Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2228.

Zpráva

I. výboru zahraničního

II. výboru národohospodářského

o vládním návrhu (tisk 2193),

kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezí Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 31. ledna 1924, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1924, č. 34 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení:

Národní shromáždění Československé republiky dodatečně schvaluje prozatímní úpravu obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednanou v Praze dne 31. ledna 1924.

I.

Prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Dánskem ujednána byla v Praze, dne 31. ledna 1924 a měla zůstati tak dlouho v účinnosti, až ustanovení v ní obsažená nahrazena budou smlouvou definitivní, nejdéle však do 1. ledna 1925. Dohoda uvedena byla v platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1924, čís. 34 Sb. z. a n. Ježto však po dobu trvání této dohody nedošlo k ujednání řádné definitivní smlouvy, sjednána byla dne 18. prosince 1924 v Praze nová dohoda úplně s týmže obsahem jako byla dosavadní, jen stanovena byla nová lhůta platnosti.

Nová tato úmluva byla již v senátě schválena ve schůzí dne 22. září 1925 (tisk senátu 2196), takže v tomto případě jde o dodatečné schválení dohody, která již nahrazena byla dohodou novou.

Vzhledem k této okolnosti upouští se od rozboru úmluvy a zahraniční výbor navrhuje, aby slavný senát schválil zmíněnou dohodu o úpravě obchodních styků s Dánskem a přijal schvalovací usnesení ve znění svrchu navrženém.

V Praze, dne 22. září 1925.

Ant. Svěcený v. r.,

předseda.

Karel Folber v. r.,

zpravodaj.

II.

Obchodní styky mezi republikou Československou a královstvím Dánským byly znova upraveny prozatímní obchodní smlouvou, sjednanou v Praze, dne 31. ledna 1924 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1924, č. 34 Sb. z. a n.

Tato prozatímní smlouva obchodní je vybudována jako předešlá na základě nejvyšších výhod smluvními státy vzájemně sobě přiznaných.

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění ve své 358. schůzi dne 10. července 1925 dodatečně schválila tuto prozatímní úpravu obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským.

Národohospodářský výbor navrhuje slavnému senátu, aby dal dodatečný souhlas této dohodě o prozatímní úpravě obchodních styků a přijal schvalovací usnesení ve znění, jak shora je navrženo.

V Praze, dne 22. září 1925.

K. Sáblík v. r.,
předseda.

Č. Jos. Lisý v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP