Senát Národního shromáždění R. Čs. r.1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2258.

Zpráva

rozpočtového výboru

o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1923

spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 2237).

Účet, k jehož předložení byla zákonná lhůta do konce června 1925, byl dohotoven 31. srpna a předložen koncem září oběma sněmovnám, což je značné urychlení oproti letům předchozím.

Po stránce formální jest novotou oddělení výdajů věcných od osobních a zrušení kapitoly přechodných opatření poválečných. Změna v požitcích státních zaměstnanců podle zákona z 20. prosince 1922, č. 394 vyjádřena je vázanými úsporami na požitcích preliminovaných podle dřívějšího stavu a větší potřebou podle úpravy nové. Tato větší potřeba je uvedena úhrnně v kapitole min. financí, čímž ovšem srovnávání výdajů celkových jednotlivých kapitol s rokem předchozím je znemožněno.

Rozpočet na 1923

stanovil výdaje částkou Kč 19.371,030.639

příjmy částkou Kč 18.812,390.860

takže vyplýval schodek Kč 559,000.000

kromě investicí v sumě Kč 2.999,000.000,

zvláštními zákony povoleny pak další výdaje, z nich některé obnosy určitými (Kč 596,400.000), jiné neurčitými.

Skutečné výdaje (náležitost) byly v 16 kapitolách menší dohromady o Kč 3.047,888.325,15, v 7 kapitolách větší o Kč 1.964,053.551,73. Jako příčina úspor uvádí se hlavně pokles cen a neobsazení všech systemisovaných míst; příčinou zvýšení v kap. školství jsou vyúčtované zálohy na zvýšené platy učitelské, v kap. financí vyšší náklad úpravy požitků, v kap. soc. péče vyšší náklad na péči o válečné poškozence a o nezaměstnané.

Celkem jsou výdaje Kč 18.287,195.965,58

tedy oproti rozpočtu menší o Kč 1.083,834.673,42

resp., připočtou-li se nepreliminované položky Kč 185,700.930 31,

ve výdajích obsažené, menší o Kč 1.269,535.603,73.

Příjmy (náležitost) jsou oproti rozpočtu vyšší v 9 kapitolách, o Kč 218,599.993,25, nižší v 11 kapitolách o Kč 2.411,770.443,94, celkem skutečné příjmy činí po vyloučení částky Kč 1.804,609.604,86, použité k úhradě potřeby z poklad. hotovostí a z výtěžku úvěrních operací Kč 16.619,220.409,31 a jsou oproti rozpočtu menší o Kč 2.193,170.450,69.

Příčinou poklesu jsou nedoměrky daní a důsledky poklesu cen i hospodářské stagnace.

Celkový výsledek je tedy nepříznivější oproti rozpočtu o Kč 923,634.846,96,

neboli celkový schodek činí Kč 1.482,634.846,96.

Oproti výsledkům roku 1922, kdy činil příjem Kč 18.759,343.794,19,

činí příjem 1923 jen Kč 16.619,220.489,31,

tedy méně o Kč 2.140,123.384,80.

Z investicí rozpočtených na Kč 2.999,000.000,-, provedeno prací jen za Kč 1.149,002.319,62 z čehož Kč 915,885.865,40 hrazeno zálohami, a jen zbytek výpůjčkami uskutečněnými.

Počet a rozsah přesunů (virementů) byl opět veliký; jen v úhrnných sumách celých kapitol činí na obou stranách dohromady (po vyloučení vázaných záloh) Kč 5.011,941.976,88, t. j. 25% úhrnných rozpočtených výdajů, a nejv. kontrolní úřad opět konstatuje, že v některých případech nebylo ani v čas zavedeno řízení, povinné podle §u 7 zákona č. 175 z r. 1919 (jest jich asi 10, týkají se ministerstev nár. obrany, spravedlnosti a zdravotnictví).

Pohledávky státu vzrostly z Kč 902,812.922,72

o Kč 750,773.217.81,

zejména poskytnutými zálohami a zápůjčkami, a činí Kč 1.653,586.140,53.

Státní dluh, pokud jest již číselně zjištěn, činil počátkem roku Kč 19,050,290.579,12,

během roku ubylo z něho splátkami a výměrou Kč 3.618,509.722,27,

novými výpůjčkami přibylo výpůjček dlouhodobých Kč 2.621,622.252,10

krátkodobých Kč 4.164,691.765,-

celkem Kč 6.786,314.017,10,

takže stav koncem roku činí Kč 22.218,095.204,04,

tedy oproti roku předchozímu více o Kč 3,167,804.724,92,

kteréžto zvýšení však přineslo státní pokladně hotový příjem toliko Kč.2.979,591.331,05.

Jmění státního melioračního fondu snížilo se v r. 1923 o Kč 8,121.992,99 na Kč 33,385.351,41, jmění bytového fondu A pro záruky o Kč 3,039.701,94 vzrostlo na Kč 12,705.252,51, fondu B pro přímé zápůjčky (t. č. neposkytované) vzrostlo o Kč 780.617,15 na Kč 3,401.299,33. Dávka z majetku vykazuje výtěžek dávky a úroků Kč 3.510,461.051,53.

Rozpočtový výbor navrhuje schválení všech těchto závěrečných účtů.

V Praze dne 13. října 1925.

Dr Karas v. r.,
místopředseda.

Dr Fáček v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP