Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2263.

Překlad.

Interpelace

senátora Karla Friedricha a soudruhů

na pana ministra školství a národní osvěty

stran protizákonného propůjčení studentské nadace.

Výnosem zemské správy politické v Praze ze dne 5. září 1925, č. 273394 A 95/5 propůjčena byla studentská nadace Alžběty Petzové žáku I. třídy českého státního reformního gymnasia v Mostě.

Tato nadace určena jest dle poslední vůle zakladatelky paní Alžběty Petzové v Mostě ze dne 16. května 1816 pro žáka tehdejšího gymnasia puristů v Mostě jakožto německého gymnasia - neboť v Mostě nebylo tehdy českých škol - i bylo právo navrhovati pro tuto nadaci dáno rektorovi tohoto německého piaristického gymnasia.

Když toto piaristské gymnasium bylo zrušeno, změnilo ministerstvo kultu a vyučování ve Vídni výnosem ze dne 23. července 1888, č. 13547 nadační listinu v ten smysl, že se presentační právo dává dotyčnému ředitelovi mosteckého gymnasia, tedy opět německého gymnasia v Mostě, neboť českého gymnasia tehdy v Mostě nebylo.

Zemská správa politická však proti výslovné vůli zakladatelky a proti stávajícím předpisům vypsala tuto nadací protizákonně také pro nově zřízené české reformní gymnasium v Mostě - a propůjčila také - nedbajíc navrhovacího práva ředitele německého státního gymnasia v Mostě, jak v nadační listině bezpodmínečně jest předepsáno - tuto nadaci žáku tohoto českého gymnasia, odňala tudíž protiprávně tuto nadaci německému žákovskému dorostu, pro kterýž byla zřízena, a věnovala ji českému žáku.

Toto jednání zemské správy politické odporuje nejen právu a zákonu, nýbrž také všeobecným pojmům o mém a o tvém, a ježto jest se obávati, že by tento úřad také u jiných nadací mohl zavésti takovouto praksi, tážeme se pana, ministra, je-li ochoten:

1. konkrétní případ přísně vyšetřiti, protizákonné vypsání zrušiti a nadaci propůjčiti ve smyslu nadační listiny a dle návrhu ředitele německého státního gymnasia v Mostě,

2. zemskou správu politickou přiměti k tomu, aby při propůjčování nadací zachovávala ustanovení dotyčné nadační listiny, a aby vzhledem k tomu, že by v soukromém životě bylo nutno takovýto svévolný přesun vlastnictví dle zákona stíhati, vzala k zodpovědnosti toho, kdo nese vinu na tomto protiprávním propůjčení nadace.

V Praze, dne 12. října 1925.

K. Friedrich,

Fahrner, Knesch, Jelinek, dr C. E. Schmidt, Jesser, dr Naegle, Hartl, Meissner, dr Mayr-Harting, dr E. M. Herzigová.

 

Tisk 2263.

Původní znění.

Interpellation

des Senators Karl Friedrich und Genossen

an den Herrn Minister für Schulwesen und Volksaufklärung

wegen gesetzwidriger Verleihung von einer Studentenstiftung.

Mit dem Erlasse der politischen Landesverwaltung in Prag vom 5. 9. 1925, Z. 273394 A 95/5 wurde die Elisabeth Petz'sche Studentenstiftung einem Schüler der I. Klasse des čechischen Staatsreformgymnasiums in Brüx verliehen.

Diese Stiftung ist laut des letzten Willens der Stifterin Frau Elisabeth Petz in Brüx vom 16. V. 1816 für einen Schüler des damaligen Brüxer Piaristengymnasiums als eines deutschen Gymnasiums - denn in Brüx gab es damals keine čechischen Schulen - bestimmt und wurde das Vorschlagsrecht für diese Stiftung dem Rektor dieses deutschen Piaristengymnasiums übertragen.

Nachdem dieses Piaristengymnasium aufgelöst wurde, hat das Ministerium für Kultus und Unterricht in Wien mit dem Erlasse vom 23. VII. 1888, Zahl 13.547 den Stiftsbrief dahin abgeändert, dass das Präsentationsrecht an den jeweiligen Rektor des Brüxer Gymnasiums übertragen wird, also wieder des deutschen Gymnasiums in Brüx, denn ein čechisches Gymnasium gab es damals nicht in Brüx.

Nun hat die politische Landesverwaltung entgegen dem ausdrücklichen Willen der Stifterin und entgegen den bestehenden Vorschriften diese Stiftung gesetzwidrig auch für das neu errichtete čechische Reformgymnasium in Brüx ausgeschrieben und auch - ohne das nach dem Stiftsbrief unbedingt vorgeschriebene Vorschlagsrecht des Direktors des deutschen Staatsgymnasiums in Brüx zu beachten - einem Schüler dieses čechischen Gymnasiums verliehen, sonach widerrechtlich dieses Stipendium dem deutschen Schülernachwuchse, für den es errichtet wurde entzogen und einem čechischen Schüler zugewendet.

Dieses Vorgehen der politischen Landesverwaltung widerspricht nicht nur dem Rechte und Gesetze, sondern auch den allgemeinen Begriffen von mein und dein und da zu befürchten steht, dass diese Behörde auch bei anderen Stiftungen eine derartige Praxis einführen könnte, ergeht an den Herrn Minister die Anfrage:

Ist der Herr Minister bereit:

1. Den konkreten Fall streng zu untersuchen, die gesetzwidrige Ausschreibung zu beheben und das Stipendium nach dem Sinne des Stiftsbriefes und nach dem Vorschlage des Direktors des deutschen Staatsgymnasiums in Brüx zu verleihen,

2. die politische Landesverwaltung anzuhalten, sich bei Verleihung von Stipendien an die Bestimmungen der jeweiligen Stiftungsurkunde zu halten und mit Rücksicht darauf, dass im Privatleben eine derartige eigenmächtige Eigentumsverschiebung gesetzlich zu belangen wäre, den an dieser widerrechtlichen Stiftungsverleihung Schuldtragenden zur Verantwortung zu ziehen.

Prag, am 12. Oktober 1925.

K. Friedrich,

Fahrner; Knesch, Jelinek, Dr. C. E. Schmidt, Jesser, Dr. Naegle, Hartl, Meissner, Dr. Mayr-Harting, Dr. E. M. Herzig.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP