Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2233.

Původní znění.

Dringliche Interpellation

der Senatoren Löw, Perthen, A. Friedrich und Genossen

an den Herrn Minister für soziale Fürsorge

wegen Vorlage eines Gesetzentwurfes zur Förderung der Bautätigkeit.

Das im Jahre 1924 beschlossene Gesetz zur Förderung der Bautätigkeit verlor am 31. Dezember 1924 seine Giltigkeit. Seither gibt es eine staatliche Unterstützung für Bauten nicht mehr.

Die Voraussetzungen für dieses Gesetz liegen aber heute wie früher in unverändertem Ausmasse vor. Die Wohnungsnot in den Städten und Industrieorten ist eher grösser als geringer geworden. Die Zahl der Ehen und Geburten steigt von Jahr zu Jahr. Infolgedessen werden die Wohnungsverhältnisse insbesonders der unbemittelten und wenig bemittelten Schichten der Bevölkerung immer traurigere. Infolge der eher höher gewordenen Baukosten ist eine. private Bautätigkeit nahezu ausgeschlossen. Soweit sie vorhanden ist, erstreckt sie sich nur auf grosse Wohnungen, deren Mietzinse für den überwiegenden Teil der Bevölkerung unerschwinglich sind. Auch die staatliche Bauförderung konnte die Wohnungsnot nicht in erheblichem Masse mindern, weil sie dem Bevölkerungszuwachs kaum nachkam, geschweige denn imstande war, die schon vorher vorhanden gewesene Wohnungsnot nennenswert zu beeinflussen. Zu alledem kommt, dass infolge der Wetterkatastrophen des heurigen. Jahres auch am flachen Lande zahlreiche Häuser schwer geschädigt wurden, deren Wiederaufbau den häufig unbemittelten Besitzern; ohne staatliche Unterstützung kaum möglich ist.

Ein schweres Versäumnis. hat sich die Regierung dadurch zuschulden kommen lassen, dass sie für das Jahr 1925 keinen Gesetzentwurf vorlegte. Infolgedessen konnte im heurigen Jahre nur sehr wenig gebaut werden, es ist für die Linderung der Wohnungsnot so- gut wie verloren. Aber auch das Gesetz vom Jahre 1924 konnte seinen Zweck nicht voll erfüllen, weil es viel zu spät kam. Um wenigstens für. das kommende Jahr rechtzeitig Vorsorge zu treffen, ist die sofortige Vorlage eines neuen Gesetzentwurfes unbedingt notwendig. Diese Angelegenheit darf nicht dem neu zu wählenden Parlament vorbehalten zu werden, weil dieses in der ersten Zeit gewiss mit anderen Dingen beschäftigt sein wird und die grosse Gefahr besteht, dass das Gesetz, wenn es überhaupt vorgelegt wird, wieder zu spät kommt. Wenn das Gesetz noch vor Auflösung der Nationalversammlung beschlossen wird, so haben die Interessenten Zeit, die notwendigen Unterlagen zu beschaffen und Vorkehrungen zu treffen und die Gesuche so rechtzeitig zu überreichen, dass sie bis zum Frühjahr, den Beginn der nächsten Bausaison, erledigt sein können. Das wäre unmöglich, wenn der Gesetzentwurf erst dem künftigen Parlament vorgelegt würde.

Es handelt sich hier um eine der wichtigsten Fragen unseres kulturellen und wirtschaftlichen Lebens, deren baldigste Regelung ein dringendes Interesse der Bevölkerung ist.

Wir fragen daher den Herrn Minister, ob er bereit ist, der Nationalversammlung einen Gesetzentwurf über die staatliche Förderung der Bautätigkeit derart rechtzeitig vorzulegen, dass er noch von diesem Parlament beschlossen werden kann?

Prag, den 23. September 1925.

Löw, Perthen, A. Friedrich,

Jarolim, Dr. Heller, Barth, Polach, Lorenz, Link, Hecker, Kreppenhofer, Niessner, Reyzl, Stark, Dr. Wiechowski.


Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2233.

Překlad.

Naléhavá interpelace

senátorů Löwa, Perthenové, A. Friedricha a soudr.

na pana ministra sociální péče

stran předložení osnovy zákona o podpoře stavebního ruchu.

Zákon o podpoře stavebního ruchu, o němž se stalo usnesení roku 1924, pozbyl platnosti dnem 31. prosince 1924. Od té doby nemáme již státních podpor pro stavby.

Ale předpoklady pro tento zákon trvají dnes jako dříve neztenčenou měrou. Bytová nouze v městech a průmyslových místech se spíše zvětšila nežli zmenšila. Počet sňatků a porodů stoupá rok od roku. Následkem toho stávají se bytové poměry obzvláště nemajetných a méně majetných vrstev obyvatelstva stále smutnějšími. Následkem spíše vzrostlých výloh stavebních jest soukromá stavební činnost téměř vyloučena. Pokud existuje, vztahuje se jen na velké byty, jejichž činže pro převážnou část obyvatelstva jest nedostupna. Ani státní podpora stavebního ruchu nemohla značnou měrou zmírniti bytovou nouzi, poněvadž sotva postačila vzrůstu obyvatelstva, natož aby mohla na bytovou nouzi, která tu byla již před tím, působiti způsobem, který by stál za zmínku. Ke všemu tomu přistupuje, že následkem živelních pohrom letošního roku též na venkově těžce poškozen byl značný počet domů, jichž znovuvybudování namnoze nemajetným majitelům bez státní podpory jest sotva možné.

Těžkého zanedbání dopustila se vláda tím, že pro rok 1925 nepředložila žádné osnovy zákona. Následkem toho mohlo se letošního roku stavěti jen velmi málo, tento rok jest pro zmírnění bytové nouze téměř ztracen. Ale ani zákon z roku 1924 nemohl svého účele plně splniti, ježto přišel příliš pozdě. Aby alespoň pro příští rok včas bylo postaráno, jest bezpodmínečně zapotřebí předložiti ihned novou osnovu zákona, Tato věc nesmí býti vyhrazena parlamentu, který znova má býti zvolen, poněvadž tento parlament v prvé době zajisté bude zaměstnán jinými věcmi a poněvadž tu jest velké nebezpečí, že zákon, bude-li vůbec předložen, přijde zase příliš pozdě. Dojde-li k usnesení o zákoně ještě před rozpuštěním Národního shromáždění, budou míti zájemníci čas, aby si opatřili potřebné doklady, vykonali přípravy a aby žádosti podali tak včas, by tyto žádosti do jara, do počátku příští stavební sezony, mohly býti vyřízeny. To bylo by nemožno, kdyby osnova zákona byla předložena teprve příštímu parlamentu.

Jde tu o jednu z nejdůležitějších otázek našeho kulturního a hospodářského života, jejíž pokud možno brzká úprava jest v nejnaléhavějším zájmu obyvatelstva.

Tážeme se tudíž pana ministra, je-li ochoten předložiti Národnímu shromáždění osnovu zákona o státní podpoře stavebního ruchu tak včas, aby ještě tento parlament se o ní mohl usnésti?

V Praze, dne 23. září 1925.

D. Löw, Perthenová, A. Friedrich,

Jarolim, dr Heller, Barth, Polach, Lorenz, Link, Hecker, Kreppenhofer, Niessner, Reyzl, Stark, dr Wiechowski.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP