Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2229.

Zpráva

I. výboru zahraničního

II. výboru národohospodářského

o vládním návrhu (tisk 2194),

kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu Dodatečná dohoda mezi republikou Československou a Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a československého chmele, sjednaná v Paříži dne 7. prosince 1923 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. března 1924, č. 57 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé dodatečně schvaluje dodatečnou dohodu mezi republikou Československou a Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a československého chmele, sjednanou v Paříži, dne 7. prosince 1923 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. března 1924, čís. 57 Sb. z. a n.

I.

Dne 17. srpna 1923 uzavřena byla mezi Francií a naší republikou smlouva obchodní, kteráž na základě zmocňovacího zákona z r. 1923 uvedena byla za souhlasu presidenta v prozatímní platnost s účinností od 1. září 1923.

V článku IV. této smlouvy přiznány byly určitým plodinám a výrobkům při dovozu v seznamu čís. I. této úmluvy vyjmenovaným, zejména v první řadě chmele, výhody minimálního tarifu s obmezením na určitý kontingent.

V závěrečném protokolu a to v odstavci 4. k zmíněné úmluvě připojeném projevila vláda francouzská úmysl, podati ihned po obnovení parlamentních prací návrhy zákonů, zavádějících novou úpravu tarifu zejména pro chmel a zavázala se, že použije sazeb minimálního tarifu při dovozu jeho, jakmile nabude nová tarifní úmluva účinnosti, což stalo se okamžikem, kdy obchodní smlouva vešla v působnost.

Vedle přílohy I. činil tento kontingent při chmelu 2500 q, i snažila se naše vláda při chmelu jako jednom z nejdůležitějších vývozních artiklů dosíci neobmezený vývoz jeho, kterýžto požadavek odsunut však byl vládou francouzskou na pozdější dobu, naproti čemuž se strany naší odsunuta byla zase konečná sleva 50% na francouzská sudová vína, na kteroužto slevu vláda francouzská kladla důraz, při čemž prohlásila junktim s oběma těmito vzájemnými požadavky.

Notami ze dne 7. prosince 1923 došlo konečně k dodatečné dohodě mezi zmocněnými ministry obou republik, v nichž přiznán čs. chmelu minimální tarif bez obmezení množství a francouzským vínům v sudech žádaná sleva 50% z autonomního celního tarifu.

Takto uzavřená dohoda uvedena byla na základě zmocňovacího zákona z roku 1923 v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. března 1924, čís. 57 Sb. z. a n., a předkládá se nyní senátu k dodatečnému schválení.

Poněvadž úmluvou dosaženo bylo splnění jednoho z našich hlavních požadavků, navrhuje zahraniční výbor senátu schválení její a přijetí schvalovacího usnesení ve znění svrchu uvedeném.

V Praze, dne 22. září 1925.

Antonín Svěcený v. r.,
předseda.

Dr Luděk Krupka v. r.,
zpravodaj.

II.

Při sjednávání obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Francií, která vládní vyhláškou ze dne 30. srpna 1923, č. 174 Sb. z. a n. byla uvedena v prozatímní platnost, povolen republice Československé minimální tarif francouzský na dovoz československého chmele pouze na množství 2500 q.

Jako reciprocita odsunuta z československé strany na dobu pozdější konečná sleva 50% na francouzská sudová vína.

Dne 7. prosince 1923 došlo k výměně not o dodatečné dohodě, v níž přiznán československému chmelu minimální tarif francouzský bez omezení množství od 1. ledna 1924, a od téhož data přiznána francouzským vínům v sudech 50% sleva z autonomní celní sazby československé, takže dnešní sazby činí 210 Kč za 100 kg.

Je jisto, že tato dodatečná dohoda je prospěšna našemu zemědělství (chmel), neboť pouze chmele vyvezeno bylo v měsících září, říjnu, listopadu a prosinci roku 1923 115.588 q v ceně 7,248.499 Kč, a naproti tomu dovezeno vína z Francie v téže době 227.105 kg v ceně 1,565.094 Kč.

Poslanecká sněmovna schválila tuto dodatečnou dohodu ve 358. schůzi dne 10. července 1925.

Národohospodářský výbor senátu ve své schůzi dne 22. září 1925 konané usnesl se slavnému senátu doporučiti, by tuto dodatečnou dohodu schválil a přijal schvalovací usnesení shora navržené.

V Praze, dne 22. září 1925.

Karel Sáblík v. r.,
předseda.

Karel Cífka v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP