Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2236.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 5212) zákona o úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 5224).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 364. schůzi dne 24. září 1925 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne .............. 1925

o úpravě obchodních styků s cizinou.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zmocnění dané vládě § 1 zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 305 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou rozšiřuje se na obchodní smlouvy sjednané s cizími státy v době od 1. července 1925 až do 30. června 1926, v nichž se cizím státům za přiměřené vzájemné výhody poskytují též úlevy z cel platného autonomního celního tarifu.

O smlouvách takto uvedených v platnost platí § 2 téhož zákona.

§ 2.

Jestliže zboží dovážené z některého státu do Československé republiky v důsledku zvláštních veřejných i jiných opatření, jako poskytováním vývozních nebo jiných výhod, zavedením delší pracovní doby nebo jiných nepříznivějších sociálních podmínek pracovních a pod., nebo v důsledku znehodnocení měny, působí domácí výrobě mimořádnou soutěž, mohou býti vládním nařízením učiněna vhodná ochranná opatření, zejména stanoveno zvláštní clo nebo přirážka ke clu na dotyčné zboží.

§ 3.

K § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla připojuje se odstavec 2. tohoto znění:

Z tohoto dočasného snížení nebo zrušení cel může býti vyloučeno zboží pocházející nebo přicházející ze států, které s Československou republikou neuzavřely dosud obchodních smluv, pokud se zbožím československého původu nakládají méně příznivě než se zbožím jiným.

§ 4.

Zmocnění dané vládě v §§ 2 a 3 tohoto zákona končí dnem 30. června 1926.

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provésti jej ukládá se všem členům vlády.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Marek v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP