Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2246.

Zpráva

I. výboru zdravotního,

II. výboru rozpočtového

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2222) k vládnímu návrhu zákona o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravotního ústavu republiky Československé.

I.

Komplikované poměry nynějšího společenského rozvrstvení našeho obyvatelstva nutí čím dál tím více státní zdravotní správu, aby činila opatření proti poruchám zdravotním, ať již jsou to sdělné nemoci nebo choroby ze zaměstnání.

Jak při zjišťování příčin těchto poruch tak i při zavádění opatření proti nim potřebují zdravotní úřady přispění odborníků v různých oborech hygienických. Až dosud vypomáhali zde radou, posudkovou činností, mnohdy i přímým spolupůsobením odborníci z kruhů vysokoškolských učitelů. Leč pomocí jejich nelze využívati v takové míře, jak by bylo potřebí, neboť by to bylo na újmu jejich vlastní působnosti učitelské.

Proto hledala státní zdravotní správa hned po státním převratu formu, jakou by si opatřila nezbytné spolupůsobení vědeckých pracovníků.

Když bylo jasno, že by vlastními hmotnými prostředky mohla jen zvolna vybudovat potřebné samostatné ústavy, uvítala zprostředkování předsedkyně Čsl. Červeného Kříže Dr. Masarykové a přijala se svolením vlády nabídku Rockefellerovy nadace na hmotnou pomoc k vybudování Státního zdravotního ústavu po vzoru podobných ústavů v cizině. Tak dochází nyní ku zřízení Státního ústavu zdravotního zákonem, jenž byl již schválen poslaneckou sněmovnou v 361. schůzi dne 18. září 1925 a předkládá se nyní k projednání senátu Národního shromáždění.

Vládní návrh zákona o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravotního ústavu republiky Československé stanoví, že ústav ten má býti zřízen při ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, jemuž bude podřízen. Úkolem jeho jest, aby zabezpečil státní zdravotní správě ve vlastním jejím oboru působnosti veškeré na vědeckém základě spočívající práce a zkoumání, která tato potřebuje při řádném vykonávání svých povinností. Rovněž má podporovati výchovu v nejnovějším směru zdravotnickém, totiž v preventivní medicíně a pečovati o praktickou výchovu a výcvik zdravotnického personálu.

Vedle těchto úkolů bude se zabývati i výrobou léčebných a ochranných prostředků, zvláště těch, jež dosud musíme dovážeti z ciziny, jmenovitě ser a látek očkovacích.

Činnost Státního zdravotního ústavu bude se vztahovati na celé území našeho státu jednak přímým působením ústavu ústředního, který se již v Praze buduje, jednak prostřednictvím poboček, jež budou tvořiti sít po celé republice.

Organisace jeho má býti taková, aby vyhovovala nejen potřebám státní správy zdravotní, nýbrž i badatelským a učebným požadavkům našich vysokých škol. Rovněž bude tento ústav za podmínek, které se stanoví v základním řádu, k disposici i jiným oborům státní správy, sociálně pojišťovacím ústavům, autonomním korporacím a osobám soukromým.

Poradní sbor, který byl zřízen, pro posuzování odborných a vědeckých otázek souvisejících s činností státního zdravotního ústavu a pro posuzovaní kvalifikace jeho sil, bude skýtati možnost, aby i vysokoškolské kruhy účastnily se i nadále řešení aktuelních problémů zdravotnických.

Nástin rozčlenění Státního zdravotního ústavu, jak jest podán v důvodové zprávě, skytá zárubu, že zákonem tímto tvoří se moderní ústav dosud nám scházející, který bude nejen značným pokrokem a nezbytným doplňkem organisace státní zdravotní správy, nýbrž bude moci býti zajisté i vzorem pro budování podobných ústavů v mnohých cizích státech.

Náklad na tento ústav, k němuž přispěla Rockefellerová nadace darem 27,000.000 Kč a na který uvázala se vláda naše smlouvou uzavřenou s touto nadací věnovati 23,000.000 Kč, bude řádně vynaložen a přinese nejen ideální, nýbrž do jisté míry i hmotný zisk.

Zdravotní výbor pojednav o tomto návrhu, jednohlasně doporučuje schválení tohoto zákona ve znění přijatém poslaneckou sněmovnou a otištěném v senátním tisku č. 2222.

Zdravotní výbor předpokládá, že zřízení Státního zdravotního ústavu neznamená nikterak poškození stávajících závodů, dobře a správně prosperujících v zájmu zdraví občanstva.

V Praze dne 1. října 1925.

J. Babka v. r.,
místopředseda.

Jos. V. Klečák v. r.,
zpravodaj.

II.

Rozpočtový výbor u vědomí významu Státního zdravotního ústavu republiky Československé doporučuje přijetí návrhu zákona o zřízení výše uvedeného ústavu ve znění schváleném poslaneckou sněmovnou připojuje se současně k odůvodnění tohoto zákona zdravotním výborem.

V Praze dne 6. října 1925.

Ferd. Jirásek v. r.,
předseda.

Jos. V. Klečák v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP