Senát Národního shromáždění R. Čs.r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.Tisk 1779.

Zpráva

rozpočtového výboru

K usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1764) o vládním návrhu zákona o dani z uhlí.

Daň z uhlí zákonné sazby původně 43%, později 30% byla postupně snižována cestou administrativní různě pro jednotlivé druhy uhlí, až posledně 10. říjnem t. r. při ukončení velké stávky hornické stanovena na 10 až 7% z ceny na dole, resp. 6 1/2% při koksu. Formálně byla při tom zachovávána zákonná sazba 30% tím způsobem, že v ceně uhlí rozlišována cena základní, dani podrobená, a rozmanité příplatky, daně prosté. Přítomný vládní návrh zjednává zase přímou shodu mezi zákonem a praxí, ustanovuje jako pravidlo sazbu 10%ní, kterou lze individuelně snížiti až na 7%. Jediné pro koks vyplývá tedy oproti poslední, mimozákonné úpravě zvýšení daně o 1/2%, právě tu jde však o palivo nejcennější, které toto nepatrné zvýšení daně nepoměrně nízké lehce snese.

Poslední snížení daně z uhlí jest velikou obětí.státních financí, neboť daň, která 1921 vynesla 1.510 milionů Kč a 1922 1.099 milionů, vynese 1924 podle rozpočtu toliko 350 milionů, a to jen, splní-li se předpoklad, že zlevněním uhlí stoupne značně jeho spotřeba. Považujeme proto za nutno, aby aspoň na příště neopakovalo se ztenčování výnosu daně zaváděním příplatků daně prostých, a §u 3 odst. 6, jenž příplatky takové připouští, rozumíme jen tak, že budovu to výhradně příplatky rázu dávek veřejných, vedle uhelné ceny účtované.

Vládní návrh obsahuje také řadu novot, jimiž se technika daně činí dokonalejší, jednodušší a pružnější. Některé z nich mají povahu zostření, však zostření plně odůvodněných. Tak zejména ustanovení, že dani podléhá i to, co prostředkovatel prodeje k ceně přiráží. Dále ustanovení, že při prodeji do ciziny a, při odběru pro vlastní potřebu nutno zapravovati daň aspoň z průměrné ceny měsíční, docilované v tuzemsku tímže podnikem. Zdravý vývoz není tím ohrožen, neboť kdyby výjimečně byl z hospodářských příčin nutný vývoz za cenu nižší, mohou i zde býti povoleny úlevy. Konečně ani ustanovení, že nepřipouští se dodatečné uplatňování slev a odpisů pohledávek, není závadno, neboť měsíční účtování daně umožňuje, aby hned při tomto účtování brán byl zřetel na dodatečné slevy z fakturovaných cen, a ztráty na pohledávkách jsou všeobecně i jinde risikem obchodníkovým. Ustanovení, že uhlí ručí za daň na něm váznoucí, není nebezpečno obchodu; ruší se jím práva osoby třetí, jen pokud tato věděla neb při náležité péčí-věděti mohla, že daň z uhlí zapravena nebyla; míří se tu po výtce na koupě uhlí kradeného.

Mezi novotami, které jsou úlevami pro spotřebitele uhlí, je zejména pozoruhodno ustanovení o případném prominutí i vrácení daně ze spotřebovaného uhlí podnikům vyrábějícím pro vývoz.

K vyrovnání výrobních podmínek mezi našimi a cizími elektrárnami zavádí se náhradní daň z elektrické energie, přiváděné z cizozemska, jejíž výše bude určována nařízením.

Rozpočtový výbor navrhuje, aby senát přistoupil souhlasně k usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o dani z uhlí ve znění uvedeném v senátním tisku č. 1764. Tím bude zároveň vyřízen návrh sen, dra Witta, Ant. Smetany a soudruhů z 27. dubna 1922 o nové úpravě uhelné dávky, tisk 1325.

V Praze dne 18. prosince 1923,

Ferd. Jirásek v. r.,

Dr Vl. Fáček v. r.,

předseda.

zpravodaj.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP