Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2254.

Původní znění.

Odpověď

ministra sociální péče

na interpelaci senátora Löwa a soudr.

stran předložení osnovy zákona o podpoře stavebního ruchu (tisk č. 2233).

V poskytování finanční podpory státní na stavby obytných domů spatřovati jest přechodné opatření, vyvolané mimořádnými poměry hospodářskými, jak se vyvinuly v důsledku světové války, takže jest přirozeným úkolem bytové politiky pracovati k vytvoření takových poměrů ve stavebnictví a na trhu bytovém, aby státní podpory mohly býti odstraněny, a to tím spíše, čím větší finanční břímě poskytování těchto podpor státu ukládá.

Již poslední zákon o stavebním ruchu ze dne 7. března 1924, čís. 58 Sb. z. a n., ve své podstatě znamenal likvidaci státních podpor stavebních, připouštěje v zásadě poskytování podpor jen na stavby zahájené nebo alespoň ohlášené již v roce 1923, na stavby později zahájené pak jen zcela výjimečně.

Finanční podpora stavebního ruchu, poskytovaná státem podle všech dosavadních zákonů o stavebním ruchu, přispěla velmi značně ke zmírnění nouze o byty i k oživení stavebnictví.

Do konce srpna 1925 jest celkový stav podpor udělených podle zákonů o stavebním ruchu z r. 1919 až 1924 tento:

Finanční podpora byla udělena:

na stavbu:

náj.domů:

s byty:

rod. domků:

s byty:

o stavebním nákladu Kč

družstvům

1.100

14.677

10.992

12.445

2.317,790.491

obcím

1.119

9.340

577

628

692,271.533

soukromníkům

1.085

7.214

9.885

11.153

1.095,063.168

dohromady

3.304

31.231

21.454

24.226

4.105,125.192

Záruka byla převzata za hypotékární zápůjčky v celkové sumě 2.674,452.035 Kč;

roční zatížení rozpočtu annuitami z těchto zápůjček až do doby jejich umoření činí 171,481.001 Kč.

Příspěvek na zúročení a úmor na 25 let byl povolen z celkového stavebního nákladu 508,024.566 Kč.

Z tohoto nákladu jest platiti po dobu 25 let nejvýše 4%, a nejméně 1,5% na příspěvcích.

Celkový stavební náklad všech staveb státem podporovaných činí, jak již uvedeno, 4.105,125.192 Kč.

Tímto nákladem bylo vystavěno celkem 3.304 nájemních domů s 31.231 byty a 21.454 domků rodinných s 24.226 byty.

V nájemních domech státem podporovaných jest 83.178 obytných místností (čítajíc kuchyně), 645 malých provozoven a 984 místností obchodních a jiných. V uvedeném počtu domků rodinných jest 79.041 obytných místností, 938 malých provozoven a 214 místností obchodních a jiných. U 1235 rodinných domků drobných zemědělců byla mimo to také udělena podpora na budovy hospodářské.

Podpory podle zákonů o stavebním ruchu nejsou jediným způsobem, kterým stát přispěl ke zmírnění bytové nouze. Státní správa věnuje velmi značné prostředky na stavby domů pro státní zaměstnance buď vůbec anebo pro zaměstnance jednotlivých resortů.

Z prostředků investičního rozpočtu, částečně i z řádného rozpočtu ministerstva veřejných prací, byly od převratu stavěny státní obytné domy pro státní zaměstnance, a do dnešního dne bylo vystavěno anebo se dostavuje celkem 413 domů a 12 činžovních bloků o 2.926 bytech. V uvedeném počtu domů jsou obsaženy svobodárny v Užhorodě a Bratislavě o 416 lůžkách. Celkový náklad na tyto stavby činil 302 milionů 900.000 Kč. -

Podle § 2, zákona o stavebním ruchu čís. 58/1924 ministerstvo veřejných prací staví z výnosu losové půjčky obytné domy pro státní a jiné veřejné zaměstnance a od zahájení této akce až dosud jest rozestavěno anebo se dostavuje 216 domů o 2.312 bytech s celkovým nákladem 205,045.000 Kč.

Z prostředků investičního rozpočtu staví ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem veřejných prací v různých posádkách státní obytné domy pro vojenské gážisty okrouhlým nákladem 30,000.000Kč.

Mimo to vystavělo ministerstvo veřejných prací pro horníky ve 12 místech 362 rodinné domky o 598 bytech a ve 4 dalších místech 10 nájemních domů o 75 bytech s celkovým nákladem 58,236.786 Kč. - V 7 místech staví se ještě 164 rodinné domky hornické nákladem 14,740.000 Kč. -

Ministerstvo železnic vystavělo pro zaměstnance železniční 302 domy se 3.890 byty a adaptovalo v objektech železničních, soukromých domech a barácích celkem 1.804 byty. Ve stavbě jest dosud 41 dům s 515 byty. Celkový náklad všech těchto staveb vyžaduje 176,100.000 Kč. -

Kolik obytných místností bylo zřízeno na základě zákonů ze dne 3. března 1921, čís. 102 Sb. z. a n., a ze dne 21. prosince 1922, čís. 403 Sb. z. a n., kterými byly poskytnuty daňové výhody pro stavby provedené v letech 1920 až 1923, nedalo se dosud statisticky zjistiti.

Poněvadž přes veškeré finanční oběti státu v druhé polovici roku 1924 hrozilo zostření bytové nouze v některých městech a stagnace stavebního ruchu, takže bylo pomýšleti na další poskytování finanční podpory státní na stavby obytných domů, pověřilo ministerstvo sociální péče poradní sbor pro hospodářské otázky studiem všech otázek bytové péče a stavebního ruchu. Výsledek prací poradního sboru byl právě uveřejněn. Poradní sbor pokládá za účelné, aby finanční podpora staveb byla omezována za současného postupného zvyšování nájemného i ve starých domech, aby byly podporovány především stavby domů s nejmenšími byty, a aby podpory byly povoleny jen v té míře, ve které bude sjednána potřebná úhrada.

V ministerstvu sociální péče byla vypracována osnova nového zákona o stavebním ruchu, která jest předmětem meziministerských porad.

V Praze dne 12. října 1925.

Ministr sociální péče:
Dr Winter v. r.

 

Tisk 2254.

Překlad.

Antwort

des Ministers für soziale Fürsorge

auf die Interpellation des Senators Löw und Genossen

betreffend die Vorlage eines Gesetzentwurfes zur Förderung der Bautätigkeit (Druck Nr. 2233).

In der Gewährung der staatlichen finanziellen Unterstützung für den Bau von Wohnhäusern ist eine vorübergehende Maßnahme zu erblicken, hervorgerufen durch die außerordentlichen wirtschaftlichen Verhältnisse, wie sich dieselben infolge des Weltkrieges entwickelt haben so daß es eine natürliche Aufgabe der Wohnungspolitik ist, zur Schaffung derartiger Verhältnisse im Baufache und am Wohnungsmarkte hinzuarbeiten, damit die Abschaffung der staatlichen Unterstützung ermöglicht werde, und dies umso eher, je größere finanzielle Lasten die Gewährung dieser Unterstützungen dem Staate auferlegt.

Schon das letzte Gesetz über die Baubewegung vom 7. März 1924, Nr. 58 S. d. G. u. V. bedeutete in seinem Wesen die Liquidierung der staatlichen Unterstützungen für Bauzwecke, indem es prinzipiell die Gewährung von Unterstützungen nur für begonnene oder zumindest schon im Jahre 1923 angemeldete Bauten, für später begonnene, Bauten jedoch nur ganz ausnahmsweise zuließ.

Die nach allen bisherigen Gesetzen über die Baubewegung vom Staate gewährte finanzielle Unterstützung der Baubewegung trug sehr viel zur Verminderung der Wohnungsnot und zur Belebung der Bautätigkeit bei.

Bis Ende August 1925 ist der gesamte Stand der nach den Gesetzen über die Baubewegung von den Jahren 1919 bis 1924 gewährten Unterstützungen wie folgt:

Die finanzielle Unterstützung wurde gewährt:

Für den Bau von:

Zins-häusern:

Wohnungen:

Familien-häusern:

Wohnungen:

Bauaufwand Kč:

Genossenschaften

1.100

14.677

10.992

12.445

2.317,790.491

Gemeinden

1.119

9.340

577

628

692,271.533

Privaten

1.085

7.214

9.885

11.153

1.095,063.168

Zusammen

3.304

31.231

21.454

24.226

4.105,125.192

Die Garantie wurde übernommen für Hypothekardarlehen im Gesamtbetrage von 2.674,452.035 Kč;

die jährliche Belastung des Budgets durch die Annuitäten von diesen Darlehen bis zu ihrer Tilgung beträgt 171,481.001Kč;

Der Beitrag für Verzinsung und Annuitäten für 25 Jahre wurde bewilligt vom Gesamtbauaufwande 508,024.566 Kč.

Von diesem Aufwande sind während der Dauer von 25 Jahren höchstens 4% und mindestens 1,5% an Beiträgen zu zahlen.

Der gesamte Bauaufwand sämtlicher vom Staate unterstützten Bauten beträgt, wie bereits angeführt, 4.105,125.192 Kč.

Mit diesem Bauaufwande würden im ganzen 3.304 Zinshäuser mit 31.231 Wohnungen und 21.454 Familienhäuser mit 24.226 Wohnungen erbaut.

In den vom Staate unterstützten Zinshäusern sind 83.178 Wohnräume (Küchen mitgerechnet), 645 kleine Betriebsstätten) und 984 Geschäfts- und andere Lokale. In der angeführten Anzahl von Familienhäuser sind 79.041 Wohnräume, 938 kleine Betriebsstätten und 214 Geschäfts- und andere Lokale. Bei 1235 Familienhäusern für kleine Landwirte wurde außerdem auch eine Unterstützung für Wirtschaftsgebäude gewährt.

Die Unterstützungen nach den Gesetzen über die Baubewegung bilden nicht die einzige Art, auf welche der Staat zur Verminderung der Wohnungsnot beigetragen hat. Die staatliche Verwaltung widmet sehr ansehnliche Mittel für den Bau von Häusern für die Staatsbediensteten entweder allgemein, oder für die Bediensteten der einzelnen Resorts.

Aus den Mitteln des Investitionsbudgets, teilweise auch aus dem ordentlichen Budget des Ministeriums für öffentliche Arbeiten wurden seit dem Umsturze staatliche Wohnhäuser für Staatsbedienstete gebaut, und wurden bis zum heutigen Tage im ganzen 413 Häuser und 12 Blocks von Zinshäusern mit 2.926 Wohnungen erbaut bzw. wird deren Bau zu Ende geführt. In der angeführten Häuseranzahl sind die Ledigenheime in Užhorod und Bratislava mit 416 Betten enthalten. Der Gesamtaufwand für diese Bauten betrug 302,900.000 Kč.

Gemäβ § 2 des Gesetzes über die Baubewegung Nr. 58/1924 baut das Ministerium für öffentliche Arbeiten aus dem Ertrage der Losanleihe Wohnhäuser für Staats- und andere öffentliche Bedienstete und wurde vom Beginne dieser Aktion bis heute der Bau von 216 Häusern mit 2.312 Wohnungen mit einem Gesamtbauaufwande von 205,045.000 Kč in Angriff genommen bzw. wird deren Bau beendet.

Aus den Mitteln dies Investitionsbudgets baut das Ministerium für nationale Verteidigung im Einvernehmen mit dem Ministerium für öffentliche Arbeiten in verschiedenen Garnisonsorten staatliche Wohnhäuser für Militärgagisten mit einem Aufwände von cca 30,000.000 Kč.

Außerdem hart das Ministerium für öffentliche Arbeiten für die Bergarbeiter in 12 Orten 362 Familiehäuser mit 598 Wohnungen und in 4 weiteren Orten 10 Zinshäuser mit 75 Wohnungen mit einem Gesamtaufwande von 58,236.786 Kč erbaut. - In 7 Orten werden auβerdem 164 Familienhäuser für Bergarbeiter mit einem Aufwande von 14,740.000 Kč gebaut.

Das Eisenbahnministerium hat für die Eisenbahnbediensteten 302 Häuser mit 3.890 Wohnungen erbaut und in Eisenbahnobjekten, Privathäusern und Baracken im ganzen 1804 Wohnungen adaptiert. Im Bau begriffen sind bisher 41 Häuser mit 515 Wohnungen. Der Gesamtaufwand für alle diese Bauten erfordert 176,100.000 Kč.

Wieviel Wohnräume auf Grund der Gesetze vom 3. März 1921, Nr. 102 S. d. G. u. V. und vom 21. Dezember 1922, Nr. 403 S. d. G. u. V. errichtet wurden, mit welchen Steuererleichterungen für die in den Jahren 1920 bis 1923 ausgeführten Bauten gewährt wurden, konnte bisher statistisch nicht sichergestellt werden.

Nachdem ungeachtet aller finanziellen Opfer des Staates in der zweiten Hälfte 1924 die Verschärfung der Wohnungsnot in einigen Städten und der Stillstand der Baubewegung drohten, so daß die weitere Gewährung der finanziellen staatlichen Unterstützung für den Bau von Wohnhäusern in Erwägung gezogen werden mußte, betraute das Ministerium für soziale Fürsorge den Beirat für wirtschaftliche Fragen mit dem Studium sämtlicher Fragen der Wohnungsfürsorge und der Baubewegung. Das Ergebnis der Arbeiten des Beirates wurde eben veröffentlicht. Der Beirat erachtet es für zweckmäßig, die finanzielle Unterstützung der Bauten unter der gleichzeitigen allmähligen Zinserhöhung auch in den alten Häusern einzuschränken, vor allem den Bau von Häusern mit kleinsten Wohnungen zu unterstützen und die Unterstützungen nur in dem Maße zu bewilligen, in welchem die erforderliche Bedeckung verschafft wird.

Im Ministerium für soziale Fürsorge wurde ein Entwurf eines neuen Gesetzes über die Baubewegung ausgearbeitet, welcher den Gegenstand interministerieller Beratungen bildet.

Prag, den 12. Oktober 1925.

Der Minister für soziale Fürsorge:
Dr Winter m. p.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP