Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

1. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2250.

Zpráva

rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2247) o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1926.

S hlediska formálního vykazuje letošní rozpočet naproti loňsku tyto změny:

Především upuštěno od sestavování zvláštního rozpočtu investičního, takže rozpočet vykazuje jen příjmy a výdaje řádné a mimořádné. Tuto novotu lze vítati. Již v loňské zprávě rozpočtové poukázal zpravodaj k tomu, že zavedení našeho rozpočtu investičního, jak svého času se stalo, nebylo žádným pokrokem, poněvadž pojímal název investic příliš široce, zahrnuje v pojem ten i takové výdaje, jichž produktivnost byla předem vyloučena, aneb aspoň velmi problematická. Mimo to vyloučením takových "investic" z rozpočtu vlastního docíleno bylo sice rovnováhy rozpočtové, avšak kritikou bylo ne zcela neprávem vytýkáno, že rovnováha ta jest jen zdánlivá. To nepůsobilo ani v cizině dojmem příznivým a proto lze schvalovati, že jsme se opět vrátili k jedinému rozpočtu rozčleněnému pouze na položky řádné a mimořádné.

Další novotou jest, že úvěry investiční nebyly zařaděny v mimořádném rozpočtu plnou číslicí, nýbrž jen onou částkou, kterou vyžadovati bude jich zúročení a umoření v roce 1926, to jest asi jednou desetinou. Tím ovšem sníží se podstatně výdajová stránka rozpočtu mimořádného. Ale proti tomuto způsobu budgetování nelze věcně činiti námitky, poněvadž rozpočet má býti obrazem finančního hospodářství příštího roku 1926 a stačí tedy, když v něm obsaženy budou skutečně jen výdaje v tomto roce splatné.

Konečně podřízenější formální změny spočívají v tom, že rozpočet t. zv. všeobecné pokladní správy, který dosud zahrnut byl v kapitole ministerstva financí, byl nyní osamostatněn jakožto kapitola zvláštní, naproti tomu však dosavadní zvláštní kapitola ministerstva pro zahraniční obchod v důsledku jeho zrušení byla sloučena s kapitolou ministerstva průmyslu, obchodu a živností. Příjmy a výdaje podniků státních, tak jako již loni, byly zařaděny do rozpočtu jen svými čistými saldy, jich hrubé rozpočty připojeny ve zvláštních přílohách.

S věcného hlediska vykazuje rozpočet na rok 1926

 

řádné

 

mimořádné

 

celkem

výdaje

7.279,680.032 Kč

 

2.790,591.378 Kč

 

10.070,271.410 Kč

příjmy

9.537,814.759 Kč

 

547,937.784 Kč

 

10.085,752.543 Kč

přebytek

2.258,134.727 Kč

schodek

2.242,653.594 Kč

přebytek

15,481.133 Kč.

 

Přirovná-li se rozpočet letošní s rozpočtem loňským, který vykazoval

výdaje řádné a mimořádné

9.573,585.801

příjmy řádné a mimořádné

9.301,334.419

celkem schodek

272,251.382

a mimo to rozpočet investiční

1.319,083.000

jest letošní rozpočet končící malým přebytkem daleko příznivějším.

Co do jednotlivých kapitol vykazují proti loňsku na straně výdajů zvýšení

kapitola

II.

(Kancelář presidenta republiky) o

3,600.000 Kč

kapitola

III.

(Národní shromáždění) o

700.000 Kč

kapitola

IV.

(Nejvyšší správní soud a volební soud) o

300.000 Kč

kapitola

VI.

a VI. A (Příděly samosprávným svazkům) o

3,500.000 Kč

kapitola

X.

(Ministerstvo zahraničních věcí) o

9,700.000 Kč

kapitola

XI.

(Ministerstvo národní obrany ) o

119,900.000 Kč

kapitola

XIII.

(Ministerstvo školství a nár. osvěty) o

134,400.000 Kč

kapitola

XIV.

B a C (Všeobecná pokladní správa) o

177,500.000 Kč

kapitola

XVI.

(Ministerstvo pošt a telegrafů) o

50.000 Kč

kapitola

XVIII.

(Ministerstvo zemědělství) o

16,900.000 Kč

kapitola

XIX.

(Ministerstvo spravedlnosti) o

18,700.000 Kč

kapitola

XX.

(Ministerstvo veřejných prací) o

175,000.000 Kč

kapitola

XXI.

(Ministerstvo sociální péče) o

59,400.000 Kč

kapitola

XXIII.

(Ministerstvo zdravotnictví a těles. výchovy) o

19,900.000 Kč

 

Snížení

kapitola

V.

(Nejv. účet. kontrol. úřad) o

400.000 Kč

kapitola

VII.

(Státní dluh) o

45,900.000 Kč

kapitola

VIII.

(Pens. a zaopatř. požitky) o

65,000.000 Kč

kapitola

IX.

(Předsednictvo min. rady) o

870.000 Kč

kapitola

XII.

(Ministerstvo vnitra) o

22,400.000 Kč

kapitola

XIV.

(Ministerstvo financí) o

118,600.000 Kč

kapitola

XV.

(Ministerstvo obchodu) o

5,000.000 Kč

kapitola

XVII.

(Ministerstvo železnic) o

18,600.000 Kč

kapitola

XXII.

(Ministerstvo zásobování lidu) o

1,900.000 Kč

kapitola

XXIV.

(Ministerstvo pro sjednocení) o

100.000 Kč

Na straně příjmů objevuje se proti loňsku zvýšení

v kapitole

II.

(Kancelář presidenta republiky) o

600.000 Kč

v kapitole

X.

(Ministerstvo zahraničních věcí) o

3,400.000 Kč

v kapitole

XIII.

(Ministerstvo školství a nár. osvěty) o

3,500.000 Kč

v kapitole

XIV.

(Ministerstvo financí) o

654,600.000 Kč

v kapitole

XIV.

B a C (Všeobecná pokladní správa) o

250,900.000 Kč

v kapitole

XVII.

(Ministerstvo železnic) o

40,500.000 Kč

v kapitole

XIX.

(Ministerstvo spravedlnosti) o

600.000 Kč

v kapitole

XXI.

(Ministerstvo sociální péče) o

1,400.000 Kč

Naproti tomu jeví se naproti loňsku na straně příjmů snížení

v kapitole

VIII.

(Pensijní a zaopatř. požitky) o

17,500.000 Kč

v kapitole

XII.

(Ministerstvo vnitra) o

900.000 Kč

v kapitole

XV.

(Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností) o

11,000.000 Kč

v kapitole

XVI.

(Ministerstvo pošt a telegrafů) o

73,500.000 Kč

v kapitole

XVIII.

(Ministerstvo zemědělství) o

42,100.000 Kč

v kapitole

XX.

(Ministerstvo veřejných prací) o

10,900.000 Kč

v kapitole

XXII

(Ministerstvo pro zásobování lidu) o

14,600.000 Kč

v kapitole

XXIII.

(Ministerstvo zdravotnictví) o

800.000 Kč.

Odůvodnění těchto změn naproti loňsku obsaženo jest ve vysvětlivkách k jednotlivým kapitolám.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP