Senát Národního shromáždění R. Čs.r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.Tisk 1776.

Zpráva

I. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu,

II. výboru rozpočtového

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1771) k vládnímu návrhu zákona o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v Československé republice.

I.

Zdravotní výbor senátu Národního shromáždění republiky Československé, pojednav ve své schůzí, konané dne 17, prosince 1923, o usnesení poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé, kterým byl schválen zákon o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v Československé republice, usnesl se navrhnouti senátu, aby přijal text zákona, a, to ve znění schváleném poslaneckou sněmovnou a obsaženém v senátním tisku č. 1771.

Návrh zákona jest pouhým prodloužením dosud platného zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 477 Sb. z. a nař., jehož účinnost má dnem 31. prosince 1923 pominouti. Proto doporučuje též zdravotní výbor senátu schválení zákona.

V Praze dne 17. prosince 1923.

J. Babka v. r.,

Jos. V. Klečák v. r.,

místopředseda.

zpravodaj.II.

Zmenenými pomerami vojnou, prišly nemocnice do kritického stavu, menovite tým, že náklady na vydržovanie týchto sa zvýšily desaťnásobne. Prirážky zdravotnícke, ktoré v historických zemiach predpisoval rakúsky zákon a na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi zákon uhorský, nestačia na sanáciu nemocníc a tým menej na zlepšenie zdravotníckeho opatrenia.

Na podnet rezolúcie prijatej v Národnom shromáždení v 144. schôdzi, dňa 14. dubňa 1920 a ďalej na námet sväzu okresov v Čechách prišla vláda s návrhom zákona, ktorým sa na roky 1922 a 1923 ukladajú zvláštne zdravotnícke prirážky k niektorým daniam. Návrh sa stal zákonom, ako zákon z 21. prosinca 1921, č. 477 Sb. z. a n., ale jeho platnosť vyprší koncom roku 1923.

Vláda predkladá nový návrh zákona, ktorým sa zmienený zákon predlžuje a to do neurčitá, až do doby, kedy zdravotníctvo bude upravené zvláštnym zákonom. Odpovedajúc tendencii snižovania poplatkových ťárch, ustanovuje predloha prirážky nižšie a síce na rok 1924 7%, oproti predišlému zákonu 8% a ponecháva sa možnosť pre rok alebo roky nasledujúce zvýšiť prirážky nariadením nanajvýš na 8%, čo vo vypršiavajúcom zákone bola daná možnosť až do 10%. Ďalšia zmena v zákone je, že na nemocnici na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi prípadne 5/7 prirážok, vybraných na tomto území, miesto skorších 5/8.

Poneváč udržovanie nemocníc a vybudovanie zdravotníckych opatrení nemôže sa bez týchto prirážok obísť a poneváč štátny rozpočet na r. 1924 tiež s týmito prirážkami počíta, považuje rozpočtový výbor, ktorý o predlohe, ako o usnesení poslaneckej snemovne (t, 4321) pojednal dňa 18, prosinca, za odôvodnené, aby si senátu túto osnovu doporučil ku schváleníu.

V Prahe dňa 18. prosinca 1923.

Ferd. Jirásek v. r.,

Frant. Zimák v. r.,

předseda.

zpravodaj.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP