Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2208.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 5255) zákona, kterým se mění zákon ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n., o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí (tisk 5273).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 360. schůzi dne 15. července 1925 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..........,

kterým se mění zákon ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n., o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

§ 10. zákona čís. 169/1924 Sb. z. a n. mění se a bude zníti takto:

(1) Zákon tento nabývá, pokud jde o plemenitbu koní, účinnosti dnem, který bude určen vládním nařízením, nejpozději však 1. srpna 1925. Týmž dnem pozbývají platnosti právní předpisy s ním se nesrovnávající, zejména:

1. Kap. III. zák. čl. XII./1894 o polním hospodářství a polní policii, pokud se týče plemenitby koní,

2. ministerská nařízení:

ze dne 25. dubna 1855, č. 79 ř. z., o používání soukromých hřebců k připouštění,

ze dne 3. února 1866, č. 18. ř. z., o připouštění zemských klisen soukromými plemennými hřebci a o zamezení hřebci nákazy,

ze dne 15. května 1874, č. 76 ř. z., kterým se doplňují a částečně mění předpisy o používání soukromých hřebců k připouštění,

ze dne 9. listopadu 1875, č. 139 ř. z., kterým se vysvětluje § 8. odst. 2., min. nař. právě uvedeného,

3. zákon ze dne 18. února 1905, č. 34 mor. z. z. o používání soukromých hřebců k připouštění cizích klisen,

4. všechna prováděcí nařízení k předpisům pod č. 1-3 uvedeným.

(2) Pokud jde o plemenitbu skotu, vepřů a ovcí, nabývá tento zákon účinnosti dnem, který bude určen vládním nařízením. Týmž dnem pozbývají platnosti právní předpisy s ním se nesrovnávající, zejména:

1. zákon ze dne 21. dubna 1887, č. 32 češ. z. z., jenž se týče licentování plemenných býků;

2. zákon ze dne 15. listopadu 1901, č. 47 slez. z. z., kterým se upravuje chování býků plemenných;

3. zákon ze dne 26. května 1909, č. 61 mor. z. z., týkající se zvelebení chovu hovězího a vepřového dobytka;

4. kap. III. zák. čl. XII./1894 o polním hospodářství a polní policii, pokud se týče plemenitby skotu, vepřů a ovcí;

5. všechna prováděcí nařízení k předpisům pod čís. 1-4 uvedeným.

Čl. II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedením pověřují se ministři zemědělství a vnitra.


Tomášek
v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Marek v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP