Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2245.

Zpráva

I. živnostensko-obchodného výboru

II. sociálne-politického výboru

o vládnom návrhu zákona (tisk 2223),

ktorým sa menia §§ 82 a 54 živnostenského poriadku a § 70 živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskú Rus.

I.

Vydaním živnostenského zákona pre Slovensko a Podkarpatskú Rus číslo zákona 259 z roku 1924 skončená bola prvá etapa unifikácie živnostenského práva.

Dnes vláda prikročuje k úprave §u 82, bývalého rakúskeho živnostenského zákona z roku 1855. Tu pri prevzatí § 82 do našeho živnostenského zákona (§ 120) boly vynechané odseky pod literou h) a i), lebo sú prekonané dnešnými sociálne-politickými zariadeniami. A táto nová oprava má byť prevedená tiež pri revizii živnostenského poriadku, platného v zemiach mimoslovenských.

Pri zmeně §u 54 živnostenského řádu z roku 1907 zpravodaj prišiel k názoru, že vládny návrh na zmenu § 54 živnostenského poriadku pre zeme historické a odpovedajúce tomu § 70 živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskú Rus bude treba doplniť a prehžbiť zvlášte v záujme konzumentov.

Preto navrhujem, aby § 54 živnostenského poriadku a § 70 živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskú Rus boly znovu pojednávané a aby miesto dodatku k §u 54 doporučeného vládnym návrhom vsunutý bol do §u 54 živnostenkého poriadku a pokiaž sa týče do §u 70 živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskú Rus nový odstavec 3. a 4., takže by ustanovenie citovaných paragrafov znelo takto:

B) § 54 živnostenského řádu ve znění zákona ze dne 5. února 1907 č. 26 ř. z. doplňuje se a bude napříště zníti takto:

1.) Vládním nařízením bude ustanoveno, kterak majetníci živností vetešnických a zastávarenských, pak živností sprostředkování služeb a míst mají vésti své knihy a jaké policejní kontrole co do rozsahu a způsobu svého obchodování mají se podrobiti.

2.) Živnosti zabývající se dopravou osob a živností veřejných posluhů, živnost kominická, průtočnická a pohodnická, pak živnosti hostinské a výčepnické, živnosti sprostředkování služeb a míst a podniky pohřební podrobeny jsou úpravě živnostensko-policejní.

3.) Živnostenský úřad může zejména pro živnosti tyto stanoviti podle potřeby povinnost provozovací také, pokud jí nejsou podrobeny podle §u 53 a určiti lhůtu, po kterou musí býti provozovány po té, kdy zastavení provozu bylo úřadu ohlášeno; lhůta tato nesmí, není-li příčin zvlášť závažných, býti delší dvou měsíců.

4.) Pro živnosti podrobené provozovací povinnosti podle §u 53, nebo které jí budou podrobeny podle odstavce předcházejícího, může živnostenský úřad přihlížeje k místním poměrům, rázu a rozsahu živností předepsati taková zařízeni provozovací, která uzná za přiměřená v zájmu těch, jichž potřebě tyto živnosti slouží.

5.) Živnostensko-policejní úprava ve smyslu předcházejících odstavců (2?4) může se vztahovati k jednotlivým druhům živností i k jednotlivým živnostenským podnikům.

6.) Vymezení prodejných práv mezi lékárníky a drogisty (materialisty) bude po vyslechnutí obchodních a živnostenských komor a příslušných společenstev upraveno vládním nařízením.

V živnostenskom zákone č. 259 z r. 1922 § 70 bude zneť nasledovne:

C) § 70 živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskú Rus zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. doplňuje sa a bude nabudúce takto znieť:

1) Vládnym nariadením bude stanovené, akým spôsobom majetnící obchodu so starinou (vetešnických) a záloženských živností, ďalej živností prostredkovania služieb a misat majú viesť svoje knihy a akej policajnej kontrole čo do rozsahu a spôsobu majú sa podrobiť.

2) Živnosti zabývajúce sa dopravou osôb a živnosti verejných posluhov, živnosť kominárska, prietočnícka a pohodnícka, ďalej hostinské a výčapnické živnosti, živnosti prostredkovania služieb a miest a pohrebné podniky podrobené sú živnostensko-policajnej úprave.

3) Živnostenský úrad môže menovite pre živnosti tieto stanoviť podža potreby povinnosť provodzovaciu, pokiaž jej nie sú podrobené už podža § 69 a určiť lehotu, po ktorú musia byť provodzované po tom, kedy zastavenie provozu bolo úradu ohlásené; lehota táto nesmie, není-li príčin zvlášte závažných, byť dlhšia dvoch mesiacov.

4) Pre živnosti podrobené provodzovacej povinností podža § 53, alebo ktoré jej budú podrobené podža odstavca predchádzajúceho, môže živnostenský úrad, prizerajúc na miestné pomery, na ráz a rozsah živnosti, predpísať také zariadenia provodzovacie, ktoré uzná za primerané v záujme tých, ichž potrebám tieto živnošti slúžia.

5) Živnostensko-policajná, úprava v smysle predchádzajúcich odstavcov (2?4) môže sa vzťahovať na jednotlivé druhy živností i na jednotlivé živnostenské podniky.

6) Vymedzenie predajných práv medzi lekárnikov a drogistov (materialistov) bude po vypočutí obchodných a živnostenských komôr a príslušných spoločenstiev upravené vládnym nariadením.

Týmto znením opravila sa v §e 54 živnostenského řádu z r. 1907 v prvom a šiestom bode štylistická chyba >způsobem nařizovacím< a nahradila sa správne >vládním nářízením<. Preto navrhujem výboru živnostenskému, aby tieto doplňky a zmeny v prečítaných zneniach boly prijaté a týmto padá vládny návrh v bodoch B) a C), pokiaž sa týče § 54 živnostenského poriad'ku a § 70 živnostenského zákona č. 259/24 a nahradzuje sa týmto mojím návrhom.

Odôvodnenie:

Keď sa už upravuje § 54 žívnostenského poriadku, je potrebné, aby také živnosti vypočítané v § 54 boly podrobené v dôležitých prípadoch provodzovacej povinnosti, jako živností uvedené v § 53 živnostenského poriadku, lebo i tieto živnosti slúžia denným potrebám konzumentov a je nutné, aby ích majitelia nemohli dža svojej žubovôle naraz zastaviť provodzovanie živnosti.

Ďalej treba právo živnostenských úradov pre zavedenie živnostensko-policajnej úpravy týchto živností podrobnejšie upravit, podobne v záujme konzumentov i majitežov dotyčných živností, tak aby za každým skúmaná bola miestna potreba, ráz a rozsah podniku a konečne i bezprostredná potreba konzumentov, na ktorú ostatne i vládny návrh kladie váhu.

To samé platí analogicky o §e 70 a tiež o §e 69 živnostenskéhó zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskú Rus.

Živnostensko-obchodný výbor senátu podža usnesenia svojho zo dňa 1. októbra 1925 navrhuje tedy, aby slávny senát prijal osnovu zákona vo znení dole navrhnutom.

V Prahe dňa 1. októbra 1925.

Jan Jílek v. r.,
předseda.

Šimon Roháček v. r.,
zpravodaj.

II.

Výbor sociálně-politický projednal ve své schůzi, konané dne 1. října 1925 vládní návrh, kterým se mění §§ 82 a 54 živnostenského řádu a 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Ve všeobecné rozpravě rozdělil osnovu na 2 částí a to na část sociálně-politickou a část živnostenskou. V rozpravě podrobné byla projednána a přijata první část článku I. pod písmenou A) a to § 82 odstavce a) ? g) beze zmuny. Část pod literou B) (t. j. § 54 živn. řádu) a C) (§ 70 živn. zákona) byla přijata tak, jak ji projednal a usnesl výbor živnostensko-obchodní ve schůzi dne 1. října 1925.

Ve článku II. vládního návrhu vložil sociálně-politický výbor za slova >pokud jde o § 82< vsuvku, >živnostenského řádu<.

Sociálně-politický výbor doporučuje slavnému senátu, aby schválil osnovu zákona ve znění dole uvedeném.

V Praze dne 1. října 1925.

Jaroš v. r.,
předseda.

Jos. Cholek v. r.,
zpravodaj.

Zákon

ze dne ............ 1925,

kterým se mění §§ 82 a 54 živnostenského řádu a § 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

A) § 82 živnostenského řádu ve znění zákona ze dne 8. března 1885, č. 22 ř. z. se mění a bude napříště zníti takto:

§ 82.

O zrušení pracovního poměru.

Pomocný pracovník může bez výpovědi ihned propuštěn býti v těchto případech:

a) když, uzavíraje pracovní smlouvu, oklamal majitele živnosti, předloživ nepravé nebo zfalšované průkazy pracovní nebo vysvědčení aneb jej v omyl uvedl o jiném dosavadním pracovním poměru, jímž pomocný pracovník současně jest vázán;

b) když shledán byl neschopným k ujednané práci;

c) stane-li se opilcem a opětně marně byl napomínán;

d) když dopustí se krádeže, zpronevěry nebo jiného trestného skutku, který jej činí nehodným důvěry majitele živností;

e) když vyzradí obchodní nebo výrobní tajemství nebo bez svolení majitele živnosti provozuje vedlejší zaměstnání, které jest na újmu jeho službám při živnosti;

f) když práce neoprávněně zanechal nebo trvale svých povinností zanedbává aneb ostatní pomocné pracovníky nebo domácí lidi snaží se svésti k neposlušnosti, ke zprotivení se proti majiteli živnosti, k nepořádnému životu nebo k nemravným, nezákonným skutkům;

g) když dopustí se hrubé urážky na cti, tělesného poškození, nebo nebezpečného vyhrožování proti majiteli živnosti nebo proti jeho domácím lidem nebo proti ostatním pomocným pracovníkům, nebo přes předchozí výstrahu neopatrně zachází s ohněm a světlem.


B) § 54 živnostenského řádu ve znění zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z. doplňuje se a bude napříště zníti takto:

1.) Vládním nařízením bude ustanoveno, kterak majetníci živností vetešnických a zastavárenských, pak živností sprostředkování služeb a míst mají vésti své knihy a jaké policejní kontrole co do rozsahu a způsobu svého obchodování mají se podrobiti.

2.) Živnosti zabývající se dopravou osob a živnosti veřejných posluhů, živnost kominická, průtočnická a pohodnická, pak živnosti hostinské a výčepnické, živnosti sprostředkování služeb a míst a podniky pohřební podrobeny jsou úpravě živnostensko-policejní.

3.) Živnostenský úřad může zejména pro živnosti tyto stanoviti podle potřeby povinnost provozovací také, pokud jí nejsou podrobeny podle §u 53 a určiti lhůtu, po kterou musí býti provozovány po té, kdy zastavení provozu bylo úřadu ohlášeno; lhůta tato nesmí, není-li příčin zvlášť závažných, býti delší dvou měsíců.

4.) Pro živností podrobené provozovací povinnosti podle §u 53, nebo které jí budou podrobeny podle odstavce předcházejícího, může živnostenský úřad přihlížeje k místním poměrům, rázu a rozsahu živností předepsati taková zařízení provozovací, která uzná za přiměřená v zájmu těch, jichž potřebě tyto živnosti slouží.

5.) Živnostensko-policejní úprava ve smyslu předcházejících odstavců (2-4) může se vztahovati k jednotlivým druhům živností i k jednotlivým živnostenským podnikům.

6.) Vymezení prodejných práv mezi lékárníky a drogisty (materialisty) bude po vyslechnutí obchodních a živnostenských komor a příslušných společenstev upraveno vládním naŕízením.

V živnostenskom zákone č. 259 z r. 1924 § 70 bude zneť nasledovne:

C) § 70 žívnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskú Rus zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. doplňuje sa a bude nabudúce takto znieť:

1) Vládnym nariadením bude stanovené, akým spôsobom majetníci obchodu so starinou (vetešnických) a záloženských živností, ďalej žívností prostredkovania služieb a miest majú viesť svoje knihy a akej policajnej kontrole čo do rozsahu a spôsobu majú sa podrobiť.

2) Živnosti zabývajúce sa dopravou osôb a ž'vnosti verejných posluhov, živnosť kominársa, prietočnícka a pohodnícka, ďalej hostinské a výčapnické živnosti, živnosti prostredkovania služieb a miesta pohrebné podníky podrobené sú živnostensko policajnej úprave.

3) Živnostenský úrad môže menovite pre živnosti tieto stanoviť podža potreby povinnosť provodzovaciu, pokiaž jej nie sú podrobené už podža § 69 a určiť lehotu, po ktorú musia byť provodzované po tom, kedy zastavenie provozu bolo úradu ohlásené; lehota táto nesmie, není-li príčin zvlášte závažných, byť dlhšia dvoch mesiacov.

4) Pre živnosti podrobené provodzovacej povinnosifi podža § 53, alebo ktoré jej budú podrobené podža odstavca predchádzajúceho, môže živnostenský úrad, prizerajúc na miestne pomery, na ráz a rozsah živnosti, predpísať také zariadenia provodzovacie, ktoré uzná ža primerané v záujme tých, ichž potrebám tieto živnosti slúžia.

5) Živnostensko-policajná úprava v smysele predchádzajúcich odstavcov (2-4) môže sa vzťahovať na jednotlivé druhy živností i na jednotlivé živnostenské podniky.

6) Vymedzenie predajných práv medzi lekárnikov a dnogistov (materialistov) bude po vypočutí obchodných a živnostenských komôr a príslušných spoločenstiev upravené vládnym nariadením.

Čl. II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedení jeho ukládá se, pokud jde o § 82 živnostenského řádu, ministru sociální péče v dohodě s ministrem průmyslu, o obchodu a živností, pokud jde o § 54 živnostenského řádu a § 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, ministru průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministrem vnitra.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP