Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

I. volební období.

11. zasedání.Tisk 2203.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění Druhá dodatková úmluva ze dne 27. července 1925 mezi republikou Československou a republikou Rakouskou k obchodní dohodě s Rakouskem ze dne 4. května 1921.

Návrh usnesení.

Národní shromáždění republiky československé souhlasí s Druhou dodatkovou úmluvou sjednanou mezi československou republikou a republikou Rakouskou k obchodní dohodě s Rakouskem ze dne 4. května 1921 ve Vídni dne 27. července 1925.

Důvodová zpráva.

V závěrečném protokolu k dodatkové úmluvě ze dne 27. listopadu 1924 bylo sjednáno mezi Československem a Rakouskem, že k návrhu každé ze smluvních stran bude zahájeno jednání i během trvání této úmluvy za příčinou její další úpravy tak, aby odpovídala vývoji hospodářských a obchodněpolitických poměrů.

Ve smyslu tohoto ustanovení vstoupily obě vlády v jednání, jehož výsledkem jest předkládaná Druhá dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921.

Tato Druhá dodatková úmluva, podepsaná ve Vídni dne 27. července t. r. vykazuje dvě části.

V dílu celně-tarifním poskytují si obě smluvní strany vzájemně celní koncese pro vyjmenované druhy zboží. Při tom, pokud jde o slevy celních sazeb při dovozu do Rakouska, byly s československé strany uplatňovány zřetele ku přáním projeveným z hospodářských kruhů za trvání prvé dodatkové úmluvy (jako na př. u potištěného papíru pergamentového, bednářského zboží, litého smaltového nádobí, pětinkových kamen, žentourů, transmisí a j.).

Celní slevy poskytnuté při dovozu do Československé republiky pohybují se v rámci našeho obchodně-politického programu a týkají se zejména punčoch, kolomaze, různého hospodářského nářadí jako srpů, kos, nosáků, motyk, lopat, vidlí, řetězů, dále pak náprav a některých v hospodářství nutných strojů.

Druhá část úmluvy, shrnutá v závěrečném protokole, podává výklad k některým ustanovením úmluvy ze dne 27. listopadu 1924. Vysvětlení tato stala se nutnými proto, že podkladem smluvního jednání s Rakouskem byl nový celní tarif rakouský, který vykazuje některé úchylky od bývalého společného celního sazebníku.

Vláda po stránce formální projevuje přání, aby tato předloha byla projednána současně poslaneckou sněmovnou a v ní výborem zahraničním a živnostenským i senátem a v něm výborem zahraničním a národohospodářským.

Text této Druhé dodatkové úmluvy předkládá se ve zvláštním exempláři ve znění československém a německém.

V Praze dne 4. září 1925.

Předseda vlády:

Švehla v. r.

Druhá dodatková úmluva

k obchodní dohodě mezi československou republikou a republikou Rakouskou uzavřené v Praze dne 4. května 1921.

Podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, dohodli se dodatkovou úmluvu ze dne 27. listopadu 1924 k obchodní dohodě mezi československou republikou a republikou Rakouskou uzavřené v Praze dne 4. května 1921 takto pozměniti, pokud se týče doplniti:

A.

Cla při dovozu do Rakouska.

Číslo rak. celního sazebníku

Pojmenování

Clo ve zlatých korunách

ex 18

Cukr řepový a ostatní cukr téhož druhu (cukr třtinový), též invertovaný, nehledě na stupeň čistoty, vyjma melasu:

za 100 kg

a) cukr kandisový....

25.-

ex 250

Tiskopisy, oznámení a jiné potištěné papíry, kartony a lepenky:

ex c) jiné:

Papír pergamenový a jiné balicí papíry tuk nepropouštějící:

1. jednou barvou potištěné.

32-

2. více barvami potištěné nebo s obrázkovou úpravou, dále obrázky.....

55.-

ex 252

Zboží z papíru, lepenky nebo papíroviny, pokud není jinak zařazeno:

ex c) jiné:

ex 2. všechno ostatní:

listy na Jaquardovy stroje

10-

ex 302

Zboží výslovně nejmenované, z obyčejného dřeva, též hoblované (hladce nebo profilované), zhruba osoustruhované nebo zhruba vyřezávané, též sklízené, spárované nebo jiným způsobem sestavené:

ex b) z tvrdého dřeva nebo dýhované obyčejným dřevem:

ex 1. přírodního vzhledu: putny na vodu, škopky, vědra a kádě s obsahem nejvýše 25 litrů....

12-

ex 303

Zboží výslovně nejmenované, z jemného dřeva nebo takovým dřevem dýhované, též hoblované (hladce nebo profilované), dále všechno jemně osoustruhované nebo jednoduše vyřezávané nebo s vypálenými, vytlačenými nebo vykrouženými ozdobami, též spojené s kozí; vycpávané zboží bez povlaku:

1. putny na vodu, škopky, vědra a kádě s obsahem nejvýše 25 litrů....

12-

2. tkalcovské člunky...

24.-

ex 343

Mlýnské kameny, kameny lito-grafické:

umělé kameny k defibreurům

beze cla

ex 352

Cihly, vyjma ohnivzdorné, z hlíny (jílu), nepálené nebo pálené:

b) natřené, napouštěné, čazené, polévané

1.-

358

Stavební okrasy (též terakotové), polévané nebo nepolévané.........

2.-

ex 407

Zboží z nekujné litiny, výslovně nejmenované:

ex c) jemně opracované:

lité smaltované nádobí, váží-li kus:

3. méně než 40 kg až 5 kg.

19-

4. méně než 5 kg....

24-

ex 408

Umělecká litina a jiná ozdobná litina, též spojená s kujným železem:

ex a) neopracovaná nebo pouze odrhnutá:

pětinková kamna ve váze 5 kg nebo více....

5-

ex 417

Roury a válce, surové:

ex e) z jiných obecných kovů nebo kovových slitin atd.:

měděné a mosazné válce a tiskací desky, ryté i neryté, pro tiskárny látek a úpravny, dále k potiskování voskovaného a koženého plátna nebo linolea a podobných apretovaných tkanin, na zvláštní dovolení

beze cla

ex 432

Zboží výslovně nejmenované z obecných kovů, zcela nebo částečně pozlacené nebo postříbřené, nebo spojené s nejjemnějšími hmotami:

ex b) jiné:

reflektory pro automobily

200-

ex 438

Parní stroje, parní a vodní turbiny, spalovací motory a jiné výslovně nejmenované motory (vyjma motory třídy XXXVII a XXXVIII); pracovní stroje spojené nerozlučně s parními motory (parní hlubidla, parní jeřáby, parní kladiva, parní pumpy, parní stříkačky a podobné stroje):

žentoury, váží-li kus: d) méně než 2500 kg až 200 kg.......

18.-

e) méně než 200 kg...

18.-

ex 441

Stroje a přístroje, výslovně nejmenované:

ex c) ze železa:

transmise, váží-li kus:

3. méně než 1000 kg až 200 kg........

30-

4. méně než 200 kg....

34-

ex 513

Lékárnické zboží upravené, jakož i všecky látky svými nápisy, štítky, obaly a pod. označené jako léky i léky pro zvířata, pokud nepodléhají vyššímu clu; dále chemicky jednotné zvlášť nejmenované látky určené výlučně k léčebným účelům:

přírodní pevné zřídelní produkty obsahující kuchyňskou sůl, nikoli však v pastilkách nebo smíšené s jinými látkami.....

22.- 

Zweites Zusatzabkommen

zu dem zwischen der Čechoslovakischen Republik und der Republik Österreich am 4. Mai 1921 in Prag geschlossenen Handelsübereinkommen.

Die Unterfertigten, hiezu in gehöriger Form bevollmächtigt, sind übereingekommen, das Zusatzabkommen vom 27. November 1924 zu dem zwischen der Čechoslovakischen Republik und der Republik Österreich am 4. Mai 1921 in Prag geschlossenen Handelsübereinkommen wie folgt abzuändern, beziehungsweise zu ergänzen:

A.

Zölle bei der Einfuhr nach Österreich.

Nummer des österr. Zolltarif es

Benennung

Zollsatz in Goldkronen

aus 18

Rübenzucker und aller Zucker von gleicher Art (Bohrzucker), auch invertiert, in jedem Zustande der Reinheit, mit Ausnahme der Melasse:

für 100kg

a) Kandiszucker.....

25-

aus 250

Drucksorten, Ankündigungen und sonstige bedruckte Papiere, Kartons und Pappen:

aus c) andere:

Pergamentpapier und andere fettdichte Einschlagpapiere:

1. einfarbig bedruckt...

32-

2. mehrfarbig bedruckt oder mit bildlicher Ausstattung dann Bilder

55.-

aus 252

Waren aus Papier, Pappe oder Papiermasse, nicht anderweitig tarifiert:

aus c) andere:

aus 2. alle übrigen Jaquardkarten

10-

aus 302

Waren, nicht besonders benannte, aus gewöhnlichem Holz, auch gehobelt (glatt oder profiliert), grob gedrechselt oder grob geschnitzt, auch verleimt, verfugt oder in anderer Weise zusammengebaut:

aus b) aus hartem Holz oder mit gewöhnlichem Holz furniert:

aus 1. roh:

Wasserbutten, Wasserschaffeln, Wassereimer und Bottiche bis zu einem Fassungsinhalte von höchstens 25 Liter.......

12-

aus 303

Waren, nicht besonders benannte, aus feinen Hölzern oder mit solchen furniert, auch gehobelt (glatt oder profiliert), dann alle fein gedrechselten oder mit einfacher Schnitzerei oder mit eingebrannten, gepreßten oder gefrästen Verzierungen, auch in Verbindung mit Leder, gepolsterte Waren, ohne Überzug:

1. Wasserbutten, Wasserschaffeln, Wassereimer und Bottiche bis zu einem Fassungsinhalte von höchstens 25 Liter.......

12-

2. Webschützen.....

24-

aus 343

Mühlsteine, Lithographiesteine:

Künstliche Defibreursteine..

frei

aus 352

Ziegel, nicht feuerfeste, aus Ton (Lehm), ungebrannt oder gebrannt:

b) angestrichen, getränkt, gedämpft, glasiert...

1-

358

Bauverzierungen (auch aus Terrakotta), glasiert oder unglasiert.......

2.-

aus 407

Waren aus nicht schmiedbarem Guß, nicht besonders benannte:

aus c) fein bearbeitet:

Gußgeschirr, emailliert, bei einem Stückgewichte:

3. unter 40 kg bis 5 kg..

19-

4. unter 5 kg

24-

aus 408

Kunstguß und anderer Zierguß, auch in Verbindung mit schmiedbarem Eisen:

aus a) roh oder bloß gescheuert:

Quintöfen bei einem Stückgewicht von 5 kg oder mehr........

5-

aus 417

Röhren und Walzen, roh:

aus c) aus anderen unedlen Metallen oder Metallegierungen usw.:

Kupfer und Messingwalzen und -platten, graviert oder nicht, für Zeugdruckereien und Appreturanstalten, ferner zum Bedrucken von Wachsund Ledertuch oder Linoleum u. dgl. appretierten Weben, gegen besondere Bewilligung....

frei

aus 432

Waren, nicht besonders benannte, aus unedlen Metallen oder Metallegierungen, ganz oder teilweise vergoldet oder versilbert oder in Verbindung mit feinsten Stoffen:

aus b) andere:

Scheinwerfer für Automobile.........

200-

aus 438

Dampfmaschinen, Dampf- und Wasserturbinen, Verbrennungsmotoren und andere nicht besonders benannte Motoren (mit Ausnahme der zu den Klassen XXXVII und XXXVIII gehörigen Motoren), Arbeitsmaschinen in untrennbarer Verbindung mit Dampfmotoren (Dampfbagger, Dampfkrans, Dampfhämmer, Dampfpumpen, Dampfspritzen und dergleichen):

Göppel im Stückgewichte:

d) unter 2500 kg bis 200 kg

18-

aus 441

e) unter 200 kg.....

Maschinen und Apparate, nicht besonders benannte:

aus c) aus Eisen: Transmissionen im Stückgewichte:

18

3. unter 1000 kg bis 200 kg

30-

4. unter 200 kg.....

34-

aus 5i3

Arzneiwaren, zubereitet, sowie alle durch ihre Inschriften, Etiketten, Umschläge und dergl. sich als Arznei-, auch Tierheilmittel ankündigenden Stoffe, soweit sie nicht einem höheren Zolle unterliegen, ferner ausschließlich für arzneiliche Verwendung bestimmte chemisch einheitliche, nicht besonders benannte Stoffe:

natürliche feste, kochsalzhältige Quellenprodukte weder in Pastillenform gebracht, noch mit anderen Stoffen versetzt....

22.-
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP