Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.

Tisk 2204.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná v Praze dne 6. srpna 1925 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. srpna 1925, č. 180 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé dodatečně projevuje souhlas s prozatímní úpravou obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednanou v Praze dne 6. srpna 1925.

Důvodová zpráva.

Mezi republikou Československou a republikou Tureckou byla uzavřena dne 11. října 1924 v Angoře smlouva o přátelství, jež po ratifikaci vstoupila v platnost dne 6. června 1925. V této smlouvě byla článkem 3 vyhražena úprava vzájemných hospodářských styků zvláštní obchodní smlouvě.

K uzavření obchodní smlouvy byly vykonány všechny přípravy a příslušná jednání s vládou tureckou budou zahájena v podzimním období. Aby do uzavření obchodní smlouvy netrval mezi oběma státy bezesmluvní stav a aby se vyhovělo naléhavým potřebám našich hospodářských kruhů, byla sjednána výměnou not tato prozatímní obchodní úmluva, která upravuje obapolné hospodářské styky dle zásady nejvyšších výhod. Zůstane v platnosti až do sjednání řádné obchodní smlouvy, pokud by nebyla vypovězena tři měsíce předem a poskytne obchodu a průmyslu obou smluvních stran prakticky výhody smlouvy definitivní.

Po stránce formální předkládajíc tuto dohodu současně oběma sněmovnám Národního shromáždění vláda projevuje přání, aby byla předložena v poslanecké sněmovně výboru zahraničnímu a výboru pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností a v senátu výboru zahraničnímu a výboru národohospodářskému s tím, aby o ní podaly zprávu v době co nejkratší.

Texty not předkládají se ve francouzském originálu a v českém překladu.

V Praze dne 19. srpna 1925.

Předseda vlády:
Švehla v. r.

PROZATÍMNÍ ÚPRAVA OBCHODNÍCH STYKŮ MEZI REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU A REPUBLIKOU TURECKOU ZE DNE 6. SRPNA 1925.

No. 121.200/25.

Monsieur le Ministre,

En exprimant le vif désir de favoriser et de développer les relations économiques entre nos deux Pays, j'ai l'honneur de confirmer a Votre Excellence que jusqu'a la conclusion du traité de commerce définitif, le Gouvernement de la République Tchécoslovaque est tombé d'accord avec le Gouvernement de la République Turque pour régler les relations commerciales entre les deux Pays sur la base de l'application mutuelle de la clause de la nation la plus favorisée.

Toutefois les dispositions du présent arrangement ne sont pas applicables au régime spécial établi pour le trafic frontalier ne dépassant pas une étendue moyenne de 15 km de chaque côté de frontiere.

Cet arrangement entrera en vigueur 15 jours a partir de la date de cette note et pourra etre dénoncé par chaque Gouvernement moyennant un préavis de trois mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Praha, le 6 Aout 1925.

Dr. EDUARD BENEŠ m. p.

A Son Excellence

Monsieur H. Vassif Bey,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Turque

a Praha.

(Překlad.)

Č. 121.200/25.

Pane ministře,

projevuje živé přání, aby obchodní styky mezi oběma našimi zeměmi byly podporovány a se rozvíjely, mám čest potvrditi Vaší Excellenci, že až do sjednání definitivní obchodní smlouvy vládla republiky Československé shodla se s vládou republiky Turecké, aby obchodní styky mezi oběma zeměmi byly upraveny na základě vzájemného použití zásady nejvyšších výhod.

Ustanovení této úpravy nelze však použíti na zvláštní režim platný pro pohraniční styk v pásmu nepřesahujícím průměrně 15 km s obou stran hranice.

Tato úprava vstoupí v platnost 15 dní od data této noty a může býti vypovězena každou z obou vlád tři měsíce předem.

Přijměte, pane ministře, ujištění mé hluboké úcty.

V Praze dne 6. srpna 1925.

DR. EDUARD BENEŠ v. r.

Jeho Excellenci

p. H. Vassif Bey-ovi,

mimořádnému vyslanci a splnomocněnému ministru republiky Turecké

v Praze.

No. 45/3.

Monsieur le Ministre,

En exprimant le vif désir de favoriser et de développer les relations économiques entre nos deux Pays, j'ai l'honneur de confirmer a Votre Excellence que jusqu'a la conclusion du traité de commerce définitif, le Gouvernement de la République Turque est tombé d'accord avec le Gouvernement de la République Tchécoslovaque pour régler les relations commerciales entre les deux Pays sur la base de l'application mutuelle de la clause de la nation la plus favorisée.

Toutefois les dispositions du présent arrangement ne sont pas applicables au régime spécial établi pour le trafic frontalier ne dépassant pas une étendue moyenne de 15 km de chaque côté de frontiere.

Cet arrangement entrera en vigueur 15 jours a partir de la date de cette note et pourra etre dénoncé par chaque Gouvernement moyennant un préavis de trois mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Praha, le 6 Aout 1925.

VASSIF m. p.

A Son Excellence

Monsieur le Dr. Eduard Beneš,

Ministre des Affaires Etrangeres de la République Tchécoslovaque

a Praha.

(Překlad.)

Č. 45/3.

Pane ministře,

projevuje živé přání, aby obchodní styky mezi oběma našimi zeměmi byly podporovány a se rozvíjely, mám čest potvrditi Vaší Excellenci, že až do sjednání definitivní obchodní smlouvy vláda republiky Turecké shodla se s vládou republiky Československé, aby obchodní styky mezi oběma zeměmi byly upraveny na základě vzájemného použití zásady nejvyšších výhod.

Ustanovení této úpravy nelze však použíti na zvláštní režim platný pro pohraniční styk v pásmu nepřesahujícím průměrně 15 km s obou stran hranice.

Tato úprava vstoupí v platnost 15 dní od data této noty a může býti vypovězena každou z obou vlád tři měsíce předem.

Přijměte, pane ministře, ujištění mé hluboké úcty.

V Praze dne 6. srpna 1925.

VASSIF v. r.

Jeho Excellenci

p. Dr. Eduardu Benešovi, ministru zahraničních věcí Československé republiky

v Praze.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP