Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2209.

Zpráva

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru

k vládnímu návrhu (tisk 2139), kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 18. dubna 1925.

I.

Zahraniční výbor pojednal ve schůzi dne 25. června 1925 o výše uvedeném vládním návrhu a shledal, že liší se od dřívější takové prozatímní úpravy pouze v tom, že podle tohoto návrhu prozatímní úprava zůstane v účinnosti až do uzavření obchodní dohody definitivní, leč by byla vypovězena 3 měsíce předem, kdežto dříve platnost prozatímní úpravy měla vypršeti dnem 30. dubna 1925, ač-li by nedošlo k definitivní úpravě před tímto dnem.

Definitivní úprava však nemohla býti dosud vůbec sjednána z důvodů mimo vůli stran ležících a proto bylo potřebí, sáhnouti opětně k úpravě prozatímní, ale stanoviti její účinnost tak, aby další obnovování nebylo nutným, leč by některá ze smluvních stran dala výpověď tříměsíční. Tím získán čas pro nerušené jednání o konečnou úpravu.

V podstatě věcí se na úpravě obchodních styků nic neměnilo.

Zahraniční výbor proto navrhuje, aby slavný senát usnesl se podle vládního návrhu takto:

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s prozatímní úpravou obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednanou v Praze dne 18. dubna 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. dubna 1925, č. 86 Sb. z. a n.

V Praze, dne 16. září 1925.

Svěcený v. r.,
předseda.

Dr Jar. Brabec v. r.,
zpravodaj.

II.

Platnost obchodní smlouvy, kterou se prozatímně upravují obchodní styky mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednané v Praze, 18. prosince 1924, končila dne 30. dubna 1925, aniž uzavřena byla obchodní dohoda definitivní; proto vlády obou států sjednaly novou prozatímní úpravu obchodních styků dne 18. dubna 1925 v Praze, kteráž zůstane v činnosti až do uzavření obchodní smlouvy definitivní.

Výbor národohospodářský navrhuje, aby slavný senát učinil toto usnesení:

Senát Národního shromáždění republiky Československé souhlasí s prozatímní úpravou obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednanou v Praze dne 18. dubna 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. dubna 1925, č. 86 Sb. z. a n.

V Praze, dne 25. června 1925.

K. Sáblík v. r.,
předseda.

Č. Jos. Lisý v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP