Senát Národního shromáždění R. Čs.r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.



Tisk 1771.

Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu zákona (tisk 4289)

o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných

v Československé republice (tisk 4321).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 243. schůzi dne 14. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne...

o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných

v Československé republice.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Přirážka ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, jež se pro veřejné nemocnice a ústavy léčebné v republice československé podle zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 477 Sb. z. a n., vybírá od 1. ledna 1922 do 31. prosince 1923, bude se vybírati od 1. ledna 1924 dále do té doby, dokud nebude zákonem jinak stanoveno.

§ 2.

(1) Výše přirážky činí pro rok 1924 7%.

(2) V příštích letech bude výše přirážky stanovena nařízením, nesmí však přesahovati 8%.

§ 3.

Z výnosu přirážky bude každoročně v prvé řadě uhrazeno:

1. fondu všeobecné nemocnice v Praze částka 2.400.000 Kč jako náhrada za výnos zdravotní přirážky zavedené na základě zmocnění daného cís. nař. z 13. března 1917, č. 149 ř. z.,

2. státní pokladně určitá část výnosu přirážky ku přímým daním předepsaným v území Slovenska a Podkarpatské Rusi, a to k plnění úkolů, vytčených v uh. zák. čl. ze dne 10. července 1898, č. XXI o úhradě nákladů veřejného ošetřování nemocných. Výše částky té činí v roce 1924 5/7 výnosu přirážky, v letech příštích bude upravena nařízením se zřetelem k výši přirážky (§ 2).

§ 4.

Ustanovení §§ 4 až 9 a § 11 zákona čís. 477/1921 Sb. z. a n. o fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných, o hospodaření tímto fondem, poskytování záloh fondu z prostředků státních, jakož i o vyměřování a vybírání přirážky, platí i o přirážce podle tohoto zákona.

§ 5.

Od 1. ledna 1924 po dobu působnosti tohoto zákona nebude se vybírati přirážka, zavedená ve prospěch fondu všeobecné nemocnice pražské min. nar. z 30. března 1918, čís. 124 ř. z., a přirážka vybíraná na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na základě zák. čl. XXI/1898 uh.

§ 6.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pověřují se jeho provedením ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

Tomášek v. r.,

předseda.

Dr. Říha v. r.,

Bradáč v. r.,

sněm. tajemník.

zapisovatel.




Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP