Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

1. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2255.

Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu (tisk 5322) zákona

o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezeni škod při živelních pohromách v budoucnosti (tisk 5333).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 376. schůzi dne 13. října 1925 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne....................................

o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Hlava I.

Nouzové podpory při živelních pohromách 1925.

§ 1.

Na podporu krajů, postižených živelními pohromami, povoluje se ze státních prostředků částka až do úhrnné výše 74 mil. Kč podle skutečné potřeby.

§ 2.

Povolený úvěr jest určen až do částky 36 mil. Kč k tomu, aby postiženým, potřebujícím pomoci, poskytovaly se bezplatné podpory, aby se jim opatřily potraviny, šatstvo, osivo, případně umělá hnojiva a pod., dále, aby se poskytovaly subvence aneb bezúročné zápůjčky na opravu neb znovuzřízení obytných a hospodářských budov, živnostenských neb průmyslových provozoven, zničených, neb poškozených živelní pohromou, dále až do částky 24 mil. Kč k tomu, aby provedeny neb podporovány byly opravy poškozených silnic, cest a mostů a konečně až do částky 14 mil. Kč na provedení opravných prací na vodotocích a na rekultivaci zpustošených pozemků.

§ 3.

(1) Podpory povolovati budou státní úřady.

(2) Podrobnější ustanovení o tom, jak se škody vyšetřují a jak se podpory poskytují, vydána budou vládním nařízením.

§ 4.

Právní listiny, podání, protokoly, přílohy, úřední jednání a vyhotovení, jež týkají se nouzových podpor podle § 2. zejména též pokud se týkají zajištění poskytnutých bezúročných zápůjček, jsou osvobozeny od kolků a poplatků.

§ 5.

Úhrada nákladů podle § 2., pokud nebude zajištěna úsporami v celkovém státním rozpočtu na.r. 1925, bude zařaděna do rozpočtu na rok 1926, případně 1927.

Hlava II.

Opatření k zamezení škod při živelních pohromách.

§ 6.

(1)Vláda učiní opatření, aby k zamezení škod způsobovaných vodními živelními pohromami a k hospodářskému využití vodstva byla urychleně provedena úprava vodních toků (regulace a s nimi souvislé mosty, stavba přehrad a pod.) podle celkového soustavného plánu.

(2) Na úhradu nákladů touto akcí vzešlých zřídí vláda zvláštní fond a zmocňuje se, aby úvěrními operacemi opatřila potřebné k tomu prostředky, po případě v cizí měně, při čemž pro úvěrní meze tohoto oprávnění v cizí měně jest rozhodným kurs čsl. valuty na hlavním obchodním místě té země, v jejíž měně se úvěr poskytuje v den sjednání výpůjčky.

(3) Na úhradu úroků a na úmor zařadí vláda každoročně do státního rozpočtu částku až do výše 50,000.000 Kč.

§ 7.

Úroky z dluhopisů na základě tohoto zmocnění vydaných jsou osvobozeny od daně důchodové (rentové).

§ 8.

(1) Zákon ten nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Provésti opatření podle hlavy I. ukládá se ministrům vnitra a financí v dohodě se zúčastněnými ministry; opatření podle hlavy II. provede vláda.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP