Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2264.

Zpráva

I. národohospodářského výboru,

II. rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2255)

o vládním návrhu zákona

o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti.

I.

Letošního roku postihly živelní pohromy v rozsahu nebývalém četné kraje skorem ve všech částech republiky. Způsobily nesmírné škody na úrodě, na pozemcích zemědělských i lesních, na inventáři živém i mrtvém, na provozovnách živnostníků, řemeslníku i průmyslu, na obytných i hospodářských budovách, na komunikacích, melioracích, regulacích, ba vyžádaly si oběti na lidských životech. Katastrofální rozsah těchto pohrom vyžaduje mimořádné pomocné akce, aby se zabránilo ohrožení hospodářské existence postižených a provedla se potřebná opatření na odčinění škod způsobených,

Letošního roku dostoupily škody, způsobené přívaly, povodněmi a průtržemi mračen v celé republice takových rozměrů, že není pamětníků takovéto katastrofy.

Tento rozsah škod důrazně upozorňuje, že je nutno již předem učiniti všechna možná preventivní opatření, aby v budoucnosti pokud možno takovýmto katastrofám bylo důkladně čeleno a pokud v možnosti lidských sil a technického umění je, zabráněno. Proto spatřujeme v ovládnutí vodstva na území našeho státu jednak za účelem odvrácení škod povodňových, jednak za účelem využití vodstva pro účely meliorační a výroby elektrické síly úkol, jejž podpořiti musí stát ze všech sil. Musí býti provedeny úpravy toků a hrazení bystřin, úprava navozování rybníku a potřebného odtoku, aby se letošní katastrofy neopakovaly.

Národohospodářský výbor projednal usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jenž řeší otázku požadavků ve směrech výše uvedených a navrhuje, aby osnova zákona ve znění usnesení poslanecké sněmovny (sen. tisk č. 2255) bylo schváleno. Veškeré iniciativní návrhy nouzové, jež letošního roku byly podány v sl. senátě, sloučeny budou v jedno s jednáním o tomto usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona.

Dále navrhuje národohospodářský výbor senátu, aby přijal resoluce schválené ve sněmovně poslanecké.

V Praze, dne 14. října 1925.

K. Sáblík v. r.,
předseda.

F. Hybš v. r.,
zpravodaj.

II.

Rozpočtový výbor připojuje se k návrhu výboru národohospodářského a vyslovuje přání, aby vládní nařízení k zákonu bylo vydáno co nejdříve.

V Praze, dne 14. října 1925.

Dr J. Karas v. r.,
místopředseda.

Frant. Jan Kroiher v. r.,
zpravodaj.

Resoluce.

1.

Aby bylo zaručeno soustavné a rovnoměrné provádění vodohospodářských podniků na celém území státním v souhlase s místními potřebami a zájmy, jeví se nutným, aby jak celkový program na desetiletí 1926-1935, tak i na každý rok byl projednán za účasti jak veřejných úřadů tak i zájemníků a odborníků technických i národohospodářských. Z toho důvodu navrhujeme zřízení státní vodohospodářské rady v počtu 30 členů složené jak ze zástupců účastněných úřadů ústředních státních a zemských tak i zástupců zájmových korporací a odborníků. Vládě se ukládá, aby v prováděcím nařízení o výše uvedeném zákonu bylo postaráno o ustavení této státní vodohospodářské rady.

2.

Zemědělský výbor se usnáší, aby urychleně projednán byl návrh zákona na zveřejnění živelního pojištění. Katastrofy, které letos stihly neobyčejnou měrou četné kraje, zdůrazňují nutnost tohoto zákona a vláda se proto vyzývá, aby v nejbližší době příslušný návrh zákona předložila.

3.

Vláde sa ukláda, aby obnosy určené pre štátnu pomoc pri živelných pohromách r. 1925 rozdelované boly dža presného usnesenia schôdze ministerskej rady, jednajúcej o výške obnosu k tomuto cielu určiť sa majúcej.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP