Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1924.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1798.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4351)

o stavebním ruchu (tisk 4372).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 244. schůzi dne 19. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne...............................

o stavebním ruchu.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Podle ustanovení hlavy I. zákona ze dne 25. ledna 1923, čís. 35 Sb. z. a n., mohou býti vyvlastňovány pozemky až do vydání nového zákona o stavebním ruchu, nejdéle však do 31. prosince 1924.

§ 2.

Výnosu losové státní výpůjčky, povolené podle hlavy IV. zákona ze dne 11. března 1921, čís. 100 Sb. z. a n., smí býti použito k úhradě výloh bytové péče o státní a jiné veřejné zaměstnance podle § 3 tohoto zákona a podpor podle ustanovení hlavy VI. a VII. zákonů ze dne 11. března 1921, čís. 100 Sb. z. a n., ze dne 27. ledna 1922, čís. 45 Sb. z. a n., a ze dne 25. ledna 1923, čís. 35 Sb. z. a n.

§ 3.

Vláda se zmocňuje, aby z výnosu losové státní výpůjčky, povolené dle hlavy IV. zákona ze dne 11. března 1921, čís. 100 Sb. z. a n., přikázala na rok 1924 částku do 600,000.000 Kč na vystavění obytných budov pro státní a jiné veřejné zaměstnance.

§ 4.

Ustanovení hlavy VI. zákona ze dne 25. ledna 1923, čís. 35 Sb. z. a n., jest užíti se změnami v §§ 5 a 6 uvedenými i na stavby obytných domů,

a) s nimiž bylo začato v roce 1923, ale které nelze po rozumu § 11, odst. 2., nařízení ze dne 19. července 1923, čís. 160 Sb. z. a n., považovati za zahájené do konce roku 1923, bude-li v nich v roce 1924 řádně a nepřetržitě pokračováno a budou-li do konce roku 1924 dokončeny, předpokládajíc, pokud nejde o stavby v obcích uvedených v § 15, odst. 1., cit. nař., že byla podána žádost za podporu do 30. června 1923 ;

b) s nimiž nebylo začato do konce roku 1923, pro něž však byla již v roce 1923 podpora udělena, nebo pro něž byla aspoň podána žádost za podporu, a to pokud jde o stavby v obcích uvedených v § 15, odst. 1., cit. nařízení, do 31. prosince 1923, a pokud jde o stavby v ostatních obcích, do 30. června 1923, budou-li zahájeny do 30. dubna 1924 a dokončeny do konce roku 1924 ;

c) s nimiž bylo v roce 1923 začato v obcích, které nejsou uvedeny v § 15 cit. nařízení, pro něž však nebylo žádáno za podporu do 30. června 1923, ale jen v případech zvláštního zření hodných;

d) pro které bude ve veřejném zájmu, nebo jde-li o znovuzřízení obytného domu zničeného nebo poškozeného živelní pohromou, vládou povolena podpora, budou-li zahájeny do 30. června 1924.

§ 5.

(1) Zápůjčka státem zaručená smí činiti,

1. jde-li o stavby obecně prospěšných stavebních sdružení, obcí, okresů, žup a sociálněpojišťovacích ústavů, v případech uvedených v § 4, lit. a), 55 % a v případech uvedených v § 4, lit. b) a lit. d), 45 % stavebního nákladu ;

2. jde-li o stavby jiných osob, než které jsou uvedeny pod čís. 1., v případech uvedených v § 4, lit. a), 40 %, má-li stavba 1 až 4 byty a 45 % stavebního nákladu, má-li stavba 5 nebo více bytů, a v případech uvedených v § 4, lit. b) a lit. d), 35 % stavebního nákladu.

(2) V případech uvedených v § 4, lit. c), smí býti záruka vyměřena podle stavu prací dne 31. prosince 1923 a podle jiných okolností případu v mezích ustanovení § 28 zákona ze dne 25. ledna 1923, čís. 35 Sb. z. a n., a předchozího odstavce.

§ 6.

(1) Příspěvek státu na zúročení a úmor stavebního nákladu smí činiti ročně po dobu 25 let,

1. jde-li o stavby osob uvedených v § 5, odst. 1., čís. 1., v případech uvedených v § 4, lit. a), 2.1/2% a v případech uvedených v § 4, lit. b) a lit. d), 2.1/8% stavebního nákladu;

2. jde-li o stavbu jiných osob, než které jsou uvedeny v § 5, odst. 1., čís. 1., v případech uvedených v § 4, lit. a), 1.3/4%, má-li stavba 1 až 4 byty, a 2.1/8% stavebního nákladu, má-li stavba 5 nebo více bytů, a v případech uvedených v § 4, lit. b) a lit. d), 1.1/2% stavebního nákladu.

(2) V případech uvedených v § 4, lit. c) smí příspěvek býti vyměřen podle stavu prací dne 31. prosince 1923 a podle jiných okolností případu v mezích ustanovení § 30 zákona ze dne 25. ledna 1923, čís. 35 Sb. z. a n., a předchozího odstavce.

§ 7.

Ustanovení zákona ze dne 30. března 1920, čís. 209 Sb. z. a n., o přechodných daňových výhodách pro stavby rozšiřují se také na stavby, které budou stavebně ukončeny nejdéle do konce roku 1925, s tou odchylkou, že stavbám domů s malými byty, které se začnou v roce 1924 a stavebně dokončí nejdéle do konce roku 1925, přísluší úplné osvobození od domovní daně třídní a činžovní na dobu 25 let; sazby daňové, jichž užíti jest pro dobu plné daně, zůstávají v těchto případech nezměněny. Jinak zůstávají platné předpisy, zejména pokud jde o výhody z důvodu stavby, nadále v platnosti.

§ 8.

(1) Účinnost ustanovení hlavy II. a VIII. zákona ze dne 25. ledna 1923, čís. 35 Sb. z. a n., prodlužuje se až do vydání nového zákona o stavebním ruchu, nejdéle však do 31. prosince 1924.

(2) Ustanovení §§ 59 až 61 a 63 zákona ze dne 25. ledna 1923, čís. 35 Sb. z. a n., jest užíti obdobně také na provádění tohoto zákona.

§ 9.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1924.

§ 10.

Všem členům vlády se ukládá, aby tento zákon provedli.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP