Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1924.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1797.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4288)

o výkupu místní dráhy v údolí Borže (tisk 4339).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 243. schůzi dne 14. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne............................................

o výkupu místní dráhy v údolí Borže.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby nabyla pro stát místní dráhy v údolí Borže a aby proto zakoupila z volné ruky dosud neumořené akcie a požitkové listy akciové společnosti místní dráhy v údolí Borže za částku 2,891.376 Kč a aby převzala volné dluhy, sjednané ku pro vedení investic v úhrnné výši 2,963.721 Kč.

§ 2.

Po zakoupení všech akcií státem usnese se valná hromada společnosti na jejím zrušení a převodu jejího jmění na stát bez likvidace ve smyslu §§ 203 a násl. zák. čl. XXXVII/ 1875 uh. s účinkem od 1. ledna 1923. Tímto převodem vstoupí stát ve veškerá práva a právní závazky zrušené akciové společnosti.

§ 3.

1. Na státní správu železniční přecházejí dnem 1. ledna 1923 zejména veškerá práva a povinnosti společnosti, jež byly sjednány služebními smlouvami s jejími zaměstnanci v podniku železničním. Disciplinární předpisy československých státních drah, rozšířené na tyto zaměstnance převzetím dráhy podle zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 690 Sb. z. a n., zůstávají pro ně i nadále v platnosti.

2. Ministr železnic se zmocňuje, aby zachovávaje práva zaměstnanců nabytá z dosavadních služebních smluv, rozšířil na ně předpisy služebních a pracovních řádů a předpisy o zastupitelských sborech personálních. Ministr železnic má také právo rozšířiti na tyto zaměstnance předpisy o pojišťování pensijním, platné u československých státních drah. Na pensijní fond státních drah, pokud se týče na státní správu železniční, přechází jmění pensijního fondu společnosti jakož i závazky tohoto fondu a závazky společnosti samé k výplatě odpočivných a zaopatřovacích požitků všeho druhu, vyměřené podle normativních předpisů, platných pro zaměstnance společnosti. Zaměstnanci společnosti stávají se 1. lednem 1923 členy nemocenské pokladny a účastníky úrazového zaopatření československých státních drah.

3. Ustanovení posledního odstavce §u 4. cit. zák. ze dne 22. prosince 1920, č. 690 Sb. z. a n., zůstávají pro tyto zaměstnance nadále v platnosti s tím, že se ministr železnic zmocňuje, aby s propadnou konečnou lhůtou ustanovil dobu, ve které zaměstnanci mohou prohlásiti, že po rozumu cit. zákonného ustanovení odmítají setrvati podle dosavadních předpisů a smluvních ustanovení nadále ve službě.

4. Ustanovení odst. 3. vzájemnou úmluvou (na př. o odbytném) mohou býti změněna nebo vyloučena.

§ 4.

Převod vlastnictví, jakož i právní listiny, úřední jednání, podání a jejich přílohy, týkající se tohoto převodu, jsou osvobozeny od kolků a poplatků, jakož i od jiných veřejných daní a dávek.

§ 5.

Kupní cena označená v § 1. tohoto zákona budiž kryta v rámci úvěrů ústavně schváleného rozpočtu.

§ 6.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedou jej ministři železnic a financí v dohodě s ministrem spravedlnosti.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněmovní tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP