Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2257.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 5275) zákona,

kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n. o složení a pravomoci senátu (tisk 5293).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 376. schůzi dne 13. října 1925 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne ..................................................... 1925,

kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n. o složení a pravomoci senátu.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Zákon ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n., mění se takto:

Článek I.

§ 6.

Konají-li se volby do senátu a do poslanecké sněmovny týž den, je ústřední volební komise pro volby do obou sněmoven společná. V obcích do 1000 obyvatelů může dohlédací úřad politický ustanoviti i společnou obvodní volební komisi, je-li toho třeba pro nedostatek způsobilých zástupců stran nebo vhodných místností.

Konají-li se volby do senátu nejpozději do 4 neděl po dni, kdy se konaly volby do sněmovny poslanecké, jsou obvodní volební komise a ústřední volební komise, jež prováděly volby do této sněmovny, také povolány prováděti volby do senátu. Členy těchto komisí nesmějí však býti zástupcové stran, jež neohlásily platných kandidátních listin pro volby do senátu, naopak buďtež komise ty doplněny zástupci stran, jež nekandidovaly do sněmovny poslanecké, avšak ohlásily platné kandidátní listiny pro volby do senátu; při tom sluší užíti předpisů §§ 9 a 11 řádu volení do sněmovny poslanecké.

Vyjma případy předcházejících odstavců nutno ustavit pro volbu do každé sněmovny zvláštní ústřední i obvodní volební komisi.

Krajská volební komise není nikdy společná. Je-li zmocněnec na kandidátní listině pro obě sněmovny týž, je členem krajské volební komise pro volbu senátu zmocněncův náhradník.

Konají-li se volby do senátu týž den s volbami do poslanecké sněmovny nebo nejpozději do 4 neděl, řídí se pořadí kandidátních listin do senátu pořadím kandidátních listin pro sněmovnu poslaneckou.

Nekandiduje-li do senátu některá z volebních stran sněmovny poslanecké, odpadne při volbách do senátu řadové číslo připadlé na kandidátní listinu této strany do poslanecké sněmovny. Kandiduje-li naopak do senátu strana, jež nepodala pro volby do poslanecké sněmovny platné kandidátní listiny, obdrží její kandidátní listina řadové číslo nejblíže vyšší po nejvyšším čísle pro volby do poslanecké sněmovny; je-li takových stran více, určí se pořadí jejich kandidátních listin podle ustanovení § 26 řádu volení do poslanecké sněmovny.

§ 9.

Odstavec druhý zní:

Volební kraj I. tvoří volební kraj prvý se sídlem krajské volební komise v Praze; volí senátorů 24.

Odstavec osmý zní:

Volební kraj VII. tvoří volební kraj dvanáctý a čtrnáctý se sídlem krajské volební komise v Moravské Ostravě; volí senátorů 19.

Odstavec jedenáctý zní:

Volební kraj X. tvoří volební kraj dvacátý prvý se sídlem krajské volební komise v Prešově; volí senátory 4.

Odstavec předposlední se zrušuje.

Odstavec poslední zní:

Volební kraj XII. tvoří volební kraj dvacátý druhý se sídlem krajské volební komise v Užhorodě; volí senátorů 5.

Článek II.

Článek II. odpadá.

Článek III.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede jej ministr vnitra.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP