Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období

11. zasedání.

Tisk 2225.

Zpráva

I. výboru národohospodárskeho

II. výboru rozpočtového

o usnesení poslaneckej snemovny (tlač. 2200)

k vládnemu návrhu zákona

o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

I.

Návrhom týmto, ktorému sa dostáva konečného ústavného schválenia v senáte N. S., odstraňuje sa v pozemkovej držbe takzvané delené vlastnické právo, ktoré však právnej existencie, dža písaného práva v starom Uhorsku nemalo, ale faktický v praktickom živote jestvovalo. Tento rozmanitý prípad nám ukazuje, že štát bol vlastníkom pozemkov a obyvatelia osád vlastníkmi budov, alebo uživatelmi-poživatelmi rolí, lúk, záhrad, pastvísk atd.

Dňa 15. februára 1921 klub poslancov Čsl. soc. dem. strany podal obširné memorandum, v ktorom sa vznik osád a osídlovanie obyvatežov štátom do hornatých krajov na Slovensku vysvetluje a žiada sa zákonná úprava týchto pomerov a tiež strana republikánska prejavovala záujem o úpravu osadnických pomerov, predsa ku konečnej úprave zákonnej dochádza len dnes po podrobnom ujasnení sporných a složitých otázok súvisiacích s touto úpravou.

Výbor národohospodárský víta túto zákonnú predlohu, s ktorou sa vyhovuje od viac desať roči sdôrazňovanej žiadosti osadníkov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi a doporučuje Národnému shromaždeniu senátu, aby predlohu túto schválil vo smyslech usnesenia poslaneckej snemovny (tlač. sen. 2200), aj s pripojenými resoluciami.

V Prahe, dňa 22. septembra 1925.

K. Sáblík v. r.,
predseda.

Blaho v. r.,
zpravodaj.

II.

Rozpočtový výbor pojednav ve schůzi dne 22. září 1925 o této předloze zákona usnesl se připojiti se k usnesení výboru národohospodářského i stran osnovy zákona i stran resolucí.

V Praze, dne 22. září 1925.

Ferd. Jirásek v. r.,
předseda.

Frant. Jan Kroiher v. r.,
zpravodaj.

Resoluce.

1. Vláde sa ukladá, aby čo najskorej vyšetrila právne pomery osadnícke na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi na pozemkoch súkromných. Po vyšetrení týchto pomerov nech predloží vláda návrh zákona, ktorým by sa práva a povinnosti na oboch stranách vzájomne upravily v takom smysle, aby vzájomná zavislosť, podmienená právami a povinnosťmi, bola navždy zrušená.

2. Vzhžadom na tú okolnosť, že prikázaním prevedenia zákona o úprave osadníckych pomerov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi súdom sa súdy presprílišne zaťažujú vežmi složitou prácou, žiada sa vláda, aby príslušné súdy vybavila úradníkmi vo zvýšenom počte - a na kožko by to nebolo možné, nech zúčastneným justičným zamestnancom poskytne mimoriadne odmeny za prácu pri prevádzaní tohoto zákona v dobe mimo úradných hodín.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP