Středa 20. října 1926

Předseda (zvoní): Slovo má pan posl. Stříbrný k věcné poznámce.

Posl. Stříbrný: Buďtež mně dovoleny dvě věcné poznámky k proneseným zde dvěma řečem. Nejprve k řeči pana předsedy poslaneckého klubu čsl. strany národně socialistické, který tvrdil, že prý já ve své řeči prohlásil, jakoby vina za rozbití všenárodní koalice spadala na strany socialistické a snad dokonce i na stranu čsl. socialistů.

Konstatuji, že podle stenografického protokolu řeči, který je již pořízen, ona pasáž zněla doslovně: "Nebudu zde zkoumati, kdo tuto koalici rozbil, jedna strana to svádí na druhou, ale již tento fakt přesvědčí nás o tom, že politicky se to považuje za osudnou chybu". A to stačí. Mne toto, snad vědomé překrucování, nikterak nepřekvapuje.

Dále konstatuji k vývodům pana posl. Davida, že jeho tvrzení nesrovnává se s pravdou. Tázal jsem se generála Gajdy, zda žádal posl. Davida, aby mu zprostředkoval schůzku se mnou. Byl jsem tím více udiven, protože s generálem Gajdou jako náměstkem náčelníka generálního štábu jsem byl neustále v úřední činnosti a v úředním spojení. Generál Gajda mně to popřel, řekl, že pan posl. David... (Výkřiky.) Konstatuji jen, co mi bylo sděleno. (Posl. Karpíšková: Davidovi věříme, Gajda je dobrodruh!) Prosím, každý má právo věřit, co mu libo.

Cituji dále: Pan posl. David při citování svého projevu na sjezdu československé strany socialistické opomněl citovati tu nejdůležitější část. Nad tím, co četl, bych se byl nepozastavoval, ale tam bylo to nejdůležitější, kde sensačním způsobem sděloval nějakou kooperaci Stříbrného s generálem Gajdou pro eventuelní politický převrat v Československé republice. (Tak jest!) Tomu se pan posl. David zde před forem sněmovny vyhnul. Bude však míti ještě příležitost také u soudu, aby se s touto věcí setkal.

Poznamenávám dále, že pan posl. David nesprávně tvrdí, když popírá své výroky mnou reprodukované o pochvalném uznání, jímž neskrblil vůči generálovi Gajdovi na jedné straně a na druhé straně o slovech, kterými mne varoval před předsedou Československé Obce legionářské dr Patejdlem. Abych pomohl trochu jeho paměti, mohu to uvésti přímo doslovně. Pamatuji se velmi dobře. Nemluvil o dr Patejdlovi, nýbrž řekl: "Varuji tě před stanoviskem otce Patejdla. Ten je příliš zaujatý proti Gajdovi." (Veselost.)

Je jistě nápadné, slavná sněmovno, že pan posl. David s tímto sensačním prohlášením přišel teprve 4 měsíce po skutku a užil ho při známé scéně na brněnském sjezdu strany čsl. socialistů. (Posl. David: Když bylo známo, že Gajda jde s fašisty!) Já s fašisty nejdu a prosil bych, aby pan posl. David vzal už jednou také laskavě na vědomí, že je rozdíl mezi fašismem a tím, o čem jsem dopoledne mluvil, když jsem přiznával, že celá řada politických lidí uvažovala, když by byly vyčerpány veškeré ústavní prostředky k záchraně státu, o nutnosti eventuálního oktroje. Oktroj je prostředek k tomu, aby zjednány byly základní podmínky k další parlamentní vládě a ústavnímu životu, kdežto fašismus znamená diktaturu. Je mi líto, mám-li nyní o této věci poučovat. (Posl. Mikulíček: Vy víte, co je demokracie!) Pane kolego, vy máte nejméně legitimaci vzhledem k své příslušnosti ke straně komunistické dovolávati se demokracie.

Konstatuji - a tím také končím: Je zde tvrzení proti tvrzení. Slavná sněmovna nechť sama posoudí, na čí straně je větší věrohodnost, na čí straně je pravda. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): K věcné poznámce přihlásil se pan posl. dr Franke. Dávám mu slovo.

Posl. dr Franke: Slavná sněmovno! Pan posl. Stříbrný uznal za hodno vytknouti mně, že jsem překroutil jeho výrok a že ho to nepřekvapuje. Ohražuji se proti této jeho výtce, protože mně není známo, že bych kdy byl jeho kterýkoli výrok překroutil. Poznamenávám, že jsem naslouchal celé řeči p. posl. Stříbrného pozorně a že mi mohl ujíti jediný pasus, trvající tak asi 3 minuty, když jsem byl vyvolán k nutnému telefonickému rozhovoru. Když jsem se vrátil sem, bylo mi řečeno mými klubovními přáteli, že p. posl. Stříbrný proslovil názor, že socialisté jsou vinni vstupem Němců do koalice, nikoli tedy, jak p. posl. Stříbrný tvrdí, že jsou socialisté vinni rozbitím koalice. Považoval jsem za svou povinnost ohraditi se proti tomu, aby také p. posl. Stříbrný vytýkal socialistům, že oni jsou vinni vstupem Němců do koalice. Nemluvil jsem však o tom a nevytýkal mu, že řekl, že socialisté rozbili koalici. Protože jsem do stenografického protokolu nenahlédl, protože jsem se opíral o výrok oznámený mně mými klubovními přáteli, prohlašuji, že v případě, že p. posl. Stříbrný neužil výroku, že socialisté zavinili, jestliže Němci vstoupili do koalice, je mi velmi líto, jestli jsem mu tuto výtku učinil. (Různě výkřiky.)

Předseda (zvoní): Měli bychom přistoupiti ke hlasování. Aby však bylo umožněno poněkud aspoň provětrat zasedací síň, přerušuji schůzi na 20 minut, to jest do 7 hod. 5 minut večer.

(Schůze přerušena v 6 hod. 45 min. večer, znovu zahájena v 7 hod. 32 min. večer.)

Předseda (zvoní): Zahajuji přerušenou schůzi. (Hluk. - Předseda zvoní.) Prosím o klid.

Podle §u 65 jedn. řádu je rozpravu o vládních prohlášeních zakončiti hlasováním, schvaluje-li sněmovna prohlášení, čili nic. Sněmovna může se však usnésti, že hlasování odkládá.

Návrh na odklad hlasování byl mně podán, pokud jde o prohlášení p. ministra financí dr Engliše.

Je to návrh pp. posl. Bradáče inž. Dostálka, Hodiny, dr Budaye, dr Lukavského, Anděla, dr Luschky a spol.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Návrh posl. Bradáče, inž. Dostálka, Hodiny, dr Budaye, dr Lukavského, Anděla, dr Luschky a soudr.:

Aby se zabránilo i jen zdání, že by schválení exposé pana ministra financí k předloženému rozpočtu v tomto okamžiku prejudikovalo ústavnímu projednání a schválení rozpočtu samého, navrhujeme ve smyslu §u 65 jedn. řádu, aby hlasování o prohlášení pana ministra financí bylo odloženo až po projednání rozpočtu ve výboru a plenu sněmovním.

Předseda: Dám hlasovati nejprve o prohlášení p. předsedy vlády a pak o návrhu pp. posl. Bradáče a spol., aby hlasování o prohlášení p. ministra financí odložilo se až do projednání státního rozpočtu ve výboru i v plenu.

Byl mně podán návrh, abych dal sečísti hlasy.

Vyhovuji tomuto přání a žádám pp. zapisovatele posl. Ježka, dr Petersilku a Dubického, aby se ujali sčítání hlasů spolu s úředníky sněmovními, a to p. posl. Ježek v úseku prvním a druhém, p. posl. dr Petersilka v úseku třetím a čtvrtém a p. posl. Dubický v úseku pátém a šestém, jakož i na presidiální tribuně.

Přikročíme k hlasování.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí, aby sněmovna schválila prohlášení p. předsedy vlády, učiněné ve 42. schůzi dne 14. října t. r., prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

Prosím, aby páni sčítatelé provedli sčítání. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Podle sděleného výsledku sčítání hlasů vyslovilo se pro schválení 159 hlasů, proti němu 113 hlasů. (Potlesk.)

Většina vyslovila se tedy pro schválení vládního prohlášení a je proto vládní prohlášení schváleno.

Zbývá nám ještě rozhodnouti o návrhu pp. posl. Bradáče, inž. Dostálka, Hodiny, dr Budaye, dr Lukavského, Anděla, dr Luschky a spol. na odklad hlasování o prohlášení pana ministra financí.

Kdo souhlasí s návrhem, aby hlasování o prohlášení pana ministra financí bylo odloženo až do projednání státního rozpočtu ve výboru a v plenu sněmovny, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Usneseno tedy odložiti hlasování o prohlášení pana ministra financí.

Tím je vyřízen 1. odstavec pořadu schůze.

Nebude-li námitek, přistoupili bychom nyní přesunem pořadu k doplňovací volbě Stálého výboru, jež je na dnešním pořadu na místě osmém. (Námitek nebylo.)

Námitek není, přistoupíme tedy k projednání 8. odstavce pořadu, jímž je:

8. Volba jednoho člena a tři náhradníků Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny.

Podle odst. 4 §u 54 úst. listiny jest provésti doplňovací volbu do Stálého výboru na zbytek období Stálého výboru, ubude-li některý člen nebo náhradník.

Případ tento nastal, neboť člen Stálého výboru posl. Najmana náhradníci posl. Udržal a dr Mayr-Harting povoláni byli za členy vlády a podle 5. odstavce §u 54 úst. listiny nemohou býti členy nebo náhradníky Stálého výboru, a náhradník posl. Hillebrand zemřel v období posledních schůzí jarního zasedání. Jest tedy uprázdněn celkem 1 mandát člena a 3 mandáty náhradníků.

Podle odst. 4 §u 54 úst. listiny nově zvolený člen musí náležeti téže skupině jako člen ubylý, leč by skupina tato kandidáta nenavrhla nebo by odepřela zúčastniti se voleb.

Žádám, aby přečteny byly kandidátní listiny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Podle §u 54 úst. listiny jsou navrženi tito kandidáti:

Místo člena Stálého výboru posl. Najmana je navržen za člena Stálého výboru posl. Mlčoch, místo náhradníka posl. Udržala je navržen za náhradníka Stálého výboru poslanec Bradáč, místo náhradníka posl. dr Mayr-Hartinga je navržen za náhradníka Stálého výboru posl. dr Feierfeil, místo náhradníka posl. Hillebranda je navržen za náhradníka Stálého výboru posl. Hackenberg.

Předseda: Prve než vykonáme hlasování, upozorňuji ještě, že podle odstavce 2 §u 54 úst. listiny členové předsednictva hlasují při volbě Stálého výboru.

Pro zjednodušení dám podle §u 61 jedn. řádu tuto doplňovací volbu vykonati zdvižením ruky. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s navrženými kandidáty na jedno místo člena a tři místa náhradníků Stálého výboru, nechť zvedne ruku. (Děje se.) To je většina. Navržení kandidáti jsou zvoleni.

Přerušuji projednávání pořadu dnešní schůze.

Prve než přikročím k ukončení schůze, rozhodneme hlasováním podle § 69 jedn. řádu, zda a kdy jest zahájiti rozpravu o interpelaci označené za naléhavou, která rozdána byla ve 41. schůzi posl. sněmovny dne 25. června 1926.

Jest to naléhavá interpelace posl. Hakena a soudr. o chování se státní policie při dělnických projevech (tisk 498).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

498. Naléhavá interpelace posl. Hakena, Haruse, Hrušky a soudr. min. předsedovi a ministru vnitra o zločinném chování se státní policie při dělnických projevech.

Tážeme se:

Je ministerský předseda jako ministr vnitra ochoten zaříditi, aby surové výpady policie na manifestující dělnictvo nebyly opakovány?

Je ministr vnitra ochoten odstraniti z řad policie provokatérské a zločinecké živly?

Je ochoten ihned propustiti vězně, jež provokačním a surovým počínáním policie pobouřeni, dostali se s touto do konfliktu a byli za to uvězněni?

Předseda: Upozorňuji, že odpověď na tuto interpelaci byla již tiskem rozdána pod čís. 562/VIII.

Podatelé navrhují, aby rozprava se zahájila v nejbližší schůzi posl. sněmovny.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu, a aby rozprava tato dle návrhu podatelů zahájila se v nejbližší schůzi poslanecké sněmovny, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Dále jest nám vyříditi námitky proti zápisu podle §u 73 jedn. řádu.

Posl. dr Czech podal dne 23. července 1926 námitky podle §u 73, odst. 2 jedn. řádu proti Zápisu o 36. schůzi posl. sněmovny, konané dne 19. června 1926, a to proti té části, která zaznamenává hlasování v prvém a druhém čtení o zákonu, jímž se upravují platy duchovenstva, a hlasování o návrhu na zkrácené řízení podle §u 55 jedn. řádu při této osnově.

V námitkách uvádí pan dr Czech, že zápis se nezmiňuje o hluku ve sněmovně a o dvojím zakročení sněmovní stráže, že konstatuje enunciace předsedajícího, provedená hlasování a sčítání hlasů, která pro zmíněný hluk nebylo slyšeti.

Pan dr Czech navrhuje, aby učiněný zápis nahražen byl konstatováním, že pro hluk se nemohlo o předloze hlasovati.

Námitky tyto předložil jsem předsednictvu sněmovny, jemuž byly adresovány, a toto ve schůzi dne 29. září schválilo stanovisko, že jim nelze vyhověti z těchto důvodů:

V odst. 1 §u 73 jedn. řádu jest přesně stanoveno, co se má zaznamenati v zápisu o jednání: jest to počet přítomných, podané návrhy, postup rozpravy se jmény řečníků a výsledek hlasování.

Nelze tedy zápisu o jednání vytýkati, neobsahuje-li věci, které v něm zaznamenány býti nemusí a které se zaznamenávají ve zprávě těsnopisné, jež podle §u 74 jedn. řádu podává přesný obsah celého jednání.

Pokud jde o hlasování, má dle zmíněného prvého odstavce §u 73 jedn. řádu zápis o jednání zaznamenati výsledek hlasování. Poněvadž podle §u 10, odst. 1 jedn. řádu výsledek hlasování prohlašuje předseda, je samozřejmo, že pro znění zápisu jsou rozhodny enunciace předsedajícího. Sám pan dr Czech ve svých námitkách netvrdí, že by předsedající nebyl učinil enunciace v zápisu zaznamenané, praví toliko, že je nebylo slyšeti.

Ježto tedy zápis obsahuje výsledky hlasování, konstatované předsedajícím a potvrzené zápisy těsnopisců i sněmovních zapisovatelů, nemohl jsem vyhověti námitkám a jejich petitu, aby zápis zaznamenal, že se hlasovati nemohlo.

Podle předpisu §u 73 jedn. řádu předkládám věc sněmovně, aby o námitkách rozhodla, a to bez rozpravy prostým hlasováním.

Budeme hlasovati.

Kdo je pro to, aby se vyhovělo námitkám p. posl. dra Czecha, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Námitky posl. dr Czecha jsou zamítnuty.

Učiním ještě některá presidiální sdělení:

Dovolené dodatečně udělil jsem na včerejší 44. schůzi pp. posl. Moudrému, Cibulkovi a Knejzlíkovi pro neodkladné zaměstnání.

Lékařské vysvědčení předložil p. posl. Juran. Došlo oznámení o změně v klubu. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské sdělil, že ve schůzi klubu konané dne 20. října 1926 byli zvoleni: předsedou posl. Mlčoch, I. místopředsedou posl. Anděl, II. místopředsedou posl. Pechman, jednatelem posl. Pekárek, zapisovatelem posl. Al. Beneš.

Předseda: Došla oznámení o změnách ve výborech. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorol. lidu vyslal do výboru zásobovacího posl. dr Zadinu za posl. Macka, do výboru branného posl. dr Viškovského za posl. Udržala, do výboru imunitního posl. inž. Hrdinu za posl. dr Králíka.

Klub poslanců čsl. soc. demokratické strany dělnické vyslal do výboru zásobovacího posl. Johanise za posl. Kříže.

Předseda: Mezi schůzí byla tiskem rozdána Těsnopisecká zpráva o 42. schůzi posl. sněmovny.

Mezi schůzí byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

605. Návrh posl. Bolena, Chlouby, Zápotockého a soudr. na vydání zákona, jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník.

606. Návrh posl. Biňovce, Koudelky, Svobody, Al. Chalupy a soudr. na vydání nařízení o počátku působnosti zákona ze dne 10. června 1925, č. 148 Sb. z. a n., o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří.

607. Návrh posl. Staňka, Mašaty, Bradáče, Bečáka a druhů na vydání zákona na rozšíření působnosti konkurenčních (silničních) okresů na Moravě a ve Slezsku při účasti v záležitostech elektrisačních a při úpravě (regulaci) vodních toků, spojení železničních a automobilových.

608. Návrh posl. Lance, Tučného a spol. na změnu §u 4 zákona ze dne 1. července 1924, čís. 262 Sb. z. a n., o placené dovolené pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty.

609. Návrh posl. Johanise, Brožíka a druhů, aby byly i nadále vypláceny drahotní přídavky provisionistům, vdovám a sirotkům po hornících, kteří byli zaměstnáni na státních dolech a hutích.

610. Návrh posl. Štětky, Šafranko, Muny, Winsche, Zoufalého a soudr. na vydání zákona o drahotní výpomoci provisionistů státních báňských podniků v Československé republice.

611. Návrh posl. Al. Petra, Staška a druhů, aby byly i dále vypláceny drahotní přídavky provisionistům, vdovám a sirotkům po hornících, kteří byli zaměstnáni na státních dolech a hutích.

612. Návrh posl. Lance, Tučného a spol. na bezodkladné vydání zákona o dalším poskytování drahotních přídavků provisionistům, vdovám a sirotkům po hornících, kteří byli zaměstnáni na státních dolech a hutích.

Předseda: Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby příští schůze svolána byla písemně s pořadem, který podle §u 40 a §u 9 lit. d) jedn. řádu určí předsednictvo.

Jsou proti tomuto návrhu nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 7 hod. 50 min. večer.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP