Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2241.

Návrh

senátorov Babku, Zimáka, Pánka, Križko, dra Franty, Zavorala a spol.

na bezodkladné a náležité vybudovania školstva na východnom Slovensku.

V obvode térajších okresných inšpektorátov Sniná, Humenné, Medzilaborce, Bardijov a Prešov, čiastočne aj v obvodoch iných školských inšpektorátov podlahly školy zubu času, alebo aj vojnou boly znivočené. V dedinách takto postihnutých trpí výchova detí. Sú prípady, že školská budova bola v tak zošlom stave už pred vojnou, že sa nemohlo v nej vyučovat. K opravám nedošlo hlavne pre chudobu obyvatežstva, niekdy tiež aj pre nepochopenie dôležitosti škol.

Obyvatežstvu krajín postihnutých vojnou nedostalo sa žiadnej náhrady za škody vojnou spôsobené, stalo sa ešte viac zchudobnelé a obce samy nie sú preto finančne schopné školy opraviť, alebo znovu vybudovat. Za dnešných pomerov nemožno vôbec sa spoliehať, že by bez pomoci štátu bolo možné tieto školy znovu sriadiť.

Sú dokonca ešte aj zapomenuté miesta, kde vôbec nikdy školy nebolo a niet, a pre prílišnú vzdíalenosť a neschodné cesty nie je možné takéto obce priškolít do obce, kde škola je. Tak vyrasťávajú tu deti na analfabetov. Až vo vojsku dostáva sa istej časti takto vyrastlým analfabetom najnutnejšieho vzdelania. Je nutno urobit opatrenia, aby táto krivda kultúrna po väčšine za starého vládneho režímu spáchaná, bola teraz pomocou nového štátu odstranená.

Ministerstvo školstva urobilo sice už, čo treba s vďakou konštätovat, vo velmi mnohých prípadoch istú nápravu, zbýva však ešte vežmí mnoho vykonat, a to bezodkladne, aby sa nedostatky v školstve úplne odstránily.

Vo väčšine prípadov prejavujú obce ochotu prispet k vybudovaniu, aleba ku znovusriadeniu školy tým, že poskytntí pracovne sily a dajú potahy, niekde i čiastočne stavebný materiál. Nemajú však pri najlepšiej vôli finančných prostriedkov, aby mohly samy školy znovusriadiť.

Vzhžadom k tej skutočnosti, že žud bol vojnou v ohfade hospodárskom vežmi postihnutý, je nutné, aby vláda ako činitež za výchovu fudu, zodpovedný o vybudovanie týchto škol sa mimoriadne postarala.

Stávajúce školstvo v týchto okresoch východneho Slovenska trpí tiež nedostatkom učitežov. Je mnoho takých miest, kde školské budovy sice vyhovujú, ale v škole sa nevyučuje pre nedostatok učitežských síl. Poneváč í týmto spôsobom trpí výchova školská, je nutné, aby vláda ža všetkých okolností sa postarala o učitelov pre takéto školy.

Podpísaní preto navrhujú:

Vláda sa vyzýva, aby bezoďkladne sa postarala:

1. o vybudovanie škol zošlých a vojnou poskodených a pôsobila čo najenergickejšie k tomu, aby školské budovy boly upravené tak, aby sa v nich mohlo vyučovat,

2. o dosadenie potrebných učítežských síl.

Návrh nech je prikázaný výboru kultúrnemu a rozpočtovému. Pokiaž sa týka úhrady, nech sa kryje z úspor min. školstva a nár. osvety a eventuelne chybujúca čast nech sa zariadi každým rokom do štát. rozpočtu.

V Prahe, dňa 14. júla 1925.

Babka, Zimák, Pánek, Križko, dr Franta, Zavoral,
J. Havlena, Št. Kada, J. Lorenc, Felix Časný, Poliak, Ján Blaho, Ant. Smetana, Švec, Alois Měchura, Folber, Bož. Ecksteinová.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP