Senát Národního shromáždění R. Čs. r.1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2268.

Zpráva

výboru národohospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 2238)

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu.

Výbor projednal vládní návrh s hlediska, že v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v menším počtu případů (5000 až 6000) končí prozatímní pacht již roku 1925 koncem tohoto hospodářského roku a to z důvodu, že ve smlouvách jako počátek pachtu uveden byl hospodářský rok 1919/1920. Ostatní pachty ve jmenovaných zemích, pokud nebyly likvidovány pozemkovou reformou, končí v hospodářském roce 1926 a jen legionářské, započaté 1921, teprve v roce 1927. Podle důvodové zprávy skončí Státní pozemkový úřad své práce ve jmenovaných zemích v roce 1926, kdy řízení přídělové provedeno bude již na veškerém zabraném majetku, způsobilém k účelům pozemkové reformy. Výbor jest proto názoru, že postačí prodloužení prozatímního pachtu na jeden rok, tedy do konce hospod. roku 1926. Jinak jest tomu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. V těchto zemích lze očekávati zakončení přídělových prací a tudíž vlastní pozemkové reformy teprve ve 2-3 letech. V zájmu klidu potřebného k provádění pozemkové reformy uznává výbor, aby prozatímní pacht byl prodloužen do konce hospodářského roku 1929. Výbor neuznává účelnost ustanovení vládního návrhu obsaženého v § 2, č. 2., aby z dobrodiní prodlouženého pachtu vyloučeni byli pachtýři na pozemcích, o nichž dohodl se Státní pozemkový úřad s vlastníkem, že mu mají býti ponechány v záboru, avšak prosty prozatímního pachtu, neboť podle názoru výboru, zůstanou-li pozemky v záboru, nemají býti rozlišovány od jiných, stížených prozatímním pachtem. Ostatně opatření vnuceného pachtu jest opatřením toliko dočasným, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude již likvidováno roku 1926 a v ostatních zemích poskytne i vlastníkům zabraného majetku výhod, jež mají z klidného provádění pozemkové reformy.

Národohospodářský výbor doporučuje senátu N. S., aby schválil osnovu zákona ve znění upraveném výborem, jak dole je otištěno.

V Praze, dne 14. října 1925.

Josef Petřík v. r.,
místopředseda.

F. Hybš v. r.,
zpravodaj.

Zákon

ze dne .......................... 1925

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Pacht (podpacht) pozemků zabraných státem podle zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n. (zákona záborového), uzavřený na základě § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového), obnovuje se na další dobu pachtovní v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do konce hospodářského roku 1926, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi do konce hospodářského roku 1929 i proti vůli propachtovatele (vlastníka, pachtýře).

§ 2.

Z obnovy pachtu jsou vyloučeny pachty (podpachty) na pozemcích, jež podle § 11 zákona táborového nebo § 20 zákona přídělového propuštěny byly ze záboru.

§3.

Pro obnovený pacht platí podmínky dosavadního pachtu.

§ 4.

Nehodlá-li pachtýř pachtovaného pozemku nadále podržeti, jest povinen učiniti o tom nejpozději dva měsíce před ukončením pachtu oznámení propachtovateli, jinak se má za to, že trvá na obnově pachtu podle tohoto zákona.

§ 5.

Propachtovatel jest povinen vykázati se pachtýřům potvrzením Státního pozemkového úřadu o tom, že obnova pachtu podle § 2 nenastává.

§ 6.

1. Předpisy zákona náhradového o výpovědi osobám hospodařícím zůstávají nedotčeny i v případech obnovy pachtu podle tohoto zákona.

2. K obnově pachtu podle § 1 není třeba souhlasu Státního pozemkového úřadu ani jiného dozorčího orgánu.

§ 7.

Tento zákon působí ode dne vyhlášení. Provésti jej ukládá se všem členům vlády.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP