Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2221.

Původní znění.

Antrag

der Senatoren Stark, Perthen, Hladik und Genossen wegen ausreichender Hilfsmassnahmen für die Opfer der Unwetterkatastrophen.

Im Laufe des Monates August wurden zahlreiche Gebiete der Republik von schweren Unwetterkatastrophen heimgesucht, die nicht nur beträchtlichen Schaden am Eigentum der Betroffenen verursachten, sondern selbst Häuser und Kommunikationen zerstörten. Viele Hunderte von Menschen sind dadurch nicht nur um die Frucht ihrer Arbeit gebracht, sondern vielfach auch ihres Obdaches beraubt und dem Elend preisgegeben worden. Die Gefertigten stellen daher den Antrag, der Senat volle beschliessen:

Die Regierung wird aufgefordert

1. unverweilt einen Bericht über die bisher bereits erhobenen Schäden und die bisher geleisteten Hilfsmassnahmen zu erstatten,

2. die Schadenserhebung mit grösster Beschleunigung fortzusetzen und nach Abschluss der Erhebungen neuerlich der Nationalversammlung zu berichten,

3. allen von der Katastrophe Betroffenen angemessene Abschreibungen der Grund- bezw. Erwerbsteuer, sowie der Einkommensteuer zu gewähren. Falls Vermögensobjekte vernichtet wurden und die Bomessungsgrundlage für die Vermögensabgabe nicht mehr als 200.000 Kč beträgt, sind auch entsprechende Abschreibungen bezw. völlige Nachsicht der Vermögensabgabe zu gewähren,

4. allen von der Katastrophe Betroffenen, welche in ihrer Erwerbsmöglichkeit geschädigt wurden, ist ausreichende Hilfe in Bargeld und in Naturalien (Saatgut u. dgl.) zu gewähren. Die Regierung hat zu diesem Zwecke nach Beendigung der Schadensaufnahme einen entsprechenden Kredit anzusprechen. Bei der Entscheidung über die Gewährung der Unterstützung hat die Gemeinde mitzuwirken.

5. Für die Zukunft ist ein Unterstützungsfond zu schaffen, welcher durch Beiträge aller Besitzer von landwirtschaftlichen Grundstücken im Ausmasse von mehr als 10 ha im Verhältnis ihres Besitzes zu bilden ist.

6. Es ist für die sofortige Wiederherstellung der zerstörten Wohnhäuser und Komunikationen Sorge zu tragen. Für den ersteren Zweck ist in dem mit Beschleunigung vorzulegendes Baubewegungsgesetze besondere Vorsorge zu treffen.

7. Die Regierung wird aufgefordert, in den durch Elementarereignisse besonders gefährdeten Gegenden mit Beschleunigung die notwendigen Flussregulierungen entweder selbst durchzuführen oder den Ländern, Bezirken, Gemeinden oder gemeinnützigen Unternehmungen entsprechende Subventionen zu gewähren.

In formeller Hinsicht wird die Zuweisung dieses Antrages an den sozialpolitischen Ausschuss zur Berichterstattung in kürzester Frist beantragt.

Prag, den 17. September 1925.

Stark, A. Perthen, Hladik,

D. Löw, Jarolim, A. Friedrich, Dr. Heller, J. Schiller, J. Barth, Dr. Wiechowski, Polach, Link, J. Reyzl, Aug. Hecker.

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2221.

Překlad.

Návrh

senátorů Starka, Perthenové, Hladika a soudruhů na opatření vydatné pomoci obětem živelních pohrom.

Během měsíce srpna byla četná území republiky postižena těžkými živelními katastrofami, které způsobily nejen značné škody na majetku postižených osob, nýbrž zničily i domy a komunikace. Mnoho set lidí připraveno bylo tím nejen o ovoce své práce, nýbrž namnoze zbaveno také svého přístřeší a vydáno v šanc bídě. Podepsaní navrhují tudíž, aby senát se usnesl:

Vláda se vybízí,

1. aby neprodleně podala zprávu o škodách posud vyšetřených a o posud provedených pomocných opatřeních,

2. aby s největším urychlením pokračovala ve vyšetřování škod a aby po skončeném vyšetřování opětovně podala Národnímu shromáždění zprávu,

3. aby všem osobám, jež katastrofou byly postiženy, povolila přiměřené odpisy na dani pozemkové, resp. výdělkové jakož i na dani z příjmů. Byly-li zničeny majetkové objekty a není-li základ pro vyměření dávky z majetku větší nežli 200.000 Kč, buďtež také povoleny přiměřené odpisy po případě úplné prominutí dávky z majetku,

4. všem osobám, jež byly katastrofou postiženy a ve své výdělečné schopnosti poškozeny, poskytnuta budiž vydatná pomoc na hotovosti a v naturáliích (osivo apod.). Vláda nechť se za tímto účelem po skončeném vyšetření škod domáhá přiměřeného úvěru. Při rozhodování o poskytnutí podpory nechť obec spolupůsobí,

5. Pro budoucnost utvořen budiž podpůrný fond, který utvořen budiž z příspěvků všech majitelů zemědělských pozemků ve výměře více než 10 ha v poměru jejich majetku,

6. Postaráno budiž o bezodkladnou opravu zničených obytných domů a komunikací. O prvý účel budiž obzvláště postaráno v zákoně o podpoře stavebního ruchu, který s urychlením budiž předložen.

7. Vláda se vybízí, aby v krajinách, jež jsou živelními pohromami zvlášť ohroženy, s urychlením provedla potřebnou regulaci řek buď sama neb aby zemím, okresům, obcím aneb obecně prospěšným podnikům poskytla přiměřené subvence.

V ohledu formálním se navrhuje, aby tento návrh byl přikázán sociálně-politickému výboru, by o něm podal zprávu v době nejkratší.

V Praze, dne 17. září 1925.

Stark, A. Perthenová, Hladik,

D. Löw, Jarolim, A. Friedrich, dr Heller, J. Schiller, J. Barth, dr Wiechowski, Polach, Link, J. Reyzl, Aug. Hecker.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP