Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období

8. zasedání.

Tisk 1788.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 4258),

kterým se předkládá Národnímu shromáždění

k dodatečnému schválení obchodní dohoda mezi Československou republikou a Spoje-

nými Státy Americkými sjednaná v Praze dne 29. října 1923, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. listopadu 1923, č. 209 Sb. z. a n. (tisk 4346).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé učinila ve 244. schůzi dne 19. prosince 1923 toto usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé dodatečně schvaluje obchodní dohodu mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými sjednanou v Praze dne 29. října 1923.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.

Dr. Eduard Beneš,

Minister of Foreign Affars of the Czechoslovak Republic,

Prague.

No. 144.

Prague, October 29, 1923.

Sir:

As indicated in my note dated July 21st, 1923, No. 338, my Government is desirous of negotiating with the Government of the Czechoslovak Republic a treaty of amity, commerce and Consular rights.

I am directed by my Government to express to you the hope that pending the conclusion of the proposed treaty it may be agreeable to the Czechoslovak Government, as it is to the Government of the United States, to maintain the commercial relations between the, United States and the Czechoslovak Republic on a basis of unconditional most favored nation treatment whereby the products of each country will be admitted to importation into the treritories of the other on terms not less favorable with respect to valuation, import duties and other similar charges, then the products of any other country, that similarly in the matter of exportation, treatment not less favorable will be accorded with respect to valuation;export duties and other similar charges and also that in the matter of licensing, each government so far as it maintains the system of licensing will assure to the commerce of the other treatment as favorable as may be accorded to the commerce of any other country. My Government would understand that the most favored nation treatment, which si hereby agreed upon, shall become operative on the 5th day of November, 1923, and shall continue until the first day of January, 1925, but that, nevertheless, either the United States or the Czechoslovak Republic may discontinue such treatment to the commerce of the other country provided it shall, thirty days before such discontinuance, give to the other notice of such intentitin. The United States will not invoke the provisions of this agreement to obtain the advantages of any special arrangements which have been or may be con cluded between the Czechoslovak Republic and Austria or Hungary in pursuance of the ecomomic clauses of the treaties of peace with Austria and with Hungary, and it understands that the Government of the Czechoslovak Republic will not invoke the provisions of this agreement to obtain the advantages which are or may be accorded by the United States to the commerce of Cuba or which are or may be reserved to the commerce of the United States with any of its dependencies and the Panama Canal Zone under existing or future laws. I should appreciate a communication from you giving assurances that most favored nation treatment in the sense of this communication will be accorded by the Government of the Czechoslovak Republic to commerce with the United States pending the conclusion of a general treaty between the two countries or until the finst day of January, 1925.

Accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

J. C. WHITE m. p.

 

Překlad.

Dr. Eduard Beneš,

ministr zahraničních věcí Československé republiky,

Praha.

Č. 444.

Praha, dne 29. října 1923.

Pane ministře,

Jak bylo naznačeno v mé notě ze dne 21. července 1923, čís. 388, moje vláda přeje si vyjednávati s vládou republiky Československé o smlouvě přátelské, obchodní a konsulárních právech.

Moje vláda uložila mi, abych vyjádřil Vám naději, že až do uzavření navrhované smlouvy bude příjemno vládě republiky Československé, jako je to vládě Spojených Států, aby udržovala obchodní styky mezi Spojenými Státy a republikou Československou na základě bezpodmínečného zacházení dle nejvyšších výhod, čímž budou výrobky každé země připouštěny k dovozu do území druhé země za podmínek neméně příznivých ve příčině oceňování, dovozních cel a jiných podobných poplatků, než výrobky kterékoli jiné země, že podobně ve věci vývozu bude přiznáno zacházení neméně příznivé ve příčině oceňování, vývozních cel a jiných podobných poplatků a také že ve věci povolování každá vláda, pokud zachovává řízení povolovací, zajistí obchodu druhé zacházení tak příznivé, jaké by bylo přiznáno obchodu kterékoli jiné země. Moje vláda přála by si, aby zacházení dle nejvyšších výhod, které je tímto sjednáno, vstoupilo v účinnost dnem 5. listopadu 1923 a bylo v platnosti do 1. ledna 1925, že však nicméně buď Spojené Státy nebo republika Československá mohou přerušiti takové zacházení s obchodem druhého státu, předpokládaje, že před takovým přerušením vyrozumí druhou vládu 30 dní předem o takovém úmyslu. Spojené Státy nebudou dovolávati se ustanovení této dohody, aby získaly výhod zvláštních dohod, které byly neb mohou býti uzavřeny mezi republikou Československou a Rakouskem nebo Maďarskem v důsledku hospodářských klausulí mírových smluv s Rakouskem a Maďarskem, a rozumí, že vláda republiky Československé nebude se dovolávati ustanovení této dohody, aby získala výhod, které jsou neb mohou býti přiznány Spojenými Státy obchodu Kuby, nebo které jsou neb mohou býti vyhrazeny obchodu Spojených Států s některými z jejich dependencí a oblastí Panamského průplavu dle stávajících neb budoucích zákonů. Velmi bych oceňoval sdělení Vaše, které by ujišťovalo, že zacházení dle nejvyšších výhod ve smyslu tohoto sdělení bude přiznáno vládou republiky Československé obchodu se Spojenými Státy až do uzavření všeobecné smlouvy mezi oběma státy nebo do 1. ledna 1925.

Račte přijmouti, pane ministře, ujištění mé nejhlubší úcty.

J. C. WHITE v. r.

Panu

John Campbell White-ovi,

Chargé ďAffaires Spojených Států Severoamerických,

v Praze.

Č. j. 180.207/IV/4-23.

V Praze dne 29. října 1923.

Pane Chargé ďAffaires

Mám čest potvrditi příjem Vaší noty ze dne 29. října 1923 a jsem zmocněn prohlásiti, že vládě republiky Československé jest příjemno, jako je to příjemno vládě Spojených Států, udržovati až do uzavření všeobecné obchodní smlouvy obchodní styky mezi Spojenými Státy a republikou Československou na základě bezpodmínečného zacházení dle nejvyšších výhod, čímž budou výrobky každého z obou států připouštěny k dovozu do území druhého státu za podmínek neméně příznivých, než výrobky kteréhokoliv jiného státu, cti se týče oceňování, dovozních cel a jiných poplatků, že podobně při vývozu bude přiznáno zacházení neméně příznivé co se týče oceňování, vývozních cel a jiných podobných poplatků a že také při povolování každá vláda, pokud zachová řízení povolovací, zajistí obchodu druhého státu zacházení tak příznivé, jaké by bylo přiznáno obchodu kteréhokoliv státu.

Tímto sjednané zacházení dle nejvyšších výhod vstoupí v platnost dnem 5. listopadu 1923 a bude v účinnosti až do 1. ledna 1925, avšak buď Spojené Státy nebo republika Československá mohou přerušiti takové zacházení s obchodem druhé země, předpokládaje, že před takovým přerušením vyrozumí druhou vládu 30 dní předem o svém úmyslu.

Spojené Státy nebudou se dovolávati ustanovení této dohody, aby získaly výhod zvláštních dohod, které byly neb budou uzavřeny mezi republikou Československou a Rakouskem nebo Maďarskem v důsledku hospodářských klausulí mírových smluv s Rakouskem a Maďarskem a rozumí se, že vláda republiky Československé nebude se dovolávati ustanovení této dohody, aby získala výhod, které jsou neb mohou býti přiznány Spojenými Státy obchodu Kuby, neb které jsou neb mohou býti vyhrazeny obchodu Spojených Států s některými z jejich dependencí a oblastí Panamského průplavu dle stávajících neb budoucích zákonů.

Račte přijmouti, pane Chargé ďAffaires, ujištění mé hluboké úcty.

Dr. Eduard Beneš v. r.

Důvodová zpráva.

Obchodní styky mezi republikou Československou a Spojenými Státy nebyly dosud upraveny obchodní smlouvou přes to, že náš zahraniční obchod se Spojenými Státy stojí ve příčině vývozu na čelném místě naší celkové obchodní bilance.

Za poslední léta jeví se náš obchodní styk se Spojenými Státy následujícími číslicemi:

 

Čsl. vývoz:

Čsl. dovoz:

1920

544,257.377 Kč

4.111,314.678 Kč

1921

770,798.473 Kč

4.547,247.763 Kč

1922

931,572.447 Kč

2.286,335.600 Kč

1923

373,789.224 Kč

453,112.805 Kč.

leden až září.

 

 

Rozdíl ve prospěch dovozu za první léta nutno vysvětliti jednak znehodnocením československé koruny a jednak okolností, že v prvých letech potřeba potravin byla větší. Číslice našeho vývozu však vzrůstá.

Spojené Státy jsou jedním z důležitých odbytišť naší průmyslové výroby, jak ukazuje následující podrobnější statistika za první pololetí běžného roku.

Československý vývoz do Spojených Států:

sklo a skleněné zboží . . . . . . . . . . . . . . . .

za

113,967.412 Kč,

lněné zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

15,876.490. Kč,

bavlněné zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

15,051.025 Kč,

zboží konfekční . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

12,258.983 Kč,

hliněné zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

11,369.249 Kč,

železné zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

10,004.387 Kč,

nerosty (magnesit) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

8,029.322 Kč,

dřevěné zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

8,001.578 Kč,

vlněné zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

7,390.43 Kč,

papír a papírové zboží . . . . . . . . . . . . . . .

"

4,064.633 Kč,

chemické látky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

3,674.264 Kč,

hudební nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

2,004.387 Kč,

nehledě k mnoha jiným značným položkám.

 

Československý dovoz ze Spojených Států:

bavlna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

za

134,536.098 Kč,

tuky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

91,473.439 Kč,

obilí a mlýnské výrobky . . . . . . . . . . . . . .

"

43,869.095 Kč,

různé přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

7,666.21. Kč,

minerální oleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

2,326.644 Kč,

a mnohé jiné.

 

 

Uzavření nové obchodní smlouvy s Francií v srpnu t. r., v níž byly přiznány francouzskému zboží redukce celních sazeb, dalo podnět k tomu, aby se pomýšlelo na bezprostřední smluvní úpravu obchodních vztahů mezi Spojenými Státy a republikou Československou. Úprava ta je v zájmu Spojených Států, ježto republika Československá nemá právního podkladu, aby beze smlouvy aplikovala na zboží některého cizího státu výhody, přiznané smluvně státu třetímu.

Úprava ta jest však i v zájmu našem, neboť při diskriminaci zboží ze Spojených Států mohlo by též naše zboží při dovozu do Spojených Států býti postiženo additionelními cly na základě článku 317. amerického celního zákona, který stanoví, že na zboží státu, jenž nějakým způsobem zachází při dovozu se zbožím Spojených Států nepříznivěji než se zbožím některého jiného cizího státu, mohou býti uvaleny celní přirážky a případně i zákazy dovozu.

Prozatímní obchodní dohoda se Spojenými Státy, uskutečněná výměnou not v Praze dne 29. října 1923, zakládá se, jako naše všechny obchodní smlouvy, na zásadě nejvyšších výhod ve smyslu evropského výkladu této zásady, čímž je vzájemně zaručeno, že zboží druhé smluvní strany nebude jak při dovozu tak při vývozu postihovaného jinými neb vyššími cly nebo poplatky, než jakým podléhá zboží kteréhokoliv třetího státu. Zásada nejvyšších výhod vztahuje se na celní oceňování vyváženého neb dováženého zboží a rovněž v řízení povolovacím přiznává se pro zboží obou smluvních stan zacházení, jaké je přiznáno některému třetímu státu.

Z nejvyšších výhod, které jsme ochotni poskytnouti Spojeným Státům, vyjmut je zvláštní celní režim, který bychom v důsledku článku 222. smlouvy St. Germainské a článku 205. smlouvy Trianonské přiznali Rakousku nebo Maďarsku. Spojené Státy pak v tomto směru vylučují výhody přiznané ze smluv Kubě, jakož i pro následující území, jež tvoří jednak území Spojených Států neb jsou jeho dependencemi: Aljaška, Tutuila, Samoa, Filipiny, Porto-Rico, Hawaii, Virgin Islands, Guam, jednak oblast Panamského průplavu.

Platnost přítomné prozatímní dohody - nehledíc ke právu 30ti denní výpovědi - je do sjednání řádné obchodní smlouvy, nejdéle však do 1. ledna 1925.

V ostatním poukazuje vláda přímo k ustanovením vyměněných not, dle nichž dohodli se p. ministr zahr. věcí Dr. Beneš a chargé ďAffaires J. C. White, majíce na zřeteli rozvoj obchodních styků obou zemí, že tato obchodní dohoda má býti uvedena v prozatímní platnost v obou zemích dne 5. listopadu 1923. Prozatímní tato dohoda předkládá se za souhlasu p. presidenta republiky.

Po stránce formální vláda projevuje přání, aby předloha tato byla předložena nejdříve poslanecké sněmovně a v ní výboru zahraničnímu a výboru pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností, a po schválení jejím poslaneckou sněmovnou senátu a v něm výboru zahraničnímu a výboru národohospodářskému s tím, aby podalo ní zprávu v době co nejkratší.

Obchodní dohoda předkládá se ve zvláštním exempláři.

V Praze dne 8. listopadu 1923.

Předseda vlády:
Švehla, v. r.

Ministr věcí zahraničních:
Dr. E. Beneš, v. r.

Ministr obchodu:
Inž. L. Novák, v. r.


Související odkazy