Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2212.

Odpověď

vlády na interpelaci senátora Klofáče a soudr. o nepřátelském projevu papežské Stolice (tisk čís. 2211).

Odpověď na tuto interpelací jest obsažena ve vládním prohlášení ze dne 19. července 1925, které vláda nemohla učiniti v plenu senátu a uveřejnila je tudíž tiskem.

Odvolávajíc se na toto prohlášení vláda konstatuje, že otázka ta byla vyvolána v souvislosti s uzákoněním památného dne Mistra Jana Husa a první jeho oslavou tohoto roku.

Ve věci té nastal spor mezi Svatou Stolicí a vládou československou; došlo k jednání mezi zahraničním ministerstvem a zástupci s obou stran, kteréžto jednání trvalo od 28. června do 6. července. Vláda československá i Vatikán zaujaly ve sporu tom svá stanoviska, jak to vychází na jevo z podrobné zprávy, jíž ministr zahraničních věcí podal ministerské radě a jak bylo také ve vládním prohlášení uvedeno. Netřeba se tudíž k podrobnostem těm vraceti a odkazuje se na toto vládní prohlášení ze dne 19. července.

Vláda, vzavši na vědomí zprávu ministra zahraničních věcí, pojednala o celé otázce a učinila usnesení, jež byla také tiskem uveřejněna.

Text tohoto prohlášení zní:

"Vláda za vývoj událostí, spojených s demonstrativním odjezdem pana papežského nuncia, nemůže býti činěna zodpovědnou. Odchodem pana papežského nuncia byl porušen poměr našeho státu s Vatikánem, který vláda o své újmě snažila se upraviti korektně tak, aby upravení poměru církve a státu bez boje mohlo býti vyřešeno. Vláda, která v celé věci postupuje podle svých plných práv a povinností, ale také s plným šetřením citů katolického obyvatelstva republiky, vyčká dalšího vývoje událostí. Přeje si brzkého vyřešení sporu, jakož vůbec smírného a ke všem náboženským vyznáním a církvím spravedlivého vyřešení všech církevně-politických otázek u nás.

Vyřízení celého sporu nelze si však jinak mysliti, nežli že pro příští oslavy Husovy mezi naším státem a Vatikánem podobný konflikt vzniknouti již nesmí.

Musí tudíž míti vláda pří jednání s Vatikánem záruku, že ustanovení Husova dne státním památným dnem bude nadále považováno za řešené platným zákonem a že o rázu a způsobu oslav tohoto dne za účasti státu budou jako o věci vnitropolitické rozhodovati výhradně a jedině zákonní zástupci československého lidu."

Vláda prohlašuje dále, že od doby, kdy toto usnesení prohlášení se stalo, nezměnilo se nic, co by mohlo míti vliv na stanovisko vlády v těchto otázkách. Zůstávají tudíž zásady a směrnice v usnesení vládním stanovené i nadále v platnosti. Vláda bude se jimi i v dalším svém postupu v těchto otázkách důsledně říditi.

V Praze, dne 14. září 1925.

Předseda vlády:

Švehla v. r.,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP