Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1924.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1800.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4319),

kterým se stanoví hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 4377).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 245. schůzi dne 19. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne . . . . . . . . . . . . .,

kterým se stanoví hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z, a n.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Ustanovení § 2, odst. l., zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., se mění a bude zníti takto:

Nárok na požitky přísluší válečnému poškozenci, jehož roční příjem není větší nežli Kč 5000.-; je-li však vyšší příjem menší nežli součet Kč 5000.- a důchodu (§ 6); jenž by válečnému poškozenci jinak příslušel, jest mu přiznati důchod v částce doplňující tento součet. Ustanovení toto podrží platnost do 31. prosince 1924.

Článek II.

Zákon tento nabude účinnosti dnem 1. ledna 1924.

Provésti jej se ukládá ministru sociální péče v dohodě s ministry financí, vnitra, zahraničních věcí a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Tomášek, v. r.,
předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,
sněmovní tajemník.

Bradáč, v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP