Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2224.

Původní znění.

Antrag

der Senatoren Spies, Zuleger und Genossen

in Angelegenheit der Elementarkatastrophe infolge der anhaltenden Niederschläge in den pol. Bezirken Graslitz, Neudek, Joachimsthal und Pressnitz.

Durch die anhaltenden Niederschläge in den Monaten Juli, August und teilweise auch September wurde die Heuernte in diesen Erzgebirgsbezirken beinahe total verwüstet. In manchen Dörfern ist durch diese Regengüsse die Heu- und auch die Getreideernte in so hohem Masse geschädigt worden, dass die dortigen Landwirte mit Bangen dem kommenden Winter entgegensehen und tatsächlich nicht wissen, wie sie ihr Vieh weiter fortbringen können. Die ohnehin äusserst ungünstigen klimatischen Verhältnisse in diesen Gegenden des Erzgebirges lassen es ohnedem nicht zu, dass z. B. die Getreideernte gleich den anderen Gegenden rechtzeitig hereingebracht werden könnte. Die Qualität der Fechsung, besonders des Heues ist so schlecht und so verdorben, dass nur durch Beigabe von Futtermittel (Oelkuchen, Kleie usw.) der Viehstand notdürftig erhalten werden kann. Und mit Bangen sieht die dortige Bevölkerung dem Winter entgegen, der dort durch volle 7 Monate anhält. Die Erntekosten haben sich in diesem Jahre als sehr hoch herausgestellt, besonders bei der Bergung der Futtermittel, die unablässig Zeit und Aufwand erforderte, um sie vor dem gänzlichen Verfaulen zu schützen. Von dem Umfang der Schädigung der dortigen Landwirtschaft kann man sich einen Begriff machen, wenn man erwägt, dass jetzt Mitte September die Heuernte noch nicht eingebracht ist. Es ist daher dringend notwendig, dass diesen so schwer heimgesuchten Erzgebirgsbezirken sofort eine rasche und ausgiebige Hilfe vom Staate zuteil wird.

Daher beantragen die Gefertigten:

Der hohe Senat wolle beschliessen:

Die Regierung wird aufgefordert:

1. Nach gründlicher Untersuchung des durch diese Elementarschäden herforgerufenen Schadens in den betroffenen Gemeinden eine ausgiebige Steuerabschreibung zu veranlassen.

2. Den Steueradministrationen den Auftrag zu erteilen, dass die von den Elementarschäden betroffenen Parzellen von der Umsatzsteuervorschreibung und Vermögens- und Wertzuwachsabgabe befreit werden.

3. Weiters ist zu veranlassen, dass den Geschädigten unter allen Umständen eine ausgiebige Hilfe zum Ankaufe von Futtermitteln, besonders Kraftfutter gewährt wird, ebenso auch, dass den Geschädigten ein gleicher Beitrag zum Ankaufe von Kunstdüngermitteln in Aussicht gestellt wird.

Dieser Antrag ist dem volkswirtschaftlichen Ausschusse und dem Budgetausschusse zur Verhandlung zu überweisen.

Prag, am 17. September 1925.

Spies, Zuleger,

A. Lippert, Franke, Hübner, Meissner, Ficza, Luksch, Fahrner, Vetter-Lilie, Knesch, Jelinek.

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2224.

Překlad.

senátorů Spiese, Zulegera a soudruhů

stran živelních pohrom, jež způsobeny byly trvalými dešti v politických okresech Kraslicích, Nejdku, Jáchymově a Přísečnici.

Trvalými dešti v měsících červenci, srpnu a částečně také září byla sklizeň sena v těchto rudohorských okresech skoro úplně zpustošena. V některých vesnicích byla těmito dešťovými přívaly sklizeň sena a také obilí tak vysokou měrou poškozena, že tamní rolníci s úzkostí hledí vstříc blížící se zimě a skutečně nevědí, jakým způsobem udrží dále svůj dobytek. Klimatické poměry v těchto krajinách Rudohoří, beztak nejvýš nepříznivé, nepřipouštějí samy sebou, aby na příklad obilí stejně jako v jiných krajinách bylo lze včas dostati pod střechu. Jakost sklizně, obzvláště u sena, jest tak špatná a tak zkažená, že jen přidáním krmiva (pokrutin, otrub atd.) lze ztěží udržeti stav dobytka. A s obavami hledí tamní obyvatelstvo vstříc zimě, která tam trvá plných 7 měsíců. Výlohy se sklizní spojené byly v tomto roce velmi vysoké, obzvláště při sklizni pícnin, která neustále vyžadovala času a nákladu, aby uchráněna byla před úplným setlením. O rozsahu poškození tamního rolnictva můžeme si učiniti pojem, povážíme-li, že nyní v polovině září sklizeň sena ještě není svezena. Jest tudíž naléhavě třeba, aby se těmto tak těžce postiženým rudohorským okresům dostalo od státu ihned rychlé a vydatné pomoci.

Proto navrhují podepsaní:

Slavný senáte račiž se usnésti:

Vláda se vybízí:

1. aby po důkladném vyšetření škod, těmito živelními pohromami způsobených, zařídila v postižených obcích vydatné odpisy daní,

2. aby berním správám nařídila, by pozemky postižené živelními pohromami osvobozeny byly od předpisu daně z obratu a od dávky z majetku a přírůstku na majetku,

3. dále budiž opatřeno, aby poškozeným poskytnuta byla za všech okolností vydatná pomoc pro nákup pícnin, obzvláště jadrného krmiva, rovněž také aby poškozeným přislíben byl stejný příspěvek k nákupu umělých hnojiv.

Tento návrh přikázán budiž k projednání výboru národohospodářskému a rozpočtovému.

V Praze, dne 17. září 1925.

Spies, Zuleger,

A. Lippert, Franke, Hübner, Meissner, Ficza, Luksch, Fahrner, Vetter-Lilie, Knesch, Jelinek.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP