Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.


Tisk 2237.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

státních výdajů a příjmů republiky Československé

za rok 1923

spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku.

 

Nejvyšší účetní kontrolní úřad.

 

V Praze, dne 31. srpna 1925.

 

Předseda:

 

Dr. KOERNER.


Obsah:

Úvod

Část 1. Rozvaha příjmů a výdajů v hotovosti a cenných papírech

Část 2. Úhrnný účet porovnávající náležitosti příjmové a výdajové se státním rozpočtem, jakož i ryzí výsledek rozpočtového hospodaření

Rozvržení ryzího výsledku rozpočtového hospodaření podle kapitol

Část 3. Státní výdaje a příjmy na rozpočet a státní investice (úhrnem)

Přehled osobních výdajů

Přehled věcných výdajů

Část 4. Státní výdaje na rozpočet a jejich pasivní nedoplatky (v podrobnostech)

President republiky

Kancelář presidenta republiky

Národní shromáždění

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší účetní kontrolní úřad

Příděly samosprávným svazkům

Státní dluh republiky Československé

Pensijní a zaopatřovací požitky

Předsednictvo ministerské rady

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo národní obrany

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo školství a národní osvěty

Ministerstvo financí

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

Ministerstvo pošt a telegrafů

Ministerstvo železnic

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo veřejných prací

Ministerstvo sociální péče

Ministerstvo pro zásobování lidu

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy

Část 5. Státní příjmy na rozpočet a jejich aktivní nedoplatky (v podrobnostech)

President republiky

Kancelář presidenta republiky

Národní shromáždění

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší účetní kontrolní úřad

Příděly samosprávným svazkům

Státní dluh republiky Československé

Pensijní a zaopatřovací požitky

Předsednictvo ministerské rady

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo národní obrany

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo školství a národní osvěty

Ministerstvo financí

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

Ministerstvo pošt a telegrafů

Ministerstvo železnic

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo veřejných prací

Ministerstvo sociální péče

Ministerstvo pro zásobování lidu

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy

Část 6. Výdaje státních investic a jejich pasivní nedoplatky (v podrobnostech)

A. Předsednictvo ministerské rady

B. Ministerstvo pošt a telegrafů

C. Ministerstvo železnic

D. Ministerstvo zemědělství

E. Ministerstvo veřejných prací

Část 7. Příjmy státních investic a jejich aktivní nedoplatky (v podrobnostech)

B. Ministerstvo pošt a telegrafů

D. Ministerstvo zemědělství.

E. Ministerstvo veřejných prací.

F. Úhrada vlastními příjmy nekryté potřeby státních investic

Část 8. Pasiva z hospodaření na rozpočet (vyjma státní dluh)

Část 9. Stav státního dluhu koncem roku 1923.

Část 10. Aktiva z hospodaření na rozpočet

Část 11. účiny mimo rozpočet

A. Úvěrní operace

B. Zálohy

Účiny kmenového jmění náboženských matic a studijních fondů.

Účiny státem spravovaných zemských pensijních a zaopatřovacích ústavů (fondů) na Slovensku a v Podkarpatské Rusi

Výdajové a příjmové nedoplatky účinů mimo rozpočet

Dluhy a pohledávky účinů mimo rozpočet

Část 12. Úhrnný účet účinů v cenných papírech

Část 13. Vyrovnávací účet (saldo) veškerých státních příjmů a výdajů, sestavený podle pokladen a úřadů

Část 14. Nedoúčtované položky

Část 15. Pokladní hotovosti a zásoby cenných papírů

Část 16. Výkaz hospodářského výsledku státních báňských závodů

Státní meliorační fond

Popis jmění melioračního fondu

Státní bytový fond, odd. A - pro záruky

Popis jmění státního bytového fondu, odd. A - pro záruky

Státní bytový fond, odd. B - pro přímé půjčky

Popis jmění státního bytového fondu, odd. B - pro přímé půjčky

Účet dávky z majetku a přírůstku na majetku

Účet z výtěžku dávky z majetku a přírůstku na majetku

Pokladní účet

Rozvaha příjmů a výdajů v hotovosti

Celkový přehled splatných částek na dávce z majetku a přírůstku na majetku

Pasiva

Celkový účet dávky z majetku a přírůstku na majetku do konce r. 1923.

Úvod.

Tento závěrečný účet státní měl býti dle zákona předložen do 30. června 1925. Opozdění nastalo z téhož důvodu, jímž v Letech minulých průtah byl vysvětlen, totiž, že jednotlivé poukazovací úřady nepředložily dílčí závěrky včas, nýbrž namnoze teprve po důtklivých a opětovaných urgencích. Tak poslední dílčí závěrka předložena byla teprve dne 17. července 1925.

Při sestavování účtů byly zachovány co do formální stránky zásady, podle kterých byly sestaveny účty za předchozí léta. Ve shodě s novým rozčleněním státního rozpočtu na rok 1923 vykazují se v podrobnostech státních výdajů odděleně osobní a věcné náklady. Konečné zbytky vykázané v státním závěrečném účtu za rok 1922 při kap. 24 a 24 A - Opatření přechodné doby poválečné -, která z rozpočtu na rok 1923 byla již vypuštěna, jsou převedeny na jednotlivé resortní kapitoly.

Finančním zákonem ze dne 15. prosince 1922, čís. 372 Sb. z. a n., byly na rok 1923 v první části rozpočtu stanoveny státní výdaje částkou..... 19.371,030.639 Kč

a státní příjmy částkou................. 18.812,390.860 Kč,

v druhé části pak určena potřeba státních investic částkou.... 2.999,771.000 Kč.

Úhradu státních výdajů nekrytých státními příjmy byl ministr financí zmocněn opatřiti úvěrními operacemi až do obnosu............. 559,000.000 Kč;

k opatření prostředků na investiční potřeby byla zmocněna vláda k dlouhodobé úvěrní operaci až do obnosu................ 3.000,000.000 Kč.

Mimo výdaje podle finančního zákona byly povoleny v roku 1923 zvláštními zákony ještě tyto další výdaje nad rozpočet:

I. Náklad na úpravu služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitků státních zaměstnanců podle zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n.

II. Na podporu stavebního ruchu podle zákona ze dne 25. ledna 1923, čís. 35 Sb. z. a n.:

a) (§ 24) na postavení obytných budov pro státní zaměstnance do výše 150,000.000 Kč,

b) (§ 59) na úhradu osobního a věcného nákladu spojeného s prováděním zákona o stavebním ruchu.

III. Na převzetí priv. Buštěhradské železnice do majetku státního podle zákona ze dne 8. června 1923, čís. 124 Sb. z. a n., částkou 34,403.600 Kč.

IV. Na výkup místní dráhy Počeradce-Vrskmany podle zákona ze dne 30. května 1923, čís. 126 Sb. z. a n., částkou 2,001.160 Kč.

V. Ke zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění podle zákona ze dne 4. července 1923, čís. 149 Sb. z. a n., částkou 50,000.000 Kč.

VI. K podpoře nezaměstnaných podle zákona ze dne 4. července 1923, čís. 147 Sb. z. a n. a ze dne 21. prosince 1923, čís. 265 Sb. z. a n. částkami 220,000.000 Kč a 140.000.000 Kč.

Úvěry povolené finančním zákonem na rok 1923 pro státní výdaje a státní investice spolu s uvedenými zvláštními výdaji tvoří obnos, do kterého mohly v roku 1923 správní úřady vydávati poukazy výdajové, ovšem s podmínkou, že potřebné prostředky stanovené rozpočtem státních příjmů, pokud se týče zmocněními k úvěrním operacím, byly současně opatřeny.

Zákon dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n., upravil počínaje 1. lednem 1923 poutky státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných tak, že na místo dosavadních požitků t. j. služného, místního přídavku, drahotního přídavku, mimořádných výpomocí a nouzových výpomocí ustanoveny byly nové požitky a to: služné (zvýšené o 75%), místní přídavek (nejvyšší výměra zvýšena), jednotný drahotní přídavek (rovnající se částkám dosavadního drahotního přídavku, mimořádných a nouzových výpomocí a zmenšený o zvýšení služného a o nově ustanovený přídavek na děti) a přídavek na děti. Tyto nové požitky přesahovaly výši požitků před úpravou jer o částku vypadající na zvýšeni místního přídavku a vyplácely se v této výměře jen v měsících ledna až březnu 1923. Od 1. dubna 1923 se snížil jednotný drahotní přídavek o 20%. Do státního rozpočtu na rok 1923 byla pro požitky státních zaměstnanců zařazena ve výdajích řádných potřeba na služné a na místní přídavek a ve výdajích mimořádných potřeba na drahotní přídavek a mimořádné výpomoci podle výměry před úpravou. Potřeba nouzových výpomocí nebyla do státního rozpočtu na rok 1923 zařazena vůbec. Takto vznikly výplatou požitků podle nové úpravy jednak nepreliminované výdaje, jednak úspory preliminovaných výdajů a mimo to bylo třeba zjistiti úhrnnou vyšší potřebu, která povstala z této platové úpravy, aby bylo možno vzhledem na zákonné ustanovení o úhradě vyšetřiti, do jaké výše byla kryta potřeba úsporami, pokud se týče vyššími příjmy a do jaké výše bylo třeba opatřiti prostředky úvěrní operací. Tomu bylo vyhověno na podnět nejvyššího účetního kontrolního úřadu opatřením, aby náklad vypadající na 75%ní zvýšení služného, na zvýšení místního přídavku, na jednotný drahotní přídavek a na přídavek na děti se súčtoval odděleně při pokladniční správě jako nepreliminovaný výdaj, dále aby částky zařazené do rozpočtu pro drahotní přídavky a pro mimořádné výpomoci, které takto zůstaly nepoužity, byly vykázány jako vázané úspory. K číselnému znázornění těchto vázaných úspor při jednotlivých súčtovacích odvětvích byly ve státním závěrečném účtu založeny další dva sloupce, do nichž jsou zařazeny jednak zmíněné úspory, jednak skutečné výsledky oproti rozpočtu po vyloučení vázaných úspor; úspory jsou pak započteny při nově založeném odvětví kap. 14., tit. 5., § 12 a kap. 14 A., tit. 5., § 8, jakožto částečná úhrada nákladu vzešlého z provádění zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n.

Tento náklad činil úhrnem............ 3.271,843.533 Kč 67 h,

úspory k jeho úhradě vázané činily celkem....... 2.044,511.024 Kč 72 h,

zbytek v částce.................. 1.227,332.508 Kč 95 h

byl uhrazen v nedostatku vyšších příjmů z výtěžku úvěrních operací.

Účet pokladní.

Výsledek pokladní (str. 2. a 3.) jeví se takto:

I. Účiny na rozpočet.

Příjmy kap. 1.-24. úhrn (viz str. 12) 16.417,572.192 Kč 52 h

Výdaje kap. 1.-24. úhrn (viz str. 11) 18.222,181.797 Kč 38 h

Schodek............ 1.804,609.604 Kč 86 h.

II. Státní investice.

Příjmy úhrn. A-E (viz str. 12.)... 1,867.454 Kč 22 h

Výdaje úhrn A-E (viz str. 11.)... 1.149,002.319 Kč 62 h

Schodek......... 1,147,131.865 Kč 40 h.

III. Účiny mimo rozpočet.

A. Úvěrní operace (str. 682);

Příjmy.................... 2.979,591.331 Kč 05 h.

B. Fondy a zálohy (str. 684):

Příjmy úhrn I.-II........ 139,093.508 Kč 21 h

Výdaje úhrn I.-II........ 85,482.152 Kč 73 h

Přebytek.......... 53,611.355 Kč 48 h.

Reelní příjmy převyšují takto výdaje o........ 81,458.216 Kč 27 h.

Připočte-li se počáteční pokladní hotovost reelního hospodaření 2.897,487.237 Kč 42 h,

vyplývá konečná pokladní hotovost reelního hospodaření podle rozvahy příjmů a výdajů (str. 3).......... 2.978,945.453 Kč 69 h.

Účet správní.

V části 2. "Úhrnný účet porovnávající atd." (str. 6. a 7.) se vykazuje:

Náležitost státních výdajů............ 18.287,195.965 Kč 58 h

proti povolenému rozpočtu............. 19.371,030.639 Kč - h

jest nižší o................... 1.083,834.673 Kč 42 h.

V této náležitosti výdajové jsou však započteny nepreliminované výdaje v částce............... 185,700.930 Kč 31 h,

takže výdaje na rozpočet jsou ve skutečnosti oproti rozpočtu nižší o.................... 1.269,535.603 Kč 73 h,

což jest spolu výsledek úsporných opatření vlády učiněných v březnu 1923.

Porovnáním náležitosti státních příjmů....... 16.619,220.409 Kč 31 h

s příjmy stanovenými rozpočtem........... 18.812,390.860 Kč - h

jeví se náležitost příjmová nižší o........... 2.193,170.150 Kč 69 h.

Celkový výsledek hospodaření na rozpočet jest proti schodku předvídanému finančním zákonem nepříznivější o......923,634.846 Kč 96 h.

Podstatně nižší výdaje proti rozpočtu vykazují odvětví:

kapitola 6.: Příděly samosprávným svazkům (nižší příděl z daně z obratu v důsledku menšího výnosu této daně),

kapitola 7.: Státní dluh (zaměněním pokladničních poukázek splatných 1. října 1923 za 6% slosovatelnou půjčku zůstala preliminovaná potřeba na splátku nepoužita, dále byly jen z části placeny úroky z dluhů převzatých podle mírových smluv),

kapitola 9.: Předsednictvo ministerské rady (náklad na provádění pozemkové reformy se hradí z náhradového fondu),

kapitola 11.: Ministerstvo národní obrany (snížený počet vojska a pokles cen, předání státní zbrojovky akciové společnosti),

kapitola 16.: Ministerstvo pošt a telegrafů (snížené provozní výdaje pošty a poštovního úřadu šekového).

kapitola 17.: Ministerstvo železnic (nižší provozní výdaje),

kapitola 18.: Ministerstvo zemědělství (snížený náklad na provoz státních lesů a statků),

kapitola 20.: Ministerstvo veřejných prací (hlavně menší potřeba při báňských a hutnických závodech).

Vyšší výdaje nad rozpočet vznikly u odvětví:

kapitola 13.: Ministerstvo školství a národní osvěty (zde vyúčtované zálohy na zvýšené učitelské platy),

kapitola 14.: Ministerstvo financí (súčtováním nepreliminovaného nákladu ze zákona čís. 394/1922 Sb. z. a n.),

kapitola 21.: Ministerstvo sociální péče (vyšší náklad na péči o válečné poškozence a o nezaměstnané).

Rozpočtových příjmů se nedosáhlo u odvětví:

kapitola 9.: Předsednictvo ministerské rady (odpadl rozpočtový příjem z pozemkové reformy z důvodu uvedeného u výdajů),

kapitola 11.: Ministerstvo národní obrany (předání státní zbrojovky akciové společnosti),

kapitola 14.: Ministerstvo financí (nižší příjmy na dávce z uhlí a na dani z obratu), konečně u pošty, železnic, státních lesů a statků a státních báňských a hutnických závodů. u kapitol 16., 17., 18. a 20.

Značně vyšší příjmy nad rozpočet vykazují odvětví:

kapitola 8.: Pense (vyšší příspěvky zaměstnanců v důsledku úpravy podle zákona čís. 394/1922 Sb. z. a n.),

kapitola 12.: Ministerstvo nitra (při výplatě doplatků na důchody válečným poškozencům nahrazené zálohy, které byly vyplaceny z vyživovacích příspěvků),

kapitola 21.: Ministerstvo sociální péče (k náhradě předepsané stavební příspěvky).

Srovnání náležitosti z roku 1923 při jednotlivých odvětvích s náležitostí roku 1922 s neprovádí, ježto vyšší potřeba, vyplývající ze zákona 394/1922 Sb. z. a n., není vykázána při jednotlivých kapitolách, nýbrž jest shrnuta v náležitosti kapitoly 14., v náležitosti roku 1922 byla však potřeba na nouzové výpomoci vykázána odděleně podle kapitol.

Státní investice.

Rozpočet státních investic mohl býti realisován jen dle naprosté nutnosti jednotlivých projektu a pokud byla finanční úhrada pohotově. Proto byl předem sestaven seznam naprosto nutných a neodkladných investic a seznam investic takových, jichž provedení přes jinak uznanou vhodnost a naléhavost bylo přece možno odložiti.

Pro takto rozvržený program nejnutnějších prací byla zabezpečena úhrada jako v letech minulých, vzhledem k nepříznivému stavu peněžního trhu a v zájmu hospodárnosti, nikoliv z úvěrních operací, k nimž vláda byla zmocněna finančním zákonem na rok 1921 v článku XII. a XVI., nýbrž prozatímně ze záloh uvolněných finanční správou z pokladničních hotovostí. Ze záloh těch byly uhrazeny také nově vzniklé nebo vyšší investiční výdaje, totiž takové, na něž v rozpočtu nebylo pamatováno anebo pro které účelová položka, úvěrová nestačila. Při zahájeném řízení podle §u 7. zák. ze dne 20. března 1919, čís. 175 Sb. z. a n., byla nutnost a neodkladnost výdajů pečlivě posuzována. Nelze však zamlčeti, že ne vždy bylo toto řízení zavčas zahájeno.

Při provádění investic povahy akcí stavebních, jež z důvodů technických a finančních nemohly býti provedeny v těch rozměrech, jak by toho stavební program v roce 1923 vyžadoval, bylo zároveň hleděno k tomu, aby se čelilo nedostatku bytovému, vzrůstající nezaměstnanosti dělnictva a odbytové krisi stavebního průmyslu a stavebních živností.

K příznivým výsledkům ve srovnání s rozpočtem investičním přispělo také obecné sníženi cen, přes to, že nebylo možno uvarovati se překročení některých investičních položek, poněvadž původní projekty i rozbor cen hleděly k místním poměrům jen povšechně. Úspěšným zadávacím řízením na provedení investičních prací bylo zhusta docíleno i snížení proti navrženému stavebnímu nákladu. Úchylky od rozpočtu jsou uvedeny v závěrečném účtu na zvláštních položkách, jejichž znění, pokud se týče poznámka v odůvodnění, označují účel, nutnost, jakož i náhradu výdaje.

V roce 1923 bylo vydáno na státní investice celkem... 1.149,002.319 Kč 62 h,

vlastních příjmů se docílilo............. 1,867.454 Kč 22 h

takže zůstala nekryta potřeba............ 1.147,134.865 Kč 40 h.

K úhradě této potřeby se použilo:

1. výtěžku 6% investiční půjčky dopravní podle zákona čís. 126/1921 Sb. z. a n. na investice ministerstva pošt a telegrafů a ministerstva železnic 5,397.500 Kč - h

2. výtěžku 6% investiční půjčky elektrisační podle čl. XII. zák. čís. 682/1920 Sb. z. a n. na investice ministerstva zemědělství...... 851.500 Kč - h

3. výtěžku 6% investiční půjčky podle čl. XII. finančního zákona ze dne 15. prosince 1922, čís. 372 Sb. z. a n. na investice ministerstva veřejných prací.....

 

 

 

 

 

 

 

225,000.000 Kč - h

 

 

 

 

 

 

 

231,249.000 Kč - h


zbylou potřebu v částce............... 915,885.865 Kč 40 h

a to na investice:

"A" Předsednictva ministerské rady......... 1,754.823 Kč 41 h

"B" a "C" ministerstva pošt a telegrafů a ministerstva zemědělství................... 787,841.841 Kč 64 h

"D" ministerstva zemědělství............ 19,220.078 Kč 91 h

"E" ministerstva veřejných prací.......... 107,069.121 Kč 44 h

bylo opět nutno uhraditi zálohou z pokladních hotovosti ministerstvem financí na nutné investice uvolněných.

Účiny mimo rozpočet.

Ve skupině A "úvěrní operace" (str. 682) se vykazuje:

Příjem:

a) ze státních půjček uzavřených na úhradu příjmy nekrytých výdajů na rozpočet (úhrn I.)......... 2.748,342.331 Kč 05 h

b) z investičních půjček (úhrn II.)......... 231,249.000 Kč - h

celkem.................... 2.979,591.331 Kč 05 h

Výdaj:

a) na úhradu nepreliminovaných výdajů na rozpočet (úhrn I.).... 1.802,492.581 Kč 88 h

b) na úhradu investičních výdajů (úhrn II.).......... 231,249.000 Kč - h

c) refundace záloh z pokladních hotovostí (úhrn III.)......

9,427.696 Kč 03 h

2.043,169.277 Kč 91 h.


Zbytek výtěžku.............. 936,422.053 Kč 14 h.

Ve skupině B "zálohy" (str. 684) se vykazuje:

Příjem:

Přebytky kmenového jmění náboženských matic a studijních fondů................... 123.708 Kč 55 h

náhrada za zálohovou výplatu vkladních listů....... 4,247.198 Kč 77 h

splátka Státního obilního ústavu na poskytnuté zálohy... 73,974.010 Kč 24 h

splátka od Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko.... 27,695.423 Kč 30 h

náhrady záloh na zvýšené učitelské platy......... 21,053.167 Kč 35 h

výpůjčka ze Státního melioračního fondu......... 12,000.000 Kč - h

refundace pokladním hotovostem z výtěžku úvěrních operací 9,427.696 Kč 03 h

úhrnem... 148,521.204 Kč 24 h.

Výdaj:

Ryzí potřeba zemských pensijních a zaopatřovacích fondů na Slovensku a Podkarpatské Rusi.......... 4,471.496 Kč 73 h

půjčka republice Rakouské............. 81,010.656 Kč - h

úhrada nepreliminovaných výdajů na rozpočet....... 2,117.022 Kč 98 h

úhrada investičních výdajů............. 915,885.865 Kč 40 h

celkem... 1.003,485.041 Kč 11 h

Odečte-li se schodek tohoto zálohového účtování mimo rozpočet 854,963.836 Kč 87 h

od zbytku výtěžku úvěrních operací.......... 936,422.053 Kč 14 h,

objeví se zase přebytek reelního hospodaření (viz úvod str. IX.) 81,458.216 Kč 27 h,

který rozmnožuje počáteční pokladní hotovost....... 2.897,487.237 Kč 42 h

na konečnou.................. 2.978,945.453 Kč 69 h.

Účiny průběžné

(kontokorentní).

Výsledky průběžných účinů v roce 1923 vykazují:

Počáteční stav: aktivní saldo nedoúčtovaných položek koncem roku 1922... ........... 1.698,172.228 Kč 70 h

Výdaje v roce 1923 (str. 711)............ 423.651,073.321 Kč 61 h

úhrnem.................... 425.349,245.550 Kč 31 h

Příjmy v roce 1923 (str. 703)............ 423.804,329.353 Kč 27 h

Konečný stav: aktivní saldo......... 1.544,916.197 Kč 04 h

Odečteme-li toto saldo od pokladní hotovosti z reelního hospodaření..................... 2.978,945.453 Kč 69 h,

vyplývá skutečná pokladní hotovost......... 1.434,029.256 Kč 65 h.

Vykázané aktivní saldo jest rozdíl do konce roku 1923 nenahrazených průběžných výdajů........... 26.653,391.540 Kč 83 h

a nevrácených průběžných příjmů........... 25.108,475.343 Kč 79 h (viz část 14., str. 715).

Aktivní nedoúčtované položky jsou:

u Bankovního úřadu ministerstva financí......... 14.941,926.597 Kč 03 h,

u Poštovního úřadu šekového............ 5.324,745.956 Kč 50 h,

ze záloh železničního provozu............. 2.206,661.853 Kč 14 h,

a jiné zálohy do konce roku 1923 nevrácené.

V pasivních nedoúčtovaných položkách jsou obsaženy takovéto položky:

u Bankovního úřadu ministerstva financí......... 14.852,379.636 Kč 99 h,

u Poštovního úřadu šekového............. 5.341,851.419.Kč 15 h,

ze železničního provozu............... 660,511.144 Kč 23 h,

pak úložky (deposita) a různé splátky a odvody peněz, jichž vyúčtováni nemohlo býti provedeno do konce roku 1923.

Pasiva a aktiva.

Úhrn pasiv státních mimo státní dluh koncem roku 1923 se vykazuje v podrobném výkazu (str. 649) částkou............. 39,567.985 Kč 21 h.

Tyto do konce roku 1923 ještě nesplatné závazky se týkají hlavně stavebního příspěvku za ubytování vysoké školy zemědělské v Brně, annuitních splátek za státní novostavby, pak úmoru i zúrokování závazků převzatých při postátnění některých místních drah a Vinohradské nemocnice.

Aktiva na rozpočet (viz str. 663) činila koncem roku 1922 902,812.922 Kč 72 h

a stoupla v roce 1923 na.............. 1.653,586.140 Kč 53 h.

Zvýšení pohledávek per.............. 750,773.217 Kč 81 h

přivoděno bylo hlavně výplatou další zálohy náhradovému fondu při pozemkovém úřadě, úhradou potřeby na zvýšené učitelské platy, poskytnutím záloh na provoz garantovaných drah, pak povolením půjček družstvům a veřejným korporacím z důvodů hospodářských a sociálních. Zbytek týká se náhrad přeplatků na požitcích, splácených ve lhůtách, nesplatných právních poplatků a jiných pohledávek různého druhu.

Podstatnější zvýšení státních pohledávek vykazují:

kup. 9.: Předsednictvo ministerské rady z 50,011.610 Kč na 99,753.366 Kč 20 h (další záloha náhradovému fondu při státním pozemkovém úřadě).

kup. 13.: Ministerstvo školství a nár. osvěty z 425,794.388 Kč 75 h na 968,722.424 Kč 62 h (zálohy na zvýšené platy učitelské).

kup. 14.: Ministerstvo financí z 158,112.308 Kč 46 h na 187,736.387 Kč 11 h (půjčky městu Čes. Těšínu a Komárnu a zápůjčky hospodářským a konsumním družstvům).

kup. 17.: Ministerstvo železnic z 68,258.459 Kč 89 h na 123,512.324 Kč 77 h (pohledávky z provozu a zálohy garantovaným drahám).

kup. 18.: Ministerstvo zemědělství z 963.238 Kč 46 h na 23,740.390 Kč 87 h (zálohy hospodářským družstvům).

kup. 21.: Ministerstvo sociální péče z 42,495.394 Kč 46 h na 65,135.923 Kč 85 h (pohledávky ze zápůjčky na podporu stavebního ruchu a na podporu invalidní péče). Pasiva a aktiva z hospodaření mimo rozpočet jsou vykázána na straně 688.

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP