Senát Národního shromáždění R. Čs.r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.Tisk 1772.

Zpráva

I. zahraničního výboru,

II. národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1770)

o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje zmocnění dané vládě v §u 2 zák. ze dne 4. července 1923, čís. 158 Sb. z. a n.

o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.

I.

Zákonem ze dne 4, července 1923, č. 158 Sb. z. a n. byla vláda zmocněna uváděti v prozatímní platnost obchodní smlouvy s cizými státy sjednáme, pokud tyto upravují obchodní styky na základě nejvyšších výhod, na dobu neurčitou (§ 1 cit. zák.), pokud pak jimi poskytují se cizím státům za přiměřené vzájemné výhody též úlevy z cel platného autonomního celního tarifu, na dobu uzavřených smluv do konce listopadu 1923 (§ 2 téhož zák.).

Přítomný návrh vládní žádá za prodloužení zmocnění toho, pokud jde o smlouvy sjednáme do 1. února 1924.

Ježto lhůta poslednější uplynula a hospodářská situace vyžaduje, aby smlouvy, na jichž rychlém aktivování záviseti bude vzájemné poskytnutí výhod pro náš vývoz se strany cizích států, byly co nejdříve uvedeny v platnost, navrhuje zahraniční výbor senátu schválení svrchu dotčené změny zákona ve smyslu. usnesení poslanecké sněmovny, obsaženého v sen. tisku č. 1770.

V Praze, dne 18. prosince 1923.

Antonín Svěcený v. r.,

Dr Luděk Krupka v. r.

předseda.

zpravodaj.II.

Hospodářské styky Československé republiky s cizími státy vyžadují obchodní smlouvy, Celá řada obchodních smluv byla již provedena. O nových smlouvách bylo jednání s cizími státy, jako s Itálií, Rakouskem, Švýcarskem, Belgií zahájeno, nebo bude zahájeno, a dojde pravděpodobně v blízké době k uzavření těchto smluv, na jejichž aktivování závisí poskytnutí výhod, které vzájemně státy poskytnou našemu vývozu v oboru zemědělském i průmyslovém. Aby obchodní smlouvy, ujednané s cizími státy byly uvedeny co nejrychleji v platnost, k tomu je potřebí, aby dáno bylo vládě zmocnění, by se souhlasem presidenta republiky uváděla v prozatímní platnost obchodní smlouvy s cizími státy, v nichž se cizím státům za přiměřené vzájemné výhody poskytují též úlevy z cel platného autonomního celního tarifu. Zákonem ze dne 4. července 1923, čís. 158 Sb. z. a n. bylo toto zmocnění vlády omezeno na smlouvy sjednané od 1. ledna 1921 do 1. prosince 1923. Pro další nové smlouvy je nutno toto zmocnění prodloužiti. Poslanecká sněmovna N. S. schválila vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje zmocnění dané vládě v §u 2 zákona ze dne 4. července 1923, čís. 158 Sb. z. a n. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou. na smlouvy, které sjednány budou od 1. prosince 1923 do 1. února 1924. Platnost zmocnění vlády o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou končila 30. listopadu 1. prosince 1923 do 1. února 1924. Plátky předkládá vládní návrh zákona, kterým se zmocnění vlády prodlužuje, teprve 6. prosince 1923. Poslanecká sněmovna schvaluje jej 14. prosince 1923. Je žádoucno, aby vláda příště prodlužovací zákony, tak důležitého významu jako je tento, včas podávala. Národohospodářský výbor pojednal o tomto vládním návrhu zákona a usnesl se doporučiti senátu Národního shromáždění, aby schválil osnovu zákona ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou.

V Praze, dne 18. prosince 1923.

Václav Donát v. r.,

Č. J. Lisý v. r.,

předseda.

zpravodaj.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP