V odstavci 4 se nahrazují slova: "veřejných prací" slovy: "příslušných odborných ministerstev" a v odstavci 6 slova: "ministerstvem veřejných prací" slovy: "příslušnými odbornými ministerstvy".

§ 76, odst. 1, bude zníti:

(1) K úhradě nákladů do působnosti okresního zastupitelstva náležejících může se okresní zastupitelstvo usnésti na vybírání poplatků, příspěvků, dávek a naturálních plnění v okresu. Pokud přísluší okresům podíl na státních daních, stanoví zvláštní zákony. Se zřetelem na hospodářské poměry v okresu může zemské zastupitelstvo povoliti jednotlivým okresům zvláštní příděly k úhradě zmíněných nákladů.

Odstavec 2 se škoduje s odstavcem 2 dosavadního §u 79 s tou změnou, že slovo: "výbory" se nahrazuje slovem "zastupitelstva".

§ 77 bude zníti:

Ustanovení §§ 34 až 40 platí obdobně i pro okresní zastupitelstva s tou změnou, že potřebné povolení nebo schválení (§ 39) udílí zemský president, vyslechna zemský výbor, dále že ukládání okresních přirážek, poplatků, příspěvků, samostatných dávek a naturálních plnění jest vyhlásiti způsobem v okresu obvyklým (§ 101), že odvolání podle § 40, odst. 1, jež sluší podati u okresního úřadu, jde k zemskému úřadu a že finanční úřad rozhoduje o odvolání (§ 40, odt. 2) jest povinen vyžádati si dobré zdání okresního výboru, popírá-li se odvoláním platební povinnost.

V §u 78, který se shoduje s dosavadním §em 81, se nahrazuje citace §§ 78 až 80 citací § § 75 až 77.

§ 79 se shoduje s dosavadním §em 82, který se doplňuje slovy: "šetře při tom nařízení okresního, případně též zemského zastupitelstva nebo zemského výboru".

§ 80 bude zníti:

(1) Okresní zastupitelstvo se usnáší:

1. o všech věcech přesahu jících rozsah běžné správy jmění,

2. o tom, má-li býti nemovité jmění nebo nemovitá práva okresu náležející zcizena, trvalým břemenem ztížena nebo zavazena nebo propachtována z volně ruky vůbec, nebo dražbou na dobu delší dvanácti let,

3. o tom, má-li býti učiněna výpůjčka nebo převzato ručení za dluh cizí.

(2) Usnesení tato vyžadují k své platnosti schválení zemského výboru.

§ 81 bude zníti:

Ustanovení § 44 platí obdobně. Zpráva tam zmíněná buď zaslána aspoň patnáct dní před konáním schůze též zemskému výboru.

§ 82 bude zníti:

Správní rok okresního zastupitelstva se shoduje se správním rokem státním.

§ 83 bude zníti:

(1) Okresní výbor sestaví o všech příjmech a vydáních do působnosti okresního zastupitelstva náležejících na každý správní rok rozpočet.

(2) Rozpočet ten buď u okresního úřadu na patnáct dní veřejně k nahlédnutí vyložen a o tom učiněno obcím v okresu včas oznámení k vyhlášce s podotknutím, že k rozpočtu mohou podati u okresního úřadu do lhůty patnácti dnů své připomínky osoby fysické i právnické, jimž v okresu je přímá daň předepsána.

(3) Okresní výbor předloží aspoň dva měsíce před novým správním obdobím rozpočet s došlými připomínkami a zprávou o nich okresnímu zastupitelstvu, jež se na rozpočtu usnáší přihlížejíc k připomínkám včas podaným. Usnesený rozpočet buď zaslán zemskému výboru ke schválení. Schvaluje rozpočet, má zemský výbor šetřiti obdobně ustanovení § 45, odst. 2.

(4) Schválený rozpočet buď vyhlášen způsobem v okresu obvyklým (§ 101).

§ 84 bude zníti:

Zároveň s rozpočtem jest okresní výbor povinen podati okresnímu zastupitelstvu podrobnou zprávu o stavu a správě věcí do působnosti okresního zastupitelstva náležejících.

§ 85 bude zníti:

(1) Okresní výbor je povinen sdělati účty do čtyř měsíců po skončení správního období.

(2) Účty ty buďte podobně jako rozpočet (§ 83) veřejně vyloženy, projednány a předloženy okresnímu zastupitelstvu ke schválení s podrobnou zprávou o činnosti okresních orgánů za minulé správní období.

(3) Účty okresním zastupitelstvem schválené buďte spolu se zprávou v předchozím odstavci zmíněnou předloženy k přezkoumaní zemskému výboru, jenž může požadovati od okresního náčelníka potřebná vysvětlení, případně, shledá-li závady, naříditi, čeho třeba k jich odstranění. Neshledá-li závad, účty schválí.

§ 86 bude zníti:

Ustanovení §§ 80 až 85 se vztahují i na fondy, ústavy a podniky v majetku nebo správě okresu.

§ 87 se shoduje s dosavadním §em 88 s těmito změnami:

V odstavci 1 se nahrazují slova: "okresnímu výboru, okresní výbor, okresním výborem, okresního výboru" slovy: "okresnímu zastupitelstvu, okresní zastupitelstvo, okresním zastupitelstvem a okresního zastupitelstva"; dále se vkládají za slova "Počet členů" slova: "a náhradníků".

V odstavci 3 se nahrazuje slovo "výboru" slovem "zastupitelstva" a vsunují mezi slova "okresnímu výboru" slova: "zastupitelstvu a".

V odstavci 4 se nahrazují slova "výboru" slovy "zastupitelstva" a vkládají za slova,ode dne" slova "vyhlášení příslušného".

§ 88 bude zníti: Okresní výbor připravuje návrhy pro jednání okresního zastupitelstva.

§ 89, odst. 1, se mění a bude zníti:

(1) Okresní výbor provádí hospodářství okresní, řídě se přesně rozpočten.

Týž paragraf se doplňuje vsunutím nového odstavce za odstavec 1, a to v tomto znění:

(2) Ukáže-li se při tom, že částka pro jistý účel rozpočtem povolená nedostačuje a nemůže-li býti takové vydání odloženo, může býti nedostávající se potřeba uhrazena z úspor částek povolených rozpočtem pro jiné účely, dá-li k tomu souhlas okresní náčelník a do lhůty okresním výborem stanovené i finanční komise (§ 87, odst. 2).

V témž paragrafu se nahrazují v dosavadním odstavci 2 slova: "mohou býti okresním výborem" slovy: "mohou býti okresním zastupitelstvem" a citace § 88 citací § 87.

Poslední odstavec téhož paragrafu se mění a bude zníti:

(5) Jenom v případech naléhavých a nepředvídaných může okresní výbor za přítomnosti dvou třetin svých členů vydání ta sám učiniti, musí je však předložiti v nejbližší schůzi okresnímu zastupitelstvu spolu se zprávou finanční komise k dodatečnému usnesení a opatření úhrady.

V § 90, věta 1, se vypouštějí slova: "připravuje a" a vkládají mezi slova: "okresního" a "výboru" slova: "zastupitelstva i"; dále se nahrazují slova "okresnímu výboru" slovy "okresnímu zastupitelstvu" a slovo "jeho" slovem "tato". V druhé větě se nahrazuje slovo "výbor" slovem "zastupitelstvo".

§ 91 se mění a bude zníti:

Ustanovení § 53 platí obdobně s tou změnou, že usnesení schvaluje zemský president a že při opatření podle odstavce 4, věty 2, jest vyslechnouti okresní zastupitelstvo.

V § 92 se nahrazují slova: "Okresní výbor jest povinen" slovy: "Okresní zastupitelstvo i výbor jsou povinny".

§ 93 bude zníti:

3. Působnost iniciativní.

Okresní zastupitelstvo jest oprávněno i samostatně činiti zemskému zastupitelstvu, zemskému presidentu, okresnímu náčelníku i jiným úřadům návrhy a podněty, pokud se dotýkají zájmů okresu nebo jeho obyvatelstva.

V § 94 se nahrazují slova: "výbor" a "výboru" slovy: "zastupitelstvo" a "zastupitelstvu". Odstavec 3 se vypouští.

V § 95 se mění citace § 81 na § 78 a citace § 83 na § 80, odst. 1, č. 2 a 3; mimo to se nahrazuje na konci slovo: "výboru" slovem "zastupitelstva".

V § 96 se mění počátek 1. odstavce, jenž bude zníti:

(1) Jestliže okresní zastupitelstvo se neusneslo včas na rozpočtu nebo pakli okresní zastupitelstvo nebo výbor neučinily opatření, aby úkoly, jež jim podle..."

V odstavci 2 se vkládají mezi slova "okresního" a "výboru" slova "zastupitelstva nebo" a poslední věta se vypouští.

V § 97 se vkládají v odstavci 1 a 3 mezi slova "okresního" a "výboru" slova "zastupitelstva,".

Počátek odstavce 4 se mění a bude zníti:

Bylo-li zrušeno usnesení okresního zastupitelstva, může každý člen jeho, bylo-li zrušena usnesení okresního výboru nebo komise, může kterýkoli člen okresního výboru..."

§ 98 se mění a bude zníti:

(1) Ministerstvo vnitra může okresní zastupitelstvo rozpustiti, je však povinno vypsati nové volby nejdéle do dvou měsíců.

(2) Bylo-li okresní zastupitelstvo rozpuštěno, učiní zemský president vhodné opatření k vedení správy, zejména může v činnosti ponechati až do ustavení nového zastupitelstva okresní výbor a okresní komise anebo místo nich ustanoviti orgány jiné.

§ 99, v jehož nadpise se nahrazuje číslice VIII číslicí VII, se mění a bude zníti:

(1) Dohlédací moc nad obcemi, kterou vykonávají v Čechách okresní zastupitelstva (výbory - okresní správní komise), na Slovensku okresní výbory, na Moravě a ve Slezsku zemské výbory (správní komise), přechází na okresní výbory; dohlédací moc nad městy se zvláštním statutem, kterou vykonávají zemské (správní) výbory (komise), a nad městy se zřízeným magistrátem, kterou vykonávají župní výbory, přechází na zemské výbory. Dohlédací moc, která přísluší podle zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n., vyšším dohlédacím úřadům, budou vykonávati zemské výbory. Výkonem dohlédací moci se nevyrozumívá rozhodování pořadem stolic. Pokud se jinak nestanoví, lze si z usnesení, která okresní výbor učiní vykonávaje dohlédací moc nad obcemi, stěžovati k zemskému výboru; stížnost jest podati do patnácti dnů ode dne doručení u okresního úřadu.

(2) V případech, ve kterých politické úřady jednaly v dohodě s orgány výše uvedenými nebo po slyšení jich anebo naopak, rozhodují, pokud se z tohoto zákona jinak nepodává, politické úřady po slyšení zemských neb okresních výborů.

(3) Až do další úpravy zvláštním zákonem budou vykonávati okresní výbory a zemský výbor v Podkarpatské Rusi dohlédací moc nad obcemi, která náleží padle ustanovení odstavce 1 okresním výborům a zemskému výboru na Slovensku.

V § 100 vkládá se v odstavci 2 mezi slova "okresního" a "výboru" slovo: "zastupitelstva," a počátek odstavce 3 nahrazuje se tímto zněním: "Jestliže by se zemské zastupitelstvo, zemský výbor, okresní zastupitelstvo, okresní výbor nebo komise..."

§ 101 se mění a bude zníti:

(1) Zemský president vyslechna zemské zastupitelstvo a okresní náčelník vyslechna okresní zastupitelstvo určí, pokud to zákon nestanoví, jakým způsobem mají býti ve veřejnou známost uváděna usnesení zemského a okresního zastupitelstva, jež jest veřejně prohlašovati.

(2) Na místo dosavadních zemských zákoníků a župních úředních věstníků (listů) nastupují Zemské věstníky. Podrobnosti určí ministerstvo vnitra.

HLAVA DRUHÁ.

(1) Zákon o organisaci politické správy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1928. Již před tímto dnem lze provésti podle předpisů tohoto zákona opatření přechodná a opatření, jež zákon ku včasnému provedení předpokládá již v roce předchozím.

(2) Pokud nebudou ustavena zemská a okresní zastupitelstva, jakož i zemské a okresní výbory, vykonává práva jim příslušející zemský president a, pokud jde o okresy, okresní náčelník.

(3) Všeobecné právní předpisy, jakož i právní předpisy v jednotlivých zemích nebo župách zůstávají v platnosti, pokud tomuto zákonu nebo vládním nařízením na jeho základě vydaným neodporují.

(4) Zákon provede ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

HLAVA TŘETÍ.

Vládě se ukládá, aby ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásila úplné znění zákona o organisaci politické správy zároveň s ním jako jeho přílohu a dále aby ve Sbírce zákonů a nař. vyhlásila jednací řády zmíněné v tomto zákoně a upravené podle změn z něho plynoucích.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP