Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2232.

Zpráva

I. výboru zahraničního

II. výboru národohospodářského

o vládním návrhu (tisk 2140), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní úprava obchodních styků mezi Republikou Československou a Republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě dne 7. dubna 1925.

I.

Zahraniční výbor projednávaje ve schůzi své dne 22. září 1925 konané vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní úprava obchodních styků mezi Republikou Československou a Republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě dne 7. dubna 1925, zdůraznil důležitost a význam uskutečněné dohody mezi republikou Československou a republikou Polskou, která i přes prozatímnost svou tvoří nový cenný doklad zdárně pokračujícího ozdravění vzájemných přátelských styků mezi oběma státy.

Přátelství polsko-československé osvědčené během posledních dvou let na poli kulturním i politickém řadou významných manifestací a projevů mezi oběma sobě tak blízkými slovanskými národy, upevňuje se nyní v oboru hospodářském celou řadou mezistátních smluv, jež sjednány byvše na jaře roku letošního, byly již s největší částí schváleny oběma zákonodárnými sbory polskými a čekají ústavního schválení ve státě našem.

Nutnost hospodářské spolupráce a obapolné podpory obchodních styků obou států tolika svazky na vzájem spjatých, vedla již záhy po obnovení samostatnosti obou států k jednáním o úpravu hospodářských styků. Výsledkem těchto jednání byla obchodní smlouva mezi republikou Československou a Polskem ujednaná ve Varšavě dne 20. října 1921, k jejíž ratifikaci však nedošlo.

Neutuchajícímu vytrvalému úsilí zodpovědných činitelů obou států podařilo se na základě nových jednání uskutečniti definitivní obchodní smlouvu, která založena jsouc na zásadě nejvyšších výhod, tvoří jediný článek z celého řetězu smluv, upravujících právní, finanční a hospodářské styky obou států.

Než bude moci býti schválena definitivní obchodní smlouva, která současně s ostatními smlouvami mezi Polskem a republikou Československou byla uzavřena a s nimi podle ústavy má býti zákonodárným sborům předložena a jimi schválena, třeba upraviti obchodní styky mezi státem naším a republikou Polskou prozatímně, za kterýmž účelem sjednána prozatímní dohoda o úpravě obchodních styků obou států ze dne 7. dubna 1925.

Prozatímní dohodou touto, která podle vládních vyhlášek ze dne 16. dubna 1925, č. 81 Sb. z. a n. a ze dne 12. května 1925, č. 100 Sb. z. a n. nabyla platnosti dnem 16. května 1925, byl ukončen dosavadní bezesmluvní stav a odstraněny nesrovnalosti při dovozu a vývozu zboží mezi státem naším a státem polským za dřívějšího bezesmluvního stavu trvající.

Československému zboží, do Polska vyváženému, dostává se prozatímní obchodní úpravou všech výhod, kterých poskytuje Polsko Francii, což má značnou důležitost pro živý a trvalého rozvoje schopný vývoz našeho státu.

Pokud se týče republiky Polské jeví se vývoz a dovoz náš za loňský a letošní rok na základě posledních dat statistických takto:

V r. 1924 bylo vyvezeno z RČS. do Polska z hlavních vývozních druhů zboží, jež ve styku s Polskem přicházejí v úvahu: sladu a obilí za 15,500.000 Kč, zeleniny a ovoce za 18,360.000 Kč, tuků za 3,000.000 Kč, olejů za 1,270.000 Kč, nápojů za 1,120,000 Kč, různých potravin za 2,000.000 Kč, uhlí za 37,400.000 Kč, nerostů za 8,260.000 Kč, výrobků z gumy za 10,900.000 Kč, textilního zboží za 192,800.000 Kč, zboží konfekčního za 19,730.000 Kč, papíru za 7,460.000 Kč, kaučukového zboží za 1,640.000 Kč, kůže a koženého zboží za 47,280.000 Kč, nábytku a jiných výrobků ze dřeva za 4,360.000 Kč, skleněného zboží za 11,000.000 Kč, kamenného za 2,390.000 Kč, hliněného za 16,780.000 Kč, železného za 81,130.000 Kč, výrobků z nedrahých kovů za 4,750.000 Kč, strojů a přístrojů za 38,120,000 Kč, elektrických strojů za 2,000.000 Kč, vozidel za 3,620.000 Kč, různých nástrojů a hodin za 3,740.000 Kč, chemických výrobků za 5,300.000 Kč, barev za 10,000.000 Kč a j.

Celkový vývoz do Polska roku 1924 činil 558,251.661 Kč a za 8 měsíců letošního roku 511,074.913 Kč.

Hlavní předměty dovozu z Polska k nám jsou obilí a otruby, zelenina, dobytek, maso, plodiny živočišné, různé potraviny, tuky, uhlí, nerosty, pryskyřice, minerální oleje, len, konopí, vlna, různé textilní zboží, železo a železné zboží, zinek, sůl, chemické látky a výrobky, vápno - dusík a j.

Za rok 1924 činil celkový vývoz polský k nám 723,004.090 Kč a za prvních 7 měsíců letošního roku 495,053.499 Kč.

Uváží-li se, že obchodní bilance naše s Polskem, vykazující v roce 1921 velmi značné aktivum 1040 mil. Kč, od roku toho postupně klesala, takže po aktivu 280 mil. Kč, v roce 1922 a po passivu 17,9 mil. Kč v roce 1923 sestoupila v roce 1924 až na passivum 164,7 mil. Kč, pak shora uvedené číslice vzájemného dovozu a vývozu v roce 1925 nasvědčují, že se blížíme k vyrovnání naší obchodní bilance s Polskem, jejíž další pro nás příznivý vývoj ovšem závisí od definitivní úpravy hospodářských a finančních poměrů polských, posledními událostmi, zejména celní válkou s Německem a otřesy měny polské tak důtklivě ohrožených.

Platnost prozatímní obchodní dohody nastala právě v době, kdy polská vláda počala zaváděti celní opatření za účelem zmenšení dovozu, jež při jednání o obchodní smlouvě nebyla předpokládána a jimiž postižen byl také náš vývoz do Polska.

Lze očekávati, že při osvědčené obapolné snaze upevniti a udržeti dosavadní již vybudované přátelské styky politické i hospodářské, podaří se zodpovědným činitelům obou spřátelených států i tyto - jak doufáme - přechodné obtíže v zájmu a prospěchu obou států a jich národů překonati.

I navrhuje zahraniční výbor, aby senát Národního shromáždění republiky Československé učinil toto usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s Prozatímní úpravou obchodních styků mezi Republikou Československou a Republikou Polskou, sjednanou ve Varšavě dne 7. dubna 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 16. dubna 1925, č. 81 Sb. z. a n.

V Praze dne 22. září 1925.

Ant. Svěcený v. r.,
předseda.

Dr. Ant. Klouda v. r.,
zpravodaj.

II.

Prozatímní dohoda o úpravě obchodních styků mezi Československem a Polskem sjednaná dne 7. dubna 1925 je v účinnosti od 16. května t. r. Až do tohoto dne nebyly zboží československého původu v Polsku přiznány výhody celních slev, jež poskytlo Polsko ve smlouvě s Francií zboží francouzskému a v důsledku klausule nejvyšších výhod zboží oněch států, jež svůj obchodně-politický poměr k Polsku upravily. Stejně nakládáno bylo v ČSR. se zbožím polským.

Předkládaná úprava je výrazem obapolného přání učiniti konec bezesmluvnímu stavu, než bude schválena úmluva definitivní uzavřená současně s celou řadou jiných smluv, jež byly podle ústavy též zákonodárným sborům předloženy.

Je přirozeno, že s Polskem jako státem sousedním, s nímž pojí nás velmi dlouhá společná hranice, máme velmi čilou výměnu zboží.

Uvádím jen, že celkový vývoz do Polska roku 1924 činil 558,251.661 Kč a za 8 měsíců letošního roku 511,074.913 Kč, a dovoz z Polska k nám za rok 1924 723,404.090 Kč a za prvních 7 měsíců letošního roku 495,053.499 Kč.

Z uvedených statistik je patrno, že československo-polské hospodářské styky jsou v slibném rozvoji a chceme pevně doufat, že opatření, jež Polsko v poslední době zavedlo, jednak z důvodu ochrany své měny, jednak jako zbraň ve sporu s Německem, nebudou dlouhého trvání. Pod těmito opatřeními trpí těžce i náš export. Přejeme si, aby dobrá vůle - jíž jsou ovládány obě strany a jež dovedla odstraniti dosud všechny stíny - překonala také nynější nesnáze tak, aby byla obnovena rovnováha vzájemných ústupků.

Národohospodářský výbor projednav vládní osnovu prozatímní úpravy obchodních styků s Polskem sjednanou ve Varšavě dne 7. dubna 1925, usnesl se doporučiti sl. senátu její schválení.

V Praze dne 22. září 1925.

K. Sáblík v. r.,
předseda.

F. Hybš v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP