Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2227.

Zpráva

národohospodářského výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2208)

o vládním návrhu zákona,

kterým se mění zákon ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n., o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí.

Zákonem ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n. o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí stanoveny byly zásady pro výběr plemeníků, připouštění plemenic, složení komisí pro chov hospodářských zvířat, úhradu nákladů s tím spojených, atd.

Bližší ustanovení ponechána vládnímu nařízení, jež má býti vydáno.

V §u 10 tohoto zákona je vysloveno, že zákon nabývá účinnosti dnem, který bude určen vládním nařízením, nejdéle však za 1 rok od doby jeho prohlášení.

Tato lhůta končila dnem 26. července t. r., kdy tedy zákon nabyl účinnosti.

Pokud se týče plemenitby koní, bylo již příslušné vládní nařízení vydáno, takže provádění zákona, pokud se týče plemenitby koní, není v cestě žádných překážek.

Naproti tomu však nemohlo býti dosud vydáno vládní nařízení k zákonu shora citovanému, pokud se týče plemenitby skotu, vepřů a ovcí, (ježto se vyskytly různosti názorů pokud se týče této úpravy a zejména také pokud se týče úhrady nákladů s tím spojených.

Proto předložena byla osnova nového zákona, kterým mění se zákon ze dne 2. července 1924, č. 196 Sb. z. a n., a jímž se ustanovuje, že zákon o plemenitbě, pokud jde o plemenitbu koní, nabývá účinnosti dnem, který bude určen vládním nařízením, nejpozději však 1. srpna 1925, kdežto pokud jde o plemenitbu skotu, vepřů a ovcí nabývá zákon o plemenitbě účinnosti dnem, který bude určen vládním nařízením.

Tato osnova zákona schválena byla v 360. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění dne 15. července 1925.

Vládní nařízení k zákonu o plemenitbě, pokud se týče skotu, vepřů a ovcí, bude vydáno, jakmile dosavadní různosti názorů budou objasněny.

Vydání navrhovaného zákona jest proto nutné, ježto by jinak dle zákona č. 169 z r. 1924 dnem 26. července 1925 zrušeny byly dosavadní předpisy o plemenitbě skotu, avšak zákon č. 169, pokud se týče plemenitby skotu, nemohl by býti prováděn, protože bližší ustanovení, ponechaná vládnímu nařízení, nemohla dosud býti vydána; budou tedy prozatím nadále platny dosavadní předpisy.

Národohospodářský výbor vyslovil souhlas s navrhovanou změnou zákona, a doporučuje slavnému senátu, aby schválil osnovu zákona ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou a obsaženém v senátním tisku č. 2208.

V Praze, dne 22. září 1925.

K. Sáblík v. r.,
předseda.

F. Hybš v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP