Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1790.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4368),

jímž se mění některá ustanovení, případně prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (tisk 4382).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 246. schůzi dne 20. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne............................

jímž se mění některá ustanovení případně prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Odstavec 1. §u 4 zákona ze dne 30. března 1888, číslo 33 ř. z. ve znění článku I. zákona ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n., jehož působnost byla rozšířena na obvod Slovenska § 1 vládního nařízení ze dne 23. září 1919, číslo 516 Sb. z. a n., a na území Podkarpatské Rusi § 1 vládního nařízení ze dne 21. ledna 1921, číslo 26 Sb. z. a n., se mění s platností ode dne 1. ledna 1924 takto:

"Zaměstnavatelem podle tohoto zákona je osoba, na jejíž účet se vykonávají práce neb služby uvedené v § 1, odst. 1. tohoto zákona."

Článek II.

(1) Pojistné povinnosti podle článku I. jest v příčině pomocnic v domácnosti zaměstnaných v obvodu Velké Prahy učiněno zadost, jsou-li členkami Zajišťovací pokladny pracovnic v domácnosti, zapsané pokladny pomocné v Praze, pokud členství jejich nastalo nejpozději dne 31. prosince 1923, předpokládajíc, že Zajišťovací pokladna poskytovati bude ode dne 1. ledna 1924 dávky stanovené zákonnými předpisy o nemocenském pojištění jakožto povinné dávky.

(2) Ustanovení předcházejícího odstavce neplatí však pro pomocnice v domácnosti, jež se nestaly členy Zajišťovací pokladny pracovnic v domácnosti, zapsané pokladny pomocné v Praze, do 31. prosince 1923, dále pro pomocnice v domácnosti, které vystoupily po 31. prosinci 1923 od zaměstnavatele, v jehož službách byly dne 31. prosince 1923, a vůbec pro pomocnice v domácnosti zaměstnané mimo obvod Velké Prahy.

Článek III.

Působnost zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n., se změnami stanovenými zákonem ze dne 22. prosince 1921, č. 489 Sb. z. a n., a tímto zákonem prodlužuje se od 1. ledna 1924 až do doby, kdy nabudou účinnosti předpisy o nemocenském pojištění v rámci osnovy o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.

Článek IV.

(1) Předpisy §u 21 prozatímního čeledního řádu pro hlavní město Prahu (zákon ze dne 21. srpna 1857, číslo 42 zemského zákoníku pro Čechy), §u 20 čeledního řádu pro Čechy (zákon ze dne 7. dubna 1866, číslo 11 zemského zákoníku pro Čechy), § 21 čeledního řádu pro Moravu (zákon ze dne 2. května 1886, č. 53 zemského zákoníku pro Moravu) a § 20 čeledního řádu pro Slezsko (zákon ze dne 25. března 1867, čís. 12 zemského zákoníku pro Slezsko) ve znění § 7 zákona ze dne 22. září 1899, čís. 59 zemského zákoníku pro Slezsko, pokud stanoví povinnost zaměstnavatele postarati se o ošetřování a léčbu onemocnělých osob služebných (čeledi), se zrušují s platností ode dne 1. ledna 1924.

(2) Rovněž se zrušují pro Slovensko a Podkarpatskou Rus předpisy § 5 zákonného čl. XXI. z roku 1898 o úhradě nákladů veřejného ošetřování nemocenského a § 28 zákonného čl. XLV. z roku 1907, o úpravě právních poměrů mezi zemědělcem a zemědělskou čeledí, pokud stanoví povinnost zaměstnavatele postarati se o ošetřování a léčbu onemocnělých osob slu- žebných (čeledi), a to s platností ode dne 1. ledna 1924.

Článek V.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedení jeho ukládá se ministru sociální péče.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP