Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2230.

Zpráva

I. výboru zahraničního

II. výboru národohospodářského

o vládním návrhu (tisk 2203) kterým se předkládá Národnímu shromáždění Druhá dodatková úmluva ze dne 27. července 1925 mezi republikou Československou a republikou Rakouskou k obchodní dohodě s Rakouskem ze dne 4. května 1921.

Návrh schvalovacího usnesení:

Senát Národního shromáždění republiky Československé učinil ve......... schůzi dne........ 1925 toto usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s Druhou dodatkovou úmluvou sjednanou mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k obchodní dohodě s Rakouskem ze dne 4. května 1921 ve Vídni dne 27. července 1925.

I.

Obchodní styky naše s republikou Rakouskou upraveny jsou obchodní dohodou ze dne 4. května 1921, ratifikovanou dne 4. listopadu 1924. Dohoda tato byla vzhledem k tehdy plativšímu vázanému hospodářství jakož i vzhledem ku tehdejším změněným valutovým i celním poměrům revidována, kterážto revise došla výrazu v Dodatkové úmluvě ze dne 27. listopadu 1924, Národním shromážděním nedávno schválené.

Předložená úmluva ze dne 27. července 1925 jeví se býti dalším, a to druhým dodatkem ku svrchu zmíněné dohodě obchodní ze dne 4. května 1921, a to na základě ustanovení závěrečného protokolu k prvé dodatkové úmluvě ze dne 27. listopadu 1924 připojeného, vedle kteréhož za účelem umožnění příznivějšího rozvoje obchodního pro oba státy stejně důležitého mělo zahájeno býti jednání i po dobu trvání zmíněné úmluvy ze dne 27. listopadu 1924, kdyby změněný vývoj hospodářský a obchodně politický na té neb oné straně toho vyžadoval.

Skutečně objevila se potřeba další úpravy obchodního styku obou států, a to jednak ve směru celně-tarifním, jednak ve směru výkladu jednotlivých ustanovení revidované smlouvy ze dne 27. prosince 1924.

Ve směru celně-tarifním propůjčují sobě oba státy celní koncese pro určité vyjmenované druhy zboží a jsou dotyčná ustanovení obsažena v předložené druhé dodatkové úmluvě.

Pokud se pak týče výkladu revidované smlouvy z r. 1924, stal se tento nutným vzhledem k novému celnímu tarifu rakouskému, kterýž liší se dosti podstatně od bývalého společného celního tarifu. Výklad tento k jednotlivým položkám obsažen jest, jak obvyklo, v závěrečném protokolu připojeném této druhé dodatkové úmluvě.

Tak jako předešlá dodatková úmluva, tak i tato druhá nabude účinnosti desátého dne po výměně ratifikačních listin v Praze a potrvá tak dlouho, pokud zůstane v platnosti dohoda obchodní ze dne 4. května 1921, kteráž uzavřena jest na dobu neurčitou a pozbývá účinnosti po třech měsících ode dne, kdy byla výpověď druhé straně oznámena.

Ježto předloženou úmluvou dosáhne se dalšího prohloubení našich styků obchodních s Rakouskem, navrhuje zahraniční výbor schválení její i se závěrečným protokolem a přijetí schvalovacího usnesení ve znění shora navrženém.

V Praze dne 22. září 1925.

Antonín Svěcený v. r.,
předseda.

Dr Luděk Krupka v. r.,
zpravodaj.

II.

S Rakouskem máme všeobecnou obchodní smlouvu ze dne 4. května 1921, jež se zakládá na zásadě nejvyšších výhod. Když však Rakousko chystalo během r. 1924 vydati nový celní tarif se značně vyššími cly, došlo mezi námi a Rakouskem k novému rozsáhlému a podrobnému jednání a to v oboru cel, jehož výsledkem byla dodatková smlouva a ze dne 27. listopadu 1924, uvedená v splatnost u nás i v Rakousku dnem 2. ledna 1925. V této smlouvě vyhradily si obě strany obsah této úmluvy i během její platnosti podle potřeby a vývoje hospodářských poměrů doplniti a prohloubiti. K doplňku tohoto rázu došlo v nové úmluvě podepsané ve Vídni dne 27. července 1925, ovšem v rozsahu daleko užším nežli byla smlouva ze dne 27. listopadu 1924. Nicméně nabýváme v této dodatkové úmluvě pro svůj vývoz do Rakouska výhody na př. pro kandisový cukr, pergamenové a jiné obaly, bednářské zboží, cihly, stavební okrasy, t. zv. pětinková kamna, smaltované zboží z litiny, žentoury, transmise atd. Kromě toho váže se řada vysvětlivek k rakouskému tarifu pro některé předměty našeho vývozu, na př. speciální stroje pro pivovary. Sami poskytujeme navzájem rakouskému dovozu celní slevy na punčochy, kolomaz, srpy, kosy, motyky, vidle, řetězy, nápravy, jež přijdou k dobru domácí spotřebě, zejména zemědělské. Smlouva má nabýti účinnosti 10. dne po výměně ratifikačních listin a bude pak, co do doby platnosti a výpovědních lhůt, spjata se smlouvou ze dne 4. května 1921.

Národohospodářský výbor doporučuje slavnému senátu, aby schválil Druhou dodatkovou úmluvu ze dne 27. července 1925 mezi republikou Československou a republikou Rakouskou k obchodní dohodě s Rakouskem ze dne 4. května 1921 a přijal schvalovací usnesení, jak shora je navrženo.

V Praze dne 22. září 1925.

K. Sáblík v. r.,
předseda.

Č. Jos. Lisý v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP