Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1924.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1796.

Usnesení poslanecké sněmovny

k usnesení senátu

stran usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 1470, 1517 a k č. 1517)

k vládnímu návrhu zákona,

kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe (tisk posl. sněm. 3592, 3743, 4056 a 4375).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 246. schůzi dne 20. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne . . . . . . . . . . . . .,

kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zákony o vojenské taxe ze dne 13. června 1880, čís. 70 ř. z., a ze dne 10. února 1907, čís. 30.ř. z., uherské zákonné články XXVII : 1880 a IX : 1883 se všemi dodatky a příslušnými nařízeními zrušují se dnem 1. ledna 1921.

§ 2.

Za roky 1920 a dřívější budiž vojenská taxa vyměřena a předepsána podle ustanovení zákonů, jež platily pro dotčená léta s tím doplňkem, že vojenskou taxou jsou povinni též bývalí domobranci, kteří nebyli buď vůbec u odvodu nebo o nichž nebylo při odvodu učiněno konečné rozhodnutí, a to počínajíc rokem, kdy dokončí 24. rok věku.

§ 3.

Od povinnosti platiti vojenskou taxu se osvobozují kromě osob osvobozených podle zákonů uvedených v §u 1 ještě:

a) osoby, které v letech 1920 neb dřívějších konaly válečné úkony podle §u 4 nebo 6 zákona ze dne 26. prosince 1912, čís. 236 ř. z., a zák. čl. LXVIII : 1912, za léta, v nichž třeba jen po část roku úkony tyto konaly,

b) příslušníci čs. zahraničních vojsk (legionáři) počínajíc rokem, kdy vstoupili do těchto vojsk,

c) bývalí domobranci, kteří byli propuštěni z vojenské služby pro nezpůsobilost k vojenské službě následkem vady způsobené činnou službou za války, počínajíc rokem, kdy byli propuštěni,

d) osoby, které prokážou, že utrpěly při konání válečných úkonů podle zákonů o těchto úkonech zranění nebo nemoc, pro které pozbyly zcela nebo z části způsobilosti k výdělku, počínajíc rokem, kdy způsobilosti této pozbyly,

e) bývalí domobranci, kteří byli na základě branného zákona ze dne 19. března 1920, čís. 193 Sb. z. a n., a prováděcích nařízení k němu převedeni do zálohy, na rok 1920,

f) příslušníci Hlučínska na všechna léta. Osvobození od povinnosti platiti vojenskou taxu podle předcházejícího odstavce vztahuje se i na rodičskou vojenskou taxu.

§ 4.

Osoby uvedené v §u 2 jsou povinny podati - pokud tak již neučinily - přihlášku k vyměření vojenské taxy za příslušná léta podle zákonů uvedených v §u 1 ve lhůtě, kterou určí nařízení. Tatáž povinnost ukládá se osobám uvedeným v §u 3, písm. a), c) až e) s tím dodatkem, že osoby tyto mají v přihlášce uvésti a vhodným způsobem osvědčiti též důvod, pro který činí nárok na osvobození od vojenské taxy.

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provésti jej ukládá se ministrům vnitra, národní obrany a financí.

Tomášek, v. r.,
předseda.

Dr. Jan Říha v. r.,
sněmovní tajemník.

Bradáč, v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP